10 punkter som Virke jobber for på reiseliv

Virke har siden mars fått en rekke gjennomslag for våre reiselivsmedlemmer, men vi er ikke i mål.

Vi ber nå om følgende tiltak for å unngå konkurser og redde arbeidsplasser:

  1. Kompensasjonsordningen for faste utgifter må forlenges så lenge krisen pågår, minst til sommeren. Februar er ikke lenge nok, og gir ikke god nok forutsigbarhet.  
  2. Den reduserte reiselivsmomsen må holdes lav minst ut 2021.
  3. Ordningen med omstillings- og utviklingsmidler rettet mot reiselivet må utvides til å gjelde også i 2021, og ha hovedfokus på restart i tiden etter korona. Ordningen er underfinansiert og det trengs ytterligere midler. 
  4. Det trengs en ny og forbedret lønnstilskuddsordning. Vi trenger tiltak som får folk ut av permittering og inn i jobb. Som kan bidra til aktivitet og utvikling.
  5. Hjelp til destinasjonsselskapene: Kontingenten til destinasjonsselskapene fra reiselivsbedriftene inkluderes i hva som ses på som en fast utgift, eventuelt bør det etableres egne støtteordninger for destinasjonsselskapene. Disse vil spille en sentral rolle for restart av norsk reiseliv når restriksjonene fjernes, grensene åpnes og virksomhetene starter opp igjen.
  6. Markedsføringen av Norge i utlandet bør styrkes. Innovasjon Norge fikk et kutt på 50 millioner kr i statsbudsjettet for 2020 og det er ikke foreslått en styrking i 2021. Visit Norway sitt budsjett må styrkes for å forhindre at norsk reiseliv svekker sin konkurransekraft i det internasjonale markedet under pandemien.
  7. Det bør bevilges friske midler til utviklingsprosjekter og kompetanseheving, slik at næringen kan utvikles og profesjonaliseres ytterligere mens aktiviteten er lav.
  8. Staten må umiddelbart sørge for statlige garantier, da markedet for reisegarantier er sterkt redusert, og selskaper ikke kan drive lovlig videre uten garanti. På lengre sikt er det behov for at innretningen på reisegarantiordningen revideres, da koronasituasjonen har tydeliggjort en rekke svakheter ved ordningen. Også pakkereiseloven bør revideres.
  9. Norge bør følge EUs grenseverdier for hva som er å anses som et grønt, gult og rødt land. Smittesituasjonen bør vurderes på regionsnivå også i Europa, som i Norden. Om det er krevende å få til for samtlige regioner, bør det gjøres egne vurderinger øyer. Vi mener også det må gjøres land for land vurderinger utenfor Europa.
  10. Det bør jobbes aktivt for å få på plass tiltak som bidrar til trygg aktivitet og reisevirksomhet under korona. Reiseråd og kommunikasjon fra myndighetene bør ta sikte på å skape best mulig forutsigbarhet for befolkningen og for næringen.