Priser og kontigenter

kontigentstrukturen er vedtatt på årsmøtet i Virke s bransjeområde trening 24. april 2013

  1. Medlemskontingent for enkeltsentre: kr. 10 800 per senter (uendret siden generalforsamlingen i Treningsforbundet 10.6.10)
  2. Kontingentstruktur for kjeder:(endret på årsmøtet i Virke Trening 24.3.13)
  • Kjededefinisjonen baseres på varemerkenivå, ikke eierstruktur.
  • Franchise- /lisensbaserte kjeder anses i denne sammenheng å følge samme prinsipp som kjeder med heleide datterselskaper/avdelinger.
  • Kjeden skal kun ha en kontakt- og fakturaadresse.
  • Kjeden må minimum bestå av 5 – fem sentre (avdelingskontor/datterselskaper).

Selve prismodellen består av et fast- og et variabelt priselement.
a) Fastpris kr. 300 000 per år
b) Variabel pris kr. 3 000 per senter

Virke Trenings kontingentstruktur er basert på at alle sentre i en kjede er medlemmer.

Det er det antall sentre kjeden har pr. 31.12 året før danner grunnlaget for fakturering av medlemskontingent.

Fakturering en gang per år (følger Virkes faktureringsrutiner for medlemskap). Kjeder kan etter avtale faktureres 2 ganger per år.