Regjeringen tar ansvar for historisk pensjon

Publisert:

Stablede mynter

Regjeringen slår fast at staten tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger i statsbudsjettforslaget for 2018.

– Dette er avgjørende viktig for fremtiden til ideell sektor, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

I flere år har historiske pensjonskostnader fra tidligere statlige pålegg vært en unødvendig og belastende byrde for ideelles drift. Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

Knekkpunktet må settes til 2018

Virke er ikke fornøyd med at det legges opp til at knekkpunktet for kompenasjonen settes til 2010. Vi foreslår at skjæringspunktet for ordningen settes til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft og staten tar ansvaret. Det er skjæringspunktet nærmest i tid som løser saken, og som gir ideelle mest likeverdige rammevilkår med offentlige og kommersielle aktører. Løsningen som ligger på bordet dekker bare saken havveis. Det er verdt å merke seg at KLP i sitt høringssvar til regjeringen peke på at dette knekkpunktet bare dekker om lag halvparten av de historiske forpliktelsene. Hippe-utvalget selv peker også på at det er både administrative og politiske som hensyn kan tilsi at opptjeningstiden fram til kompensasjonsordningen trer i kraft også inngår. Det er også dette alternativet utvalget kostnadsberegnet til 1,7 mrd. Kr. Vi vet at for Blå Kors alene slår et slikt knekkpunkt særdeles negativt ut og de blir sittende med store historiske pensjonskostnader. - Vi har en forventning om at Stortinget sikrer en løsning som løser saken fullt ut, slår Hammer Madsen fast.

Saken ikke løst fullt ut med dette

Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at Hippe-utvalget så bare på helse- og sosial etter avtaler med staten. Det gjenstår ennå å finne løsninger i andre bransjer som også leverer tjenester etter avtale med staten som for eksempel utdanning. Det må også finnes løsninger for ideell på kommunenivå, som også KS peker på i sitt høringssvar. 
Virke er opptatt av at alle som kvalifiserer må inn i ordningen. Løsningen bør inkludere alle bransjer innen ideell sektor (som utdanningsinstitusjoner) inkludert ideelle virksomhetene som leverer tjenester etter avtale med kommunene, slik NOU 2016: 12 prinsipielt peker på i innstillingens side 150.

Hammer Madsen oppsummerer Virkes hovedkrav i fire punkter:

  • Stortinget vedtar at de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor prinsipielt er et offentlig ansvar i tråd med Hippe-utvalgets anbefalinger.
  • Kompensasjonsordning trer i kraft i 2018.
  • Det bør etableres en ordning hvor ideelle virksomheter etter søknad kan bli inkludert i ordningen.
  • Løsningen bør inkludere alle bransjer innen ideell sektor.