Oppdateringer

 • : 35 millioner kroner i økte tilskudd til en rekke museer

  Tilskuddene vil gå til museum på Kulturdepartementets budsjett som har under 60 prosent offentlig finansiering. Disse har til nå søkt kompensasjonsstønad fra ulike støtteordninger. Virke har jobbet for en mer treffsikker løsning og vi er glade for å ha fått gjennomslag, slik at de skal få tilskudd etter samme modell som museene med over 60 prosent offentlig finansiering.

  Virke vil jobbe videre for en god løsning også for museene som ikke er i Kulturdepartementets budsjettportefølje.

  Oversikt over fordelingene finnes her

 • : Museumsmeldingen lansert: Musea i samtiden- Tillit, ting og tid

  Fredag 26. mars lanserte kultur- og likestillingsministeren ny museumsmelding.

  Statsråden nevnte satsning på vedlikehold og rehabilitering av bygg, det vet vi er en viktig og ønsket prioritering fra museumsfeltet og en sak Virke har jobbet for lenge.

  Meldingen presenterer fem viktige mål for den videre utviklingen av museums-Norge:

  • Solid kunnskapsproduksjon
  • Relevant formidling
  • Helhetlig samlingsutvikling
  • Trygg ivaretagelse
  • Aktiv samhandling

  Stortingsmeldingen finnes på regjerings nettside

 • : Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren

  Ordningen har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni.

  Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.

  Ordningen er todelt. En tredel av midlene skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall pga. korona. De resterende midlene skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter mv.

  Mer informasjon kommer.

 • : Ny smittevernsstandard for servering

  Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Standard Norge utviklet en bransjestandard innenfor smittevern for servering, i tett samarbeid med helsemyndighetene, Virke og bransjeaktører.

  Veiledningen ligger tilgjengelig for nedlasting her

 • : Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge

  Fredag 19. mars ble stortingsmeldingen «Oppleve, skape og dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» presentert av kultur- og likestillingsminister Abid Raja og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på Kulturtankens årskonferanse. Meldingen er inndelt i 4 hovedområder; Barne- og ungdomskultur, Den digitale kulturen, Deltakelse og egenproduksjon til barn og unge, samt Kunst og kultur for og med barn og unge.

  For oss i Virke har følgende områder vært viktige:

  -             Tilgangen på kulturarenaer

  -             Verdien av det frivillige kulturlivet

  -             Rekruttering av barn og unge

  En rask respons fra oss:

  -             Vi mener at stortingsmeldingen anerkjenner behovet for fysiske møteplasser og flere kulturarenaer, men vi hadde ønsket at tiltakene var tydeligere. Det er en start og vi følger opp dette videre.

  -             Viktigheten av det frivillige kulturlivet blir omtalt flere plasser i meldingen. To satsninger som er viktige i meldingen er å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvilke barn og ungdommer som deltar i det organiserte kunst- og kulturlivet og det andre er at det skal settes i gang en innovasjonsprosess for å identifisere behov og utvikle digitale satsninger på barne- og ungdomskulturfeltet.

  -             For rekruttering sier meldingen at man skal styrke arbeidet med økt mangfold i barne- og ungdomskulturen. Det skal også legges til rette for et tettere samarbeid mellom kommuner og lokale foreninger for å sikre at tilbudet til barn og unge er godt koordinert for å nå ut med informasjon til dem. Gode samarbeid mellom kommuner og frivilligheten for å få til økt medvirkning og deltakelse blir også løftet fram.

  Vi følger opp behandlingen av denne meldingen på Stortinget og kommer tilbake til dere med informasjon om den prosessen.

  Vil du lese hele stortingsmeldingen så finner du den på regjerings nettside.

 • : Veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor er lansert

  Virke kultur og opplevelser og Virke Produsentforeningen har i samarbeid med Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk orkester- og teaterforening utgjort styringsgruppen bak det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren. Veikartet ble lansert i et digitalt arrangement 9. mars med deltakelse fra blant annet kultur- og likestillingsministeren og klima- og miljøministeren.

  Både sektoren og myndighetene, og vi alle som enkeltindivider, har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. Begge statsråder trakk fram kunst- og kulturaktørenes særstilling når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, og at det nå er et momentum for kulturlivet til å gjenåpne med et grønt veikart i hendene.

  Veikartet er et strategisk verktøy og en rettesnor for sektoren til hvilke grep som kan tas for å bidra til den grønne omstillingen, og inneholder blant annet anbefalte strakstiltak til både kulturvirksomheter, kunstnere og myndigheter.

  Her finner du veikartet

 • : Utsatt frist for å søke om omstilling- og utviklingsmidler

  Fristen utsettes fra 20. desember til 8. januar.
  Les mer her

 • : Krisetiltak: De viktigste endringene for kultur og opplevelser

  Mandag kveld ble regjeringen og FrP enige om forbedringer av den generelle kompensasjonsordningen regjeringen la frem 10. november. Slik treffer dette våre medlemmer innen kultur og opplevelser.

  • Utsettelsen av arbeidsgiverperioden for permitteringsperiode II til mars 2021 er viktig for de mange virksomhetene innenfor kultur og opplevelse som har langtidspermitterte ansatte.
  • I den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer ikke omfattet av kulturdepartementets ordninger justeres innslagspunktet ned fra 500 deltakere til 350 deltagere. Det presiseres at ordningen også skal omfatte fagmesser.
  • Omstillingsordningen for reiseliv, event og servering for siste kvartal 2020 styrkes med 100 millioner til totalt 350 millioner kroner basert på eventbransjens behov. Virke mener denne bør styrkes ytterligere og forlenges ut første halvår 2021 og vil fortsette å jobbe for gjennomslag i budsjettforhandlingene.
  • Lav mva-sats videreføres for første halvår 2021.
  • Kompensasjonsgraden i den generelle kompensasjonsordningen for faste uungåelige kostnader ble økt til 85% for november-desember og 80% for januar-februar. Virke har bedt regjeringen forplikte seg til at ordningene forlenges så lenge tiltakene gjelder. Dette har regjeringen så langt ikke innfridd, men de har forpliktet seg til å komme tilbake med nye tiltak før utgangen av januar. Virke mener utbetaling først i 2021 ikke sikrer virksomhetene tilstrekkelig likviditet og vil jobbe videre for at regjeringen skal finne løsninger som sikrer utbetaling i 2020.

  Vi vil jobbe videre opp mot budsjettforhandlingene for viktige gjenstående tiltak, blant annet lønnstilskudd eller tilsvarende ordninger for å få folk tilbake på jobb, utnytte den kapasiteten som finnes i de kriserammede virksomhetene, stimulere til ny verdiskaping og ruste virksomhetene til å komme ut av krisen i fart istedenfor i knestående.

 • : Bølge 2: Ny situasjon både for våre medlemmer og oss i Virke

  Mange av våre medlemmer opplever nå den mest krevende tiden siden Norge stengte ned 12 mars. Usikkerheten er stor og behovet for å få på plass gode og langsiktige krisetiltak enda større.

  De nye smitteverntiltakene fra regjeringen:

  Vi jobber for bedre krisetiltak og gjeninnføring av den generelle kompensasjonsordningen
  Virke har vært i tett kontakt med myndighetene gjennom uken, og har i dag vært i møte med både Finansminister, Næringsminister og Arbeidsminister. Vi har etterfulgt dette med et brev til regjeringen hvor vi ber om bedre krisetiltak. Tiltakene vi jobber med å få på plass eller utvikle videre omfatter blant annet kompensasjonstiltak, permitteringsordning, lønnstilskudd og omstillingstiltak.

  I lys av utviklingen i smittesituasjonen har vi også sammen med LO, NHO og SMB Norge bedt om at den generelle kompensasjonsordningen som omfatter alle bransjer gjeninnføres. Dette vil bli fulgt tett opp utover i neste uke. I tillegg jobber vi tett med bransjerettede tiltak for de hardest rammede bransjene og oppfølging av disse.

  Våre tolkninger av regelverket, når forskriftstekster ikke foreligger
  Vi får mange henvendelser om hvordan de ulike tiltakene skal tolkes, både nasjonalt og lokalt som vi følger tett opp. Dette er krevende, da forskriftstekstene ikke foreligger enda og foreløpige tolkninger må baseres på pressemeldinger, redegjørelser og andre muntlige uttalelser.

  Vi vet at det kommer omfattende endringer i innreisereglene, men den formelle ordlyden er ikke kjent ennå. Det vi vet sikkert er at dag og ukependling til Sverige og Finland kan fortsette som før, men at det rettes restriksjoner mot reisende fra andre land.

  Det er gjort noen endringer i antall som kan delta på arrangementer. Begrensningene er knyttet opp til arrangementer uten såkalte «fastmonterte seter». Ordlyden blir i forskriften er fortsatt ukjent. Vi har oppfordret myndighetene til å fokusere på mulighetene for godt smittevern, fremfor om stolene er skrudd fast i gulvet eller ikke. Vi vil komme med en oppklaring når forskriftsteksten er klar.

  Når det gjelder skjenkestopp nasjonalt og regionalt er heller ikke forskriftsteksten klar. Også her vil vi komme tilbake med eventuelle oppklaringer når forskriftsteksten er klar.

  Både i Bergen og Oslo er det nå innført et absolutt krav til å holde 2 meters avstand, selv om du benytter munnbind. Dette mener Virke ikke er tilstrekkelig smittevernsfaglig begrunnet, og vi frykter konsekvensene av den ekstra påkjenningen som påføres mange virksomheter som har gode og ryddige rutiner innen smittevern.

  De nye restriksjonene kan gi behov for å permittere ansatte. Vi minner derfor om reglene omkring permittering og særlig varslingsfristen
  Arbeidsgiver skal normalt gi arbeidstakerne skriftlig varsel på 14 kalenderdager. Men dersom det skjer noe uforutsett, kan det være grunnlag for at arbeidsgiver får anledning til å benytte en kortere varslingsfrist på to dager. Vi minner om at en 2-dagers frist kun kan anvendes hvor man står overfor en uforutsett hendelse. Et myndighetspålegg om å stenge bedriften umiddelbart, vil kunne være en slik uforutsett hendelse. Smittesituasjonen i seg selv, hvor man gradvis har sett en økning etter sommeren, kan ikke anses som en uforutsett hendelse. I går informerte myndighetene om tiltak som kommuner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Bergen og Oslo har  pålagt driftsstans for virksomheter i enkelte områder. Dette vil kunne regnes som en uforutsett hendelse, mens andre kommuner vil kunne komme til å gjøre det på bakgrunn av fortsatt økende smitte, det vil da antagelig ikke kunne regnes som en uforutsett hendelse. På steder arbeidsgiver ser for seg at det kan komme en nedstengning, anbefales det derfor at man drøfter situasjonen med tillitsvalgte allerede nå.

  Vi anbefaler at dere tar kontakt med Virkes rådgivningstjeneste dersom dere er usikre eller har spørsmål.

 • : Kompensasjonsordningen forbedres

  Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter til februar og øker støttenivået fra 50 til 60 prosent. Næringsminister Iselin Nybø presenterte endringene 30.10. etter hardt press fra Virke og andre næringsorganisasjoner. 

  Endringene er et skritt i riktig retning, men februar er for kort tidshorisont, støttenivået må opp til 70 prosent og ordningen må utvides til å omfatte flere bedrifter som har fått - og kommer til å få - stort omsetningstap i tiden fremover på grunn av smitteverntiltak.

  Virke fortsetter å kjempe for forbedringer i kompensasjonsordningen, som nå behandles i Stortinget.

  Les mer om endringene på regjeringen.no

 • : Budsjetthøringer på Stortinget

  Virke har deltatt i en rekke stortingshøringer både denne og forrige uke. I dag var det høring i familie- og kulturkomiteen. Les mer om dette her:

  Overordnet mener Virke at budsjettet leverer på det aller viktigste for kultursektoren nå, midler til å komme gjennom og ut av krisen. Men vi forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov.

  Stimuleringsordningen for kulturarrangementer er bra, men vil ikke treffe alle. Virke mener stimuleringsordningen i 2021 må suppleres av:

  • Kompensasjonsordning til virksomheter som normalt leverer kritiske tjenester til større arrangementer, men som på grunn av koronapandemien midlertidig ikke har et marked
  • Omstillingsmidler til utvikling av nye produkter/tjenester til etter krisen, på mal for omstillingsordningen for reiselivet.
  • Garantiordning for store arrangementer med lang planleggingshorisont med gjennomføringstidspunkt i forventet fremtidig normalsituasjon, på mal fra tilsvarende ordning i Tyskland og Belgia.
  • Videreføring av støtten til selvstendige næringsdrivende som utgjør en betydelig andel av de sysselsatte i norsk kulturliv.

  Vi vil peke på det uheldige i at de samiske museene og øvrige museer utenfor Kulturdepartementets portefølje som rammes av samme restriksjoner ikke får tilgang til samme hjelp.

  • Vi hadde gjerne sett flere tilskudd til museumsbygg og rehabilitering som en del av motkonjunktur-tiltakene.
  • Det er også uheldig at ABE- reformen fortsatt skal omfatte og ramme disse virksomhetene.
  • vi etterlyser flere stimuleringstiltak rettet mot næringsutvikling utover det som ligger i krisepakken for å styrke næringenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft etter krisen.
  • Momskompensasjonen har økt, men kompensasjonsgraden står stille. Det er derfor behov for en ny opptrappingsplan for å nå full kompensasjon.
  • Vi mener det er behov for en harmonisering av momsregelverket for kultursektoren.
  • Kinoavgiften bør fjernes. Denne er en ren fiskal ekstrakostnad for kinoene.

  Strukturelle endringer

  • Virke er kritiske til forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler for finansiering av de regionale kulturinstitusjonene og er glade for at dette nå skrinlegges.
  • Vi etterlyser revisjonen av kulturloven. Eventuelle endringer i dagens finansieringssystem må ta utgangspunkt i denne.
  • Betydelige midler er flyttet til kulturrådets etatsfunksjon/direktoratslinje. Vi har forståelse for ønsket om å «rydde» i budsjettposter, men etterlyser prinsipielt en tydelig formidlet politikk og åpen debatt før strukturelle endringer som dette gjennomføres. Vi undrer oss også over manglende dialog med aktørene som berøres.
 • : Medlemsmøte med kulturminister Abid Raja

  Vi inviterte kulturminister Abid Raja (V) til medelemsmøte om hvordan kultursektoren og de kreative næringene skal komme igjennom krisen, hva som skal til for å stimulere til aktivitet, innovasjon, omstilling, utvikling og økt bærekraft.

  Hele medlemsmøtet kan sees her. 

 • : Ny støtteordning for reiseliv og event ut året

  Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer:

  1. Grensen for stort omsetningsfall økes til 40 prosent (fra 30 prosent).
  2. Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntektene kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen.
  3. Utbetalingen for hele perioden vil skje etterskuddsvis som en engangsbetaling i 2021.

  Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke blir omfattet av kompensasjonsordningen. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og kan, for eksempel gjelde butikker som er helt avhengige av turister eller virksomheter som er helt avhengig av event.

  Rammen for ordningene er anslått til 1,4 milliarder kroner, og det vil åpnes for søknader i januar 2021. Mer detaljer om ordningen kan du lese her. 

  Virke har sammen med partene i arbeidslivet bidratt med innspill til regjeringens arbeid. Ordningen er langt fra perfekt, men den gir liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er bortimot tomme og ingen vet hva som venter oss i årets siste måneder. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil Virke jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

 • : Medlemsmøte: Ut av korona-krisen og videre

  Kulturlivet i hele verden er hardt rammet. Hvordan vil krisen påvirke lokal og internasjonal konkurransekraft. Gir krisen også muligheter å utforske?

  Meld deg på webinaret

 • : Statsbudsjettet 2021 - 2,55 milliarder i langsiktige korona-tiltak for kultur, idrett og frivillighet

  Virke er tilfreds med at kulturministeren legger 2,5 friske midler på bordet for kultur, idrett og frivillighet. Dette viser at ministeren har lyttet til Virke og en bransje i krise.

  Det er et svært viktig gjennomslag for Virke når kulturministeren Abid Raja nå legger 2,25 milliarder på bordet i koronatiltak for første halvår av 2021. Fra før er det kjent at museene og andre kulturinstitusjoner får 200 millioner kroner i ekstrakompensasjon i budsjettet. 

  • Virke har vært tydelige på at kulturlivet har behov for langsiktige kompensasjons- og stimuleringsordninger for å komme gjennom og ut av denne krisen. Kristensen sier at de forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov. 
  • Dette gjør at kulturlivet kan planlegge for ny verdiskapning, beholde arbeidsplassene, skape fremtidig aktivitet og komme ut av krisen godt rustet for fremtiden. Det betyr at vi også i fremtiden vil få nyte godt av det brede og gode kulturtilbudet som finnes i vårt langstrakte land.
  • Mange museer har hatt mye lavere besøk enn normaltunder pandemien. Disse midlene er viktige for å sikre at de kan levere godt på sitt samfunnsoppdrag til tross for betydelige inntektstap. I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 millioner kroner i stipender til kunstnere. 

  Andre budsjettsaker å glede seg over: 

  I budsjettet ligger viktig satsing på dansefeltet. Blant annet styrkes de regionale dansesentrene og kritikerroste Jo Stømgren kompani får viktige driftsmidler. 

  Det bevilges 120 nye millioner til momskompensasjonsordningen og med det oppfyller Abid Raja løftet om 1,8 milliarder i momskompensasjon til kulturfrivilligheten. 

  • Virke er glade for en etterlengtet styrket satsing på mangfold i kultursektoren og en talentsatsing for barn og unge. Med dette budsjettet viser kulturministeren en styrke og vilje til å sikre et kulturliv også etter koronakrisen.
 • : 100 millioner i kunstnerstipender

  I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 millioner kroner i stipender til kunstnere. For mange av våre medlemmer vil det føre til at de kan fortsette sine kunstnerskap, at vi også i denne vanskelige perioden får produsert viktig og nødvendig kunst, og at fremtiden kan se litt lysere ut for den enkelte kulturarbeider.

 • : 200 millioner til museer og andre scenekunstinstitusjoner

  Korona- begrensningene har gjort det vanskelig å opprettholde egeninntjening. Det er derfor positivt at Regjeringen gir økte tilskudd til museer og scenekunstinstitusjoner på til sammen 200 millioner kroner.  Det er samtidig svært uheldig at ABE- reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) fortsatt skal omfatte og ramme disse virksomhetene.

 • : Ingen nye tiltak fra næringsdepartementet for event, reiseliv, opplevelser og uteliv

  Vi er derimot svært skuffet over at næringsdepartementet ikke kommer med tiltak for å hjelpe kriserammede bransjer gjennom og ut av krisen. Vi mener at alle virksomheter som rammes av de samme smittevernsrestriksjonene bør få samme tilgang til kompensasjons- og stimuleringsordninger.

  Vi er også skuffet over at ikke reduksjonen av lavmomssatsen foreslås videreført inn i 2021. 

 • : Satsinger på dans, talentutvikling, mangfold og barn/unge

  I forslaget til budsjettet satses det også på dansefeltet. Blant annet styrkes de regionale dansesentrene og kritikerroste Jo Strømgren kompani får viktige driftsmidler. Det frie dansefeltet har lenge vært under sterkt press, og selv om vi kunne ønsket en enda sterkere satsing her, er dette et skritt i riktig retning

  Vi er også glade for en etterlengtet styrket satsing på mangfold i kultursektoren og en ytterligere talentsatsing for barn og unge. 

 • : Momskompensasjonen trappes opp

  Regjeringen følger opp opptrappingsplanen for momskompensasjon for frivilligheten og når målet om 1,8 milliarder i 2021. Likevel er dette inn nok til å få momskompensasjon krone for krone. Våre beregninger viser at avkortningen også vil ligge opp mot 18 % i 2021. 

 • : Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges ikke

  I forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kan vi ikke se at de foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kultursektoren har høy andel selvstendig næringsdrivende og det er en viktig ordning for å beholde denne kompetansen.  

 • : Ny kompensasjonsordning for kulturbransjen

  Arrangementskompensasjonsordningen for kultur

  Arrangementskompensasjonsordningen for kultur videreføres, men endes slik at ordningen kun omfatter avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. Mange ange i denne bransjen har kort bestillingshorisont og vil dermed ikke kunne vise til dette kravet.

  Vi mener derfor at dette kravet må fjernes, både for arrangører og for underleverandører. Dette vil være avgjørende for å sikre at hele verdikjeden overlever krisen.

  Stimuleringsordning for arrangement

  Regjeringen ønsker fremover å vri virkemidlene fra kompensasjon til stimulering av aktivitet og lanserer en ny stimuleringsordning for arrangement. Et viktig gjennomslag for kommunale kulturhus og kinoer er at disse nå skal kunne søke denne ordningen, selv om de er organisert som en del av kommunen.

  Detaljene i denne ordningen er ikke kjent enda, men det er kunngjort at det forutsettes at arrangørene som søker honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler. 

  Virke mener det er positivt å stimulere til aktivitet, men at det i tillegg er behov for en bredere stimuleringspakke for å få i gang aktivitet, utvikling og omstilling i flere deler av sektoren. Vi mener også det er vesentlige uklarheter knyttet til forutsetningen om at arrangørene må honorere underleverandører og rettighetshavere. Dette vil gi urimelige utslag og virke sterkt konkurransevridende for næringen. Vi har meldt vår bekymring til Kulturdepartementet og vil følge opp saken videre.

  Ny kompensasjonsordning for publikumsrettede arrangement

  Det opprettes en ny kompensasjonsordning for publikumsrettede arrangementer som faller utenfor Kulturdepartements ordninger. Dette er gode nyheter for mange aktører som så langt ikke har fått kompensasjon, forutsatt at denne også vil dekke underleverandører til arrangementene. Dette vil vi følge opp i dialog med Næringsdepartementet.

  Stønad til selvstendig næringsdrivende avvikles

  Ordningen med stønad til selvstendig næringsdrivende foreslås avviklet. Virke har sammen med Creo advart mot å avvikle denne ordningen, fordi det vil ramme svært mange aktører i kunst- og kultursektoren.

  Tilskudd til lokal kommunal kompensasjon

  Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner i 2020 for å kunne gi tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak.

  Det er lagt opp til at kommunene gis fleksibilitet i utformingen av kompensasjonsordningen. Kommunene kan tilpasse ordningen til lokale forhold, og kompensere for virksomhetenes tap som er en direkte konsekvens av lokale smitteverntiltak som går lenger enn nasjonale tiltak. Virke mener dette er positivt, men det forutsetter at ordningen treffer godt og at kommunene tilpasser ordningen slik at den treffer hardt rammede aktører.

 • : Avklaring rundt hvordan man måler en meter

  Et viktig spørsmål å få klarhet har den siste tiden vært hvordan man skal måle en meters avstand ved arrangementer? Virkes innstilling har vært at smittevernshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved at man måler hode til hode og vi har bedt myndighetene om å bekrefte dette.

  Dessverre har FHI nå konkludert med at en meter skal måles skulder til skulder når man sitter ved siden av hverandre. Begrunnelsen fra helsemyndighetene er at dette vil sikre tilstrekkelig avstand når man lener seg på armlenet eller snur seg mot personen ved siden av, samt at det tilsvarer råd som er gitt til frisører og andre velværebedrifter.

  Avstandsmåling skulder til skulder vil gi svært lav kapasitetsutnyttelse for mange og negativt påvirke mulighetene for lønnsom drift. Virke vil derfor følge opp denne saken videre med myndighetene.

  FHIs uttalelse:

  "De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder."   

  Les mer

 • : Forlengelse av kompensasjonsordningene for kultur- og frivillighet

  Vi er glade for å ha fått gjennomslag for behovet for langsiktighet i ordningene og ser det som positivt at kulturministeren lover å utvide ordningene dersom det er behov for økte rammer.

  Regjeringen vil forlenge den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren, slik at den også gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 16. juni og til og med 31. august 2020. Det foreslås en bevilgningsøkning på 650 millioner kroner til formålet.

  At delvis avlysning også inkluderes er viktig så lenge smittevernsrestriksjoner begrenser publikumskapasiteten. Kompensasjonsordningen skal nå også gjelde for planlagte arrangementer som likevel blir gjennomført, men med et begrenset antall publikum.

  Vi er også glade for å ha fått gjennomslag for at ikke-skattepliktige virksomheter som ikke er direkte arrangører slik som kulturhus og litteraturhus kan søke. Dette dekker det som har vært et tydelig hull i ordningene tidligere. For å sikre likviditet i sektoren legges det nå opp til løpende utbetalinger i begge ordningene.

  På den andre siden, er vi nok en gang skuffet over at kulturministeren ikke lytter til et samlet kulturfelt og inkluderer hele verdikjeden som er involvert i arrangementer i ordningene.

 • : Tilskudd museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

  Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

 • : Kunstnerstipend og krisefond

  Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. 

  Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. Formålet er å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon. Ordningen vil gjelde for alle kunstnergrupper, men er spesielt rettet mot skapende kunstnere (visuelle kunstnere, forfattere, billedkunstnere, komponister, dramaturger med mer).

 • : Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

  - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

  Kompensasjon til ikke-skattepliktige

  Regjeringen viser i revidert nasjonalbudsjett til anmodningsvedtak fra Stortinget hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt, blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som for eksempel bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift.

  I revidert nasjonalbudsjett følger regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak ved å utvide kompensasjonsordningen slik at flere virksomheter innen museum og kultur og ideelle organisasjoner kan søke om kompensasjon for bortfall av billettinntekter. Dette omfatter blant annet museer, akvarier og enkelte idrettsanlegg, eksempelvis organisasjonseide alpinanlegg og klatreanlegg. Med arrangement forstås aktiviteter med billett- og deltakeravgifter og/eller aktivitet ut over daglig drift. Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, treningsavgifter og lignende, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter. Ytterligere veiledning vil være tilgjengelig på henholdsvis Kulturrådets og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

  Ordningen skal fortsatt være forbeholdt aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret. Aktører som får 60 pst. eller mer av inntektene fra offentlige tilskudd, er ikke omfattet av ordningen. Organisasjoner som har søkt om kompensasjon for arrangement som var planlagt i perioden fra 5. mars til 30. april, må trekke fra dette beløpet dersom de søker på nytt i den utvidede ordningen.

  Med disse endringene i kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrett anser regjeringen anmodningsvedtaket som utkvittert under Kulturdepartementets område. Virke mener det fortsatt vil være betydelige hull i kompensasjonsmulighetene til ikke-skattepliktige. Aktører som ikke er registrert i frivillighetsregisteret, og aktører som har over 60 % offentlig finansiering, men som likevel har hatt betydelige inntektstap, vil fortsatt falle utenfor de eksisterende ordningene.

  Forlenget og revidert billettstøtteordning for kulturarrangementer

  Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren til å gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 1. mai og til og med 15. juni 2020, og som helt eller delvis må avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene.

  I gjeldende forskrift er beregning av kompensasjon knyttet opp til arrangørenes budsjetterte billettinntekter og deltakeravgifter. Med bakgrunn i erfaringene fra første søknadsrunde foreslås forskriften for ordningen endret slik at søknad om kompensasjon kan baseres på stipulerte tap av billettinntekter ut fra en sammenligning med tilsvarende periode/arrangement i foregående år.

  Virke mener det er positivt at billettstøtteordningen videreføres og justeres, men vi opprettholder vår forventning om at støtte bør gis med en forpliktelse om å dekke leverandørkostnader slik at hele verdikjeden i arrangementet ivaretas.

  Savner langsiktighet i ordningene

  Kultursektoren og opplevelsessektoren lever av å samle folk. Regjeringen har nå gitt tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Da må sektoren trygges på at de økonomiske tiltakene vil være der så lenge behovet finnes.

  Vi er derfor positive til at regjeringen varsler at de vil komme tilbake med en vurdering av videre

 • : Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

  Virke og Reiseliv har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass en felles, ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

  Se smittevernveiledere.

 • : Regjeringen gjør ikke nok for kulturen

  Kulturminister Abid Raja presenterte fredag ettermiddag nye tiltak for den kriserammede kulturnæringen og frivilligheten. Virke mener kulturpakken ikke treffer godt nok.

  Se hele pressemeldingen

 • : Halv maskin, men fulle kostnader fremover i kulturnæringen

  Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen.

  Se pressemeldingen

 • : Klarere regler for take away og catering i koronatider

  Mattilsynet har laget nye retningslinjer for serveringssteder som ønsker å levere mat ut til kunder.

  Hvis dere er registrert som restaurant eller kafé kan dere også ha take away eller bruke utkjøringstjenester som for eksempel Foodora. Dersom dere selv transporter maten ut til kunden kan dere legge til catering i registreringen hos Mattilsynet.

  Les mer på Mattilsynets hjemmeside her.