Detaljert gjennomgang av regjeringens tiltak

Publisert:

Her finner du detaljert oversikt over våre innspill og kommentarer til de konkrete tiltakspunktene regjeringen har lagt frem i sin handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoffer. Oversikten inneholder kun tiltakspunkt av relevans for KBS-næringen.

Virke KBS vil jobbe videre opp mot myndighetene for å få gjennomslag for tiltakene som ikke er godt nok dekket av regjeringens handlingsplan.

Tiltakspunkt i regjeringshandlingsplan Kommentar fra Virke KBS
Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler. Vi forventer at myndighetene legger til rette for at bensinstasjonene kan ta rollen som energistasjoner og representere det naturlige sted for etablering av ladetilbud langs vei. De offentlige virkemidlene må være av en slik karakter at de ikke undergraver konkurransen i markedet. Samtidig må de utformes slik at de gir best mulig insentiver for etablering av lønnsomme ladetilbud langs vei.
Regjeringen vil at Enova skal være statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff i den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte.

Vi forventer at myndighetene iverksetter tiltak som gjør at investeringskostnadene for utvikling av ladeinfrastruktur reduseres de steder der anleggsbidraget avviker vesentlig fra normalen og representerer en reell barriere for å etablere ladetilbud i kommersiell regi.

Dette kan eksempelvis ta form av at man etablerer en utjevnende støtteordning i regi av Enova eller andre som medfører at anleggsbidrag aldri overstiger et bestemt beløp.Alternativt bør man legge til rette for at Statens Vegvesen og andre bekoster/sørger for fremføring av infrastruktur som gjør at behov for anleggsbidrag elimineres langs eksisterende veinett.

Nye Veier har allerede valgt en modell der de sørger for at anleggsbidraget elimineres i forbindelse med de veiprosjekter de står som ansvarlig for å prosjektere og bygge ut.

Regjeringen vil be NVE gå gjennom relevant regelverk for å sikre at hensyn til etablering av infrastruktur for alternative drivstoff er ivaretatt. Vi forventer at man innfører en mer egnet prismodell for effektuttak som tar hensyn til særtrekk ved ladestasjonenes bruksmønster og deres begrensinger med hensyn til å bruke pris og andre avlastingsmekanismer som reguleringsmekanisme i perioder høy systemlast (unngå peak load pricing).

Vår forventning er at NVE i forbindelse med sin regelverksgjennomgang kommer med forslag til endringer som gjør at man unngår at eier av ladeanlegg må betale effektavgift basert på høyeste uttak av effekt.

I mange tilfeller innebærer dagens prismodell at det ikke er lønnsomt å drive markedsbasert utvikling av et el-ladetilbud ettersom nettselskapenes tariffmodell ikke tar hensyn til gjennomsnittlig effektuttak, men baserer seg på en modell der høyeste effektuttak blir definerende for kostnaden man belastes for bruk av nettet. Dagens prismodell tar overhodet ikke hensyn til de særtrekk som kjennetegner ladestasjoner og er en betydelig barriere som står i veien for markedsbasert utvikling av et godt og velfungerende ladetilbud med tilstrekkelig ladekapasitet langs våre viktigste transportkorridorer.

Regjeringen vil sørge for at arealpolitikken samordnes bedre med utbygging av infrastruktur.  Vi forventer at man innfører tiltak som gir raskere og smidigere plan- og søknadsprosesser om etablering av nye ladestasjoner («Fast track for ladestasjoner ved veiserviceanlegg).

Per i dag oppleves det som utfordrende at kommunene og andre offentlige instanser bruker betydelig tid på å behandle søknader om etablering av nye ladestasjoner initiert av våre medlemmer. Enkelte medlemmer melder også at det er en opplevelse av at nettselskapene gis raskere og mer prioritert behandling av sine søknader sammenlignet med de søknader som kommer fra bensin/energistasjonsbransjen.

Vi ber om endringer som gjør det enkelt å få godkjent etablering av nye ladestasjoner i tilknytning veiserviceanlegg, og at man ser på tiltak som forenkler de barrierer som våre medlemmer naturlig møter i en slik søknadsprosess.

I tillegg er det viktig med tiltak for nødvendig arealtilgang i storbyområder og langs hovedveisystemene ved bygging av veiservice-anlegg med ladestasjoner.

Regjeringen vil følge med på infrastrukturutviklingen og rapportere årlig til Stortinget på utviklingen. Vi finner det riktig å minne regjeringen/myndighetene om at bransjens arbeid med å etablere et infrastrukturtilbud med det volum som elbilsatsningen trenger over tid er helt avhengig av at det fremstår som forretningsmessig interessant. I motsatt fall vil hele eller store deler av infrastrukturbehovet for morgendagens bilpark være avhengig av at offentlig sektor går inn med store midler og på områder for investeringer og drift som kan løses langt bedre i et konkurransemarked.

Virke KBS mener også følgende tiltak er viktig dersom man skal lykkes med å etablere et godt ladetilbud langs vei:

  • Tiltak som gjør det mulig å opplyse trafikantene bedre om ladetilbudet langs vei. Logo til aktuell bensinstasjonskjede må kunne oppføres på skilt som settes opp av Statens Vegvesen og andre i tilknytning skilting til bensin/energistasjon.
  • Tydelige krav til kommunene, fylkeskommunene og andre deler av offentlig sektor om å ta betalt ved tilbud om lading fra offentlig eid ladeinfrastruktur.