Forslag til revidering av dagens inkassolov

Regjeringens nedsatte arbeidsgruppe for revidering av inkassoloven la 27. januar, frem sitt forslag til endringer. Rapporten er et forslag til revidering. Forslaget til ny lov skal på høring i løpet av våren før Stortinget skal endelig behandle lovforslaget. Arbeidsgruppen foreslår endringer som innebærer salærkutt på 30-35 prosent, avhengig av selskapenes ulike kravsportefølje.

Bakgrunn

Høsten 2018 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet en arbeidsgruppe med mandat til å foreslå revideringer av dagens inkassolov. Gruppens mandat var å sikre en mer skyldnervennlig lov, en bedre sammenheng mellom krav og gebyrer, samt sikre at færre saker gikk til namsmannen. Gruppen skulle spesielt vurdere ny modell for gebyr- og salærkravene i inkassoprosessen. Virke Inkasso har deltatt i arbeidsgruppens arbeid med leder av Virke Inkassos lovutvalg, Hanne Riksheim. Vi har fremmet bransjens syn i arbeidet, delt innsikt, tall og statistikk. Virke Inkasso stiller seg bak rapporten, med noen forbehold beskrevet under.

Siste nytt

  • : Forslag til ny inkassolov

    I dag offentliggjorde Justis- og beredskapsdepartementet arbeidsgruppens forslag til ny forskrift og inkassolov. Link til den elektroniske rapporten finner du her.  Rapporten er en omfattende gjennomgang av rammeverket for inkassobransjen. Totalt er rapporten på 175 sider. Vi har derfor utarbeidet en kort oppsummering, som tar for seg hovedmomentene i forslaget og oppsummerer Virke Inkassos samlede vurdering. Denne ses lengre ned på siden.

    Merk at rapporten kun er et forslag til revidering. Rapporten vil nå bli sendt ut på høring, mest trolig i vår, før innspillene derfra blir sendt over til Regjeringen før saken til slutt vil bli behandlet av Stortinget. Rapporten vil bli grundig gjennomgått under fagdagen 31.januar. Deretter vil vi ta initiativ til en intern høring, for å løfte medlemmenes tilbakemeldinger på lovforslaget, og sette opp 1-til-1 møter for de som ønsker det.  

    Les Justis- og beredskapsdepartementets offentliggjøring her

Hovedmomenter i rapporten

Forslaget innebærer inntil 50 prosent kutt i inntektene for inkassobransjen, gjennom salærkutt, krav til sammenslåing av krav og reduksjon av skrivesalær. I tillegg kommer økt aktivitetsplikt, samt økte kompetanse – og erfaringskrav.

Gebyr- og salærkrav

Arbeidsgruppen foreslår en ny modell for beregning av salærer, som anslagsvis innebærer kutt på 30-35%. Modellen er akkumulerende. Purregebyret skal halveres til 35 kr, mens inkassovarsel settes til 70 kr. Øvrige salærer avhenger, som i dagens modell, av kravstørrelsen. Den foreslåtte modellen har seks aktiviteter (to nye aktiviteter) med 14 dagers mellomrom og to purringer.

Aktivitetskrav og refordeling av ansvar

Arbeidsgruppen foreslår flere aktiviteter og økt krav til kommunikasjon mot skyldner, i form av to betalingsoppfordringer. I tillegg er det foreslått at både inkassovarsel og betalingsoppfordring sendes ut av inkassoforetaket. Det er bestemte skjerpede innholdsmessige krav som blant annet innebærer anslått påløpte kostnader.

Skrivetillegg og sammenslåing

Det foreslås et kutt på 50 prosent i skrivetillegget ved rettslig inndrivelse, i tillegg til en overføring av risiko til fordringshaver. Det er anslått en effekt på bransjens inntekter på 7 prosent. I tillegg foreslår arbeidsgruppens flertall (med dissens fra Virke Inkasso) å kreve sammenslåing av krav fra samme fordringshaver. Anslagsvis vil dette ha en inntektsreduksjon for bransjen på 10 prosent.


Økt kompetansekrav

Faktisk leder er foreslått endret til faglig ansvarlig. Det stilles også høyere krav til formell kompetanse som ettårig høyere utdanning for faglig ansvarlig i fremmedinkassoforetak.

Andre bestemmelser

Arbeidsgruppen foreslår fullt frislipp av pay back, men foreslår at «No cure no pay» avtaler blir forbudt. På punktet om pay back har Virke Inkasso tatt dissens.

Veien videre

Forslaget som nå er oversendt skal nå behandles i Justis- og beredskapsdepartementet, som vil sende hele eller deler av rapporten ut på høring. Virke Inkasso forventer at høringen vil bli i vår og vil vare i tre måneder. I forbindelse med den offentlige høringsrunden vil Virke Inkasso invitere til en intern høringsrunde.
Vi ønsker at alle medlemmer går gjennom forslaget og regner på effekter, samt sender sine innspill til oss. Det vil sendes ut en instruks for tilbakemeldinger, men foreløpig kan de som vil sende inn sine tilbakemeldinger til inkasso@virke.no. Virke Inkasso, gjennom det interne høringsutvalget, vil sammenfatte bransjens innspill og oversende et samlet høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

Etter den offentlige høringsrunden sammenfattes alt i en preposisjon fra regjeringen. Den nye loven forventes derfor ikke å tre i kraft før tidligst 1. januar 2021.

Spørsmål og kontakt rettes til