Moms og skatt ved netthandel

På denne siden finner du informasjon om nye regler fra EU når det gjelder moms og skatt ved netthandel.

VOEC fungerer, men tekstiltollen må fjernes

Det er nå 950 registrerte utenlandske nettbutikker i mva-ordningen VAT On E-Commerce (VOEC) som ble etablert 1. april i år. Det er gode nyheter, for det innebærer at det kreves merverdiavgift når norske kunder handler i disse utenlandske nettbutikkene, på lik linje som i norske butikker. Men for tekstilhandelen i Norge er det ikke til å leve med at de utenlandske konkurrentene får tollfritak i VOEC-ordningen, mens norske aktører må betale opptil 10,7 prosent toll på tekstilvarer. Derfor ber Virke regjeringen så snart som mulig enten fjerne tekstiltollen eller fjerne tollfritaket i VOEC-ordningen.

Det er gledelig at så mange som 950 utenlandske nettbutikker har registrert seg i VOEC og at det betales mva fra første krone når norske forbrukere handler varer hos disse. I tillegg er det over 300 utenlandske aktører som er registrert i det ordinære mva-registeret. Også her håndteres mva, slik at det blir like vilkår mellom disse og norske aktører. Det er imidlertid flere store multinasjonale plattformselskapene som ikke er registrert. Virke ber derfor i et brev til Finansdepartementet 25. juni om at utenlandske nettaktører som selger til norske forbrukere og som ikke har registrert seg pr juli 2020, stilles overfor krav om mva-registrering eller deklarasjonsplikt. Dersom de ikke stilles overfor et slikt krav, vil de uregistrerte utenlandske nettaktørene få en urimelig konkurransefordel mot norske bedrifter og utenlandske aktører som har mva-registrert seg.

Mange av virksomhetene som har registrert seg i VOEC selger tekstilvarer, som klær og sportsartikler. Disse nyter godt av tollfritak for tekstilvarer med verdi opp til 3 000 kroner. Så lenge norske bedrifter må betale toll på tekstilvarer opp til 10,7 prosent, er tollfrigrensen i VOEC til stor skade for den norske tekstilhandelsnæringen. 65 prosent av tekstilvarene handlet på nettet har en verdi mellom 350 og 3000 kroner.

Tekstilhandelen er blant handelsbedriftene som sterkest merker konkurransen fra utenlandske nettbutikker. Norske forbrukere handler årlig klær i utenlandske nettbutikker for om lag 3,8 milliarder kroner, og sportsartikler for om lag 800 millioner (årlig netthandel i utenlandske nettbutikker siste fem år). Økningen er betydelig høyere enn i norske nettbutikker. Tekstilhandelen har også opplevd en sterk nedgang i omsetningen under koronakrisen, og store deler av bransjen vil oppleve et tøft 2020. En svekket konkurransesituasjon mot utenlandske nettbutikker gjør det enda vanskeligere for tekstilhandelen i Norge å hente igjen omsetning og ta tilbake permitterte ansatte. Derfor mener Virke det er avgjørende for norsk tekstilhandels konkurranseevne og muligheter til å øke omsetning og sysselsetting i tiden fremover at regjeringen enten fjerner tekstiltollen eller at utenlandske VOEC-registrerte nettbutikkers tollfritak opp til 3000 kroner fjernes.

Les mer om VOEC-ordningen

Beskatning av digitale selskaper

OECD har utarbeidet et forslag til en langsiktig internasjonal løsning for beskatning av digitale selskaper. Reglene gjelder skattemessig tilknytning til markeder uten fysisk tilstedeværelse og omfordeling av rett til å skattlegge deler av store flernasjonale selskapers inntekt.

De nye reglene skal bidra til å begrense mulighetene for overskuddsflytting til land med lav eller ingen selskapsskatt.

Forslaget ble presentert den 10. oktober 2019 og har foreløpig bred tilslutning i OECD, men det må forhandles før de nye skattereglene skal være klare i løpet av 2020.

Forslaget vil få særlig betydning for flernasjonale digitale selskapers markedsføring og salg direkte mot forbrukere. De nye reglene er viktige for å få til like konkurransevilkår mellom nasjonale og flernasjonale selskaper i enkeltland, blanet annet i Norge. Derfor mener Virke det er viktig å støtte OECD-prosessen og å få på plass de nye reglene så snart som mulig.

Moms for online plattformer utenfor EU

EUs økonomi- og finansministre er enige om hvordan online plattformer utenfor EU må kreve inn merverdiavgift når de selger til EU-borgere. Mva-reformen ved netthandel, som også Norge tilpasser seg, skal være på plass i alle medlemsland innen utgangen av 2020.

Dette innbærer at alle selskaper som selger varer og tjenester til EU-borgere mva-registrere seg til minst ett EU-land og kreve inn mva fra første krone.

EU-ministrene er imidlertid ikke enige om skatt på digitale tjenester. Det ser dermed ikke ut til å bli noe av digital skatt på EU-plan, men flere land, bl.a Tyskland og Frankrike, innfører nasjonale varianter av skatt på blant anner digitale selskapers annonseinntekter, i påvente av en omforent løsning i regi av OECD.

EU utsetter mva-reformen ved netthandel

EU-kommisjonen har, etter press fra flere medlemsland, besluttet å utsette mva-reformen ved netthandel fra land utenfor EU. Det nye systemet innebærer blant annet at den maksimale avgiftsfrie grensen for handel av småpakker på 22 euro avskaffes, og at det blir mva fra første krone når EU-borgere handler på nettet i Asia og Amerika.

Online plattformer og nettbutikker utenfor Europa må registrere seg i ordningen Import One Stop Shop (IOSS). Registrering i ett medlemsland vil gjelde for hele EU. Det nye mva-systemet skulle tre i kraft 1.1.2021, men blir nå utsatt til 1. juli 2021 på grunn av koronasituasjonen og vanskeligheter med å iverksette nye digitale systemer i medlemslandene.

Det innebærer at Norge nå er langt fremme i den europeiske løypa med VOEC-ordningen (VAT on E-Commerce). Planen er at Norge vil samkjøre VOEC så nært som mulig med IOSS i 2021.

Les mer om IOSS 

Les mer om VOEC, som trådte i kraft 1. april 2020 

Les mer om EU-kommisjonens forslag, som med stor sannsynlighet vil bli godkjent av medlemslandene om kort tid.