Barnehage- og utdanningspolitikk

Virke representerer hele utdanningsfeltet: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskaplige høgskoler. Til sammen utgjør dette mer enn 300 utdanningsinstitusjoner. Det gjør Virke til den hovedorganisasjonen som representerer bredden av ideell utdanning.

Vi mener

 • Vi er opptatt av de ulike utdanningsmiljøenes særpreg og arbeider for at våre barnehager og utdanningsinstitusjoner forblir et viktig alternativ, integrert i det samlede utdanningssystemet i Norge.

 • Virke har en egen utdanningspolitisk tenketank som dekker hele bredden av virksomhetene og drøfter de store spørsmålene innenfor utdanningsfeltet.

Siste oppdateringer

 • : Stortingshøring om Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  I høringen understreket Virke at det er viktig at stortinget slår fast at barn og unge i private barnehager og ideelle friskoler som har spesped-behov skal ha et like godt tilbud som barn i offentlige tilbud. Slik oppleves det ikke i dag. I tillegg er det viktig at skoler godkjent for funksjonshemmede med synlige eller usynlige hemminger hegnes om som særlig viktige kompetansemiljøer der elevene kan føle seg som alle andre.

  Meldingen framhever at de ønsker en skolefritidsordning for alle. Siden de ideelle friskolene i dag ikke får tilskudd til å drive SFO mener vi at de ideelle friskolenes SFO-er må inkluderes i tilskuddsordningen.

  Pga teknisk feil ved Stortingets opptak får vi ikke lagt ut lenke. Ved ønske om å få tilsendt høringsnotatet, kontakt fagsjef Anne Tingelstad Wøien, atw@virke.no

 • : Regjeringen forenkler regelverket om realkompetansevurdering

  Virke har jobbet for å endre regelverket om realkompetansevurdering, og det er bra at regjeringen foreslår å endre friskoleloven § 3-1 slik at departementet i forskrift kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering for inntak til friskoler. 

  Forslaget vil bidra til å gjøre det enklere for voksne å bli tatt inn som elev på en friskole og dermed gi økte muligheter for at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring.

  Les høringsnotatet her

 • : Svar på høring om rapportering av barn i private barnehager

  Forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager §12. Endringen innebærer en absolutt dato – 15. januar – for når barn senest må ha avtalt oppstart i en privat barnehage for å kunne rapporteres i årsrapporteringen i BASIL. 

  Vi støtter forslaget ettersom regelverket har vært oppfattet og praktisert ulikt. Det er uheldig ettersom rapporteringen danner grunnlag for tildeling av tilskudd. Barnetallet som rapporteres bør i størst mulig grad representere aktiviteten i barnehagen gjennom året.

  Les  vårt høringssvar her

  Les alle høringssvar her

 • : Høring i Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjett for 2020

  I Virkes innspill til komiteen ble følgende temaer tatt opp:

  Behov for mer likebehandling av elever med spesialpedagogiske behov, finansiering av SFO/AKS-tilbud for elever i friskoler, øke tilskuddet til naturbruksskolene, likebehandling av elever i toppidrettsgymnas, øke kapital- og husleietilskuddet, øke tilskudd til bemanningsnorm i barnehage samt sette et måltall for antall ideelle barnehager, midler til etter- og videreutdanning for folkehøgskolelærere, innføre rentekompensasjonsordning for finansiering av bygg i private høyskoler, skjerme finansieringsordningen for kunstfagskolene, opprette eget organ for å ivareta læring i arbeidslivet, innføre nytt bransjeprogram med «Balansekunst» i varehandelen og sykehjemsektoren og øke bevilgningene til innkjøp av læremidler ifb fagfornyelsen.

  Høringsprogrammet finner du  her

  Se video fra høringen her