10 Virke-gjennomslag og hvilke reiselivstiltak vi jobber for nå

Vi har siden mars fått en rekke gjennomslag for våre reiselivsmedlemmer, men vi er ikke i mål. Vi fortsetter å jobbe for å hjelpe medlemmene våre gjennom pandemien.

Her er ti av de viktigste gjennomslagene:

 1. Forlenget permitteringsperiode til 1. oktober, samt at permitterte kan jobbe mer uten å miste dagpengene. Dagpengene faller nå først bort når en permittert jobber mer enn 60 prosent av tidligere arbeidstid.
 2. Forlengelse av kompensasjonsordningen til 1. juli, med kompensasjonsgrad på 85%. Varelager er også inkludert i ordningen.
 3. En kommunal ventilordning for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
 4. Ny og forbedret lønnsstøtteordning. Den skal vare frem til 30. juni og vil bli vurdert forlenget innen utgangen av april.
 5. Omstilling- og utviklingsordningen rettet mot reiseliv og event styrkes med 1 milliard kroner som skal gjøre det mulig for flere å få midler til utvikling og omstilling, som også bidrar til at virksomhetene kan forberede seg på en ny oppstart.
 6. Støtte til destinasjonsselskapene.
 7. Lån og tilskudd til reisearrangørene i perioden 14.mars til 14. juni, med en tilskuddsandel på 60 prosent.
 8. En egen ordning for publikumsåpne arrangement, med en videreføring frem til 1. juli 2021 med redusert grensen for størrelse på arrangement, tilpasset smittevernsbegrensningene.
 9. Redusert reiselivsmoms, og at krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt utsettes ytterligere, nå til 1. juli 2021.
 10. En midlertidig statlig garantistillelse og en gjennomgang av reisegarantiordningen. Regjeringen har etter innspill fra Virke besluttet å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå innretningen av reisegarantiordningen.

Vi fortsetter å jobbe for følgende krisetiltak:

 • Å redusere arbeidsgiverperioden fra ti til to dager. Mange virksomheter er bekymret for nye nedstenginger og nøler med å åpne etter nedstenging, fordi man er bekymret for nye kostander knyttet til permittering.
 • Særlige tiltak for de virksomhetene som er aller hardest rammet, som har hatt minst 90 prosent omstillingsfall gjennom korona, slik at de kan komme gjennom den siste perioden av pandemien. 
 • Gjenåpning av ordningen for reisearrangørene fra i fjor vår, slik at de som forsøkte å begrense tapet gjennom å utsette reiser, men som nå likevel må refundere som følge av at pandemien har dratt ut i tid, kan få støtte.
 • At den reduserte reiselivsmomsen skal holdes lav minst ut 2021.
 • At markedsføringen av Norge i utlandet styrkes. Innovasjon Norge fikk et kutt på 50 millioner kr i statsbudsjettet for 2020 og det er ikke foreslått en styrking i 2021. Visit Norway sitt budsjett må styrkes for å forhindre at norsk reiseliv svekker sin konkurransekraft i det internasjonale markedet under pandemien.
 • En plan for trygg gjenåpning. Det bør jobbes aktivt for å få på plass tiltak som bidrar til trygg aktivitet og reisevirksomhet under korona. Reiseråd og kommunikasjon fra myndighetene bør ta sikte på å skape best mulig forutsigbarhet for befolkningen og for næringen.
 • Norge bør følge EUs grenseverdier for hva som er å anses som et grønt, gult og rødt land. Smittesituasjonen bør vurderes på regionsnivå også i Europa, som i Norden. Om det er krevende å få til for samtlige regioner, bør det gjøres egne vurderinger øyer. Vi mener også det må gjøres land for land vurderinger utenfor Europa.