Search Results here!

Vekst for ideelle og frivillige aktører

Ideell vekst handler om å øke andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet. Dette er en av ideell og frivillighets viktigste kampsaker.

Kort fortalt:

 • Ideell sektor hadde i 2016 en sysselsettingsandel på 7.8 % i følge Institutt for samfunns­forskning. Dette er lavt. Til sammenligning hadde Danmark en andel på 13,8 %, mens land som Østerrike, Tyskland og Frankrike lå på rundt hele 25 %. Dette understreker viktigheten av at Norge har gode mål som underbygges med konkrete virkemidler. Bevisst politisk arbeid har resultert i at ideell sektor i 2017 har vokst til 8,9 %.
 • De siste årene er det fattet en rekke viktige vedtak for ideell sektor. Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle, og det er enighet i Stortinget om å dekke de historiske pensjonskostnadene for ideelle aktører.

Siste oppdatering

 • : Regjeringen satser på ideell vekst i statsbudsjettet!

  I statsbudsjettet som ble lagt frem denne dagen, viser regjeringen klare ambisjoner for ideell vekst. Helseminister Bent Høie slår fast at den er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene og har i dag foreslått en offensiv målsetting for videre ideell vekst, de vil doble ideelles andel innen spesialisthelsetjenesten.

  De ideelles andel av totale kostnader er i dag om lag 5 pst. Regjeringen har satt seg som 10 % som mål. Aldri før har en regjerning forpliktet seg så sterkt for en styrket ideell sektor. Nå gjelder det for helseminister Bent Høie å ta styring. De regionale helseforetakene har vedtatt strategier som ikke er relevante med hensyn til regjeringens mål om ideell vekst. Helseministeren må gjøre det klart overfor de regionale helseforetakene at planene for ideell vekst må bli mer konkrete, det må skje nå. Hvis ikke, risikerer vi et realt mageplask i stedet for ideell vekst.

 • : Virke sender brev til helseminister Bent Høie om strategiene for ideell vekst han påla helseforetakene å utvikle, som nå foreligger

  Virke tror det er rom for å utvikle strategiene vesentlig videre og reelt sett peke på oppgaver hvor ideell sektor vil bidra til videreutvikling av gode tjenestetilbud, og anbefalte helseministeren å be RHFene å bearbeide planene videre og konkret synliggjøre hvordan ideell sektor kan få økt ansvar og oppgaver.
 • : Ny regjeringsplattform viser klare ambisjoner for ideell vekst.

  Partiene slår fast at de er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene, og at det er behov for en klar målsetting for videre ideell vekst. Det står følgende regjeringsplattformen om ideell vekst:

  "(...)Regjeringen anerkjenner at ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet og utgjør et viktig alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet. Regjeringen vil sikre ideelle aktører frihet fra statlig overstyring og gode rammebetingelser som ivaretar sektorens egenart."

  Les hele plattformen

 • Helsedirektoratet får i oppdrag å kartlegge kommunenes bruk av ideelle aktører i helse- og omsorgstjenestene i 2019.
 • Stortinget vedtar at ideelle aktører skal øke sin andel av institusjonsplassene i barnevernet til 40 % innen 2025
 • : Helseminister bent Høie pålegger helseforetakene ideell vekst:

  De ideelle virksomhetene skal brukes mer og først ut er rusomsorg (TSB), psykisk helsevern og rehabilitering.
 • : Stortingets vedtar at de ønsket ambisiøse planer for ideell sektor

  Se innstillingen her.

Kontaktperson