Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

Her finner du hurtiglenker til temaer som treffer våre medlemmer, sett i lys av pandemiens utvikling.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen mandag til fredag kl 08.15-16.00.

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir:

Siste nytt

 • : Våre innspill til smitteverntiltak

  Et tiltakende press på intensivplasser har ført til at flere kommuner har innført nye smitteverntiltak. Tirsdag vil regjeringen legge frem sin strategi for å håndtere pandemien fremover. Vi følger utviklingen for handels- og tjenestenæringen tett, og spiller inn i disse prosessene. Denne uken har vi møtt med statsråder og embetsverk i Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet om smittesituasjonen og håndteringen fremover. Signalet fra statsrådene var tydelig: Vårt felles mål er et mest mulig åpent samfunn.

  I møtene har vi spilt inn følgende:

  • Hvis det innføres tiltak nå, må vi bruke erfaringene fra det siste halvannet året til å treffe riktig. Tiltakene må rettes mot stedene der smitte spres og de aldersgruppene hvor smitten er høyest. Det betyr lokale tiltak så langt råd er, og som i minst mulig grad påvirker arbeidsplasser og virksomheter. Ifølge FHI er det flest smittetilfeller på helseinstitusjoner og i skole/barnehage. Da er det liten grunn til å rette tiltak mot næringslivet.
  • Helsevesenet har stått i en svært krevende situasjon under hele pandemien, og er fortsatt sterkt presset. Private og ideelle står side om side med det offentlige helsevesenet i kampen mot viruset, men siden juni har de private og ideelle måttet gjøre det uten økonomiske garantier for at ekstrautgifter som påløper vil bli dekket. Det må komme på plass nå.
  • De generelle smittevernrådene om å holde oss hjemme når man har nyoppståtte luftveissymptomer, har ført til økt sykefravær i svært mange virksomheter. Etter 1. oktober har imidlertid hele den økonomiske belastningen ved slikt fravær blitt lagt på arbeidsgiver. Vi har bedt om at særregelen om redusert arbeidsgiverperiode ved sykefravær må gjeninnføres og videreføres så lenge smittevernrådet er stående.
  • Vi er positive til koronapass som tiltak for å holde åpent. Sertifikatet er enkelt å bruke og kontrollere, og med høy vaksineringsgrad i samfunnet er dette en god løsning. 

  I tillegg til dette er vi opptatt av tydelige retningslinjer for testregime av uvaksinerte og fjerning av avkortning på alderspensjon for pensjonister som bidrar i jobb.
   
  Oslo kommune har anbefalt alle å bruke munnbind på kollektivtransport, taxi og i butikker. Vi har bedt Oslo kommune om å klargjøre flere forhold knyttet til om ansatte i butikker må benytte munnbind i bestemte situasjoner og om dagligvare omfattes av anbefalingen, og etterlyser svar på dette så snart som mulig.
   
  Vaksinasjon er den sikreste måten å snu utviklingen på. Regjeringen har vedtatt at alle over 18 år skal få en tredje vaksinedose. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å legge til rette for at ansatte kan vaksineres på arbeidsplassen eller i arbeidstiden, og ber virksomhetene om å ta kontakt med sin kommune for å koordinere dette arbeidet.

 • : Norge gjenåpner: Fra lørdag 25. september klokken 16 fjernes de fleste koronatiltakene

  Dette er en gledens dag. Etter halvannet år med avstand og isolasjon, skal vi endelig få leve normalt igjen. Det kommer ikke et sekund for tidlig for kultur, servering og reiseliv, som fortsatt lever med restriksjoner. De står klare til å åpne for full maskin igjen og vil snu seg lynraskt nå som signalet er kommet. Endelig kan vi samles igjen og begynne å bruke tilbud vi har savnet sårt.

  Før denne dagen har vi fortsatt 25 000 permitterte i Norge. Selv om tallet faller uke for uke, er det fortsatt det nest verste året i NAVs statistikk dette årtusen. 3 av 4 av de som fortsatt er permittert, kommer fra handels- og tjenestenæringen. Med denne gjenåpningen vil enda flere kunne trappe opp aktiviteten, og vi kan få folk tilbake i jobb.

 • : Permitteringsregelverket normaliseres gradvis

  Endringer som gjelder fra og med 1.juli 2021:

  • For nye permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021 fritas arbeidsgiver fra lønnsplikt kun i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Så lenge det er nye permitteringer vil ikke ukene med permittering før 1. juli 2021 telle med. Alle nye permitteringer vil med dette kunne vare i inntil 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering i tiden etter 1. juli 2021.

   Dagpengeperioden for de permitterte endres tilsvarende.

   Endringen gjelder bare for nye permitteringer. For allerede iverksatte permitteringer før 1. juli 2021 gjelder fritaksperiode med 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Frem til 1. oktober 2021 gjelder i tillegg den generelle forlengelsen av både fritaksperioden og dagpengeperioden. Dette betyr at løpende permitteringer kan forlenges frem til 30. september 2021.

  Hva skjer med permitteringer som fortsatt «løper», og som ble iverksatt før 1.juli i år? Her kan tenkes flere utfall:

  • Permitteringen opphører 1.oktober - den midlertidige maksimumslengden på 49 uker i løpet av de siste 18 månedene er nådd
  • Nye permitteringer etter 1.juli 2021 etter arbeidsopphold– omfattes av endring om permitteringsperiode på 26 måneder innenfor en 18 månedsperiode, men kun med beregning tilbake til 1.juli 2021.

  Det blir ingen arbeidsgiverperiode II. Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1.juni 2021 ved permitteringer i mer enn 30 sammenhengende uker. Arbeidsgiver skulle ha betalingsplikt i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringen.

  Vi vet at alle bedrifter er unike

  Som medlem av Virke får du tilgang til bransjetilpassede bedriftsforsikringer, markedets beste pensjonsordning og profesjonell rådgivning fra våre egne forsikringseksperter. 

  Ring oss gjerne: 40 00 20 21 

  Omsorgspenger

  I 2021 gjelder følgende for omsorgspenger
  Arbeidsgivers dekningsperiode er 10 dager (men forbehold for permitteringer).  Ansatte som er 100 prosent permitterte har ikke rett til å bruke omsorgsdager. Omsorgsdager kan benyttes til og med siste arbeidsdag før permitteringen. Ansatte som er delvis permitterte kan ha rett til å bruke omsorgsdager for de dagene han eller hun skulle ha vært på jobb.

  Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

  Se NAVs oversikt for arbeidsgivere for detaljene.

  Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges 

  Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges. Særreglene som forlenges, får i første omgang varighet ut oktober 2021. Regjeringen tar imidlertid sikte på en ytterligere forlengelse ut året 2021. Fra 1.okt vil du som arbeidsgiver igjen få ansvar for å finansiere sykelønnen fra dag 4.  

  Disse ordningene forlenges: 

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom 
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien 
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med 
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt 
  • I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021. 

  Refusjon ved omsorgspenger: 

  Til og med 30. september 2021 gjelder særregler om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær i tillegg til at folketrygden betaler også sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med fjerde dag. Disse særreglene forlenges ikke og opphører dermed 1. oktober 2021

  Les mer her 

  Kontaktpersoner

  Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1