Reserverte konkurranser

Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle.

Kort fortalt

  • Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni 2016.
  • I forbindelse med behandlingen av loven var det en debatt om hvilket handlingsrom det var for å forbeholde kontrakter for ideelle som leverandører av helse- og sosialtjenester. Virke var meget aktive i dette arbeidet.
  • Som et resultat av dette ville et samlet politisk Norge åpne for videre reservasjon. De ba samtidig regjeringen utrede handlingsrommet for å få forståelsen bekreftet. Fløistad-utredningen slo deretter fast det jurdiske grunnlaget innefor EU-retten.

Siste oppdateringer

  • : Regjeringen publiserer veilederen

    Adgangen til å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører

    I oktober 2018 utløper fristen for å svare på regjeringens forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

Kontaktperson