Oppdateringer

 • : Filmfondet økes med opptil 85 millioner kroner, men med midler fra blant annet insentivordningen.

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å kompensere for omdisponeringen på 85 millioner kroner NFI har lagt opp til innenfor filmfondet, jamfør pressemelding fra kultur- og likestillingsministeren:

  Revidert nasjonalbudsjett

  Vi er glade for at vi har fått et gjennomslag og at regjeringen ser behovet for å kompensere filmfondet med midler. Men den omdisponeringen NFI har gjort av midler innenfor rammen for 2020 for å bidra til å redde filmbransjen gjennom koronakrisa, dekkes ikke av bevilgningen regjeringen foreslår. NFI har omdisponert 99 millioner kroner innenfor kapittel 334 post 50 Filmfondet (14 millioner kroner til utvikling, 5 millioner kroner til lansering 2 og 80 millioner kroner til produksjon 2).

  Virkes innspill til regjeringen til RNB var at det må komme en bevilgning til filmfondet på minimum 150 millioner kroner for å bidra til å holde den produserende bransjen i gang på kort sikt, og at dette må suppleres med ytterligere midler dersom situasjonen vedvarer ut året.

  Kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren skal forlenges, justeres og økes. Les mer på regjeringen.no. Vi jobber videre for at ordningen skal ivaretar hele verdikjeden. Aktørene i verdikjeden må enten gis selvstendig tilgang til å søke kompensasjon eller arrangør må forpliktes til å dekke sine kostnader videre i verdikjeden.

 • : Flytting av midler fra filmfondet til drift

  Filmfondet økes jamfør forslaget over, men samtidig foreslås filmfondet redusert med 2,3 millioner kroner som flyttes over til NFIs driftspost for å dekke økte driftsutgifter i NFI til oppfølgingen av dataspillstrategien, i tilknytning til internasjonal satsing på dataspill og utviklingsprogram for filmskapere.

 • : Flytting av midler fra insentivordningen

  I tillegg til at 30 millioner kroner fra insentivordningen foreslås flyttet til filmfondet, foreslås det også å flytte 2 millioner kroner fra insentivordningen til andre tiltak. Disse er: Medietilsynet (0,8 millioner), mediestøtteordningen (0,3 millioner), tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (0,1 millioner), og Kulturrådet for å dekke utgifter ved innkjøpsordningene for litteratur (0,8 millioner)

 • : Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

  Se den nye veilederen for utarbeidelse av smittevernplan for audiovisuelle produksjoner. Den er et tillegg til Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19.

  Veileder for audiovisuelle produksjoner
  Guidelines for audiovisual productions