Oppdatering av forbrukerregler ved netthandel

Publisert:

Dame sitter med laptop i fanget og kredittkort i hånden

EU-Kommisjonen har lagt frem en rekke tiltak for å styrke forbrukernes stilling, særlig ved netthandel. Tiltakene kalles New Deal for Consumers og omfatter blant annet angrerettsregler ved netthandel, betaling med persondata og krav om åpenhet ved rangering av produkter på nettet. Reglene vil også gjelde for Norge gjennom EØS.

Virke følger arbeidet med New Deal for Consumers i EU og har avgitt et høringssvar til forbrukeravdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet, som har ansvar for å innføre EU-regelverket i norsk lov. Departementet har også satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk som kommer i 2019.


Virkes høringsinnspill om New Deal for Consumers


Overordnet mener Virke at EU har kommet langt med hensyn til å styrke forbrukeres rettigheter på tvers av landegrensene i det indre marked. De foreslåtte endringene i New Deal for Consumers handler primært om å tilpasse direktivene til den digitale utviklingen, særlig knyttet til netthandel. Netthandel er grenseoverskridende og Virke støtter i hovedtrekk forslag som går på harmonisering av regler om forbrukerbeskyttelse mellom de europeiske landene. Virke mener også prinsipielt at det bør være så like regler som mulig mellom handel på nettet og handel i fysisk butikk. Dette av hensyn til enkel bruk og etterlevelse for forbrukere og næringsliv.


Vi oppsummerer de viktigste spørsmålene i New Deal for Consumers slik:


• Virke mener at Kommisjonens forslag om skjerpede sanksjoner ved brudd på direktivet om urimelig handelspraksis, herunder overtredelsesgebyr som tilsvarer fire prosent av den næringsdrivendes omsetning, ikke er hensiktsmessige og griper for mye inn i nasjonale ordninger. Norske myndigheter bør avklare om norsk sanksjonspraksis kan videreføres.


• Virke støtter økt åpenhet om digitalt innhold, herunder krav om informasjon til forbrukere om kriterier for rangering av ulike produkter på online markedsplasser.


• Virke støtter klargjøring i direktivt om forbrukerrettigheter at det skal være like angrerettsvilkår ved netthandel som ved handel i fysisk butikk.


• Virke stiller seg kritisk til Kommisjonens forslag om at forbrukeres utlevering av persondata skal være å anse som betaling for digitale tjenester og underlegges direktivet om forbrukerrettigheter. Virke mener spørsmålet bør utredes nærmere.


• Virke mener at krav til effektive prosedyrer ved kollektive søksmål er godt ivaretatt i Norge gjennom reglene om gruppesøksmål i tvisteloven kapittel 35. Virke er skeptisk til å skulle gi slik utvidet kompetanse til administrative myndigheter noe som i så fall må utredes grundig. Virke advarer mot å gi utvidet kompetanse til administrative myndigheter og mener at ansvaret for overtredelsesgebyrer må ligge i offentligrettslige sanksjoner.

Flere kommentarer fra Virke

Virke har siden forslagene i New Deal for Consumers ble lagt frem av Kommisjonen 11. april, deltatt i en diskusjon og innspillprosess gjennom de europeiske organisasjonene EuroCommerce og Ecommerce Europe. På bakgrunn av dette har vi kommentert direktivet om urimelig handelspraksis, direktivet om forbrukerrettigheter (især angrerett) og noe overordnet om direktivet om beskyttelse av kollektive rettigheter.

Les Virkes kommentarer her.