• : Avklaring rundt hvordan man måler en meter

  Et viktig spørsmål å få klarhet har den siste tiden vært hvordan man skal måle en meters avstand ved arrangementer? Virkes innstilling har vært at smittevernshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved at man måler hode til hode og vi har bedt myndighetene om å bekrefte dette.

  Dessverre har FHI nå konkludert med at en meter skal måles skulder til skulder når man sitter ved siden av hverandre. Begrunnelsen fra helsemyndighetene er at dette vil sikre tilstrekkelig avstand når man lener seg på armlenet eller snur seg mot personen ved siden av, samt at det tilsvarer råd som er gitt til frisører og andre velværebedrifter.

  Avstandsmåling skulder til skulder vil gi svært lav kapasitetsutnyttelse for mange og negativt påvirke mulighetene for lønnsom drift. Virke vil derfor følge opp denne saken videre med myndighetene.

  FHIs uttalelse:

  "De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder."   

  Les mer

 • : Forlengelse av kompensasjonsordningene for kultur- og frivillighet

  Vi er glade for å ha fått gjennomslag for behovet for langsiktighet i ordningene og ser det som positivt at kulturministeren lover å utvide ordningene dersom det er behov for økte rammer.

  Regjeringen vil forlenge den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren, slik at den også gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 16. juni og til og med 31. august 2020. Det foreslås en bevilgningsøkning på 650 millioner kroner til formålet.

  At delvis avlysning også inkluderes er viktig så lenge smittevernsrestriksjoner begrenser publikumskapasiteten. Kompensasjonsordningen skal nå også gjelde for planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum.

  Vi er også glade for å ha fått gjennomslag for at ikke-skattepliktige virksomheter som ikke er direkte arrangører slik som kulturhus og litteraturhus kan søke. Dette dekker det som har vært et tydelig hull i ordningene tidligere. For å sikre likviditet i sektoren legges det nå opp til løpende utbetalinger i begge ordningene.

  På den andre siden, er vi nok en gang skuffet over at kulturministeren ikke lytter til et samlet kulturfelt og inkluderer hele verdikjeden som er involvert i arrangementer i ordningene.

 • : Tilskudd museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

  Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

 • : Kunstnerstipend og krisefond

  Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. 

  Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. Formålet er å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon. Ordningen vil gjelde for alle kunstnergrupper, men er spesielt rettet mot skapende kunstnere (visuelle kunstnere, forfattere, billedkunstnere, komponister, dramaturger med mer).

 • : Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

  - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

  Kompensasjon til ikke-skattepliktige

  Regjeringen viser i revidert nasjonalbudsjett til anmodningsvedtak fra Stortinget hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt, blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som for eksempel bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift.

  I revidert nasjonalbudsjett følger regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak ved å utvide kompensasjonsordningen slik at flere virksomheter innen museum og kultur og ideelle organisasjoner kan søke om kompensasjon for bortfall av billettinntekter. Dette omfatter blant annet museer, akvarier og enkelte idrettsanlegg, eksempelvis organisasjonseide alpinanlegg og klatreanlegg. Med arrangement forstås aktiviteter med billett- og deltakeravgifter og/eller aktivitet ut over daglig drift. Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, treningsavgifter og lignende, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter. Ytterligere veiledning vil være tilgjengelig på henholdsvis Kulturrådets og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

  Ordningen skal fortsatt være forbeholdt aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret. Aktører som får 60 pst. eller mer av inntektene fra offentlige tilskudd, er ikke omfattet av ordningen. Organisasjoner som har søkt om kompensasjon for arrangement som var planlagt i perioden fra 5. mars til 30. april, må trekke fra dette beløpet dersom de søker på nytt i den utvidede ordningen.

  Med disse endringene i kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrett anser regjeringen anmodningsvedtaket som utkvittert under Kulturdepartementets område. Virke mener det fortsatt vil være betydelige hull i kompensasjonsmulighetene til ikke-skattepliktige. Aktører som ikke er registrert i frivillighetsregisteret, og aktører som har over 60 % offentlig finansiering, men som likevel har hatt betydelige inntektstap, vil fortsatt falle utenfor de eksisterende ordningene.

  Forlenget og revidert billettstøtteordning for kulturarrangementer

  Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren til å gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 1. mai og til og med 15. juni 2020, og som helt eller delvis må avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene.

  I gjeldende forskrift er beregning av kompensasjon knyttet opp til arrangørenes budsjetterte billettinntekter og deltakeravgifter. Med bakgrunn i erfaringene fra første søknadsrunde foreslås forskriften for ordningen endret slik at søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra en sammenligning med tilsvarende periode/arrangement i foregående år.

  Virke mener det er positivt at billettstøtteordningen videreføres og justeres, men vi opprettholder vår forventning om at støtte bør gis med en forpliktelse om å dekke leverandørkostnader slik at hele verdikjeden i arrangementet ivaretas.

  Savner langsiktighet i ordningene

  Kultursektoren og opplevelsessektoren lever av å samle folk. Regjeringen har nå gitt tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Da må sektoren trygges på at de økonomiske tiltakene vil være der så lenge behovet finnes.

  Vi er derfor positive til at regjeringen varsler at de vil komme tilbake med en vurdering av videre

 • : Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

  Virke og Reiseliv har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass en felles, ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

  Se smittevernveiledere.

 • : Regjeringen gjør ikke nok for kulturen

  Kulturminister Abid Raja presenterte fredag ettermiddag nye tiltak for den kriserammede kulturnæringen og frivilligheten. Virke mener kulturpakken ikke treffer godt nok.

  Se hele pressemeldingen

 • : Halv maskin, men fulle kostnader fremover i kulturnæringen

  Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen.

  Se pressemeldingen

 • : Halv maskin, men fulle kostnader fremover

  Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover  holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen. 

 • : Forbud mot arrangementer med flere enn 500 personer frem til 1. september

  Forbudet mot kulturarrangementer med over 500 personer forlenges til 1 september. Virke er glad for at regjeringen endelig har lyttet til behovet for en avklaring rundt de større arrangementene. Forbudet gjør at festivalene og andre arrangører nå får avklarte kontraktsforhold og kan avlyse sine arrangementer før de største kostnadene påløper. For arrangementer med under 500 personer er det varslet nærmere avklaringer torsdag 30 april. Vi har forståelse for at det er større usikkerhet knyttet til arrangementer med under 500 personer, men har oppfordret regjeringen sterkt til å gi avklaring der er mulig.

 • : Klarere regler for take away og catering i koronatider

  Mattilsynet har laget nye retningslinjer for serveringssteder som ønsker å levere mat ut til kunder.

  Hvis dere er registrert som restaurant eller kafé kan dere også ha take away eller bruke utkjøringstjenester som for eksempel Foodora. Dersom dere selv transporter maten ut til kunden kan dere legge til catering i registreringen hos Mattilsynet.

  Les mer på Mattilsynets hjemmeside her.

 • : 19. mars Momsreduksjon

  Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

  Se mer