Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

På denne siden finner du svar på typiske problemstillinger våre medlemmer opplever, samt siste nytt.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen mandag til fredag kl 08.15-16.00.

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir:

Siste nytt

 • : Permitteringsregelverket normaliseres gradvis

  Endringer som gjelder fra og med 1.juli 2021:

  • For nye permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021 fritas arbeidsgiver fra lønnsplikt kun i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Så lenge det er nye permitteringer vil ikke ukene med permittering før 1. juli 2021 telle med. Alle nye permitteringer vil med dette kunne vare i inntil 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering i tiden etter 1. juli 2021.

   Dagpengeperioden for de permitterte endres tilsvarende.

   Endringen gjelder bare for nye permitteringer. For allerede iverksatte permitteringer før 1. juli 2021 gjelder fritaksperiode med 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Frem til 1. oktober 2021 gjelder i tillegg den generelle forlengelsen av både fritaksperioden og dagpengeperioden. Dette betyr at løpende permitteringer kan forlenges frem til 30. september 2021.

  Hva skjer med permitteringer som fortsatt «løper», og som ble iverksatt før 1.juli i år? Her kan tenkes flere utfall:

  • Permitteringen opphører 1.oktober - den midlertidige maksimumslengden på 49 uker i løpet av de siste 18 månedene er nådd
  • Nye permitteringer etter 1.juli 2021 etter arbeidsopphold– omfattes av endring om permitteringsperiode på 26 måneder innenfor en 18 månedsperiode, men kun med beregning tilbake til 1.juli 2021.

  Det blir ingen arbeidsgiverperiode II. Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1.juni 2021 ved permitteringer i mer enn 30 sammenhengende uker. Arbeidsgiver skulle ha betalingsplikt i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringen.

  • : Gjenåpning trinn 3

   I dag tok regjeringen viktige steg i gjenåpningen av samfunnet, som vil bidra til å gjøre det enklere for norske virksomheter å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Vi er fornøyde med at reiselivet, serveringsbransjen og kultursektoren i dag fikk mange viktige avklaringer.

  • : Munnbind: Hvilke regler gjelder nå?

   De siste månedene har det i mange kommuner vært påbudt å bruke munnbind i forskjellige situasjoner, mens det i andre kommuner kun har vært anbefalt munnbindbruk. Dette gjelder nå:

   I Oslo kommune er det varslet at store deler av tiltakene fjernes fra og med i dag onsdag 16.juni. Dette gjelder også det som omhandles i bransjeveilederen fra Standard Norge om smittevern for virksomheter innen detaljhandelen i Oslo kommune, del 2. Når de ekstra strenge tiltakene fjernes skal de nasjonale retningslinjene isteden følges. Rent konkret fjernes fra i dag krav om munnbind i butikker, treningssentre, restauranter, kafeer, mens munnbind fortsatt må brukes i kollektivtrafikken og i taxi i Oslo kommune.

   Hva som konkret ligger i de nasjonale retningslinjene vil kunne bli endret på kort varsel, og enkeltkommuner vil kunne ha strengere regler.

   Vår anbefaling er derfor at alle virksomheter, i tillegg til å holde seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene, også må følge med på egen kommunes nettsider.

   Nyttige nettsider til hjelp i vurderingen av om det kan eller skal pålegge bruk av munnbind på deres arbeidsplass er disse:

  Karanteneplikt: Slik fungerer det

  Virke tidslinje karanteneplikt

  Se også Helsedirektoratets veiviser

  Karantene

  • Hvem må i karantene og hva innebærer det?

   Covid-19-forskriften § 4 definerer nå to typer karantene, innreisekarantene og smittekarantene.

   1. Innreisekarantene
   Alle som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn.

   De skal ved innreise legge frem en negativ covid-19-test (PCR eller anitigen hurtigtest), tatt mindre enn 24 timer før ankomst. Regjeringen har i tillegg innført obligatorisk testing på de åpne grenseovergangsstedene i Norge. Forskriftens § 4 a og c oppgir en rekke unntak fra testing før ankomst og ved grenseovergangsstedene.

   Hovedregelen er at personer i innreisekarantene skal avvikle karantenetiden på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise kan fremskaffes. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller annet egnet oppholdssted. Det finnes her en rekke unntak fra opphold på karantenehotell i forskriftens § 5.

   Innreisekarantene gjelder ikke for personer som på en måte som oppført i vedlegg D (koronasertifikat) kan dokumentere at de:
   -er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
   -ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

   Her finner du viktig informasjon om innreiserestriksjoner og karanteneregler ved innreise til Norge:
   - Innreise til Norge og koronavirus – spørsmål og svar
   - Om innreise til Norge
   - Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder
   - Informasjon om karantenehotell

   2. Smittekarantene
   Alle som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

   Smittekarantene gjelder ikke for personer

   • som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
   • har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.
   • har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

   Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste for å få karantenefritaket.

   Innreisekarantene og smittekarantene kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt 7 døgn etter ankomst eller syv døgn etter nærkontakt.

   Innreisekarantene kan også forkortes for 

   • personer som har fått 1. vaksinedose med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjon og kan dokumentere dette på en måte som oppført i vedlegg D (koronasertifikat) og for barn under 12 år. Disse personene vil kunne avslutte karantenen ved negativ test som tidligst er tatt tre døgn etter innreise. 
   • personer som kommer til Norge via et område uten karanteneplikt. De får forkortet karantenetid med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området.

   Reglene endres raskt, og vi anbefaler derfor å lese de til enhver tid gjeldende karanteregler på myndighetenes nettsider:

   Andre språk: Nettsidene ovenfor har lagt ut informasjon på engelsk. Folkehelseinstituttet har lagt informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk. Informasjonen finner du her.

  • Unntak fra innreisekarantene for noen utenlandske arbeidstakere

   Importsmitte er et betydelig problem og en av hovedårsakene til økt smitte i Norge. Innreisereglene i forskriften innskjerpes, parallelt med at også forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen innskjerpes betydelig. Myndighetene har også innført en plikt til å registrere seg ved innreise til landet, forskriftens § 5b.

   Her finner du viktig informasjon om innreiserestriksjoner og karantene i forbindelse med innreise til Norge:

   Arbeidstakere fra Sverige og Finland som pendler, forskriftens § 6b:
   Pendlere fra Sverige og Finland som ikke er omfattet av innreiseforbud og som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2:

   • minst hver syvende dag,
   • første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2, eller
   • for dagpendlere fra Sverige eller Finland, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 2 bokstav g: i løpet av 7 døgn etter at de sist ble testet i Sverige eller Finland for SARS-CoV-2.

   Dette gjelder ikke for helsepersonell dersom de samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

   Arbeidstaker vil kunne arbeide som normalt, men det er viktig at man så langt som mulig forsøker å holde avstand og tilrettelegge for minst mulig sosial kontakt med kolleger og kunder.

   På fritiden vil de måtte ha karantene, både når de er i Norge og hjemme i Sverige eller Finland.

   Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for bruk av unntaket, organiseringen og finansiering av testingen, men kommunen er pålagt å skulle bistå med slik testing. Merk at bruken av unntaket er arbeidsgivers ansvar, den ansatte kan ikke selv velge å benytte seg av dette unntaket om arbeidsgiver ikke ønsker dette eller har grunn til å tro at man ikke etterlever bestemmelsen om fritidskarantene.

   Personell i kritiske samfunnsfunksjoner, forskriftens § 6e
   Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

   Unntaket kan likevel kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i covid-19-forskriften § 6a til § 6i før personen går i arbeid. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

   Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder likevel ikke for utenlandsk helsepersonell som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruk av dette unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen.

   Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

   Unntak fra smittekarantene og ventekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

   Se liste over kritiske samfunnsfunksjoner her

   Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle. I tillegg til at den virksomheten personellet arbeider for skal være en samfunnskritisk funksjon eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, skal personellets arbeid være strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Det er altså en to-trinnsvurdering som må gjøres.

  • Har arbeidstaker krav på sykepenger om han/hun blir satt i karantene?

   Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger dersom han/hun blir satt i karantene i Norge. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom vilkårene for dette ellers er oppfylt.

   Mer informasjon om hvilke regler som gjelder for sykepenger under koronapandemien finner du under punktet Sykefravær.

  • Arbeidstaker settes i karantene i utlandet og kan ikke returnere hjem til arbeid. Hvilke rettigheter har vedkommende?

   Arbeidstaker har ikke rett på lønn, men vil kunne ha rett på sykepenger.

  • Hvilke økonomiske forpliktelser påhviler arbeidsgiver for nyansatte utenlandske arbeiderne i karantenetiden?

   Den pålagte koronatestingen vil kunne medføre forsinket oppstart på arbeid for nyansatte arbeidstakere. Skal arbeidsgiver betale lønn også frem til testresultatet foreligger?

   Utgangspunktet er ytelse mot ytelse; arbeidsgiver har først lønnsplikt når arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon. I noen tilfeller der den utenlandske arbeideren kommer ekstra uheldig ut vil det kunne være riktig for eksempel å tilby halv lønn. Det vil ifølge myndighetene kunne påregnes inntil 48 timer fra testen utføres til resultatet foreligger.

   Virke anbefaler at arbeidsgiver går i dialog med arbeidstakerne for å finne gode løsninger. Grunnet nytt krav fra myndighetene om koronatesting, vil det kunne være vanskelig å oppfylle allerede inngåtte arbeidsavtaler. Kanskje den utenlandske arbeideren kan komme til Norge et par dager før planlagt jobbstart. Dette vil også kunne medføre merkostnader; som ombooking av flybilletter og økte kostnader til opphold. Det bør avklares på forhånd hvem som skal dekke dette. Blir partene ikke enige kan arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for å heve arbeidsavtalen hvis den ansatte ikke har tiltrådt ennå.

  Kontaktpersoner

  Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1