Styrket kontroll mot miljøfarlige produkter på nett og i butikk

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet vil følge opp Virkes krav om å håndheve produktkravene ved utenlandsk netthandel. KLD vil om kort tid legge frem endring produktkontrolloven slik at det blir enklere for norske tilsynsmyndigheter å følge opp utenlandske nettsteder som tilbyr farlige produkter, for eksempel produkter som inneholder ulovlige miljøgifter, til norske forbrukere. Dette er i tråd med Virkes innspill til miljømyndighetene.

Fysiske butikker må også belage seg på mer kontroll med at produktene tilfredsstiller miljøkrav. Regjeringen vil endre produktkontrolloven slik at det blir enklere for tilsynsmyndighetene å undersøke produkter som fins i norske butikker, uten at de må gå veien om produsenten eller importøren. Virke har påpekt at dette ikke må forhindre tilsynsmyndighetene å gå på produsenten, og at det er det som er hovedoppgaven. Men det viktigste i tiden fremover blir å følge opp salgsplattformene, særlig i Kina.

Virke har i samarbeid med søsterorganisasjoner i Norden og EU påpekt manglende etterlevelse av europeiske miljøkrav og krav til helse og sikkerhet i en del nettbutikker utenfor Europa som tilbyr varer til europeiske forbrukere. Ola og Kari, og europeiske forbrukere generelt, handler store mengder billige varer særlig  på kinesiske nettsteder. Nettvarer fra Kina topper EUs statistikk over innrapporterte farlige varer.

Miljøkrav til produkter må håndheves på nettet

Næringslivet etterlever en rekke miljøkrav, blant annet forbud mot giftstoffer og kjemikalier i produkter. Strengere krav knyttet til produsentansvar, returordninger og avfallshåndtering vil komme. Virkes budskap til regjeringen og Stortinget er at næringslivet tar ansvar og er i stand til å håndtere strenge miljøkrav, så lenge kravene gjelder likt for alle og håndheves likt i alle salgskanaler. I praksis betyr det at myndighetene må styrke kontrollen over varer solgt på online salgsplattformer, særlig plattformer utenfor Norge og EU/EØS. Dette var Virkes hovedbudskap i Stortingets høring om miljøkriminalitet den 13. oktober.

Virke ber Stortinget og regjeringen følge opp følgende tiltak for å styrke arbeidet mot miljøskadelige produkter og skape like vilkår mellom de ulike salgskanalene, innenfor og utenfor Norges grenser:

  • Forbud mot giftstoffer i produkter, særlig miljøskadelige stoffer i plast som ftalater og kjemikalieregelverket, må håndheves like strengt overfor online salgsplattformer som i andre kanaler i handelen.
  • Teknologi må brukes for å spore opp ulovlige varer på nettet.
  • Norske toll- og tilsynsmyndigheter må styrke samarbeidet med andre nordiske eller europeiske toll- og tilsynsmyndigheter for å spore opp og stoppe ulovlige varer som kommer inn til Norge.
  • EUs forordning om tiltak mot ulovlige tilbud på nettet må iverksettes i Norge, slik at tilsynsmyndighetene lettere kan kreve at tilbud om ulovlige produkter blir fjernet og evt pålegge at tilgang til nettsider med ulovlige og miljøskadelige produkter blokkeres.
  • Tilsyn overfor nettaktører, også nettaktører i utlandet som tilbyr varer til norske forbrukere, må tydeliggjøres i produktkontrolloven.
  • Online salgsplattformer må ta ansvar for at produkter som selges på plattformene er i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet må tydeliggjøres. Her deltar Virke i påvirkningsarbeid i EU. Les mer her.