Oppdateringer

 • : Barnehageutvalgets rapport er overlevert Kunnskapsdepartementet

  Virke har bidratt inn i Barnehageutvalget som har vært ledet av Knut Storberget. Mandatet til utvalget har vært å se på nåværende finansieringsmodell for private barnehager og foreslå endringer i finansieringen. Vi stiller oss bak en lokal samhandlingsmodell som skal legge til rette for bedre samarbeid mellom kommunene og de private barnehagene. Modellen skal styrke forutsigbarheten for de som driver barnehagene og øke kvaliteten på tilbudet til barna samt sikre et mangfold av ulike typer barnehager.

  Samhandlingsmodellen legger opp til å omfordele midlene blant de private barnehagene i henhold til faktiske kostnader som den enkelte private barnehage bærer, samtidig som kommunale og private barnehager skal likebehandles i den enkelte kommune. Der blant annet kommunale satsinger som økt bemanning eller bruk av lærlinger kompenseres samtidig for hos de private barnehagene, med tilhørende plikter til å gjøre det samme.  

  Rapporten kan leses her

  Rapporten vil nå bli fulgt opp av departementet og sendt på høring.

 • : Siste nytt om barnevern

  Vi er i tett dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om oppfølgingen av Stortingets vedtak om å doble ideell sektors andel av institusjonsplassene i barnevernet fra om lag 20 prosent til om lag 40 prosent. Vi følger prosessen. Regjeringens forslag til ny barnevernlov ble lagt fram 9. april, og vi vil engasjere oss i Stortingets behandling av denne.

 • : Virke inn i barnehageutvalg

  På bestilling fra Stortinget har Regjeringen utnevnt et hurtigarbeidende barnehageutvalg. Utvalget blir ledet av Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget, og består av representanter fra Virke, KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Utvalgets rapport skal danne et grunnlag for eventuelle endringer i finansieringssystemet for private barnehager, og skal levere sin rapport 15. juni 2021.  

  Barnehageutvalget skal: 

  • Utrede dagens finansieringssystem for private barnehager. 
  • Vurdere fordeler og ulemper ved dagens system.
  • Komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. 

  Virkes representant inn i utvalget er Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver arbeidslivs- og næringspolitikk.

 • : Lansering av Veikart for ideell vekst

  Virke har lansert Veikart for ideell vekst. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget, veksten går likevel langsomt. Det er nødvendig å slå fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Veikartet er utarbeidet av en arbeidsgruppen som har vært ledet av Tone Tellevik Dahl, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

  Les mer her

 • : Tjenesteytende ideelle virksomheter

  Målet om ideell vekst er nå bredt politisk forankret. Regjeringen slo i statsbudsjettet for 2020 fast at ideell spesialisthelsetjeneste skal dobles, fra fem prosent til ti prosent. Målet ble også gjentatt i forslaget til statsbudsjett for 2021. Vi er glade for at helseministeren lyttet til vårt forslag om at de fire regionale helseforetakene skal utarbeide egne planer for vekst og rapportere årlig til departementet om utviklingen.

  I foretaksmøtene 14. januar ga helseministeren de regionale helseforetakene i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide felles retningslinjer for samarbeid med ideelle aktører knyttet til plan- og utviklingsarbeid. Ideelle aktører og brukere skal være representert i arbeidsgruppen. Dessverre gjenstår det fortsatt mye her, så dette er et sentralt tema også i arbeidet dette året. 

 • : Ideell vekst for arbeid – og inkludering

  NAV har etter vårt initativ etablert en arbeidsgruppe som sammen med ideell sektor skal legge en strategi for ideelle aktørers rolle og framtid på arbeidsmarkedsområdet. Vi er nå en del av arbeidsgruppen som skal legge frem en tiltaksplan i april i år. Målet med arbeidet er blant annet ideell vekst. Rapporten skal legges frem for arbeids- og sosialministeren i mai. 

 • : Statsbudsjettet

  Regjeringen har presentert sitt forslag til budsjett for neste år. Vi har sett på budsjettet og hva det betyr konkret på de områdene som betyr mest for medlemmene innen ideell og frivillig sektor. Regjeringen slår fast at den legge til rette for god samhandling og samarbeid mellom offentlige og private, ideelle og frivillige aktører. Mye er vi godt fornøyd med mye, men langt fra alt. Nå er ballen sendt til Stortinget. Vi vil være aktive også i denne delen av arbeidet.

  Historisk pensjon på kommunalt nivå
  Regjeringen slår fast at den vil følge opp historiske pensjonskostnader på kommunalt nivå og komme tilbake til Stortinget.  Det heter at det er en omfattende oppgave å kartlegge i hvor stor grad hva som er i varetatt og i hvilket omfang kommuner og fylkeskommuner i dag står uten ansvar og at utredningen er forsinket pga korona.

  Ideell vekst spesialisthelsetjeneste
  Målet om å doble de ideelles andel av den samlede helse- og omsorgssektoren til 10 pst. målt i kostnader opprettholdes. Det pekes på at RHFene skal videreutvikle sine planer for ideelle. De skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og utviklingsarbeid, og skal ikke bygge opp og utvikle nye tilbud som konkurrerer med eksisterende tilbud hos ideelle aktører.

  Likebehandling av covid-19-kompensasjon
  En økt bevilgning på 2 460 mill. skal gi en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2,3 pst. innen spesialisthelsetjenesten. Det slås samtidig fast at smittevern gir økte kostnader. RHFene tilføres 3 500 mill. som en særskilt kompensasjon. Fordelingen av disse midlene skal ivareta ideell sektor. De 12 ideelle sykehusene som har driftsavtale med de regionale helseforetakene skal likebehandles med de offentlige sykehusene. Regjeringen sier den vil følge med på utviklingen. 

  Ideell sektor på kommunalt nivå
  Regjeringen påpeker i budsjettforslaget at kommunene kan bli flinkere til å prioritere ideelle aktører, og regjeringen vil legge bedre til rette for at kommunene kan velge ideelle. I den forbindelse peker de blant annet på allerede publiserte forskriftsendringer og veiledere og veilederen for reserverte konkurranser som snart er ventet (se under). 

  Reserverte konkurranser
  I februar vedtok regjeringen endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører. Regjeringen sier den arbeider med en veileder om adgangen til å reservere anskaffelser for ideelle og at formålet er å tilrettelegge for bruk av ideelle. 

  Frivillighet
  Regjeringen følger opp opptrappingsplanen for momskompensasjon for frivilligheten og når målet om 1,8 milliarder i 2021. Likevel er dette inn nok til å få momskompensasjon krone for krone. Våre beregninger viser at avkortningen også vil ligge opp mot 18 % i 2021.

  Regjeringen bevilger 1,18 mrd. til å videreføre og justere korona-kompensasjonstiltakene til frivilligheten. Det skal f.eks kunne gis støtte til utvikling av nye tilbud, ekstrakostnader som følge av smittevern, eller tilskudd til engangskostnader for å omstille seg. Det vil også gis støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer.

  Ideelt barnevern
  Regjeringen slår fast at den vil følge opp tidligere vedtatte målsettinger om å øke andelen institusjonsplasser drevet av ideelle i barnevernet, og viser til Bufdirs pågående arbeid med dette. Bevilgningen til kjøp av institusjonsplasser hos private videreføres på dagens nivå.

  Regjeringen sier den vil komme tilbake til Stortingets anmodningsvedtak om å sikre like lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser i barnevernet i forbindelse med behandling av ny barnevernslov våren 2021.

  Arbeid og inkludering
  Vi er glade for at regjeringen foreslår å bruke 825 millioner mer til tiltak som skal hjelpe folk ut i jobb og økte bevilgninger til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 39 millioner. Det blir 7000 nye tiltaksplasser og 300 nye VTA plasser. Noen av tiltakene vil bli spesielt rettet mot unge, opplæring, digital opplæring, tilbud om sommerjobber, arbeidstrening med mentor og inkluderingstilskudd. I tillegg forslås det økte bevilgninger til individuell jobbstøtte (IPS) med 50 millioner.

  Barnehager
  Tilskuddet til pensjon i private barnehager blir redusert fra 13 til 11 prosent. Dagens søknadsordning for barnehager med høye pensjonsutgifter blir utvidet. Det innebærer at barnehager som inngikk pensjonsavtale før 1.1.2019, etter søknad har krav på å få dekt pensjonsutgiftene sine med kommunens pensjonsutgifter som øvre grense.  For enkeltstående barnehager blir det en overgangsordning som innebærer at pensjonspåslaget for barnehager som ikke tilhører en kjede blir justert gradvis ned fram til 2023.

  Ny tilskuddsordning til SFO/AKS i friskole
  Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for at barn i friskoler også er kommunenes barn og at friskolenes SFO/AKS inkluderes i en ny tilskuddsordning for friskoler. Men vi er litt skuffet over at ordningen ikke gjelder alle barn i friskolenes SFO/AKS. Dette er noe vi vil arbeide videre med.

  Kapital og husleietilskudd til friskoler
  Endelig løfter regjeringen kapital- og husleietilskuddet økes med 15 millioner. Det er en etterlengtet oppfølging av Granavolden erklæringen.

  Beregningsmodell for tilskudd til frittstående grunnskoler
  I årets budsjett og fram til 2023 vil tilskuddet til friskolene kun lønns- og prisjusteres. Dette fordi det varsles en endring av beregningsmodellen.  Ny modell for tilskuddsberegning skal iverksettes i statsbudsjettet for 2023.

  Toppidrettsgymnasene
  Regjeringen anerkjenner toppidrettsgymnasene. Vi er fornøyde for gjennomslag for at NTG Bodø og Wang Hamar får toppidrettstilskudd. Departementet melder at de vil utrede ny modell for tilskudd og komme tilbake til stortinget med en sak om dette senere.