Oppfølging av EUs andre betalingsdirektiv (PSD 2)

Finansdepartementet har fastsatt bestemmelser som gjennomfører deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv. Bestemmelsene vil tre i kraft i 1. april 2019. Regler tilsvarende kommisjonsforordning (EU) 2018/389 som fastsetter de nærmere kravene til sikker kommunikasjon og sterk autentisering vil gjelde fra 14. september 2019.

En av de viktigste intensjonene med EUs andre betalingsdirektiv er å styrke sikkerheten for elektroniske betalingstjenester for å kunne motvirke og begrense svindel bedre enn i dag. Det nye betalingsdirektivet setter derfor krav til at kunden skal identifiseres med sterk kundeautentisering ved bruk av betalingstjenester.

Regjeringen har fastsatt endringer i følgende forskrifter som vil tre i kraft 1. april:

  • Forskrift 9. desember 2012 nr.1502 om finansforetak og finanskonsern
  • Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll
  • Forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om finanstilsyn i EØS
  • Forskrift 18. desember 2015 nr. 1776 om utlikning av utgifter på tilsyn
  • Ny forskrift om systemer for betalingstjenester

Les mer om endringene på Finanstilsynet.no

Finanstilsynet vil i løpet av kort tid komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan foretakene i praktis skal forholde seg til overgangsreglene, rapporteringskrav, kommisjonsforordning (EU) 2018/389 og samhandling med Finanstilsynet.

Virke jobber for å få sikret at medlemmene får tid til å få på plass gode tekniske løsninger for dette. Vi har god dialog med Finansdepartementet og ble lyttet til i stortingsbehandlingen av saken.