Forbrukerregler

Her finner du informasjon om hvordan den norske forbrukerkjøpsloven blir påvirket av de nye reglene som fortløpende kommer fra EU. Disse gjelder særlig for netthandel og er en del av EUs digitale agenda. Alle nye regler vil gjelde for det indre marked, altså medlemsstatene i EU, og i tillegg Norge, Island og Liechtenstein (EØS), og Sveits.

Sales of Goods Directive: Salg av varer

Sales of Goods Directive er et EU-direktiv for salg av varer, som omfatter varer og varer med digitalt innhold («smart goods», som smarte kjøleskap, eller klokker som er oppkoblet), og ble innført i EU 15. april 2019.

Dette direktivet er, sammen med forbrukerpakken (New deal for consumers), fortsatt til behandling i EU.

Se pressemeldingen fra EU her

Hva innebærer dette for Norske bedrifter?

Norge kan opprettholde en garantitid på fem år. Direktivet fastsetter også en tid for hvor lenge bevisbyrden ligger på selger, der alle EU (og EØS)-land må ha en periode på minst ett år, men det kan også være to år, der bevisbyrden ligger på selger dersom det er uoverensstemmelse om hvordan en mangel på varen har oppstått.

Reglene om garantitid innebærer at det ikke vil være full harmonisering i EU/EØS, i og med at flere land, særlig i Nord-Europa, vil ha garantitid utover to år. Det bør imidlertid være samme regler for salg på nettet som i fysisk butikk. Det vil det bli når det gjelder angrerettsregler, slik det pt fremgår av et annet direktiv, forbrukerrettsdirektivet.

New deal for consumers: Tiltak for å styrke forbrukernes stilling

EU-Kommisjonen har lagt frem en rekke tiltak for å styrke forbrukernes stilling, særlig ved netthandel. Tiltakene kalles New Deal for Consumers og omfatter blant annet angrerettsregler ved netthandel, betaling med persondata og krav om åpenhet ved rangering av produkter på nettet. Reglene vil også gjelde for Norge gjennom EØS.

Dette direktivet er, sammen med forbrukerpakken (New deal for consumers), fortsatt til behandling i EU.

Hva innebærer dette for norske bedrifter?

Virke følger arbeidet med New Deal for Consumers i EU og har avgitt et høringssvar til forbrukeravdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet, som har ansvar for å innføre EU-regelverket i norsk lov.  I 2019 kom departementet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk.

Virkes høringsinnspill om New Deal for Consumers:

Overordnet mener Virke at EU har kommet langt med hensyn til å styrke forbrukeres rettigheter på tvers av landegrensene i det indre marked. De foreslåtte endringene i New Deal for Consumers handler primært om å tilpasse direktivene til den digitale utviklingen, særlig knyttet til netthandel. Netthandel er grenseoverskridende og Virke støtter i hovedtrekk forslag som går på harmonisering av regler om forbrukerbeskyttelse mellom de europeiske landene. Virke mener også prinsipielt at det bør være så like regler som mulig mellom handel på nettet og handel i fysisk butikk. Dette av hensyn til enkel bruk og etterlevelse for forbrukere og næringsliv.


Vi oppsummerer de viktigste spørsmålene i New Deal for Consumers slik:

  • Virke mener at Kommisjonens forslag om skjerpede sanksjoner ved brudd på direktivet om urimelig handelspraksis, herunder overtredelsesgebyr som tilsvarer fire prosent av den næringsdrivendes omsetning, ikke er hensiktsmessige og griper for mye inn i nasjonale ordninger. Norske myndigheter bør avklare om norsk sanksjonspraksis kan videreføres.
  • Virke støtter økt åpenhet om digitalt innhold, herunder krav om informasjon til forbrukere om kriterier for rangering av ulike produkter på online markedsplasser.
  • Virke støtter klargjøring i direktivt om forbrukerrettigheter at det skal være like angrerettsvilkår ved netthandel som ved handel i fysisk butikk.
  • Virke stiller seg kritisk til Kommisjonens forslag om at forbrukeres utlevering av persondata skal være å anse som betaling for digitale tjenester og underlegges direktivet om forbrukerrettigheter. Virke mener spørsmålet bør utredes nærmere.
  • Virke mener at krav til effektive prosedyrer ved kollektive søksmål er godt ivaretatt i Norge gjennom reglene om gruppesøksmål i tvisteloven kapittel 35. Virke er skeptisk til å skulle gi slik utvidet kompetanse til administrative myndigheter noe som i så fall må utredes grundig. Virke advarer mot å gi utvidet kompetanse til administrative myndigheter og mener at ansvaret for overtredelsesgebyrer må ligge i offentligrettslige sanksjoner.

Virke har siden forslagene i New Deal for Consumers ble lagt frem av Kommisjonen 11. april, deltatt i en diskusjon og innspillprosess gjennom de europeiske organisasjonene EuroCommerce og Ecommerce Europe. På bakgrunn av dette har vi kommentert direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrukerrettigheter (især angrerett) og noe overordnet om direktivet om beskyttelse av kollektive rettigheter.

New Consumer Agenda

Digital og grønn omstilling er hovedoverskriftene i Europakommisjonen nye forbrukerstrategi, New Consumer Agenda, som ble lagt frem 13. november. Kommisjonen varsler her en gjennomgang og fornyelse av flere direktiver som skal hjelpe forbrukerne i den digitale hverdagen og å ta grønne valg, blant annet en styrking av produktsikkerhet ved netthandel og tiltak mot «grønnvasking».

Kommisjonen vil revidere produktsikkerhetsdirektivetforbrukerkredittdirektivet og direktivet om fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne. Kommisjonen arbeider også med utforming av regler og krav knyttet til kunstig intelligens som kommer neste år. Det samme vil reglene for kollektive forbrukersøksmål på tvers av landegrensene, som EU-landene vedtok tidligere i år. Kommisjonen vil også i lys av covid 19-pandemien vurdere om forbrukeres rettigheter ved avbestillinger av reiser kan styrkes. Lovendringene som varsles i New Consumer Agenda vil komme over de neste fire årene og skal gjelde for det indre marked, dvs også omfatte Norge gjennom EØS. 

Se også: En ny forbrugerdagsorden: (europa.eu)