Koronakonsekvenser

Dette er et spørreskjema for å evaluere mulige konsekvenser av korona for faghandelen. Dine svar vil bidra til å kartlegge hvordan vi tror utfallet blir for norsk faghandel – og dermed hvilke strategiske områder som blir viktige å fokusere på fremover. Spørreskjemaet tar ca. 20 minutter å fullføre og all data vil behandles konfidensielt og lagres i henhold til Virkes rutiner for personvern. Virke takker deg for ditt verdifulle bidrag.

Hvilken bransje tilhører virksomheten?

Introduksjon til koronakonsekvenser

Er du klar til å starte?

Tema 1 av 5: Digitalisering av arbeidslivet

Gradvis digitalisering av arbeidslivet har vært en langsiktig trend. Koronakrisen kan ha potensial til å akselerere denne trenden.

Utfallsrom: Fra 1 Tilbake til situasjonen før korona til 6 Økt digital samhandling. Det fins observasjoner som isolert sett støtter begge utfall:

Da skolene startet høstsemesteret med fysisk oppmøte kunne mange gå tilbake til sin normale fysiske arbeidsplass. Samtidig erfarer mange virksomheter at hjemmekontor og andre digitale løsninger fungerer godt, og vil satser mer enn tidligere på digitalisering.

Hvor på skalaen tror du vi vil være ved utgangen av 2021?
Hvor på skalaen tror du folk flest mener vi vil være ved utgangen av 2021?

Tema 2 av 5: Omnikanal og kanalsamspill

Teknologiutvikling og endrede kundepreferanser har over tid påvirket rolledelingen mellom fysiske og digitale kanaler i varehandelen. Koronakrisen og tiltakene igangsatt har potensial til å varig endre kanalsamspillets utviklingsbane.

Utfallsrom: fra 1 Uendret kanalsamspill til 6 Varig endret kanalsamspill. Det fins observasjoner som isolert sett støtter begge utfall:

Historisk omsetningsvekst for norske kjøpesentre i juli viser at den fysiske butikken står seg sterkt. Men enkelte kjeder melder om økt andel kjøp hos sine besøkende, en indikasjon på at inspirasjon og produktkartlegging i større grad enn tidligere gjøres digitalt før butikkbesøket.

Hvor på skalaen tror du vi vil være ved utgangen av 2021?
Hvor på skalaen tror du folk flest mener vi vil være ved utgangen av 2021?

Tema 3 av 5: Datadrevet innsikt

Datadrevet innsikt har hatt økende betydning i varehandelen, både med tanke på kundeinnsikt og effektivisering av verdikjeder. Koronakrisen har potensial til å akselerere denne utviklingen, og til å påvirke aktørenes motivasjon for samarbeid.

Utfallsrom: fra 1 Uendret betydning av datadrevet innsikt til 6 Økt betydning av datadrevet innsikt. Det fins observasjoner som isolert sett støtter begge utfall:

Kundeadferd er så dramatisk forandret at mange av varehandelens historiske statistiske modeller for innkjøp og markedsføring må erstattes av nye AI-baserte modeller. Samtidig gav den initiale salgsnedgangen enkelte retailere så store hull i kundedataene at de er satt langt tilbake med tanke på kundeinnsikt.

Hvor på skalaen tror du vi vil være ved utgangen av 2021?
Hvor på skalaen tror du folk flest mener vi vil være ved utgangen av 2021?

Tema 4 av 5: Distribusjonsløsninger

Distribusjonsløsninger har vært et område for innovasjon i varehandelen, og koronakrisen har tvunget mange handelsaktører til å eksperimentere ytterligere med alternative løsninger.

Utfallsrom: fra 1 Uforandrede distribusjonsløsninger til 6 Mer fleksible distribusjonsløsninger. Det fins observasjoner som isolert sett støtter begge utfall:

Krisen har gitt grobunn for utradisjonelle samarbeid rundt distribusjon som under normale tilstander ville sittet langt inne, eksempelvis samarbeidet i Hamar mellom kommune, kjøpesentre, handelsstand og det lokale taxiselskapet om hjemkjøring av varer. Samtidig har mange handelsaktører som testet ut alternative distribusjonsløsninger under krisen – eksempelvis gratis hjemkjøring med egne ansatte – allerede avsluttet disse forsøkene og vendt tilbake til tradisjonell distribusjon.

Hvor på skalaen tror du vi vil være ved utgangen av 2021?
Hvor på skalaen tror du folk flest mener vi vil være ved utgangen av 2021?

Tema 5 av 5: Bærekraft

Økt fokus på bærekraft har utviklet seg til å bli en av samfunnets sterkeste endringsdrivere, også i varehandelen. Koronakrisen har nå tatt mye av fokus, i alle fall på kort sikt.

Utfallsrom: fra 1 redusert fokus på bærekraft til 6 Økt fokus på bærekraft. En retur til situasjonen før korona blir da et sted midt på skalaen. Det fins observasjoner som isolert sett støtter begge utfall:

Regjeringen har gitt krisepakke til olje- og gass-sektoren og 60 % av nordmenn støtter den, selv om deler av miljøbevegelsen sier den kan forsinke overgangen til en grønn økonomi.

Andre land reverserer miljøkrav under dekke av koronakrisen, eksempelvis utslippskrav for nye biler i USA og bevaring av regnskog i Brasil.

Samtidig øremerker blant annet Norge og EU deler av sine tiltakspakker til grønne tiltak. Bærekraft i bred forstand har også blitt satt på agendaen, eksempelvis har krisen har utløst en rekke dugnadsinitiativ for å hjelpe lokale handels- og tjenesteytere.

Hvor på skalaen tror du vi vil være ved utgangen av 2021?
Hvor på skalaen tror du folk flest mener vi vil være ved utgangen av 2021?

Tusen takk for ditt bidrag!

Vurderingene du og andre gir blir viktige bidrag til prosjektets post-korona scenarier for norsk varehandel.