Landbruks- og matpolitikk

Virke representerer mange virksomheter i dagligvarehandelen og verdikjeden for mat, og er opptatt av at virksomhetene får rammebetingelser som sikrer og øker verdiskapingen i norsk dagligvarebransje som helhet. Virke jobber for en helhetlig politikkutforming som i større grad tar hensyn til effektivitet og bidrar til styrket konkurranseevne.

Dagligvarehandelen påvirkes av rammevilkår som stadig er i endring; internasjonal handel har påvirkning på matpriser og norsk matproduksjon. Samtidig sørger blant annet norske produk-sjonsforhold, politikk og avgiftsnivå for at prisene på mat- og drikkevarer er høyere i Norge enn hos våre naboland. Endringer i rammebetingelser, som mer liberale åpningstidsreguleringer og så videre, har de senere årene økt tilgjengeligheten til dagligvarebutikkene, samtidig som kravene til produktmerking og sporbarhet stadig er blitt strengere.

Mens noen av rammevilkårene gir overordnede politiske føringer for dagligvarehandelen, påvirker andre kostnadsnivået i bransjen gjennom ulike avgifter og tilskudd. Virke arbeider for å sikre rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk dagligvarehandel. For å innarbeide forståelse for handelens rolle, betydning og organisering i matverdikjeden jobber vi både mot forbrukerne, myndigheter og andre næringsaktører.