Nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Fra 1. januar 2020 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Generelt

  • Inkassosats fra 01.01.2020: 700 kroner (uforandret fra 2019).
  • Rettsgebyr fra 01.01.2020: 1 172 kroner (opp 22 kroner fra 2019. Foreslått for 2021: 1 199 kroner)
  • Forsinkelsesrente: 8,00 prosent p.a. Gjelder andre halvår 2020.
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 430 kroner for andre halvår 2020

Les mer om forsinkelsesrente på regjeringens hjemmeside her.

Tabell for rettsgebyr 2020

Rettsgebyr per 01.01.2020: 1172,-
Inkassosatsen per 01.01.2020: 700,-.


Tilleggssalærer i saker som nødvendiggjør særlige eller rettslige skritt

Avdragsordning med mer enn 4 avdrag

1050,-

Utferdigelse av forliksklage

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Utferdigelse av avsetn./utleggsbegjæring

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Utferdigelse av begjæring om tilbakelevering

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Begjære tvangssalg av løsøre

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Vanlig stevning

2344,-

Begjæring om konkurs, arrest, midl.forf.

2344,-

Konkursvarsel

-       Dekning for reelt utlegg

Varsel ved særskilt tvangsgrunnlag

-

Besørge tinglysning av dokument

-       Dekning for tinglysningsgebyr/attest

Notifisering i boligbyggelag

-       Dekning av evt gebyr

Begjæring om fravikelse av fast eiendom

Se kommentar under

Begjære tvangsdekning i adkomstdok.

Se kommentar under

Begjære tvangsdekning i verdipapirer m.m.

Se kommentar under

Begjære tvangssalg fast eiendom

Se kommentar

I medhold av Tvistelovens § 6-13 gis det anledning til å kreve skyldner for 1/2 R (kr. 575,-) for fremmøte i forliksrådet. Det minnes også om Inkassoforskriftens § 2-4, 2. ledd, siste punktum; ved forkynnelser kan ikke satsene forhøyes dersom fordringshaveren selv har adgang til å forkynne ved rekommandert brev. Vi viser også til "Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved Tvangsfullbyrdelse" - som ovennevnte satser er basert på. Unntak herfra er pkt. 13 til 16 - som ikke er forskriftsregulert. Her må man utvise skjønn ved beregning av faktiske kostnader, men man antar at et tilleggssalær på 2 til 4 x R vil bli akseptert.

Rettsgebyr til staten

Utleggsforretning (når utlegg blir tatt)

1992,-

Utleggsforretning (når intet til utlegg)

1992,-

Tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver

4043,-

Tvangsdekning i verdipapirer m.m.

3633,-

Tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger

4805

Tvangssalg løsøre

4043,-

Tvangssalg adkomstdokument

8 672,-

Tvangssalg av fast eiendom

8 672,-

 

Rettsgebyrene over er basert på avholdt forretning.

OBS: Rettsgebyret omfatter de fleste sideutgifter, unntatt følgende: - utgifter. til flytting/oppbevaring av løsøre ved fravikelse av eiendom og - sideutgifter ved tvangsdekning etter Tvfl. 10-13.

Forøvrig vil tvangsfullbyrding i medhold/etter Gjeldsordningsloven være gebyrfritt.

Inkassosalær 2020

Inkassosatsen (uendret) 700 kroner (men med endret multiplikatortabell, se under)

Gjelder krav/fakturaer med forfall fra og med 01.10.2020

Gebyr for purring: 35 kroner
Inkassovarsel: 35 kroner
Egeninkasso-BO: 105 kroner(pluss inntil 1 purring og 1 inkassovarsel = 175 kroner)

Gjelder krav/fakturaer med forfall t.o.m 30.09.2020

Gebyr for purring: 70 kroner
Inkassovarsel: 70 kroner
Egeninkasso-BO: 210 kroner

Mot forbruker (oppdragsgiver med fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

500

kr 175

kr 350

1000

kr 245

kr 490

2500

kr 280

kr 560

10 000

kr 560

kr 1 120

50 000

kr 1 120

kr 2 240

250 000

kr 2 520

kr 5 040

Over 250 000

kr 5 040

kr 10 080

Mot næringsdrivende (oppdragsgiver med fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

500

kr 262,50

kr 525

1 000

kr 367,50

kr 735,00

2 500

kr 420

kr 840

10 000

kr 840

kr 1 680

50 000

kr 1 680

kr 3 360

250 000

kr 3 780

kr 7 560

Over 250 000

kr 7 560

kr 15 120

 

Mot forbruker (oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

500

kr 218,75

kr 437,50

1 000

kr 306,25

kr 612,50

2 500

kr 350

kr 700

10 000

kr 700

kr 1 400

50 000

kr 1 400

kr 2 800

250 000

kr 3 150

kr 6 300

Over 250 000

kr 6 300

kr 12 600

 

Mot næringsdrivende (oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

500

kr 328,12

kr 656,25

1 000

kr 459,37

kr 918,75

2 500

kr 525

kr 1 050

10 000

kr 1 050

kr 2 100

50 000

kr 2 100

kr 4 200

250 000

kr 4 725

kr 9 450

Over 250 000

kr 9 450

kr 18 900