Oppdateringer

 • : Virkes krav til kompensasjonsordningen

  Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er tomme og utsiktene for de kommende månedene er svært usikre. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor jobber Virke videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

  Våre krav er:

  • Justeringsfaktoren må opp til 70 % fra 50 %
  • Ordningen må forlenges så lenge restriksjonene forhindrer aktivitet, minst til sommeren 2021, slik at virksomhetene får den nødvendige forutsigbarheten
  • Også store reiselivsrelaterte virksomheter som faller utenfor primærordningen må kunne søke til ventilordningen (i dag er den forbeholdt små og mellomstore virksomheter)

  Graf omsetningstap

 • : Ny støtteordning for reiseliv og event ut året

  Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer:

  1. Grensen for stort omsetningsfall økes til 40 prosent (fra 30 prosent).
  2. Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntektene kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen.
  3. Utbetalingen for hele perioden vil skje etterskuddsvis som en engangsbetaling i 2021.

  Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke blir omfattet av kompensasjonsordningen. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og kan, for eksempel gjelde butikker som er helt avhengige av turister eller virksomheter som er helt avhengig av event.

  Rammen for ordningene er anslått til 1,4 milliarder kroner, og det vil åpnes for søknader i januar 2021. Mer detaljer om ordningen kan du lese her. 

  Virke har sammen med partene i arbeidslivet bidratt med innspill til regjeringens arbeid. Ordningen er langt fra perfekt, men den gir liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er bortimot tomme og ingen vet hva som venter oss i årets siste måneder. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil Virke jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

 • 9. oktober 2020: Nye reiseråd

  Basert på Folkehelseinstituttets vurdering av smitteutviklingen har regjeringen vedtatt at følgende områder og land går fra gult til rødt:

  • I Sverige: Gotland, Norrbotten, Värmland og Västernorrland.
  • I Finland: Sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa.
  • Kypros, Latvia og Liechtenstein.

  Utenriksdepartementet oppdaterer sitt reiseråd tilsvarende. Det nye reiserådet vil være som følger:

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

  Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden:

  • I Danmark: Grønland.
  • I Sverige: Kalmar.
  • I Finland: Alle regioner bortsett fra Nyland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Södra Savolax og Vasa.

  Disse regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

  Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

  Dette reiserådet gjelder til og med 15. januar.

 • : Statsbudsjettet: Forslaget til statsbudsjett svarer ikke på reiselivsnæringens utfordringer i 2021

  Krisen er langt fra over for reiselivet. Likevel foreslår regjeringen å avslutte støtten til faste utgifter og øke reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent fra 2021. Det foreslås 680 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for reiselivsnæringen i statsbudsjettet for hele 2021, men Virke mener dette er å regne som småpenger sett i lys av den alvorlige situasjonen reiselivet nå står i. Vi mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke klarer å skape trygghet og forutsigbarhet for næringen som er svært viktig for sysselsetting i hele landet.

  Samtidig har regjeringen også foreslått å kutte 350 millioner av støtten som allerede er bevilget til reisearrangørene i forbindelse med revidert budsjett. Virke reagerer sterkt på at reiselivet i realiteten overlates til seg selv, og vil jobbe aktivt ovenfor Stortinget i tiden fremover for å få på plass et bedre budsjett for 2021 enn det regjeringen i dag foreslo.  

  Det handler i all hovedsak om tre ting:

  1. Hjelpe til å dekke faste utgifter
  2. Å holde kostnadene nede – momsen må holdes lav
  3. Å få på plass flere tiltak som bidrar til å holde folk i jobb, i aktivitet, til omstilling og til utvikling, slik at næringen igjen er klare den dagen verdenskartet igjen er grønt. Stortinget må rett og slett hjelpe næringen å holde ut gjennom denne krisen.
 • : Nye reiseråd

  Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. For EØS/Schengen-området fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

  Fra og med lørdag 26. september gjelder ikke unntaket fra reiserådet lenger for Island, Litauen og enkelte nordiske regioner.

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Island, Litauen, regionen Västerbotten i Sverige og regionene Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet. Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 26. september, blir ilagt ti dagers karantene. 

  Kategoriseringen av land og regioner som gule beholdes inntil videre.

  Reiser i EØS-/Schengen-området

  I tillegg til Island og Litauen fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner i Sverige og Finland. 

  Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 26. september.

 • : Regjeringen foreslår en egen kompensasjonsordning for reiselivet

  Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

  Kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Regjeringen har invitert Virke inn til dialog om innretning på den nye ordningen. Virke har lenge jobbet for en forlengelse av kompensasjonsordningen og er fornøyde med at regjeringen har lyttet til vårt innspill om å fortsette å gi støtte til å dekke faste kostander. Nå jobber vi for at innretningen skal bli best mulig. Vi er opptatt av at støtten også må videreføres i 2021.

  Forlenger og styrker omstillingsmidlene til reiselivet
  Stortinget vedtok før sommeren 250 millioner i omstillingsmidler til reiselivsbedrifter, med et maksbeløp på 5 millioner kroner per bedrift. Søknadsfristen for ordningen var 15. september. Regjeringen foreslår nå ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som reiselivsaktørene kan søke på via Innovasjon Norge ut året. Denne ordningen vil også kunne benyttes av messe- og konferansearrangører. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før. Virke har jobbet aktivt for en forlengelse av ordningen og er glade for at regjeringen har lyttet til vårt innspill.

  Virke reagerer sterkt på forslag om å kutte i støtteordning til reisearrangørene
  Stortinget vedtok i forbindelse med revidert budsjett denne våren 500 millioner kroner i støtte til reisearrangørene, i tillegg til en låneramme på 1,5 milliarder kroner. Regjeringen foreslår nå å kutte i støtten. I stedet for å gi støtte til å dekke 80 prosent av refusjonene, foreslår de nå at reisearrangørene kun skal kunne få støtte til 40 prosent av refusjonene i perioden 14. mars -14. juni. Virke mener dette er en omkamp fra regjeringen og reagerer sterkt forslaget. Vi er glade for at flere opposisjonspartier allerede har uttalt at de ikke vil støtte forslaget til kutt.

  Ordningen skal bidra til at forbrukerne får tilbakebetalt avlyste reiser fra pakkereisearrangørene, som følge av korona-utbruddet. I den første tildelingsrunden fikk arrangørene tildelt inntil 20 prosent som tilskudd. I den andre fordelingsrunden av tilskudd legger regjeringen opp til at den enkelte arrangør samlet vil få tildelt inntil 40 prosent av refusjonene. Det er satt et absolutt tak for ordningen som innebærer at den enkelte bedrift maksimalt får tildelt 8 millioner kroner i form av tilskudd. Foreløpig har regjeringen innvilget 93 millioner kroner i tilskudd og 264 millioner kroner i lån. ‘

   Regjeringen ønsker å øke momsen fra 6 til 12 prosent
  Det er innført redusert lavsatsmoms fra 12 til 6 prosent frem til 31. oktober 2020 for overnatting, persontransport og enkelte opplevelsesaktiviteter (kultur og underholdning). Virke er kritiske til at regjeringen ikke ønsker å forlenge lavmomssatsen. Vi jobber nå aktivt opp mot Stortinget for å få forlenget lavmomsen.

  200 millioner kroner til kommuner med særlige smittevernstiltak
  Regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommuner som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet. I tillegg kommer 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge som skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene. 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

 • : Velkommen til webinar 29. September kl 16.00-17.00: B2B Travel Payments

  ECTAA og eNett har samlet representanter for ulike reiseaktører som vil adressere B2B betalingsstrategi for reiseliv i usikre tider, med særlig fokus på luftfart. Meld deg på her. 

 • : Nye reiseråd fra 1. oktober

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

  I Danmark: Grønland. I Sverige: Norrbotten, Södermanland, Gotland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Kalmar og Blekinge. I Finland: Alle regioner med unntak av Etelä-Savo/Södra Savolax. Island, Kypros, Latvia, Liechtenstein og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

  Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

  Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

 • : Ny bråbrems for reiselivsnæringen

  Regjeringen presenterte fredag 7. august en rekke innskrenkninger som har innvirkning på reiselivet og opplevelsesnæringen. Det ble innført nasjonal skjenkestopp fra midnatt, maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer opprettholdes, og nordmenn ble frarådet å reise til utlandet.

  Virke er kritiske til endringene i skjenkebestemmelsene, uroet over at maksgrensen ikke økes og reagerer på at man fraråder reiser til grønne land. Vi mener også det bør innføres grønne og røde land-vurderinger for landene utenfor Europa innen 20. august, slik regjeringen varslet før sommeren. Virke mener det er avgjørende at regjeringen kommer på banen med forlengede og nye bransjerettede tiltak for å hjelpe bransjen gjennom denne krevende tiden.

 • : Vil du gi innspill til ny reiselivsstrategi?

  Virke er invitert til å gi innspill til reiselivsstrategien som Innovasjon Norge skal utarbeide på oppdrag fra Regjeringen. Strategien vil bli et viktig grunnlag for Regjeringens videre langsiktige arbeid med utvikling av norsk reiseliv. 

  Har du innspill du ønsker at Virke skal ta med videre, send disse til leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, innen 1. september: astrid.bergmal@virke.no Du kan også spille inn direkte til Innovasjon Norge her.

 • : Søk om omstillingsmidler for fra Innovasjon Norge!

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Søknadsfrist er 15. september.

  Du må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Innovasjon Norge bruker samme definisjon av omsetningsfall som i Kompensasjonsordning for næringslivet.

  Les mer om ordningen og søk her: 

 • : Viktige politiske saker i tiden fremover

  Virke har oppnådd en rekke gjennomslag på vegne av reiselivsnæringer de siste månedene. 

  Kontantstøtte, lønnsstøtte, utsettelse av permitteringsregler, omstillingsmidler, redusert moms og støtte til reisearrangørene er eksempler på dette. Fremover vil vi jobbe særlig for å forlenge og tette hull i eksisterende ordninger, i tillegg til å få på plass flere bransjetilpassede tiltak. Les mer om våre 10 prioriterte saker i møte med myndighetene i tiden fremover her. 

 • : Nytt reiseråd

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

  Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

  Øvrige land i EØS/Schengen-området: Estland, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag. Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

   

 • : Informasjonsmateriale for innreisende

  Virke er glad for at det gradvis åpnes for feriereising til og fra Norge. Det er viktig for reiselivsnæringen.

  Fredag 10. juli kom regjeringen med nye reiseråd. Helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsmaterialet for innreisende som ankommer Norge fra utlandet.

  Informasjonen er rettet mot følgende målgrupper:

  • Utenlandske fritidsreisende til Norge
  • Utenlandske arbeidsreisende til Norge
  • Nordmenn som returnerer etter reiser fra utlandet
  • Nordmenn som skal ta imot besøk fra utlandet
  • Norske arbeidsgivere som skal ta imot sesongarbeidere
  • Personer som jobber i kontakt med reisende

  Her er det oppdaterte informasjonsmaterialet.

  Hvis dere har spørsmål om reiserådene kan du ta kontakt med oss i Virke.

 • : Turbusser unntatt karanteneplikt i grønne områder

  Det er viktig for oss å samarbeide tett med myndighetene for å finne gode løsninger for reiselivet. Derfor har vi jobbet for å inkludere turbusser i Covid-19forskriftens § 5a. a., og har lykkes med gjennomslag for det. Det betyr at gjennomkjøring i grønne områder nå også gjelder for turbusser og ikke bare private kjøretøy som tidligere.

   Du kan lese hele forskriften her.

 • : Reiseråd

  25. juni la regjeringen frem nye reiseråd og reiseinformasjon:

  Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.

  Hvor man kan reise til og ta imot gjester fra innenfor EØS/Schengen, vil avhengige av smittesituasjonen. FHI vil 10. juli gi informasjon om hvilke land man kan reise til og ta imot besøkende fra, uten at de man må i karantene. Det vil bli gjort nye vurderinger av smittesituasjonen hver 14. dag, og Folkehelseinstituttet (FHI) vil da også oppdatere kartet som viser hvor man kan reise.

 • : Detaljene i tilskuddsordningen for reisearrangørene er klar

  Innovasjon Norge har nå offentliggjort detaljene i tilskuddsordningen rettet mot reisearrangørene, som skal dekke tilbakebetalinger til kunder knyttet til avbestillinger og avlysninger av pakkereiser og sammensatte arrangement. Det kan søkes om støtte for reiser som skulle ha startet i perioden 14. mars til og med 14. juni 2020. Søknadsfrist er 26. juni 2020.

  Fordelingen mellom lån og tilskudd

  Det kan gis totalt inntil 80 % finansiering med tilskudd/lån av gjennomførte og forventede refusjoner for reiser som skulle startet i tidsrommet fra og med 14. mars til og med 14. juni 2020. Bedrifter som kun ønsker å søke tilskudd får et tilsagn på inntil 20 % tilskudd nå, men når det er klart hvor mye av tilskuddsrammen som gjenstår, vil tilskuddet kunne økes så langt opp mot 80 % av refusjonskravet som restrammen gir rom for. For de som søker om både tilskudd og lån, vil det på samme måte bli gitt tilsagn på inntil 20 % tilskudd og resten som lån nå, og den etterfølgende økningen i tilskudd avregnes mot lånet slik at lånet blir redusert tilsvarende. Samlet tilskudd er imidlertid begrenset til 800 000 euro pr konsern. Grensen på 800 000 euro inkluderer alle offentlige tilskudd som konsernet har mottatt under det midlertidige regelverket for statsstøtte, "Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak».

  Les mer om ordningen og hvordan dere søker
  Spørsmål om ordningen kan rettes direkte til Innovasjon Norge.

 • : Gjennomslag for Virke: 500 millioner kroner til tilskudd til reisearrangørene

  Det foreslås å etablere en støtteordning i tillegg til låneordningen for pakkereisearrangører, for å bidra til å hindre konkurser blant pakkereisearrangører og øke sannsynligheten for at forbrukerne får tilbake sine innbetalinger til pakkereisearrangørene.

  Det foreslås at ordningene i sum etableres innenfor samme ramme på to milliarder kroner, der tilskuddsordningen har en samlet ramme på 500 mill. kroner. Begge ordningene legges til Innovasjon Norge. Summen av støtte og lån kan utgjøre inntil 80 pst. av totale refusjoner. Støtten kan for den enkelte virksomhet være maksimalt 800 000 euro. Det tas forbehold om godkjennelse av støtteordningen i ESA.

  Denne tilskuddsordningen vil være livsviktig for mange. Vi er glade for at Virke er lyttet til i forhandlingene, og at det endelig åpnes for kompensasjon i stedet for lån, men vi mener samtidig at grensen per virksomhet er for lav.  

   Vi har foreløpig ikke kunnskap om detaljene i ordningen, men vi dele dette med dere så snart vi får oppdatert informasjon. Innovasjon Norge vil også oppdatere denne nettsiden med ny informasjon om støtte og låneordningen. 

 • : Fortsatt uavklart om RGF dekker kansellerte reiser som ikke skyldes insolvens

  Det var varslet at det skulle komme en avklaring fra Reisegarantifondet (RGF) 3. juni i spørsmålet om RGF dekker allerede avlyste reiser for forbrukeren ved insolvens hos en reisearrangør. Altså de reisene som ikke skyldes selve insolvensen. RGF har imidlertid utsatt å komme med en konklusjon, og spørsmålet er fremdeles uavklart. Virke har gitt tilbakemelding til RGF om at vi mener utsettelsen er uheldig, og har bedt dem om å komme med en avklaring så raskt som mulig.

  Virkes advokater har vurdert spørsmålet og er kommet til den konklusjon at pakkereiselovens §43 innebærer at det er et krav at kanselleringen skyldes insolvens for at forbrukeren skal kunne søke dekning i RGF. Forbrukere kan dermed ikke kreve dekning i RGF for de reisene som ikke skyldes insolvensen.

  Vi mener også at dette innebærer at reisearrangørene ikke skal stille garanti for de reisene som nå er avlyst som følge av koronasituasjonen/reiserestriksjonene. Vi har varslet RGF uformelt om dette, og bedt dem om å prioritere å redusere garantikravene deres, om de kommer til samme konkusjon som Virke og som i Sverige. Vi vil holde dere oppdatert på dette gjennom nyhetsbrev så snart det foreligger en avklaring.

 • : Lånekriterier for pakkereisearrangører

  Innovasjon Norge har nå lansert lånekriteringene for den foreslåtte låneordningen for pakkereisearrangører. Ordningen er fortsatt ikke vedtatt av Stortinget, men lanseres slik at dere skal få anledning til å forberede dere.

  Søknadsguide ligger som lenke på siden. Vi vil anbefale dere å lese den før man begynner å legge inn søknad. Spørsmål om ordningen bør rettes direkte til Innovasjon Norge.

  Du finner informasjon om låneordningen her.

 • : Virke Reiseliv i møte med justisministeren og næringsministeren om grenseåpning

  Virke Reiseliv deltok torsdag 4. juni i møte med justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø. Vi understreket viktigheten av å få gjenåpnet grensene så fort som mulig, på en trygg og god måte. Vi tok også til orde for å åpne soner i enkelte land, som har ulik smittesituasjon, ulike steder i landet, for å få fortgang i gjenåpningen. Vi fikk tilbakemelding om at de jobber for å få til en åpning med flere land, også utenfor Norden med samme smittesituasjon.

 • : Feriebudsjettet kuttes sammen med utenlandsferien

  For et halvt år siden oppga hele 6 av 10 av de som skulle på sommerferie at de planla å reise til utlandet. Nå svarer kun 7 prosent det samme. Samtidig kutter nordmenn feriebudsjettet med 16 000 kroner. Det viser tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

  - Overnattingssteder, aktivitets- og opplevelsesaktører landet over står nå klare til å ta imot norske gjester. De er mulighetsorienterte, men det er ikke til å komme unna at det blir en tøff sommer og et tøft år for reiselivsnæringen. At folk kutter i eget feriebudsjettet understreker dette, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

  Feriebudsjettet har aldri vært lavere

  64 prosent planlegger å ta sommerferie i år, noe som er en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med desember, og det laveste tallet Virke har registrert siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2012. Også feriebudsjettet er det laveste Virke noen gang har registrert. Gjennomsnittshusstanden planlegger å bruke 27 050 kroner på ferie i 2020. Til sammenligning planla norske husstander å bruke 43 050 kroner da de ble spurt i desember 2019.

  - Samtidig melder flere aktører om at det begynner å komme inn bookinger fra norske gjester. Det finnes heldigvis lyspunkter i en ellers mørk tid for reiselivsnæringen, sier Bergmål.

  Gjør ikke opp for utenlandsturisme

  Virke mener det er positivt at flere ser ut til å planlegge ferie i eget land, men mener tallet er for lavt til å kunne dekke opp for alle de utenlandske turistene som nå uteblir som følge av reiserestriksjoner.

  - Vi er bekymret over at mange aktører ikke vil klare seg. Mange lever av sommersesongen alene, har små marginer og er avhengige av internasjonale gjester. Mange av disse treffes heller ikke av regjeringens tiltakspakker, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

  Bærekraft er i vinden

  6 av 10 svarer at attraksjoner og opplevelser er styrende for deres valg av reiseprodukter, mens 3 av 10 svarer at miljø er styrende for deres valg av reiseprodukt. Antallet som sier at miljø er styrende er stabilt, sammenlignet med fjoråret. - Vi har lenge sett at bærekraftige reiser er en trend, og håper nordmenn vil søke seg til bærekraftige reisemål og virksomheter denne sommeren, sier Bergmål

  Folk vil bli i Norge, selv om grensene åpner til sommeren

  På spørsmål om man vil reise på ferie til utlandet denne sommeren dersom det blir mulig, svarer nesten 7 av 10 nei.

  - Det er helt umulig for folk å planlegge for utenlandsferie slik situasjonen er nå. Derfor er det ikke overraskende at mange ikke vil reise på tur ut av landet denne sommeren, sier Bergmål. Virke mener det er behov for at myndighetene nå jobber proaktivt med å legge til rette for å få i gang igjen en gradvis gjenåpning av grensene, på en trygg og god måte.

  - Vi registrerer at en rekke land nå åpner for turister fra Norge, mens norske myndigheter fremdeles holder igjen. Det å få i gang igjen internasjonal turisme er viktig både for norsk reiselivsnæring, men også for alle de landene som lever av turisme, sier Bergmål.

  Tallene er utarbeidet på vegne av Virke, av Opinion i mai 2020. Presentasjon med tall ligger vedlagt denne utsendelsen.

 • : Regjeringens nye reiseråd - og hva de betyr for forbrukernes rett til refusjon av pakkereise

  Utenriksdepartementet la 15. mai frem nye reiseråd. De fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder i utgangspunktet frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land. 

  Nye råd om ferie- og fritidsreiser

  UD uttalt 19. mai det følgende i svar til Virke og til media: «Selv om Utenriksdepartementets reiseråd varer til 20. august, kan situasjonen endre seg raskt, også til det bedre, og UD vil da vurdere å endre reiserådet»

  Denne presiseringen fra UD, innebærer at reiserådet kan endres når som helst, om situasjonen endrer seg, også før 20. august.  Virke anser derfor ikke 20. august for å være en endelig satt sluttdato. Vår vurdering er derfor at tommelfingerregelen om at kunden har rett til gebyrfri avbestilling når det er 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato gjelder for hele verden.  

 • : Kompensasjonsordningen til sesongvirksomheter treffer få reiselivs- og opplevelsesbedrifter

  Virke har jobbet med endringer i kompensasjonsordningen for sesongvirksomheter, med mål om at også sesongbedrifter skal få støtte. Regjeringen har nå fremlagt et forslag, men regjeringens forslag treffer dårlig. Kompensasjonsordningen tilpasset sesongbedriftene fremstår nå som en særordning for en svært avgrenset del av reiselivsnæringen. Ordningen vil derfor ikke gjelde for størstedelen av norsk reiseliv. Virke jobber nå for at Stortinget skal forbedre ordningen.

  For å få kompensasjon som sesongvirksomhet kreves det at virksomheten oppfyller to krav:

  1. At virksomheten må vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.
  2. At virksomheten yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse.

  Virke mener at kravet 80 prosent er for høyt og har ønsket dette satt til 75 prosent. Med hensyn til krav om utendørs aktivitet, så mener Virke at det er en grunnleggende feil i forståelsen av hva sesongvirksomhet er. Dette kravet bør fjernes. Rundt 80 prosent av all reiselivsomsetning og sysselsetting i norsk reiseliv foregår i overnatting, transport-, attraksjons- og serveringsbedrifter innendørs. Foretak med helt eller delvis utendørs aktivitet omfatter 10-15 prosent av omsetning og sysselsetting i næringen.

  Regjeringens forslag

 • : Virke jobber fortsatt for en kompensasjonsordning for pakkereisearrangørene

  I tiden etter at regjeringen la frem sitt forslag om en låneordning for reisearrangørene 12. mai, har vi vært tydelige på at dette ikke er det som skal til for å kunne hjelpe reisearrangørene gjennom krisen. Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større. Vi er også svært kritiske til at låneordningen har betydelige svakheter, som at lånet skal nedbetales innen 6 år, og at ordningen kun gjelder reiser solgt frem til midten av juni, særlig med tanke på at regjeringen har forlenge sine reiseråd.

  Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. Vi jobber nå opp mot Stortinget med sikte på å få deler av midlene som er satt av til lån til å være tilskudd og for å få forlenget ordningen til å gjelde like lenge som reiserådet (20. august). Vi har også bedt om at ordningen skal gjelde for reiser med avreise fra 1. mars. 

  Vi er i kontakt med opposisjonen på Stortinget om dette. FrP har bekreftet ovenfor Virke at de vil jobbe for en tilskuddsordning, i tillegg til en låneordning, i sine forhandlinger med regjeringen. Også AP, SP og SV har bekreftet at de vil jobbe for saken. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for å få på plass en tilskuddsordning, i tillegg til låneordningen.

 • : Revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringens forslag til løsning for reisearrangørene: Ikke det vi trengte

  Regjeringen foreslo i 12. mai en egen låneordning for reisearrangørene. 

  Virke mener låneordningen ikke er det som skal til for å kunne hjelpe reisearrangørene gjennom krisen, og har vært tydelige i våre reaksjoner. Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større. 

  Vi er også svært kritiske til at låneordningen har betydelige svakheter, som at lånet skal nedbetales innen 6 år, og at ordningen kun gjelder reiser solgt frem til midten av juni.

  Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. Vi kommer til å jobbe opp mot Stortinget i tiden fremover for å forsøke å forbedre ordningen, og har allerede i dag vært i kontakt med opposisjonen på Stortinget.

  Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for å få gjennomslag, helt frem til vedtaket er gjort.

 • : EU-kommisjonen lanserte i dag en turisme og transportpakke

  Den kan leses her og inkluderer:

  • En overordnet reiselivsstrategi for 2020 og i årene fremover: overall strategy 
  • En felles tilnærming til å gjenopprette fri bevegelse og redusere restriksjoner ved EUs indre grenser, på en gradvis og koordinert måte:  common approach 
  • Et rammeverk for å støtte gradvis reetablering av transport, samtidig som sikkerheten til passasjerer og personell ivaretas:  framework 
  • En tydelig avklaring av at forbrukere som ønsker pengene tilbake for avlyste reiser skal få tilbakebetalt, og en anbefaling som tar sikte på å gjøre vouchere til et attraktivt alternativ til kontantrefusjon for forbrukere: recommendation 
  • Kriterier for å gjenopprette reiselivsaktiviteter trygt og gradvis, og for å utvikle branjestandarder for virksomheter som hotell: Criteria 
 • : Regjeringens løsning vil ikke kunne redde reisearrangørene gjennom krisen

  - Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før.

  Virke er bekymret for konsekvensene dette vil få for reisearrangørene, at folk vil miste jobbene sine og at det vil komme en rekke konkurser.

  Internasjonalt reiseliv har stoppet helt opp. Reisearrangørene har ingen inntekter, og kommer ikke til å ha det på lang tid.  Reiselivet er en av de næringene som er aller hardest rammet. De ble truffet først og kommer til å slite lengst. I denne næringen er det reisearrangørene som har det aller tøffest.

  - Dette vil ikke sikre folks arbeidsplasser. Det vil være krevende for alle de virksomhetene som nå tvinges til å ta opp lån å komme ut av dette som sunne virksomheter, sier Kristensen.

  Virke vil bruke dagen på å sette seg inn i detaljene for den foreslåtte låneordningen. 

 • : Veiledere for hotell, konferanse og servering

  Virke har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass, mange nye smittevernsveiledere, herunder det som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

 • : Hjemmelsgrunnlaget som gir forlenget frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser er på plass

  I statsråd fredag 24. april ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Fristen forlenges fra 14 dager til tre måneder, og vil gjelde alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav.

  Virke er glade for endringen, og for at regjeringen nå også bekrefter at det vil komme en støtteordning for pakkereisearrangørene. Regjeringen har lyttet til våre innspill. Virke vil fortsette å jobbe med å få på plass en god ordning så raskt som mulig, slik at forbrukerne kan få tilbakebetalt pengene sine, uten at reisearrangørene går konkurs.  

  Les pressemeldingen fra regjeringen

  Les den midlertidige forskriften

 • : Stortinget har lyttet til Virkes innspill knyttet til refusjon av pakkereiser med hjemmel i pakkereiselovens §§22-24. Virke ber Regjeringen følge opp Stortingets innstilling umiddelbart.

  Virke har jobbet hardt for å få på plass en kompensasjonsordning for pakkereiser som skal refunderes med hjemmel i pakkereiselovens §22,  innen 14 dager. Mange av våre medlemmer har gitt oss tilbakemelding om at kravet til refusjon vil kunne føre til konkurs og at arbeidsplasser vil kunne gå tapt. Stortingsflertallet, inkludert regjeringspartiene, skrev i dag i sin innstilling det følgende.

  «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.»

  Flertallet viser til at i henhold pakkereiseloven § 22 vil virksomheter som selger pakkereiser i Norge være pliktig til å måtte refundere hele salgssummen for avlyste reiser. Flertallet vil understreke at proposisjonen som er varslet å komme fra regjeringen den 27. mars 2020 ikke vil kunne behandles tidsnok til å sikre en løsning for disse bedriftene.

  Flertallet ber derfor regjeringen vurdere forslag som kan avhjelpe likviditetsproblemer i som oppstår som følge av avbestilte reiser med hjemmel i pakkereiselovens §§ 22-24.

  Virke forventer nå at Regjeringen følger opp Stortingets innstillingen umiddelbart.  Virke vil følge opp saken ovenfor Regjeringen i dagene som kommer.

   Innstillingen kan leses i sin helhet her

 • : Reisearrangører kan søke om redusert garantisum hos RGF

  Som følge av koronasituasjonen åpner Reisegarantifondet nå for nye vurderinger av pakkereisearrangørenes garantier.

  Les mer og søk om å stille lavere garanti her