Nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Fra 1. januar 2020 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Generelt

  • Inkassosats fra 01.01.2020: 700,- (uforandret fra 2019).
  • Rettsgebyr fra 01.01.2019: 1172,- (Opp 22,- fra 2019).
  • Forsinkelsesrente: 9,50 prosent p.a. Gjelder første halvår 2020. (Opp 0,25%-poeng)
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 400,-.

Les mer om forsinkelsesrente på regjeringens hjemmeside her.

Tabell for rettsgebyr 2020

Rettsgebyr per 01.01.2020: 1172,-
Inkassosatsen per 01.01.2020: 700,-.


Tilleggssalærer i saker som nødvendiggjør særlige eller rettslige skritt

Avdragsordning med mer enn 4 avdrag

1050,-

Utferdigelse av forliksklage

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Utferdigelse av avsetn./utleggsbegjæring

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Utferdigelse av begjæring om tilbakelevering

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Begjære tvangssalg av løsøre

1172,- (ikke fradragsberettiget: +25%)

Vanlig stevning

2344,-

Begjæring om konkurs, arrest, midl.forf.

2344,-

Konkursvarsel

-       Dekning for reelt utlegg

Varsel ved særskilt tvangsgrunnlag

-

Besørge tinglysning av dokument

-       Dekning for tinglysningsgebyr/attest

Notifisering i boligbyggelag

-       Dekning av evt gebyr

Begjæring om fravikelse av fast eiendom

Se kommentar under

Begjære tvangsdekning i adkomstdok.

Se kommentar under

Begjære tvangsdekning i verdipapirer m.m.

Se kommentar under

Begjære tvangssalg fast eiendom

Se kommentar

I medhold av Tvistelovens § 6-13 gis det anledning til å kreve skyldner for 1/2 R (kr. 575,-) for fremmøte i forliksrådet. Det minnes også om Inkassoforskriftens § 2-4, 2. ledd, siste punktum; ved forkynnelser kan ikke satsene forhøyes dersom fordringshaveren selv har adgang til å forkynne ved rekommandert brev. Vi viser også til "Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved Tvangsfullbyrdelse" - som ovennevnte satser er basert på. Unntak herfra er pkt. 13 til 16 - som ikke er forskriftsregulert. Her må man utvise skjønn ved beregning av faktiske kostnader, men man antar at et tilleggssalær på 2 til 4 x R vil bli akseptert.

Rettsgebyr til staten

Utleggsforretning (når utlegg blir tatt)

1992,-

Utleggsforretning (når intet til utlegg)

1992,-

Tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver

4043,-

Tvangsdekning i verdipapirer m.m.

3633,-

Tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger

4805

Tvangssalg løsøre

4043,-

Tvangssalg adkomstdokument

8 672,-

Tvangssalg av fast eiendom

8 672,-

 

Rettsgebyrene over er basert på avholdt forretning.

OBS: Rettsgebyret omfatter de fleste sideutgifter, unntatt følgende: - utgifter. til flytting/oppbevaring av løsøre ved fravikelse av eiendom og - sideutgifter ved tvangsdekning etter Tvfl. 10-13.

Forøvrig vil tvangsfullbyrding i medhold/etter Gjeldsordningsloven være gebyrfritt.

Inkassosalær 2020

Krav som er forfalt 01.01.2010 eller senere.

Mot forbruker (oppdragsgiver med fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

2500

kr 350

kr 700

10000

kr 700

kr 1 400

50000

kr 1 400

kr 2 800

250000

kr 2 800

kr 5 600

Over 250 000

kr 5 600

kr 11 200

Mot næringsdrivende (oppdragsgiver med fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

2500

kr 525

kr 1 050

10000

kr 1 050

kr 2 100

50000

kr 2 100

kr 4 200

250000

kr 4 200

kr 8 400

Over 250 000

kr 8 400

kr 16 800

 

Mot forbruker (oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

2500

kr 437,50

kr 875,00

10000

kr 875,00

kr 1 750,00

50000

kr 1 750,00

kr 3 500,00

250000

kr 3 500,00

kr 7 000,00

Over 250 000

kr 7 000,00

kr 14 000,00

 

Mot næringsdrivende (oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)

Til og med..

Enkle saker

Tunge saker

2500

kr 656,25

kr 1 312,50

10000

kr 1 312,50

kr 2 625,00

50000

kr 2 625,00

kr 5 250,00

250000

kr 5 250,00

kr 10 500,00

Over 250 000

kr 10 500,00

kr 21 000,00

 

Fordringshavers rett til purregebyr (§1-2)

Purring og inkassovarsel: 70,-. (Maks 2 purringer eller en purring og ett inkassovarsel.) Betalingsoppfordring 210,-.