Miljøreguleringer: Green deal

Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal" , som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

Bakgrunn

EU ønsker å bli klimanøytralt innen 2050.

I løpet av 2020 legger derfor EU-kommisjonen frem en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser og bidra til mer sirkulær økonomi – i en pakke som kalles Green Deal. Norge vil i hovedtrekk bli omfattet av Green Deal gjennom EØS-avtalen.

Virke følger EU-prosessene i samarbeid med våre nordiske og europeiske søsterorganisasjoner. Særlig relevant for handelen er handlingsplanen for sirkulær økonomi, som legges frem av EU-kommisjonen 4. mars

Hovedelementer i handlingsplanen om sirkulær økonomi:

  1. Produktkrav (øko-design direktiv) som skal gi økt holdbarhet og krav om reparerbarhet av bl.a hvitevarer og el-produkter
  2. Krav om opplysninger om varers miljøfotavtrykk
  3. Forsterkede krav om gjenvinning av avfall, særlig tekstilavfall, elektronikk og byggevarer
  4. Krav om økt levetid for batterier (og bedre avfallshåndtering)
  5. Oppfølging av plaststrategien fra 2018, særlig krav om mer miljøvennlig plastemballasje
  6. Krav om grønne offentlige anskaffelser

Hva skjer videre?

  • 4. mars 2020 legges det frem en handlingsplan for sirkulær økonomi, som blir særlig relevant for norsk handel. 
  • 31. mars 2020 legges det frem en egen handlingsplan for matsektoren, kalt «From Farm to Fork»-strategien (norsk: fra farm til tarm), som kommer 31. mars. Det er en overordnet plan som skal dekke alle faser i matvarekjeden og inneholde mål om reduserte utslipp i landbrukssektoren, krav om merking av miljøfotavtrykk og ernæringsverdi (sukker, salt og fett) og redusert matsvinn. Norge har bransjesamarbeid mot matsvinn og merkeordninger som svanemerket og nøkkelhullordningen. Matsektoren og myndighetene i Norge må ta stilling til om dette er egnede virkemidler for å følge opp målene i Green Deal.

Siste nytt fra EU-kommisjonen