Vi hjelper deg å håndtere situasjoner knyttet til koronaviruset

Her finner du snarveier til temaer som treffer deg som medlem, sett i lys av pandemiens utvikling.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen mandag til fredag kl 08.15-16.00.

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir:

Ikke medlem? Meld inn virksomheten i dag

Virke lever av å løse problemer og utfordringer. Medlemskapet gir dere tilgang til kompetanse, tilhørighet til fellesskap og fagmiljø og trygghet i tilfelle noe skulle skje. Å være medlem gir mange fordeler, jo mer dere bruker medlemskapet, desto større verdi vil dere oppleve!

Siste nytt

 • : Lønnstøtteordningen

  Fredag la regjeringen frem den nye lønnsstøtteordningen. Virke har jobbet hardt i forhandlingene. Vårt mål har vært å fremme aktivitet fremfor passivitet, og gi et reelt alternativ til permittering. Å gjøre det mulig for virksomheter med stort omsetningsfall å holde flere på jobb, bygge kompetanse, forberede fremtidig verdiskaping og trygge nøkkelkompetansen i virksomheten. 

  Vi har lyttet til innspillene medlemmene våre har gitt oss. De har vært uvurderlig inn i forhandlingene. Vi har fått gjennomslag for flere av våre krav, blant annet har vi fått løftet støttebeløpet vesentlig høyere, sørget for at alle virksomheter som har et omsetningsfall som følge av smitteverntiltakene kan søke støtte, også nyoppstartede selskaper. Men ordningen kommer også med en bismak.

  Denne ordningen tvinger virksomhetene til å velge mellom lønnsstøtte eller permittering. Når støttebeløpet blir for lavt og egenandelen for høy, så er mange tvunget til å permittere.

  Dette er i strid med målet Virke har hatt med ordningen hele veien: å gjøre det mulig å holde ansatte på jobb i bransjene som nå opplever et nytt midlertidig tilbakeslag, sikre inntekten til de ansatte og mest mulig verdiskaping og aktivitet i samfunnet. 

  Virksomheter som har permitterte fra før av, kan bruke ordningen. Virksomheter som har gått til permitteringer i desember, kan også bli med i ordningen hvis de trekker permitteringen innen 21. desember. De har altså svært kort tid på seg til å vurdere hva som er best for dem. Ordningen er nemlig satt opp sånn at du i hver måned enten kan permittere eller søke lønnsstøtte. Du kan ikke gjøre begge deler. Derfor må du altså velge: Går du til permitteringer i desember, kan du ikke søke lønnsstøtte for desember. Går du til permittering i januar, kan du ikke søke lønnsstøtte for januar. Men hvis du har permitterte når du går inn i måneden, kan du søke lønnsstøtte for de resterende ansatte som er på jobb.  

  Hvis løsningen hadde gitt større fleksibilitet eller lavere egenandel, kunne vi unngått flere permitteringer. Det ville sikret tilknytningen til arbeidslivet og forhindret kompetanseflukt.

 • : Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

  I praksis er dette en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk. Dagens nyheter er tunge å bære for alle de som allerede har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid.

  Lønnsstøtten er ennå ikke på plass, og for hver time som går øker permitteringsvarslene. Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene.

  Nå er det bare å få opp tempoet på vaksineringen. Apotekene står klare til å bistå, og to av tre virksomheter er villige til å bidra til å vaksinere sine ansatte.

 • : Nye nasjonale smitterverntiltak

  Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for bedriftene som blir rammet av de nye koronatiltakene.

  Mer om den økonomiske kompensasjonen

  Vi er glade for å bli hørt, men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene har blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll.

  Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker.

  Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

  Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper. Her skal vi bidra med våre innspill. Sammen med vaksinering, skal vi finne veien ut av krisen gjennom treffsikre økonomiske tiltak.

  Se oversikt over nasjonale råd og regler

Midlertidig lønnsstøtteordning i en kortvarig periode med​ strenge nasjonale smitteverntiltak i desember 2021 og januar 2022

Lønnsstøtteordningen oppsummert

Ordningen vil etterskuddsvis dekke deler av virksomhetens lønnskostnader hvis virksomheten møter fire kriterier:

 1. Er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak
 2. Har stort omsetningsfall i perioden
 3. Har ikke gått til nye permitteringer i perioden de søker støtte for
 4. Oppfyller øvrige vilkår som ved tidligere ordninger

Støtte beregnes som et støttebeløp per ansatt i foretaket som er i jobb i perioden.

Ordningen gjelder foreløpig for to separate tidsperioder: 

 • desember 2021 (søknadsperiode 10. februar – 10. mars) 
 • januar 2022 (søknadsperiode 10. mars – 10. april)

Q&A for midlertidig lønnsstøtteordning

 • Hvem kan søke lønnsstøtteordningen?

  Fra finansdepartementets skisse:

  • Skattepliktige foretak (hovedenhet) som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lov- eller forskriftspålagte begrensninger på sitt forretningsområde.
  • Herunder antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5
   - §13a (Antallsbegrensninger på arrangement)
   - §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd (Krav til serveringssteder)
   - §14d (Stenging og begrensning av enkelte virksomheter)
   - §15 (Påbud om hjemmekontor)
  • Direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over. 
  • Indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

  Eksempler

  Direkte berørt:

  • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek, nattklubb og lignende. 
  • Teater, kino mv. 
  • Treningssentre 
  • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv. 
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller 
   og museer mv. 

  Indirekte berørt:

  • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. kravene i covid-19-forskriften 
  • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
  • Tjenester tilknyttet utelivet (vektertjenester, transport mv.) 
  • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer 
  • Persontransport
 • Hvem kan ikke søke lønnsstøtteordningen?

  Fra finansdepartementets skisse:

  «Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.» 

  • Altså hvis aktivitetene virksomheten utøver som sådan ikke er berørt, men de opplever produksjonsbegrensninger fordi utenlandsk arbeidskraft uteblir, skal de ikke søke lønnsstøtte.
  • Dersom virksomhetens etterspørsel ikke er berørt av covid-19-forskriften, men mangel på komponenter/deler/varer er årsak til omsetningssvikten, skal de ikke søke lønnsstøtte.
 • Hva er kriteriene for virksomheter som kan søke lønnsstøtte?

  • Foretak (hovedenhet) som søker tilskudd må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår/øvrige vilkår som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger, årsregnskap mv. 
  • Foretaket må ikke være under konkursbehandling.
  • Foretaket må utøve lovlig aktivitet. 
  • Foretaket må ha ansatte og fortsatt være i drift.
  • For å sikre at foretaket (hovedenhet) fortsatt er i drift på søknadstidspunktet, skal minst én ansatt ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021. Lønnen trenger ikke å ha blitt utbetalt til samme ansatt. Lønnen må være rettidig rapportert i A-meldingen. 
  • Foretaket kan ikke få lønnsstøtte dersom det mottar støtte fra andre covid-19- ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene i den samme perioden (f.eks. ordninger under kultur eller samferdsel).
  • Prinsipp: Virksomheter kan ikke kompenseres to ganger for samme kostnad. 
  • Den nasjonale kompensasjonsordningen «kontantstøtten» kompenserer eksplisitt ikke for lønn
  • Midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer 
   kan inkludere kompensasjon for lønn/honorar. 
  • Virksomheter må dermed gjøre en konkret vurdering når de søker ordningen.

  «Alle eller ingen»-kriteriet

  • «Foretaket (hovedenhet) må ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021.»
  • «Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 tilbake i arbeid senest 23. desember 2021

  Hvis du har ansatte som ble permittert før 30. november, kan du likevel søke ordningen:

  • «Foretaket kan ikke få lønnsstøtte for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021. For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021 kan foretaket få lønnsstøtte for den aktive arbeidstiden som det betales lønn for, under forutsetning om at permitteringsbrøken ikke er endret etter 30. november 2021.»
  • «Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.»
 • Hvilke arbeidstakere gir grunnlag for støtte?​

  Følgende grupper ansatte gir grunnlag for støtte, beregnet etter andel av månedsverk:

  • Fast ansatte (heltid og deltid)
  • Midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet (dvs. oppgitt stillingsprosent i a-meldingen)
  • Lærlinger

  Med følgende kriterier:

  • Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021, og arbeidsforholdet må være registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021.
  • De ansatte skal være i arbeid, herunder evt. drive kompetansebyggende aktivitet, i tilskuddsperioden.

  Følgende avgrensninger gjelder:

  • Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden, herunder gjennom sykepenger, eller andre offentlige tilskuddsordninger. 
  • Foretaket kan ikke få lønnsstøtte for ansatte som var helt permittert per 30. november 2021. 
  • For ansatte som var delvis permitterte per 30. november 2021 kan foretaket få lønnsstøtte for den aktive arbeidstiden som det betales lønn for, under forutsetning om at permitteringsbrøken ikke er endret etter 30. november 2021. 
  • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som i tilskuddsperioden er i oppsigelsestid eller omfattet av arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering. 
  • Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte for arbeidstakere som blir helt eller delvis permittert i tilskuddsperioden. Unntak gjelder for ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 og er hentet tilbake i arbeid senest 23. desember 2021. 
  • Det vil bli avkorting mot antall dager bedriften er blitt avlastet lønnskostnader i desember.
 • Hvordan beregnes omsetningsfall?

  Krav til omsetningsfall

  Foretaket må ha et omsetningsfall på minimum 20 pst. sammenlignet med:

  • tilsvarende måned to år tidligere, dvs. desember 2019 eller januar 2020, eller
  • gjennomsnittet av oktober og november 2021 
  • Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode. 
  • Øvrige foretak kan velge hvilken av periodene de vil benytte som sammenligningsperiode.

  imagemk46g.png

  imageuq6h.png

  image0329r.png

 • Hva er maksimalt støttebeløp​?

  Støttebeløpet kan ikke overstige maksimalt 80 pst. av arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden (jf. ESAs Temporary Framework, 43 bokstav d).

  I denne ordningen gjelder følgende satser:

  • Støttebeløpet er oppad begrenset til 40 000 kroner per måned per ansatt, og maksimalt 80 pst. av bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift.
  • 15 000 kroner per måned per lærling, og maksimalt 80 pst. av lærlingens bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift.
  • Støtteberettiget lønn må samsvare med den ansattes ordinære avlønning per timeverk/månedsverk.
  • Bruttolønn er definert som lønn som er betalt ut som kontantytelse, herunder fastlønn, timelønn, fast tillegg, uregelmessige tillegg, helligdagstillegg, hyretillegg, honorar og tips.

  Øvre grenser for samlet støtte:

  • Foretak kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd (tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet). 
  • Støtten kan ikke overstige foretakets (hovedenhetens) omsetningsfall målt i kroner.
 • Hvordan beregnes støttebeløp? ​

  Ved omsetningsfall over 20 pst. beregnes støttebeløp per ansatt med følgende formel:

  imagekgz1p.png

  Dersom foretakenes samlede lønnskostnader sammenlignet med referanseperioden har falt, vil støtten avkortes etter følgende formel:

  image2le0v.png

Dette må dere vurdere før dere benytter lønnsstøtteordningen

 • Kvalifiserer foretaket deres til ordningen?
 • Hva er gjennomsnittlig lønnsnivå i deres foretak? 
 • Hvordan forventer dere at omsetningen vil være i desember, januar og februar?
 • Hvordan var omsetningen deres i sammenligningsperiodene?
 • Hvordan var lønnskostnadene deres i sammenligningsperiodene? 
 • Hvor mange ansatte vurderer dere å permittere for perioden?
 • Hvordan vil lønnskostnadene deres se ut i desember, januar og februar før og etter eventuelle planlagte permitteringer?
 • Har dere likviditet til å betale full lønn i januar?
 • Hvis dere har flere ansatte enn dere har oppgaver til i denne perioden, hva ville dere brukt dem til?

Verktøy for å beregne lønnskostnader etter permittering eller lønnsstøtte

Dette er et verktøy (beregningsmodell i excel) utviklet for å assistere dere i vurderingen av de økonomiske konsekvensene ved lønnsstøtte vs. permittering. Modellen anslår lønnskostnader etter permittering og etter lønnsstøtte, samt hvilken referanseperiode som maksimerer støttebeløpet for hver søknadsperiode.

Last ned verktøyet

Excel-filen inneholder to ark:

 • Beskrivelse: Dette arket beskriver hvor og hvilke tall som skal inn i modellen.
 • Modell: Her fyller du inn informasjonen og leser ut resultatene.

Forbehold: Dette er en excel-modell som er ment som et verktøy for å beregne hva som er den økonomiske konsekvensen av lønnsstøtte eller permittering. Virke kan ikke garantere at endelige lønnskostnader eller støttebeløp vil samsvare med det modellen viser. Skatteetaten bruker ikke vårt regneark når de beregner lønnsstøtte per mottaker. Det kan være forhold modellen ikke hensyntar som påvirker endelig støttebeløp, som eksempelvis vurderinger av ansattes status som støtteberettiget. Modellen hensyntar kun AGA og feriepenger. Andre sosiale kostnader i bedriften tar ikke modellen hensyn til.

Det er til enhver tid Finansdepartementets oppdaterte informasjon om lønnsstøtteordningen som er gjeldende. Endelig lov og forskrift vil ligge til grunn for Skatteetatens vurdering.

Q&A for bruk av munnbind

 • Hvilke regler gjelder om munnbind nå?

  Du kan lese om gjeldende regler og råd om munnbind på helsenorge.no.

 • Gjelder munnbindpåbudet for ansatte i butikk?

  Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, ut over kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 • Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å bruke munnbind utover myndighetenes påbud?

  Arbeidsgiver kan pålegge ansatte å bruke munnbind på jobb dersom dette ut fra en konkret vurdering er et nødvendig og hensiktsmessig smitteforbyggende tiltak.

  Dersom dere vurderer å innføre pålegg om munnbind må det gjøres en grundig og konkret vurdering av begrunnelsen. Dersom dere innfører et pålegg om munnbind ansees dette som en beslutning som treffes i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Det stilles krav om en forsvarlig saksbehandling.  

  Et eventuelt pålegg må bygge på saklige hensyn og saklige behov som overstiger de ulempene dette medfører for de ansatte.

  Vi anbefaler at tiltaket drøftes med tillitsvalgte i forkant.

  Dersom arbeidsgiver pålegger bruk av munnbind bør virksomheten holde de ansatte med dette, eller dekke utgifter til munnbind.

Kontaktpersoner

Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.