Search Results here!

Barnehage- og utdanningspolitikk

Virke representerer hele utdanningsfeltet: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskaplige høgskoler. Til sammen utgjør dette mer enn 300 utdanningsinstitusjoner. Det gjør Virke til den hovedorganisasjonen som representerer bredden av ideell utdanning.

Vi mener

 • Vi er opptatt av de ulike utdanningsmiljøenes særpreg og arbeider for at våre utdanningsinstitusjoner forblir et viktig alternativ, integrert i det samlede utdanningssystemet i Norge.

 • Virke har en egen utdanningspolitisk tenketank som dekker hele bredden av virksomhetene og drøfter de store spørsmålene innenfor utdanningsfeltet.

Siste oppdateringer

 • : Regjeringen forenkler regelverket om realkompetansevurdering

  Virke har jobbet for å endre regelverket om realkompetansevurdering, og det er bra at regjeringen foreslår å endre friskoleloven § 3-1 slik at departementet i forskrift kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering for inntak til friskoler. 

  Forslaget vil bidra til å gjøre det enklere for voksne å bli tatt inn som elev på en friskole og dermed gi økte muligheter for at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring.

  Les høringsnotatet her

 • : Svar på høring om rapportering av barn i private barnehager

  Forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager §12. Endringen innebærer en absolutt dato – 15. januar – for når barn senest må ha avtalt oppstart i en privat barnehage for å kunne rapporteres i årsrapporteringen i BASIL. 

  Vi støtter forslaget ettersom regelverket har vært oppfattet og praktisert ulikt. Det er uheldig ettersom rapporteringen danner grunnlag for tildeling av tilskudd. Barnetallet som rapporteres bør i størst mulig grad representere aktiviteten i barnehagen gjennom året.

  Les  vårt høringssvar her

  Les alle høringssvar her

 • : Høring i Utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjett for 2020

  I Virkes innspill til komiteen ble følgende temaer tatt opp:

  Behov for mer likebehandling av elever med spesialpedagogiske behov, finansiering av SFO/AKS-tilbud for elever i friskoler, øke tilskuddet til naturbruksskolene, likebehandling av elever i toppidrettsgymnas, øke kapital- og husleietilskuddet, øke tilskudd til bemanningsnorm i barnehage samt sette et måltall for antall ideelle barnehager, midler til etter- og videreutdanning for folkehøgskolelærere, innføre rentekompensasjonsordning for finansiering av bygg i private høyskoler, skjerme finansieringsordningen for kunstfagskolene, opprette eget organ for å ivareta læring i arbeidslivet, innføre nytt bransjeprogram med «Balansekunst» i varehandelen og sykehjemsektoren og øke bevilgningene til innkjøp av læremidler ifb fagfornyelsen.

  Høringsprogrammet finner du  her

  Se video fra høringen her