Oppdateringer

 • : Statsbudsjettet

  Regjeringen har presentert sitt forslag til budsjett for neste år. Vi har sett på budsjettet og hva det betyr konkret på de områdene som betyr mest for medlemmene innen ideell og frivillig sektor. Regjeringen slår fast at den legge til rette for god samhandling og samarbeid mellom offentlige og private, ideelle og frivillige aktører. Mye er vi godt fornøyd med mye, men langt fra alt. Nå er ballen sendt til Stortinget. Vi vil være aktive også i denne delen av arbeidet.

  Historisk pensjon på kommunalt nivå
  Regjeringen slår fast at den vil følge opp historiske pensjonskostnader på kommunalt nivå og komme tilbake til Stortinget.  Det heter at det er en omfattende oppgave å kartlegge i hvor stor grad hva som er i varetatt og i hvilket omfang kommuner og fylkeskommuner i dag står uten ansvar og at utredningen er forsinket pga korona.

  Ideell vekst spesialisthelsetjeneste
  Målet om å doble de ideelles andel av den samlede helse- og omsorgssektoren til 10 pst. målt i kostnader opprettholdes. Det pekes på at RHFene skal videreutvikle sine planer for ideelle. De skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og utviklingsarbeid, og skal ikke bygge opp og utvikle nye tilbud som konkurrerer med eksisterende tilbud hos ideelle aktører.

  Likebehandling av covid-19-kompensasjon
  En økt bevilgning på 2 460 mill. skal gi en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,3 pst. innen spesialisthelsetjenesten. Det slås samtidig fast at smittevern gir økte kostnader. RHFene tilføres 3 500 mill. som en særskilt kompensasjon. Fordelingen av disse midlene skal ivareta ideell sektor. De 12 ideelle sykehusene som har driftsavtale med de regionale helseforetakene skal likebehandles med de offentlige sykehusene. Regjeringen sier den vil følge med på utviklingen. 

  Ideell sektor på kommunalt nivå
  Regjeringen påpeker i budsjettforslaget at kommunene kan bli flinkere til å prioritere ideelle aktører, og regjeringen vil legge bedre til rette for at kommunene kan velge ideelle. I den forbindelse peker de blant annet på allerede publiserte forskriftsendringer og veiledere og veilederen for reserverte konkurranser som snart er ventet (se under). 

  Reserverte konkurranser
  I februar vedtok regjeringen endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører. Regjeringen sier den arbeider med en veileder om adgangen til å reservere anskaffelser for ideelle og at formålet er å tilrettelegge for bruk av ideelle. 

  Frivillighet
  Regjeringen følger opp opptrappingsplanen for momskompensasjon for frivilligheten og når målet om 1,8 milliarder i 2021. Likevel er dette inn nok til å få momskompensasjon krone for krone. Våre beregninger viser at avkortningen også vil ligge opp mot 18 % i 2021.

  Regjeringen bevilger 1,18 mrd. til å videreføre og justere korona-kompensasjonstiltakene til frivilligheten. Det skal f.eks kunne gis støtte til utvikling av nye tilbud, ekstrakostnader som følge av smittevern, eller tilskudd til engangskostnader for å omstille seg. Det vil også gis støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer.

  Ideelt barnevern
  Regjeringen slår fast at den vil følge opp tidligere vedtatte målsettinger om å øke andelen institusjonsplasser drevet av ideelle i barnevernet, og viser til Bufdirs pågående arbeid med dette. Bevilgningen til kjøp av institusjonsplasser hos private videreføres på dagens nivå.

  Regjeringen sier den vil komme tilbake til Stortingets anmodningsvedtak om å sikre like lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser i barnevernet i forbindelse med behandling av ny barnevernslov våren 2021.

  Arbeid og inkludering
  Vi er glade for at regjeringen foreslår å bruke 825 millioner mer til tiltak som skal hjelpe folk ut i jobb og økte bevilgninger til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 39 millioner. Det blir 7000 nye tiltaksplasser og 300 nye VTA plasser. Noen av tiltakene vil bli spesielt rettet mot unge, opplæring, digital opplæring, tilbud om sommerjobber, arbeidstrening med mentor og inkluderingstilskudd. I tillegg forslås det økte bevilgninger til individuell jobbstøtte (IPS) med 50 millioner.

  Barnehager
  Tilskuddet til pensjon i private barnehager blir redusert fra 13 til 11 prosent. Dagens søknadsordning for barnehager med høye pensjonsutgifter blir utvidet. Det innebærer at barnehager som inngikk pensjonsavtale før 1.1.2019, etter søknad har krav på å få dekt pensjonsutgiftene sine med kommunens pensjonsutgifter som øvre grense.  For enkeltstående barnehager blir det en overgangsordning som innebærer at pensjonspåslaget for barnehager som ikke tilhører en kjede blir justert gradvis ned fram til 2023.

  Ny tilskuddsordning til SFO/AKS i friskole
  Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for at barn i friskoler også er kommunenes barn og at friskolenes SFO/AKS inkluderes i en ny tilskuddsordning for friskoler. Men vi er litt skuffet over at ordningen ikke gjelder alle barn i friskolenes SFO/AKS. Dette er noe vi vil arbeide videre med.

  Kapital og husleietilskudd til friskoler
  Endelig løfter regjeringen kapital- og husleietilskuddet økes med 15 millioner. Det er en etterlengtet oppfølging av Granavolden erklæringen.

  Beregningsmodell for tilskudd til frittstående grunnskoler
  I årets budsjett og fram til 2023 vil tilskuddet til friskolene kun lønns- og prisjusteres. Dette fordi det varsles en endring av beregningsmodellen.  Ny modell for tilskuddsberegning skal iverksettes i statsbudsjettet for 2023.

  Toppidrettsgymnasene
  Regjeringen anerkjenner toppidrettsgymnasene. Vi er fornøyde for gjennomslag for at NTG Bodø og Wang Hamar får toppidrettstilskudd. Departementet melder at de vil utrede ny modell for tilskudd og komme tilbake til stortinget med en sak om dette senere.

 • : 400 millioner til frivilligheten

  Eldre har blitt svært hardt rammet under koronapandemien, slår partiene fast i budsjettforliket.

  Det bevilges 400 millioner kroner til en søkbar ordning der frivillige organisasjoner skal prioriteres. Helsedirektoratet skal forvalte ordningen.

 • : Likebehandling i helse og omsorg

  Frp og regjeringspartiene vil følge opp at kommunene likebehandler ideelle og private aktører med offentlige mht kompensasjon fra staten til merutgifter for helse- og omsorgsvirksomheter knyttet til koronaviruset. 

  Partiene viser til forskjellsbehandling i noen av landets kommuner, for eksempel Oslo, når det gjelder kompensasjon for merutgifter knyttet til virusutbruddet. Det er ikke rimelig at kommuner får full kompensasjon dersom de ikke likebehandler alle aktører, sier Frp og regjeringspartiene i en merknad.

 • : Alle skoler åpner igjen mandag

  Det åpnes for fleksible og lokale løsninger slik at alle elever og ansatte skal kunne følge smittevernreglene. 

  Les mer her

 • : Reviderte smitteveiledere for barnehage og skole

  Regjeringen la torsdag fram reviderte smitteveiledere for barnehage og skole.

  Revisjonen for barnehage gjelder: Råd om rengjøring av utendørs leker, eksempler for organisering i kohorter og presisering av enkelte råd.
  Barneskole: Utdyping av kohort-organisering, råd om rengjøring av utendørsleker, presisering av enkelte råd og mottak av skolestartere.
  Ungdomsskole og videregående skole: Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak og presisering og tydeliggjøring av enkelte råd.


  Veiledere om koronasituasjonen

 • : Økte utgifter i kommunene

  Vi har i flere henvendelser til regjeringen pekt på finansieringen av ideelle kommunale tilbud.

  Vi var derfor glad da kommunalminister Nikolai Astrup så klart slo fast at når han øker overføringene til kommunene med over seks milliarder kroner, skal også de ideelle aktørene som kommunene har kontrakter med få ta del i inntektsøkningen knyttet til koronautgifter.

  Kommune-Norge får over 6 milliarder i økonomisk hjelp