Helseministeren pålegger ideell vekst

Publisert:

Helseminister Bent Høie har gitt klar marsjordre til helseforetakene: De ideelle virksomhetene skal brukes mer og først ut er rusomsorg (TSB), psykisk helsevern og rehabilitering.

Foto: Bjørn Stuedal
Helseminister Bent Høie pålegger helseforetakene ideell vekst. Foto: Bjørn Stuedal

 Høsten 2017 ble det fattet en rekke viktige vedtak for ideell sektor. Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle, og det er enighet i Stortinget om å dekke de historiske pensjonskostnadene for ideelle aktører.

- 2017 var et godt år for de ideelle organisasjonene. Vi i Virke har kjempet for de ideelles plass og rammevilkår i flere år. Regjeringen og Stortinget skal nå gå fra vedtak til praksis, her vil vi fortsatt være tett på, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke ideell og frivillighet. 

 

Høie starter 2018 sterkt

16. januar hadde helseminister Bent Høie kalt inn helseforetakene til møte.  Helseforetakene fikk beskjed om at de skal:

  • Se på muligheten for å øke volumet av ideelle over tid. 
  • Reservere nye konkurranser for ideelle tjenesteleverandører innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Vurdere å reservere for ideelle tjenesteleverandører de volumene eller tilbudene som i dag ivaretas av ideelle innenfor psykisk helsevern og rehabilitering

- Helseministeren har nå satt standarden for hvordan vedtaket om ideell vekst skal følges opp. Vi er veldig glade på vegne av våre medlemmer. Dette er en veldig god start, sier Venås.

- Det er samtidig viktig at arbeidet følges opp på en rekke områder. Vi har blant annet sett at helseforetakene ikke har fulgt de vedtak som departementet har fattet i foretaksmøtene. Vi forventer at helseministeren sikrer at vedtaket om ideell vekst blir virkelighet, avslutter Venås.

 

Link til foretaksprotokollen : https://www.regjeringen.no/contentassets/982caa9d41304ce38e9f6d44efb7cf51/forelopig-protokoll-foretaksmote-i-helse-sor-ost-rhf-160118.pdf

 

LINK til veilederen om reserverte konkurranser for ideelle

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-veileder/id2582787/