Siste oppdateringer

 • : Virkes medlemsundersøkelse

  Medlemsundersøkelsen viser dessverre at flere av våre medlemmer fortsatt står ovenfor alvorlige utfordringer. I april var det 18 sentre som svarte på undersøkelsen. 

  Undersøkelsen viser at:

  • En stor økning i antall fryste medlemskap kombinert med nedstengte sentre flere steder og svært strenge smittevernstiltak for sentre som er åpne, gjør det vanskelig å drive lønnsomt. Situasjonen i bransjen har forverret seg betydelig siden desember og mange har tært på reservene lenge.
  • 55 prosent av sentrene oppgir at de har store likviditetsutfordringer. Hvis vi inkluderer de som oppgir at de i noen grad har utfordringer med likviditeten, så er andelen med likviditetsutfordringer på over 70 %. 

  Virke har i tillegg hentet inn informasjon fra den nasjonale kompensasjonsordningen. Tallene viser at mange har hatt store problemer:

  • I snitt har private treningssentre meldt inn et omsetningsfall på 50 % for januar og februar gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen. Kravet for å få støtte gjennom ordningen er å ha et omsetningsfall på minst 30 %. Det gjør at omsetningsfallet på 50 % trolig ikke er representativt for hele bransjen, men for de aller hardest rammede sentrene. Til sammenligning var omsetningsfallet på rundt 40 % i Virkes medlemsundersøkelse for disse to månedene.
  • 96 treningssentre fikk kompensasjon for perioden januar til februar. Samlet støttebeløp var på drøye 22 millioner, mens samlet omsetningsfall i perioden sammenlignet med referanseperioden var 70 millioner.
  • I snitt har treningssentrene som hadde minst 30 % omsetningsfall fått dekket 47 % av sine faste uunngåelige kostnader perioden januar – februar 2021 av den nasjonale kompensasjonsordningen.

  Disse tallene kan brukes ved søknad til kommunen om lokal kompensasjon.

 • : Endringer i den nasjonale Covid-19 forskriften

  Den 13. april 2021 holdt regjeringen pressekonferanse – pressemeldingen finner du her

  Fra den 16. april 2021 gjelder ikke den nasjonale bestemmelsen om treningssentre i Covid-19 forskriften.

  Bestemmelsen som oppheves lyder som følgende: 

  15c. Stenging av virksomheter

  Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
     1. tilbud til de som er bosatt i kommunen.
     2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
     3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

  Den nasjonale Covid-19 forskriften gjelder fortsatt og vi anbefaler treningssentrene til å gjøre følgende:

  1. Sjekk om ditt treningssenter ligger i en kommune med regionalt tiltaksnivå 
   Mer informasjon om regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd finner du her. Oversikten finner du her.

  2. Sjekk hvilken bestemmelse din kommune er regulert under
   Kapittel 5A
   Kapittel 5B
   Kapittel 5C, ingen kommuner den 14. april 20203

  3. Sjekk om kommunen har vedtatt et kommunalt smittevernregelverk
   Gå inn på kommunens nettsider
 • : Overgang til nasjonale og landsdekkende regler

  Fra og med torsdag 18. februar gikk vi over på nasjonale og landsdekkende reglene i C-19-forskriften § 15b for størstedelen av Norge, men med fare for at man kan få lokale særregler. Dette betyr at vi er tilbake til mer normalitet og det gode arbeidet som er lagt ned av bransjen gjennom arbeidet med smittevernveilederen. Men, det kan komme lokale særregler og Virke er forberedt på nye endringer.

  Slik jobber vi for å sikre så god forutsigbarhet som mulig
  Vi har allerede vært i dialog med Næringsdepartementet om et felles fremstøt overfor Helsemyndighetene torsdag, hvor vi gjentar budskapet om at vi ønsker et eget møte med fokus på treningsbransjen. Det kaoset som bransjen ble stående i med sentre som fikk åpne og så ble nedstengt igjen like fort gjennom de siste ukene, det er krevende for alle, inkludert helsemyndighetene.

  Vi vil fortsatt legge trykk på Helsedirektoratet og be om et særlig samarbeidsmøte med helsemyndighetene og Næringsdepartementet om hvordan vi sammen kan sikre at vi i trygge rammer får gjenåpnet treningsvirksomhetene, forsiktig og trinnvis, slik at Norges befolkning som allerede nå begynner å få store belastninger på slitasje mentalt og fysisk, kan ivaretas på tryggest mulig måte.

  Våre innspill her i kort oppsummert:

  • 1:1-trening (PT) defineres på lik linje med annen 1:1-behandling og helserelatert arbeide og tillates driftet som de tilsvarende fysioterapeutene og behandlere ellers gjør, slik at man gjøres som en del av covid-19-forskriftens § 16 og altså løftes ut av den vanlige bestemmelsen for trening i § 15b.
  • Rehabilitering og opptrening individuelt og i små grupper må kunne tillates inne i treningssentrene, som en del av treningssenteret, på lik linje med fysioterapeuten/kiropraktoren som også har eget treningsrom, også i situasjoner med stor smittespredning og hvor treningssentrene blir stengt.
  • Utetrening må uansett tillates både i grupper og 1:1, så lenge man følger reglene for arrangement. Vi ser at FHI i sine anbefalinger oppfordrer til at slik trening skal tillates også der hvor man har strengere tiltak og stengte treningssentre. Vi forstår ikke hvorfor dette kan være godkjent i svømmehaller eller hos fysioterapeuter, men ikke i regi av treningssentrene.
  • Vi vil fremheve at trening som det bestilles time til, og hvor forsterkede smittevernstiltak er satt i verk må kunne tillates gjenopptatt også under høy smitterisiko, ref. erfaringene fra Trondheimsregionen – vi vil anbefale at dette tillates da allerede i kap 5C-situasjoner/kommunelegehåndbokens nivå 4.
  • Sist, men ikke minst vil vi fremheve en fornyet og standardisert smittevernsstandard, utformet sammen med Standard Norge, som bør kunne resultere i at terskelen heves for når treningsbransjen må stenge ned om det lages et trinnvis system med grønt, gult og rødt nivå.

  Fortsatt krevende situasjon
  Vi ser at det synes lysere tider over det ganske land, men at vi har fortsatt en krevende situasjon i noen vestlandskommuner og at Oslo kommune velger å fortsatt beholde strenge tiltak når det gjelder trening da de fortsatt befinner seg i en situasjon med utbredt spredning (nivå 4 i kommunelegehåndboken).

  Treningssentrene vil derfor fortsatt holde stengt for alle aldersgrupper frem til og med 3. mars. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt på treningssentre.

  Virke vil fortsatt holde tett kontakt med byråden fremover for å se på hvordan vi sammen kan sikre en klok, men stødig fremdrift på gjenåpningen. Vi noterer oss imidlertid med glede at de allerede nå tillater utetrening i grupper på inntil 10 deltakere.

  Oslo kommune mener at situasjonen er uoversiktlig og de vil derfor ta gjenåpningen rolig og kontrollert – og ikke like raskt som Virke Trening kunne ønske.

  Vi skal være med bransjen inn i denne siste etappen av triatlonløpet. Vi har tro på at den gode jobben våre medlemmer gjør legges merke til, og at helsemyndighetene snart er klare for å se på dem som en styrke i det viktige arbeidet med folkehelsen fremover - og ikke bare som en haug med smitteverntiltak.

 • : Presisering etter nye tiltak: Organisert trening omfattes ikke av antallsbegrensningene

  Regjeringens sosiale lockdown nasjonalt omfatter private hjem og arrangementsregelverket. Organisert trening er ikke å anse som et arrangement og er derfor IKKE omfattet av antallsbregrensingene i covid-19-forskriftens § 13 m.fl. Dette sies også eksplisitt i § 13 bokstav a; «men ikke organisert trening».

  Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs ble anbefalt utsatt til etter 18. januar.

  Dette er anbefalinger, men vi vil understreke at det nasjonalt ikke har kommet noen forskriftsendring på trening/treningssentre. Det regjeringen anbefaler er at man lokalt stenger trening helt eller delvis ved sterk smitteoppblomstring – slik vi nå er blitt vant med fra Oslo og Bergensområdet, samt andres steder lokalt. En slik stengning vil da måtte gjøres i lokal forskrift og legges ut på lovdata.no.

  På nasjonalt nivå er det derfor for treningsvirksomhetene fortsatt § 15 i forskriften som gjelder;

  • 15b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter:

  Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

  Virke Trening sin smittevernveileder er svaret på dette og må følges, med mindre det er lokal smitteoppblomstring og kommunen stenger virksomheten helt eller delvis. Denne veilederen er utformet av Virke Trening i tett samarbeide med FHI og du finner den her.