Kampen for like vilkår mellom salgskanalene og mellom netthandel innenfor og utenfor EU/EØS

På denne siden finner du informasjon om nye reguleringer av online salgsplattformer, og hvordan de vil påvirke norske handelsbedrifter.

Hva er online plattformer?

Online plattformer er tjenester som gjør det mulig for bedrifter å tilby varer eller tjenester til forbrukere, som skal gjøre det lettere å gjennomføre direkte transaksjoner mellom bedriftene og forbrukere.

De leveres til bedriftene gjennom kontraktsforhold mellom plattformleverandøren og bedrifter som tilbyr varer eller tjenester.

Eksempler på online plattformer er Amazon, finn.no, Zalando og Wish.

Reguleringen "plattform-til-bedrift"

Reguleringen er et regelverk som skal hjelpe bedrifter som bruker online salgsplattformer og online formidlingstjenester, og omfatter blant annet vilkår for hvordan online plattformer rangerer produkter og tjenester fra bedrifter som bruker plattformene.

I April 2020 vil EU-kommisjonen publisere retningslinjer for rangering. Selve regelsettet gjelder i EU fra 12. juli 2020. Denne reguleringen er EØS-relevant og vil innføres i Norge. Tidsplan for EØS-vedtak og iverksettelse av reglene i Norge er ikke fastsatt.  Trolig vil det skje etter sommeren 2020.

Reguleringen (EU Regulation EU 2019/1150) har som mål å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling av bedrifter som bruker online plattformer, og gi dem mer effektive muligheter for oppreisning ved problemer, og skaper et forutsigbart og innovasjonsvennlig regelverk for online plattformer i EU.

Ny digital lovregulering av plattformer i 2020

EU-Kommisjonen vil mot slutten av året legge frem forslag om online salgsplattformers og -formidlingstjenesters ansvar for varer, tjenester og ytringer som formidles på plattformene.

Lovreguleringen, Digital Services Act, vil også omfatte en oppdatering av e-handelsdirektivet. Kommisjonen har startet en konsultasjonsprosess, som vil pågå våren 2020.

Virke og de nordiske handelsorganisasjonene har levert innspill om å ansvarliggjøre online salgsplattformer utenfor EU, særlig i Kina, med hensyn til EUs krav til produktsikkerhet, helse, miljø og forbrukerrettigheter.   

Kamp om online plattformers ansvar

Hvilket ansvar har Amazon, eBay og Wish for at produkter som selges til norske/europeiske forbrukere er trygge og lovlige i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder i EU/EØS?

Lite, mener plattformene selv – fordi de er markedsplasser og ikke aktive selgere. Mye, mener Virke og andre handelsorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner – fordi plattformene ofte opptrer som aktive selgere gjennom markedsføring, rangering av produkter, frakt til kunden med mer. Dessuten formidler plattformselskaper også egne merkevarer.

Det pågår i sommer en tautrekking i EU om online salgsplattformers ansvar for produkter og tjenester som formidles på plattformene. Virke har engasjert seg i høringer med EU-kommisjonen for å utvide plattformenes ansvar, ikke minst plattformer utenfor EU/EØS som selger mye til norske forbrukere. Dette for å sikre like konkurransevilkår mellom slike plattformer og handelsnæringen for øvrig, uavhengig av kanaler. Det er avdekket at en stor andel av produkter som elektronikk, leketøy og kosmetikk, solgt på online salgsplattformer til europeiske forbrukere, ikke tilfredsstiller helse- miljø- og sikkerhetskrav som gjelder i EU/EØS. Det gjør at varene kan selges billigere, og både konkurransen og forbrukersikkerheten undergraves.  

Digital Services Act

Virke har tatt opp kampen sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner i handelsorganisasjonene Eurocommerce og Ecommerce Europe, og har bidratt til å påvirke deres lobbyarbeid i Brussel. Målsettingen er å utvide plattformers ansvar i forbindelse med at EU-kommisjonen skal foreslå en reguleringspakke for digitale selskaper/plattformer i desember 2020, kalt Digital Services Act. Pakken vil omfatte digitale selskapers/plattformers ansvar for produkter, tjenester og ytringer som formidles på plattformer i det indre marked i EU/EØS. Virke og andre næringsorganisasjoner i handel og tjenestenæringen, samt forbrukerorganisasjoner, har i høringsrunden i sommer bedt Kommisjonen om å klargjøre plattformers ansvar knyttet til at mange plattformer ikke lenger er passive markedsplasser, men på ulike måter opptrer aktivt som selgere. Vi har også bedt Kommisjonen om å inkludere plattformer utenfor EU/EØS som tilbyr varer til europeiske forbrukere, særlig knyttet til ansvar for produktsikkerhet. Dette kan gjøres ved å stille krav om stedlig representasjon fra selskaper som i dag ikke har noen representasjon i europeiske land de selger varer til, gjennom et styrket elektronisk varslingssystem og gjennom økt kontroll ved innførsel av varene til EU/EØS. Kontrollen kan koples til det nye mva-systemet for varer handlet online på plattformer utenfor EU. Mva-systemet IOSS (Import-One-Stop-Shop) innføres i alle EU-land 1.7.2021. Kommisjonen gjennomfører høringer med bl.a næringsorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner i juli/august, og vil mot slutten av året komme med reguleringsforslag.

Produktsikkerhetsdirektivet og Rapex

I 2021 skal EU også revidere Produktsikkerhetsdirektivet, herunder innrapporteringssystemet for farlige varer, Rapex. Her kan næringsliv, organisasjoner og andre i EU/EØS rapportere inn varer på det europeiske markedet som bryter med EUs produktkrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det gjelder særlig varer på online salgsplattformer, og det er varer kjøpt fra plattformer i Asia som dominerer innrapporteringsstatistikken. Mens leketøy og elektronikkvarer dominerer i svenske og danske innrapporteringer til Rapex, gjelder de fleste norske rapporteringene kosmetikkvarer. Virke oppfordrer medlemmer som oppdager farlige produkter på online salgsplattformer og andre steder å bruke Rapex. Innrapporteringene på Rapex og hos forbrukermyndighetene i EU/EØS-landene er et viktig grunnlag for revideringen av produktsikkerhetsdirektivet. EU-kommisjonen vil også legge vekt på teknologiske endringer, særlig kunstig intelligens, som brukes i et økende antall produkter.

Siste nytt

 • : Klar melding fra europeisk handel om plattformregulering

  Virke og de andre nordiske organisasjonene som representerer handelsnæringen har nådd frem med sine krav i den europeiske handelsorganisasjonen EuroCommerce. Handelen i Europa har nå et entydig krav til EU-kommisjonen: Krav til produktsikkerhet og forbrukerrettigheter må gjelde likt på digitale salgsplattformer som i handelen for øvrig, også overfor plattformer utenfor EU/EØS som selger store mengder varer til europeiske forbrukere. Online salgsplattformer som Amazon, AliExpress og Wish må holdes ansvarlige for at produkter som selges til europeiske forbrukere overholder EUs krav til helse, miljø og sikkerhet og forbrukerbeskyttelse.

  Dette må skje både gjennom bedre kontroll med varene fra utenlandske nettbutikker i medlemslandene og gjennom krav som stilles i Digital Services Act og e-handelsdirektivet. Kommisjonen skal legge frem Digital Services Act, som er en reguleringspakke for digitale salgsplattformer og -formidlingstjenester, i desember 2020. Høringsrunden ble avsluttet 8. september. Virke har deltatt aktivt med mål om å sikre like vilkår mellom salgskanalene, og mellom aktører innenfor og utenfor EU/EØS. EU-reguleringene av digitale plattformer generelt og netthandel spesielt vil omfatte Norge gjennom EØS-avtalen.   

  Se Eurocommerce’ høringssvar

 • : 2 av 3 produkter fra kinesiske online plattformer er ikke i tråd med EU-regler

  66 prosent av produktene europeiske forbrukere handler på plattformer utenfor EU, som Wish, AliExpress og eBay, tilfredsstiller ikke EUs krav til produktsikkerhet. Gjengangerne er leketøy, klær og kosmetikk med for høyt innhold av giftige stoffer (bl.a ftalater) og brannfarlig elektronikk. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført av forbrukerorganisasjoner i seks EU-land fem en undersøkelse. Forbrukerorganisasjoner og handelsnæringen i EU slår alarm om det store antallet produkter handlet av europeiske forbrukere som ikke tilfredsstiller krav til helse og miljø og sikkerhet, og appellerer til medlemslandene om å kontrollere pakker som kommer inn med posten, særlig fra Kina. Virke har sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner tatt opp dette med regjeringene i Norden, og bedt Kommisjonen om å stramme inn på utenlandske plattformers ansvar for å følge regler og standarder som gjelder for produkter som skal på det europeiske markedet.

  Forbrukerundersøkelsen ble gjennomført av forbrukerorganisasjoner i Tyskland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Italia og Danmark og publisert 24. februar.

  Se hele undersøkelsen hos den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC.