15 Virke-gjennomslag og hvilke reiselivstiltak vi jobber for nå

Vi har siden mars 2020 fått en rekke gjennomslag for våre reiselivsmedlemmer, men vi er ikke i mål. Vi fortsetter å jobbe for å hjelpe medlemmene våre gjennom pandemien.

Her er 15 av de viktigste gjennomslagene:

 1. Kompensasjonsordningen og forlengelse av denne ut september.
 2. Inkludering av varelager og kontingent til destinasjonsselskaper i kompensasjonsordningen.
 3. Utvidelse av adgangen til å permittere frem til 1. oktober.
 4. At permitterte kan jobbe mer uten å miste dagpengene. Dagpengene faller nå først bort når en permittert jobber mer enn 60 prosent av tidligere arbeidstid.
 5. At de som har vært permitterte i over 52 uker som følge av pandemien også kan få feriepenger på dagpenger, dersom man tas tilbake i jobb før 7. juni.
 6. En styrket kommunal ventilordning for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
 7. Ny, forbedret og forlenget lønnsstøtteordning. Ordningen gir inntil 25 000 kroner i støtte per måned per ansatt og kan benyttes inntil 3,5 måned frem til august.
 8. Lån og tilskudd til reisearrangørene i perioden 14.mars til 14. juni 2020, med en tilskuddsandel på 60 prosent.
 9. Styrking av omstilling- og utviklingsordningen rettet mot reiseliv og event med 1 milliard kroner. Serveringsbransjen er nå også tatt med. Dette vil gjøre det mulig for flere å få midler til utvikling og omstilling, som også bidrar til at virksomhetene kan forberede seg på en ny oppstart.
 10. En egen ordning for publikumsåpne arrangement.
 11. Redusert reiselivsmoms forlenges ut september.
 12. Økt støtte til Visit Norway for å markedsføre Norge.
 13. At krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt utsettes ytterligere.
 14. En midlertidig statlig risikoavlastning på 50 pst for reisegaranti som små og mellomstore pakkereisearrangører skal stille.
 15. En gjennomgang av reisegarantiordningen. Regjeringen har etter innspill fra Virke besluttet å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå innretningen av reisegarantiordningen.

Vi jobber nå særlig for følgende tiltak for reiselivsnæringen:

 1. En egen ordning for de virksomhetene som er aller hardest rammet av pandemien som dekker tap og merutgifter, blant annet i forbindelse med avbestillinger, som har hatt minst 90 prosent omstillingsfall gjennom korona, slik at de kan komme gjennom den siste perioden av pandemien.
 2. Å få kompensert utgiftene ved nye nedstenginger knyttet til arbeidsgiverperiode.
 3. Ytterligere forlengelse av reduserte reiselivsmomsen - minst ut 2021. Og forlengelse av andre ordninger ved behov.
 4. At det legges til rette for at nøkkelpersonale for reiselivs- og serveringsnæringen næringen kan få komme inn til Norge for å jobbe i sommer.
 5. At det legges til rette for trygge reiser på tvers av grensene. Herunder:
 • At det settes en dato for når det er forventet at man kan reise inn til Norge uten krav om karantene.
 • At det avklares når koronasertifikatet skal tilkobles til EFGS (European Federation Gateway Service).
 • At regjeringen fraviker kravet om karantene for de som har status som beskyttet så snart som mulig.
 • At regjeringen justerer grensen for gult nivå fra 25 til 100 bekreftede tilfeller pr 100 000 innbyggere i sum de siste to ukene, slik EU har tatt til orde for.
 • At regjeringen går over til å gjøre smittevernsvurderinger på regionnivå for Europa, slik man i dag allerede gjør for Norden. Dette er allerede praksis i andre europeiske land, inkludert Danmark. Om det er krevende å få til for samtlige regioner, bør det gjøres egne vurderinger av fysisk adskilte landområder (øyer).
 • At det må gjøre land for land vurderinger utenfor Europa av hva som er et grønt, gult og rødt land. Det må åpnes opp for trygg reisevirksomhet også utenfor Europa.