Forsikret tjenestepensjon Virke

– fleksibel tjenestepensjon med årlig garanti for medlemmer i Virke

istock-6400527182.jpg

Ny pensjonsordning

For alle virksomheter som har tariffavtale om pensjon er det etablert en ny pensjonsordning. Det er etablert egne overgangsløsninger for virksomheter som i utgangspunktet hadde offentlig tjenestepensjon.

Tillegg for kvinner

Kvinner lever lenger enn menn, og for at kvinner skal motta lik pensjon som menn, gis de et tillegg til innskuddet. For livsvarig pensjon er dette tillegget på 15,3 prosent.

Kostnader

Betaling for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen skal dekkes av bedriften.

Garantert regulering

I henhold til avtale om avvikende pensjonsordning skal det enkeltes medlems pensjonsbeholdning før uttak av pensjon, reguleres årlig i samsvar med alminnelig lønnsvekst.

Reguleringsfond

Avkastning utover alminnelig lønnsvekst tilfaller reguleringsfondet. Dersom årets avkastning ikke er tilstrekkelig, dekkes midler til regulering ved overføring av midler fra reguleringsfondet. Udekket del av reguleringen skal dekkes av foretaket.

Reguleringsfondet tilhører den enkelte avtale.

Hva skjer ved dødsfall?

Ved dødsfall tilfaller den ansattes pensjonsbeholdning forsikringsfellesskapet. Beløpet vil gi økt avkastning til øvrige forsikrede og ikke tilfalle den ansattes etterlatte.

Hybrid med garanti

I henhold til avtale om avvikende pensjonsordning skal hybridpensjonen inneholde en garanti mot negativ verdiutvikling.

I hybrid med årlig garanti forvaltes pensjonsmidlene i én bestemt spareprofil. Det betyr at verken arbeidsgiver, eller den ansatte, kan velge spareprofil selv.

Den fastsatte spareprofilen er satt sammen av investeringsformer som aksjer, rentepapirer og eiendom. Sammensetningen er spesielt tilpasset langsiktig pensjonssparing med årlig garanti. Pensjonsbeholdningen reguleres i utgangspunktet med den avkastning vi oppnår.

Øvrige forsikringsdekninger

Innskuddsfritak en lovpålagt forsikring som dekker fortsatt sparing til alderspensjon hvis de ansatte blir uføre.

I tillegg er det mulig å knytte følgende forsikringsdekninger til hybrid:

Uførepensjon erstatter lønn for de som blir uføre. Erstatningen gis i forhold til uføregraden (minimum 20 prosent) og kommer til utbetaling etter ett års sammenhengende sykdom.

Uførepensjonen er etablert uten fripoliseopptjening. Det betyr at den
ansatte har en rettighet så lenge man står i arbeidsforholdet.

Uførepensjonens størrelse er på nivå med offentlig tjenestepensjon, dvs. minst 70 prosent for å kompensere noe for  samordningsfordeler/nye uføreregler i offentlig tjenestepensjon.

Forhøyet gruppelivsforsikring for etterlatte legges til grunn som en
kompensasjonsordning i forbindelse med etterlatteordning.

Fakta om hybrid

Hvor mye kan spares?

 • Bedriften må minimum spare 2 prosent og kan maksimalt spare 7 prosent av lønn opp til 12G
 • I tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
 • Det er ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12 G
 • Beløpet settes inn på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Størrelsen på den endelige pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen på pengene.

Viktig å huske på:

 • Ansatte over 20 år, i minst 20 prosent stilling, har krav på  medlemskap i en tjenestepensjonsordning
 • Innskuddsfritak dekker sparing til alderspensjon hvis den ansatte blir ufør. Forsikringsdekningen er lovpålagt å etablere sammen med pensjonsordningen

Utbetaling av pensjon:

 • Ansatte kan be om utbetaling av tjenestepensjon ved tidligst 62 år, senest ved 75 år. Normalt starter den fra 67 år.
 • Ansatte kan velge fullt eller delvis uttak
 • Det er mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon
 • Som pensjonist er man medlem av pensjonsordningen
 • Pensjonen utbetales i henhold til den varigheten som bedriften har avtalt. I dette tilfellet livsavrig pensjon.
 • På de ansattes personlige side på www.storebrand.no, kan de finne informasjon om hva de kan forvente å få i pensjon ved ulike uttakstidspunkt