EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

Her finner du alt du trenger å vite om Virkes arbeid rundt EØS og internasjonal handel, samt oppdatering på nye regler. Vi holder deg oppdatert på som blir foreslått, hva det betyr og når endringen kommer.

Virke mener:

Norge må føre en mer aktiv politikk for å gi norsk næringsliv likeverdige rammevilkår i EØS. Virke har tett dialog med regjeringen og departementene i utforming og implementering av EØS-regler i Norge. 

Siste nytt om brexit

  • : Storbritannia forlater EU 31.januar

    Utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU er godkjent av det britiske parlamentet og av EU-parlamentet og -rådet (regjeringene i EU). Dermed forlater britene EU den 31. januar. I praksis blir det «business as usual» ut 2020 fordi Storbritannia i overgangsperioden vil følge EU-reglene for det indre marked, dermed også for EØS og Norge. Næringsvirksomhet, godkjenninger, personbevegelser og annen aktivitet som fant sted under EØS-vilkår før brexit, vil fortsatt gjelde mellom Norge og Storbritannia hele overgangsperioden, dvs frem til 31.12.2020. Dette gjelder også nye EU-regler som trer i kraft i overgangsperioden. Det store spørsmålet er hva som skjer etter 2020. Da gjelder ikke lenger EU/EØS-regler mellom Norge og Storbritannia. Det er uvisst om britene vil følge EUs miljøstandarder, forbruker-, personvern-, veterinær, statsstøtte-, konkurranse- og andre regler som gjelder for det indre marked og EØS etter 2020. Storbritannia og EU har 11 måneder på seg til å fremforhandle en ny frihandelsavtale. Det er tiden og veien også for Norge. Jo flere av EUs standarder og regler britene velger å følge, jo lettere blir det å få på plass en avtale mellom Norge og Storbritannia.  

    Les mer om hva som skjer 31.januar og hvordan Norge berøres av brexit på regjeringens hjemmsider her. 

     

  • : Nærmere en brexit-avklaring i Storbritannia

    Med Boris Johnsons og de konservatives valgseier, synes det nå å gå mot en brexit-avklaring i Storbritannia. Britene kommer sannsynligvis til å gå ut av EU den 31. januar på grunnlag av Boris Johnsons avtale med EU. Det er etter Virkes oppfatning greit å få en avklaring, men brexit kommer til å by på utfordringer for næringslivet. Det eksisterer ingen avtale mellom Norge og Storbritannia om tjenestehandel som kan erstatte vårt samkvem i Det indre marked. Virke ber regjeringen være rask på ballen over nyttår.

Om EØS-avtalen

EØS-avtalen gir medlemslandene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i medlemslandenes lovgivning. Avtalen trådte i kraft i 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-land bortsett fra Sveits, og er blitt utvidet i takt med EUs utvidelser i 2004 og 2007 til totalt 31 land, hvorav tre (Island, Liechtenstein og Norge) tilhører EFTA/EØS.

EØS-avtalen er uten sammenlikning Norges viktigste handelsavtale og EU-landene er uten sammenlikning Norges viktigste handelspartnere. Rammevilkårene for næringslivet blir i økende grad bestemt på EU-nivå. Svært mange av sakene Virke jobber med nasjonalt, har en forankring eller en kopling til EU/EØS.

EØS-avtalen gir næringslivet stabile og forutsigbare rammevilkår: Gjennom EØS-avtalen er det norske næringslivet en del av det europeiske markedet for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Grunnprinsippet i EØS er likeverdige rammevilkår, lik regelverksutvikling og like standarder for næringslivet i alle de 31 medlemslandene. EØS gir næringslivet full markedsadgang og etableringsrett samtidig som den forbyr proteksjonisme. Mye av politikken og regelverk som påvirker bedriftenes hverdag som for eksempel offentlige anskaffelser, statsstøtteregler, miljøstandarder, kjemikalieregler, forbrukerrettigheter m.m, kommer til Norge med EØS-avtalen.

EØS gir bedriftene markedsadgang og lønnsomhet: To tredjedeler av norsk import skjer fra EU-landene. Ser vi bort fra olje og gass så går to tredjedeler av norsk eksport til EU. Det samme gjelder for investeringer og kapitaltilførsel.

Om lag to tredjedeler av norske investeringer i utlandet skjer i EU-landene, mens to tredjedeler av utenlandske investeringer i Norge kommer fra EU. Det norske næringslivet får, gjennom EØS-medlemskapet, markedsadgang, stordriftsfordeler, økt konkurransekraft og innovasjon.

Virke er gjennom medlemskap i EuroCommerce aktiv med å påvirke politikkutformingen i EU på tidlig stadium og vi samarbeider tett med Svensk HandelDansk ErhvervKauppa Finland og Icelandic Trade Federation i Brussel.