Forsikring av eiendom

Eier du bygning og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Bygningsforsikring

  Eier du en næringseiendom bør den alltid forsikres mot plutselige og uforutsette skader på bygningen. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, omfatter forsikringen også husleietap ved en erstatningsmessig skade og ansvar som huseier.

 • Husleietap

  I en bygningsforsikring ligger det ofte inne en standard husleietapsdekning. Forsikringen dekker tapte husleieinntekter som følge av en skade. 

  Du velger selv hvor lang ansvarstid, dvs perioden husleietapsforsikringen skal dekke tapte husleieinntekter. Ansvarstiden vil normalt ha sammenheng med hvor lang tid det forventes å få bygningsmassen tilbake til ordinær drift. Standard ansvarstid er stort sett 24 måneder, men dette kan tilpasses individuelle behov. 

 • Frittstående pumpetak

  Har du et pumpetak som ikke henger sammen med øvrig bygningsmasse, må du huske å kjøpe en egen forsikring for dette. Henger pumpetaket sammen med annen bygning vil det være omfattet av forsikringen på bygget. 

 • Miljøskade

  Miljøforsikring er en forsikring som dekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven, noe som ikke er inkludert i vanlige ansvarsforsikringer for bedrifter.

  Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at bedriften er ansvarlig for miljøskader, enten den kan klandres eller ikke. Bedriften kan dessuten bli ansvarlig hvis den ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen til slik den var før skaden. Forsikringen dekker bedriftens kostnader ved et slikt pålegg.

 • Skilt / Prismast

  Har du investert i mange dyre skilt og prismast på stasjonen? Da bør du sjekke om du har tilstrekkelig forsikringssum til å dekke tap av disse ved en skade. Normalt er skilt og glass dekket med inntil kr 50.000. Kan hende dette er for lite for din virksomhet, og da bør du kjøpe en særskilt forsikring som dekker ditt behov.