Smittevern: råd og veiledning for pakkereisearrangører

Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Ved å iverksette ekstra tiltak for smittevern, skal pakkereisearrangører som er medlemmer i Virke kunne sende og ta imot gjester, og på den måten drive en trygg og forsvarlig virksomhet, både innenlands og utenlands.

Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme

 2. God hygiene

 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste


Rådene er basert på en generell risikovurdering og situasjoner som kan oppstå på pakkereiser, og må på reiser i Norge suppleres med smittevernveiledere for hotell, servering, transport m.m. På reiser til utlandet må pakkereisearrangør påse at gjester til enhver tid er oppdatert på de nasjonale regler som gjelder på reisemålet.

Vi minner om at hver enkelt virksomhet må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som er nødvendige ut fra størrelsen på virksomheten, antall gjester og forholdene ellers. Den enkelte virksomhet er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og for å plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Ledelsen i den enkelte virksomhet må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og reisende, og planer for smittevern må tilpasses lokale forhold.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning rundt om både i Norge og resten av verden vil kunne kreve tilpassede tiltak. Tiltakene må hele tiden evalueres opp mot Helsedirektoratets råd og føringer samt eventuelle kommunale eller nasjonale tiltak. Norske virksomheter må alltid følge de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sin veiledere på.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:

Lovdata: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Helsedirektoratet: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet

Vi gjør oppmerksom på at man til enhver tid må følge gjeldende stedlige regler, både i Norge og i utlandet.

Er du i tvil, kontakt Virke for rådgivning eller nasjonale smittevernsansvarlige.

Overordnede smitteverntiltak

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme
 • Unngå trengsel og overhold de avstandsreglene som gjelder til enhver tid
 • Gjester må stå minst mulig samlet. Unngå situasjoner som skaper kø
 • Begrensninger på nærkontakt ved reiser i Norge følger av covid-19-forskriften
 • For utenlandsreiser kan andre regler gjelde. Mange land har for eksempel strenge regler for bruk av munnbind. Påse derfor at dine gjester til enhver tid er oppdatert på de gjeldende nasjonale regler på reisemålet.

Reiser til Norden og Europa fra 15. juli 2020

Fra 15. juli kan man reise til land i Europa med et akseptabelt smittenivå uten å måtte gjennomføre karantene når man kommer tilbake til Norge. Dette skjer ved at det gjøres unntak fra dagens globale reiseråd for enkelte land. Hvilke land det åpnes for vil være avhengig av smittesituasjonen.
Folkehelseinstituttet (FHI) har fastsatt smittekriteriene.

Se oversikt over hvilke land dette gjelder.

UDs reiseråd henger tett sammen med FHIs smittekriterier. UD gjør unntak fra det globale reiserådet for det aktuelle landet når et land er innenfor kriteriene FHI har satt for akseptabelt smittenivå. Under koronapandemien vurderer UD reiseråd spesielt ut fra smittesituasjonen, reiserestriksjoner og graden av gjensidig åpning.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem.

Hvis smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området man oppholder seg i, er rådet å reise hjem. Man vil da ilegges ti døgn reisekarantene etter ankomst til Norge. I slike tilfeller vil turister som kommer til Norge, kunne bli returnert til hjemlandet.

Reiser i Norge; norske gjester og utenlandske gjester fra land/områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Smittevernråd for reiser:

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene.
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn sine nærmeste.

Testing

 • Dersom man får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal man ringe legevakt på 116 117 for testing.
 • Testen er gratis.

Hvis man har bekreftet smitte med covid-19

 • Dersom man får bekreftet smitte med covid-19 skal man i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste.
 • Man isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer.
 • Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Karanteneplikt

 • Kommer man fra land eller områder som har for høy smittespredning skal man i karantene i ti døgn fra den dagen man kommer til Norge.
 • Det gjelder disse landene/områdene: Smittevernråd for reise
 • Når man skal i karantene, er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt transportmiddel. Man må unngå nær kontakt med andre til man er hjemme.
 • Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første dagene man oppholder seg i Norge.

Lenker til Virkes smittevernveiledere for reiser i Norge

Hotell og konferanse
Serveringssteder
Turbusstransport
Aktivitetsparker

Lenker til nettsider med råd fra norske myndigheter for reiser i Norge og utlandet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.
Utenriksdepartementet reiseinformasjon.
Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise.
Utlendingsdirektoratet (UDI) for spørsmål og svar for deg som er EU/EØS borger.
Helsenorge reiseråd
Folkehelseinstituttets veileder for smittevern i luftfarten
Utenriksdepartementet
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet

Som pakkereisearrangør har man en hjelpeplikt om det skulle oppstå sykdom

Som pakkereisearrangør har man en hjelpeplikt om det skulle oppstå sykdom, jamfør pakkereiselovens § 36.

Arrangøren skal uten ugrunnet opphold yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal særlig gå ut på

a) å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og

b) å bistå den reisende med å opprette fjernkommunikasjon og med å finne alternative reisetjenester.

Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende. Gebyret kan ikke være høyere enn arrangørens faktiske kostnader.

Hjemsending

Dersom kunden ikke etterkommer de regler og retningslinjer som pakkereisearrangøren eller underleverandør utformer, kan dette medføre at kunden må reise hjem. Se bransjens standardvilkår som er utformet i samråd med Forbrukertilsynet, punkt 7.2 bokstav e):

«Hensyn til medreisende og så videre: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg
etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.»