Skuffende om historiske pensjonskostnader for ideell sektor

Publisert:

Direktør for Virke ideell og frivillighet, Inger Helene Venås

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere en rettighetsbasert tilskuddsordning til dekning av historiske pensjonskostnader for ideelle, men innretningen er fortsatt alt for dårlig. – Vi er skuffet over at det ikke legges opp til mer treffende løsninger, sier direktør Inger Helene Venås i Virke ideell og frivillighet.

Forslaget bygger på en prinsipiell tilnærming om at dette er utgifter det offentlige bør bære. Da bør løsningen også treffe ideells sektors reelle kostander. Vi er skuffet over at skjæringspunktet settes til 2010. Dette er ikke en fullgod løsning. Det er avgjørende viktig for en sterk ideell sektor at den endelig kan få en avklaring på hvordan staten vil løse dette på en treffende og god måte.

Det er også grunn til å merke at KLP har sagt det vil medføre «henimot uoverstigelige praktiske problemer» å lage den type skille.

Det gjenstår å finne løsninger som ivaretar hele ideell sektor

Regjeringen legger dessuten kun opp til å dekke utgifter innen statlige spesialisthelsetjenester og barneverntjenester. Stortinget må merke seg at det gjenstår å finne løsninger som ivaretar hele ideell sektor. Det gjelder andre bransjer som leverer tjenester etter avtale med staten som for eksempel utdanning. Det må også finnes løsninger for ideelle aktører som har levert tjenester til lavere forvaltningsnivå. De samme prinsippene om at dette er et offentlig ansvar slår inn også her, noe Hippe-utvalget også pekte på i sin utredning.

- Virke har i over ti år pekt på at det må finnes gode og treffende løsninger for å sikre en levedyktig ideell sektor. Det er skuffende at regjeringen ennå ikke vil fullgode løsninger. Her må Stortinget gjøre vesentlige endringer, slår Venås fast, og peker på Virkes alternativ som er søknadsbasert ordning slik at alle som bør ivaretas kan inkluderes.