Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

Virke jobber tett med myndighetene for å ivareta våre medlemsbedrifter gjennom perioden med krisetiltakene iverksatt av helsedirektoratet. På denne siden finner du spørsmål og svar på typiske problemstillinger, samt informasjon om hvordan Virke jobber.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. Vi har satt opp et eget team som svarer på dine spørsmål om kompensasjonsordningen, i tillegg til den ordinære juridiske tjenesten. 

Åpen fra mandag til onsdag kl 8:00-16:00.

Se siste nytt fra Virke her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir.
Oppdaterte råd fra myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:

Siste nytt

 • : Forslag om raske kutt i salær på hurtighøring

  Mandag informerte justisminister Monica Mæland om at et forslag om raske kutt i inkassosalærene sendes på høring. Høringen har en frist på en drøy uke (påsken inkludert) og det er omfattende endringer som er foreslått. Virke er bekymret for at bransjen ikke får mulighet til å omstille seg når så drastiske kutt skal skje, tilsynelatende i rekordfart. Virke jobber nå for fullt med høringen.

  Noen av regjeringens forslag

  • Halvere purregebyrene (til 35 kr)
  • Halvere gebyr ved inkassovarsel (til 35 kr)
  • Salærkutt:
   • 50 % kutt på krav under 2500 kroner
   • 20 % på krav mellom 2500 og 50 000 kroner
   • 10 % på krav over 50 000 kroner
  • Skrivesalæret ved utleggsbegjæringer foreslås halvert fra 1172 til 586 kroner (gebyrene ved å sende saker til namsmannen).
  • Halvering av skrivesalær for forliksklager
  • Reduksjoner i kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og forliksrådsbehandling.

  Se høringsnotatet her. Har du innspill? Send dem til inkasso@virke.no.

 • : Nærmere en løsning for reisearrangørene

  Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

  Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

  Stortinget har i dag gjort følgende vedtak som omtales i Innst 233 S, under punkt 3.2 i innstillingen. Vedtaket baserer seg på tidligere innstilling i Stortinget:

   Flertallet viser til komiteens merknader under punkt 1.12 i Innst. 216 S (2019–9 2020)), og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

  «Stortinget mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan dette kan gjøres, for eksempel etter dansk modell.»

  Vedtaket må leses i sammenheng med det som Stortinget uttalte i Innst 216 S (2019-2020) som det vises til her.

  Selv om vedtaket ikke sier noe direkte om en kompensasjonsordning, slik vi har tatt til orde for, gir det en forpliktelse på regjeringen til å komme tilbake med en løsning som kan bidra til å løse likviditetsutfordringene som reisearrangørene nå står i. Vi opplever at vedtaket er et steg i riktig retning. Selv om vi ikke er i mål, er det nå grunn til å tro at vi skal få på plass en løsning etter påske.

  Regelendringer: Utsatt tilbakebetalingsfrist til 3 måneder – garanti for vouchere

  Regjeringen har foreslått å midlertidig utvide fristen for tilbakebetaling etter pakkereiselovens § 24, fra 14 dager til 3 måneder. Regelendringene foreslås å gis tilbakevirkende kraft. Virke har spilt inn et behov for utsatt frist for tilbakebetaling og er glad for at regjeringen har fulgt opp dette nå før påske. En utsettelse av tilbakebetalingsfristen gir også regjeringen og Stortinget tid til å løse reisearrangørenes utfordringer knyttet til tilbakebetaling.

  Regjeringen foreslår også å innføre en ordning der arrangørene istedenfor direkte utbetaling til de reisende, kan tilby en kreditnota (voucher/tilgodelapp), med garanti i Reisegarantifondet. Dette er en frivillig ordning, og kundene vil fremdeles kunne kreve å få pengene tilbake. Virke har spilt inn til både Stortinget og regjeringen at disse forslagene ikke vil kunne løse utfordringene som reisearrangørene står i og at det er behov for en kompensasjonsordning for refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24.

   De varslede regelendringene vil reguleres gjennom forskrift, og er sendt på rask høring med frist i 7.4 kl. 16.00. Regelendringene vil tre i kraft allerede i morgen 8. april, om alt går som planlagt.

  Les mer om forslagene her

 • : 33 000 arbeidstakere snart tilbake på jobb

  Regjeringen åpnet tirsdag for en åpning av enkelte bransjer som frisører, optikere og fysioterapeuter fra 20. april. I bransjene som kan gjenåpnes, innenfor strenge smittevernsrutiner, jobber 33 297 personer. Av disse jobber 20 000 i handels- og tjenestenæringen.

  Se hele pressemeldingen

 • : UD har forlenget reiserådet for hele verden

  Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

  Det betyr at alle som har kjøpt en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres de neste 14 dagene kan avbestille den og få pengene igjen, jf. pakkereiseloven § 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dager gjelder ordinære avbestillingsregler. Reisearrangører vil også ha rett til å avlyse eventuelle reiser, men vil fortsatt være pålagt å tilbakebetale innbetalte forskudd fra forbrukere i henhold til pakkereiseloven § 24.

  Vi vet at dette er en stor kostnad for dere alle. Vi jobber fortsatt med å få på plass en spisset kompensasjonsordning for å få dekket kostnadene dere nå får som følge av kundens rett til å avbestille sine reiser. Vi håper at vi skal lykkes med dette, men kan selvfølgelig ikke garantere noe. Dette er til syvende og sist opp til politikerne. Vi har daglig kontakt med Regjeringen og stortinget. Vi jobber også med andre tiltak.

  Når det gjelder forholdet mellom leverandører og turoperatører, vil det være avhengig av hva som står i hver enkelt kontrakt hva man vil kunne kreve refundert.

  Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

 • : Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død

  Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

  Se pressemeldingen

 • : Bankene har satt i verk garantiordningen

  Finansnæringen bekrefter til Virke at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er operativ. Garantiordningen trådte i kraft 27. mars, etter at ESA godkjente ordningen 26. mars.

  Virke har likevel fått meldinger om at medlemmer ikke har fått lånetilbud med statsgarantien fordi enkelte banker har vært sene med å effektuere ordningen. Dette skal, etter det Virke får opplyst, nå være på plass, det vil si at bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90 % av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. 

  Regjeringen arbeider også på spreng med å utvide ordningen til å omfatte bedrifter med mer enn 250 ansatte, slik Virke har bedt om. Regjeringen varslet fredag 27.3. at utvidelse skal komme på plass de nærmeste dagene. På Finans Norges nettsider finner dere nyttig informasjon om låneordningen, forskriftene, samt forenklet låneavtale med standardisert informasjon.

  Les om lånegarantiordningen på Finans Norges nettside.

 • : Ny krisepakke-enighet på Stortinget

  Stortinget ble i dag enig om fase to av den økonomiske krisepakken. Det ble bred tilslutning til å etablere kompensasjonsordningen for å sikre at bedrifter kommer gjennom krisen. Regjeringen skal, i samarbeid med Virke, legge frem ordningen 3.april. Stortinget reduserer laveste mva-sats ytterligere til 6 pst, utsetter innbetaling av særavgifter, ber regjeringen sparke i gang mer aktivitet i bl.a bygg og anlegg og å lage en kompetanseplan i samarbeid med arbeidslivets parter.

  • Kompensasjonsordningen. Stortinget ga bred tilslutning til kompensasjonsordningen til bedriftene som har måttet stenge eller har fall i omsetningen siden 12. mars. Partiene på Stortinget la i pressekonferansen 31. mars vekt på at ordningen må favne bredt. Virke deltar i regjeringens arbeid med å utforme ordningen, som skal legges frem fredag 3.april, og den skal tre i kraft om 2-3 uker.
  • Skatter og avgifter: Stortinget ba regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020, og vurdere behovet for utsatt innbetaling av andre særavgifter. Virke mener at flere særavgifter bør utsettes og trappes ned for en periode, bl.a særavgift på kino og nærings- og nytelsesmidler. Stortinget bestemte også at den laveste satsen i merverdiavgiften skal reduseres til 6 prosent i perioden 20. mars til 31. oktober. Virke vil arbeide for at denne perioden forlenges. Regjeringen skal også komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskap i RNB 2020 i mai.
  • Økt bygge- og anleggsaktivitet: Stortinget bevilger en milliard kroner til utbedrings- og vedlikeholdstiltak på veier, bane og havner og tilfører kommuner og fylkeskommuner cirka fem milliarder kroner, bl.a for å fremme mer aktivitet lokalt. Virke arbeider for at det settes i gang oppussingsprosjekter på offentlige bygg, herunder frivillig sektor og private høyskoler, og at det etableres en tilskuddsordning for utbygging av hurtigladetilbud langs veinettet. Stortinget vil også styrke bredbåndsutbyggingen med 15 millioner kroner. Virke ber regjeringen sette i gang et større arbeid med å bygge ut den offentlige digitale infrastrukturen.
  • Kompetanse: Stortinget vil gjøre det lettere å ta utdanning mens man er i permittering og mottar dagpenger og ba regjeringen lage en plan for kompetansehevingstiltak for 150 mill. kr. Virke og de andre partene i arbeidslivet skal involveres, og Virke krever at arbeidslivets behov må stå sentralt
  • Stortinget ba nok en gang regjeringen komme med en løsning på saken om garanti for avbestilte pakkereiser. Virke følger opp og arbeider for at reisegarantifondet både tilføres friske midler og får utvidet formålet, slik også bedriftene får tilført midler.
  • Stortinget slutter seg for øvrig til regjeringens plan for å stimulere vekstbedrifter og gründere, se mer her.
 • : Fortsatt ingen kompensasjonsordning for pakkereiser.

  Regjeringen har i dag foreslått følgende endringer som pakkereiser

  • Forlengelse av tilbakebetalingsfristen fra 14 dager til 3 måneder
  • Ekstra bevilgning til reisegarantifondet på 100 millioner, samt 200 millioner ekstra ved behov. Disse midlene vil fremdeles kun utløses ved konkurser og kommer derfor ikke reisearrangørene til gode.
  • Regjeringen påpekte at det skal være tillatt å tilby kundene vocher, men om kundene vil ha penger tilbakebetalt har de fortsatt rett til det. Dette vil derfor heller ikke avhjelpe situasjonen.

  Virke mener at dagens forslag bare utsetter konkursene hos reisearrangørene. Vi krever at Stortinget nå sikrer en ordning med kompensasjon for de refusjonene reisearrangørene faktisk må tilbakebetale. Dette vil bli avgjort tirsdag i neste uke. Vi vil holde dere oppdatert. Selv om forslagene fra regjeringen ikke vedtas før tirsdag i neste uke kan dere forholde dere til at fristen for refusjon forlenges med 14 dager. Dette gjelder i tre måneder.

 • : Kompensasjonsordning er bekreftet!

  Regjeringen annonserte sammen med Virke, NHO, Finans Norge og LO at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. 

  Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det er flere tusen handels- og tjenestevirksomheter som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer, og som vil bruke denne ordningen.

  Kompensasjonsordningen er et svært viktig gjennomslag, den vil være avgjørende for at virksomheter som har måttet stenge eller har stort omsetningstap fordi kundene er borte, skal klare å komme seg ut av krisen med virksomhet og arbeidsplasser i behold.

  Regjeringen vil i samarbeid med Virke og de andre organisasjonene utforme detaljene i ordningen de nærmeste dagene. Det er i dag ikke avklart hvor omfattende ordningen blir, hvilke faste utgifter som omfattes og hvilken grad av kompensasjon som gis for de faste utgiftene. Finansnæringen skal administrere ordningen gjennom en portal som vil være klar om to til tre uker. Virke er opptatt av at dette skal skje så raskt som overhodet mulig.

 • : Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

  Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen.  Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

 • Les alle oppdateringene her

Permittering

 • Maler og skjemaer for permittering

 • Hva er permittering?

 • Kan du permittere dine ansatte som følge av utbrudd av koronavirus?

 • Fremgangsmåte for permittering

 • Må du varsle NAV før permitteringen?

 • Hva er varslingsfristen og arbeidsgiverperioden når permitteringen skyldes arbeidsmangel grunnet koronaviruset?

 • Beregning av lønnsplikt i arbeidsgiverperioden, når er lønnsplikten oppfylt?

 • Hvor lang er arbeidsgiverperioden hvis jeg velger gradert permittering?

 • Hvordan utvides en gradert permittering til for eksempel 100 %?

 • Kan permitteringen forlenges?

 • Kan arbeidsgiver dekke mellomlegget mellom lønn og dagpenger for permitterte arbeidstakere?

 • Hva gjør arbeidsgiver med for mye utbetalt lønn før permitteringen?

 • Permittering og påske

 • Arbeid under permittering

 • Hvem kan permitteres?

 • Permitteringsgrad og rullerende permittering

 • Hvordan velger jeg hvilke ansatte som skal permitteres?

 • Kan en sykmeldt arbeidstaker permitteres?

 • Hvordan kombineres gradert sykmelding og permittering?

 • Hva skjer med arbeidstaker i foreldrepermisjon som permitteres?

 • Kan arbeidstaker som har rett på omsorgspenger permitteres?

 • Hvordan håndtere arbeidstaker som ikke har tiltrådt enda?

 • Hvordan avsluttes en permittering?

 • Hva skjer med frynsegoder under permittering?

Egne permitteringsregler for virksomheter med offentlig støtte

 • Den generelle hovedregelen om adgangen til å permittere

 • Egne regler for Virkes medlemmer som er bundet av HUK-avtalene

 • Rett til dagpenger for ansatte i kulturinstitusjoner som mottar offentlig støtte

Rekruttere permitterte arbeidstakere

Arbeidsplassen.no er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere som eies av NAV. Permitterte arbeidstakere må registrere seg med oppdatert CV for å ha rett på dagpenger. NAV har utviklet løsningen med tanke på å matche kandidater som for tiden er uten arbeid med virksomheten som har et stort arbeidskraftsbehov.

Arbeidstid og bemanning

 • Kjøpesentre har innført begrenset åpningstid. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

 • Kan vi beordre helsepersonell til å være på jobb?

Sykefravær

 • Hva er arbeidsgiverperioden ved sykefravær på grunn av koronaviruset?

 • Hvilke regler gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har sykefravær på grunn av korona?

 • Kan arbeidsgiver kreve å få opplysning om grunnlag for sykmeldingen?

 • Arbeidstaker er smittet og syk. Hvordan forholder du deg til dette?

 • Kan ansatte i karantene bruke egenmelding i mer enn tre dager?

Karantene

 • Har arbeidstaker krav på sykepenger om han/hun blir satt i karantene?

 • Arbeidstaker settes i karantene i utlandet og kan ikke returnere hjem til arbeid. Hvilke rettigheter har vedkommende?

 • Hvilke arbeidstakere må i karantene?

 • Ny forskrift om karantene ved reiser – alle som ankommer Norge skal i karantene

 • Har arbeidstaker krav på sykepenger også i de tilfeller vedkommende avvikler ferie når både arbeidsgiver og offentlige myndigheter på forhånd har frarådet reisen?

Stengt barnehage/skole og sykt barn-dager

 • Hvem kan fortsatt sende barn på skole og i barnehage?

 • Hvordan brukes «sykt barn-dager» i 2020?

 • Har arbeidstaker rett til fri når barns skole/barnehage holder stengt grunnet koronaviruset, og antallet «sykt barn»-dager er oppbrukt?

Særlig om samfunnskritiske funksjoner

 • Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner

Kontrakter og force majeure

 • Hva er «force majeure»?

 • Er koronautbruddet en force majeure-hendelse som gir rett til å avslutte avtalen?

 • Kan utleier fastholde driveplikt og iverksette dagmulkt når leietaker må stenge eller redusere åpningstid som følge av koronautbruddet?

 • Er leietaker fritatt for å betale leie om virksomheten må stenge som følge av pålegg fra myndighetene?

 • Leietaker har ikke fått pålegg om å stenge – men ønsker å stenge likevel. Har leietaker krav på leiefritak?

 • Vil leietakere som må stenge fordi samtlige ansatte er syke og/eller i karantene ha krav på leiefritak?

 • Har leietaker krav på å få redusert sin husleie når kundetilfanget svikter som følge av koronautbruddet?

 • Hva er konsekvensene dersom vi ikke klarer å levere bestilte varer?

 • Kan vi øke prisene med grunnlag i force majeure?

Digital gjennomføring av årets generalforsamling/årsmøte. Det er nå gitt unntak fra kravet om fysisk møte med hjemmel i koronaloven.

 • Formålet bak unntaket

 • Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak

 • Hva med foreninger?

 • Kan vi ikke utsette generalforsamlingen eller årsmøtet til senere?

Forsikring og pensjon

 • Hvordan forholde seg til forsikring og pensjon når det oppstår ekstraordinære tilfeller knyttet til koronaviruset?

Generell smittefrykt

 • Hva om arbeidstaker blir hjemme av koronafrykt?

 • Hvordan foretar du en risikovurdering i virksomheten?

 • Hvem skal holde stengt?

Personvern

 • Kan du som arbeidsgiver opplyse om ansatte som er smittet?

Ferie, feriepenger, reiser og reiseforbud

 • Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

 • Kan arbeidsgiver endre/avlyse ferie?

 • Kan arbeidstaker kreve å endre/avlyse fastsatt ferie?

 • Kan feriepenger opptjent i 2019 utbetales nå?

 • Opptjenes feriepenger av dagpenger?

 • Skal permitterte ansatte ta ferie?

 • Kan du innføre reiseforbud også for private reiser i virksomheten?

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på ferie i områder det er frarådet å reise til?

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på tjenestereise i områder det er frarådet å reise til?

 • Hvordan bør du håndtere kommende tjenestereiser i virksomheten?

 • Hvordan bør du håndtere helsepersonell som settes i karantene etter å ha gjenopptatt arbeidet etter ferie?

Særlig om pakkereise

Virke jobber nå hardt for å få på plass en egen kompensasjonsordning for refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24. Refusjoner etter pakkereiseloven vil ikke komme inn under den generelle kompensasjonsordningen som gjelder faste utgifter.

Stortinget har ved to anledninger bedt regjeringen om å komme med en løsning som avhjelper den alvorlige likviditetssituasjonen til reisearrangørene. Virke har bedt Regjeringen følge opp Stortingets innstilling umiddelbart, og har tett og god kontakt med både Stortinget og Regjeringen i saken. Vi gir oss ikke og håper å få på plass en løsning så snart som mulig. Vi vil holde Virkes medlemmer løpende oppdatert om utviklingen i saken.

Forskrift om utsatt tilbakebetaling utsatt til etter påske

Regjeringen har tidligere informert oss om at forskriften som skulle utsette tilbakebetalingsfristen fra 14 dager til tre måneder skulle behandles i dag, slik at dette kom på plass før påske. Som følge av mange høringssvar har imidlertid regjeringen utsatt behandlingen av forskriften til etter påske. Vi beklager dette, da det kan skape usikkerhet hos både reisearrangører og forbrukere knyttet til hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og næringsminister Iselin Nybø har imidlertid, ved flere anledninger, slått fast at det skal komme en utsettelse. Blant annet i NRK Kveldsnytt 5. april der Nybø uttalte «nå gir vi en utsatt frist på 3 måneder». Nybø bekreftet også dette i Stortinget 7. april kl. 16.14 og 16.18 ut i stortingsmøtet. Et samlet Storting har også uttalt seg positive til dette gjennom Innst. 233 S (2019-2020).  Med denne bakgrunn legger Virke derfor til grunn at pakkereisearrangørene allerede nå kan forholde seg til en ny frist på 3 måneder.

Som følge av koronasituasjonen åpner Reisegarantifondet nå for nye vurderinger av pakkereisearrangørenes garantier.

Les mer og søk om å stille lavere garanti her

Vi vil oppfordre våre reiselivsmedlemmer til å følge med på oppdatert informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet. Her vil du til enhver tid finne de oppdaterte reiserådene relatert til koronaviruset

Virke vil anbefale at man holder seg til disse reglene i tiden fremover for denne type reiseråd fra UD;

UD har forlenget reiserådet for hele verden

Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

Det betyr at alle som har kjøpt en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres de neste 14 dagene kan avbestille den og få pengene igjen, jf. pakkereiseloven § 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dager gjelder ordinære avbestillingsregler. Reisearrangører vil også ha rett til å avlyse eventuelle reiser, men vil fortsatt være pålagt å tilbakebetale innbetalte forskudd fra forbrukere i henhold til pakkereiseloven § 24.

Vi vet at dette er en stor kostnad for dere alle. Vi jobber fortsatt med å få på plass en spisset kompensasjonsordning for å få dekket kostnadene dere nå får som følge av kundens rett til å avbestille sine reiser. Vi håper at vi skal lykkes med dette, men kan selvfølgelig ikke garantere noe. Dette er til syvende og sist opp til politikerne. Vi har daglig kontakt med Regjeringen og stortinget. Vi jobber også med andre tiltak.

Når det gjelder forholdet mellom leverandører og turoperatører, vil det være avhengig av hva som står i hver enkelt kontrakt hva man vil kunne kreve refundert.

Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

 • Hva med reisende som allerede er på reise og som nå vil hjem?

 • Hva betyr det for kunder som ønsker å avbestille en reise at Helsedirektoratet og Regjeringen oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig?

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

 • Hva er en mangel?

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise:

 • Særlig om flyreiser

 • Hva med karantenesituasjoner?

 • Hva hvis norske borgere nektes innreise?

 • Hva med utenlandske turister som er i Norge nå?

Lederstøtte i koronakrise – tilbud til våre medlemmer

Vi vet at mange av dere står i en veldig krevende situasjon. Det kan dreie seg om deg selv som leder, kommunikasjon med dine medarbeidere eller reorganisering av virksomheten. Vi gir deg nå gratis veiledning innen lederrollen, enten det er store endringer i din virksomhet eller du har mindre dilemma du må håndtere. Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar. Vi har selvsagt taushetsplikt. 

Tema kan for eksempel være: 

 • Krisehåndtering, deg selv og dine ansatte
 • Sparring/coaching i en krevende situasjon
 • Endringsledelse – hva skjer i akutte endringsprosesser 
 • Konflikthåndtering - ved uenighet om veien videre for virksomheten
 • Dilemmahåndtering
 • Reorganisering av virksomheten
 • Scenariotenking og planlegging

Gjelder henvendelsen juridiske/arbeidsrettslige spørsmål, ring gjerne direkte til vår rådgivningstelefon, telefon 22 54 17 00.

Kontakt oss her!

Kontaktpersoner

Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1