Virke KBS deltar på Stortingets høringer om statsbudsjettet

Virke KBS deltar på flere av Stortingets viktigste høringer om regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Gjennom høringene legger vi til rette for at flere av våre mest sentrale politikere skal forstå mer om verdien av en sterk servicehandelsnæring i Norge.

Høringene er en gylden anledning til å møte en samlet fagkomite som er opptatt av å forstå mer om hva man bør prioritere det nærmeste året.

Virke KBS deltar på høringer i totalt fire fagkomiteer i høst. De aktuelle komiteene er:

  • Næringskomiteen
  • Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Energi- og miljøkomiteen
  • Helse- og omsorgskomiteen

For hver av komiteene er det utarbeidet tydelige budskap som har til hensikt å minne politikerne om hva som er nødvendig for å utvikle og styrke KBS-næringen.

Hva er våre viktigste innspill?

Våre viktigste innspill til stortingspolitikerne i forbindelse med høstens høringer er:

  • Behov for konkrete tiltak for å bremse den sterke grensehandelsveksten
  • Tydelig krav om konkurranse på like vilkår og adgangen til å omsette de samme varegruppene som dagligvarenæringen
  • Nødvendig med konkurranse på like vilkår i markedet for tobakk/snus
  • Et tydelig krav om bedre rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle lønnsomme ladetilbud i regi av vår næring.
  • Henstilling om konkrete politiske tiltak som sikrer økt bruk av biodrivstoff

Vi forventer ikke at Stortinget skal kaste om på flertallsregjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Samtidig bidrar vår deltakelse på høringene til at flere av dem som sitter nærmest muligheten til å endre og forbedre rammebetingelsene til vår bransje, får økt bevissthet om hva man bør være opptatt for å beholde en sterk servicehandelsnæring i Norge. Erfaringsmessig legger også deltakelse på høringene til rette for omfattende 1:1 dialog i etterkant om politiske initiativ som direkte eller indirekte påvirker vår næring, og det er det er viktig at politikerne får innsikt i våre synspunkter før sakene behandles og vedtas.

Alle høringer kan sees både live og i opptak via Stortingets nett-tv tjeneste