Personvernerklæring

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER GITT FØR 01. JULI 2018 OGSÅ KAN TREKKES TILBAKE.

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person som for eksempel navn, adresse, fødselsnummer, e-postadresse og/eller bilnummer. Slike opplysninger kan være nødvendig for oss å behandle for at vi skal kunne betjene deg som kunde eller komme med et tilbud.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å tilby våre kunder forsikringstjenester. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, men uten nødvendige personopplysninger vil vi ikke kunne beregne en korrekt erstatning på en eventuell skade.

Virke Forsikring AS behandler personopplysninger i overenstemmelse med gjeldende personvernregelverk. Personvernet ditt er viktig for oss, og vi har stort fokus på å sørge for at personopplysningene dine blir behandlet etter prinsippene om konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke anbefales å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysninger?

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle forsikringsavtalen du har med oss. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige og kompetente medarbeidere. Vi benytter oss av fagsystemer med tilstrekkelig sikkerhet for å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

Det er kun et utvalg personer som behandler og har tilgang til eventuelle sensitive opplysninger i fagsystemene våre. Fysiske sensitive personopplysninger låses inn på sikkert område når de ikke er til behandling hos saksbehandler.

Alle ansatte i Virke Forsikring er underlagt taushetsplikt. Den ansatte er pålagt taushetsplikt både overfor eksterne personer og virksomheter, samt internt mellom kollegaer. Taushetsplikten opphører ikke ved tilfeller der ansettelsesforholdet avsluttes.

Hvilke personopplysninger behandler Virke Forsikring?

Opplysninger som behandles hos Virke Forsikring kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer
  • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang
  • Helseopplysninger
  • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget

Hvilke behandlingsgrunnlag benytter Virke Forsikring seg av?

Visse personopplysninger er nødvendig å behandle for å oppfylle en kontrakt med deg. Dette gjelder blant annet navn og kontaktinformasjon.

Dersom en avtale mellom deg og oss krever at vi behandler helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger om deg vil vi i forkant av behandlingen innhente ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og behandlingen av personopplysningene vil ha opphøre. Behandlingen av dine personopplysninger som fant sted når samtykket var aktivt vil ikke bli påvirket av tilbaketrekkingen. Vi vil imidlertid slette de aktuelle personopplysningene dersom vi ikke har andre legitime grunner til å fortsette oppbevaringen.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Personopplysningene dine kan bli utlevert til våre samarbeidspartnere Protector Forsikring, Sparebank1 og AIG. Det er nødvendig for oss å utlevere personopplysninger om deg for å kunne oppfylle vår avtale med deg som forsikringstaker ovenfor våre leverandører.

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Dersom det er nødvendig for oss å benytte en databehandler, vil databehandleren kun behandle personopplysningene etter detaljert instruks fra Virke Forsikring. Dette er for å sikre dine rettigheter, og ivareta ditt personvern. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger om deg?

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold eller en personskade registrert hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

Grunnet fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet, vil visse opplysninger lagres frem til foreldelsesfristen for de aktuelle forsikringene utløper. Personopplysningene vil deretter slettes umiddelbart.

Din rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at Virke Forsikring har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.
Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykket som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig. Du har også rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at det er noe vi ikke gjør riktig i relasjon til dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke eller avtale.

Kontaktinformasjon

Personvernombud

Har du spørsmål knyttet til hvordan vi behandler personopplysninger, eller ønsker å innfri dine rettigheter etter personvernregelverket ber vi deg kontakte vårt personvernombud ved bruk av følgende metode:

Mobil: +47 40 00 20 21
E-postadresse: kjetil@virkeforsikring.no

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Virke Forsikring i rollen som behandlingsansvarlig fører oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, samt gjennomfører internkontroller og risikovurderinger for å sørge for at personvernregelverket etterleves.

Hvordan klage på behandlingen?

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.