Anbefalte rutiner knyttet til forespørsler om pantefrafall/sletting utleggspant fra eiendomsmeglere

Virke og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har gjennomført et møte for å diskutere rutiner knyttet til forespørsler fra eiendomsmegler i forbindelse med ønske om pantefrafall/sletting av utleggspant i forbindelse med frivillig salg av beheftet bolig.

Mange eiendomsmeglere opplever det tidvis som utfordrende at de mottar generelle svar på forespørsler til inkassator om pantefrafall/sletting av utleggspant. Dette gjør det utfordrende å vite om pantefrafall faktisk vil bli innrømmet eller ikke. Likeledes opplever man fra NEFs side at svarene inkassator gir, ikke bygger på en faktisk vurdering av om det er sannsynlig med dekning eller ikke – med den konsekvens at man dermed tidvis ikke innrømmer pantefrafall ved salg av eiendom der det er åpenbart at man ikke vil få dekning til kreditorene inkassator representerer.

Virke er av den klare oppfatning at utlegspanthaver ved inkassator ikke har noen rettslig plikt til å bekrefte pantefrafall/slette utleggspant på forespørsel fra eiendomsmeglere. Høyesterett har i en avgjørelse uttalt at dette gjelder også når prioriteten er så dårlig at den panteverdi som den aktuelle kjøpesum reflekterer, overhodet ikke gir dekning. Høyesterett trekker frem at mulighetene for fremtidig dekning, for eksempel som følge av at panteobjektet stiger i verdi eller at foranstående lån blir nedbetalt, er grunner som tilsier at utleggspanthaver ser seg tjent med å beholde pantet.

Virke ber samtidig sine medlemmer om å se nærmere på gjeldende praksis rundt håndtering av forespørsler om pantefrafall/sletting av utleggspant fra eiendomsmegler ved frivillig salg. Spesielt ber vi våre medlemmer bidra til at;

Det gis en tydelig tilbakemelding til eiendomsmegler om man sier ja eller nei til pantefrafall/sletting av utleggspant. Svaret bør utformes på en så tydelig måte som mulig slik at det ikke er tvil om inkassators vurdering. Henvendelser fra eiendomsmeglere bør likeledes besvares innen rimelig tid etter mottak av henvendelsen. Svaret bør videre være basert på en individuell vurdering, se punkt b.
Det foretas en individuell behandling av den enkelte forespørsel om pantefrafall/sletting av utleggspant. Med dette menes at man vurderer den enkelte forespørsel spesifikt/konkret med utgangspunkt i forholdende som gjør seg gjeldende i den enkelte sak, herunder om det er sannsynlig om utleggspanthaver vil få helt eller delvis dekning for krav nå eller senere.

I vurderingen bør man ta hensyn til om det er sannsynlig at man vil få helt eller delvis dekning for krav nå eller senere, eller om et pantefrafall bør gis ettersom det i realiteten ikke vil ha konsekvenser for kreditoren(e) inkassator representerer i sin dialog med eiendomsmegler.