Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

Virke jobber tett med myndighetene for å ivareta våre medlemsbedrifter gjennom perioden med krisetiltakene iverksatt av helsedirektoratet. På denne siden finner du spørsmål og svar på typiske problemstillinger, samt informasjon om hvordan Virke jobber.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen fra mandag til fredag kl 8.15-15.00

Kompensasjonsordning:
Vi har også et eget team som svarer på dine spørsmål om kompensasjonsordningen. Ring oss på 22 54 17 00 (tastevalg 3). 

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir.
Oppdaterte råd fra myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:

Siste nytt

 • : Kompensasjonsordningen forlenges til og med august

  Virke er glad for at regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til og med august. Det er viktig for alle virksomhetene som har hatt stort omsetningstap under koronakrisen, som ikke kan øke omsetningen vesentlig den nærmeste tiden og ikke minst for virksomhetene som fortsatt er pålagt stengt, slik som treningssentrene og de som har store arrangementer. 

  Forlengelse har vært diskutert mye i det siste, og mange har tatt til orde for en raskere avvikling. Heldigvis har Virke fått gjennomslag. Forlengelse blir imidlertid i en nedtrappet form. Det maksimale støttebeløpet foreslås nedjustert til 70 millioner kroner i juni og juli, og videre ned til 50 millioner kroner i august. Støttefaktoren foreslås samtidig nedjustert til 0,7 prosent i juni og juli, og 0,5 prosent i august. 

 • : Virke advarer mot å friskmelde norsk næringsliv

  Det er fortsatt fare for langsiktige skadevirkninger på norsk økonomi og sysselsetting. Regjeringens forslag tar oss i riktig retning, men vi må ikke glemme de mest kriserammede delene av næringslivet.

  - Nå starter jobben med å flytte virksomheter over fra respirator, til rehabilitering. At regjeringen kommer med tiltak for privat vekst, byggenæringen og grønn omstilling er bra, men regjeringen burde satset mer på sirkulærøkonomi og grønne jobber i handels- og tjenestenæringen. Men Virke er bekymret for at det nå skapes en opplevelse av at alt går bra – det er fortsatt langt igjen til lønnsomhet og normal drift for veldig mange. To av tre virksomheter i handels- og tjenestenæringen tror ikke aktivitetsnivået er tilbake som før krisen før ved utgangen av året, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Virke er lyttet til

  - Grepet med lønnstilskudd er viktig for å hjelpe i gang virksomhetene som har mulighet til noe drift– dette har Virke vært en pådriver for. Fire av ti av våre medlemmer sier de har oppgaver som de permitterte kan gå i gang med. Men for mange, som i reiselivet, vil dette ikke hjelpe nok, sier Kristensen.

  Kompensasjonsordningen forlenges til og med august, men i nedtrappet form.

  - En forlengelse av ordningen er viktig. Vi må ha to tanker i hodet: Lønnstilskuddsordningen skal hjelpe de som har hodet over vannet til å komme i gang. Men noen vil ikke ha muligheter til å øke omsetningen vesentlig i tiden fremover på grunn av myndighetenes restriksjoner og ettervirkningene av disse, for eksempel i reiseliv og kultur. Og noen er fortsatt pålagt stengt av myndighetene, som treningssentre og de som lager større arrangementer. Derfor er det viktig at kompensasjonsordningen ikke strupes for raskt. De ekstra bevilgningene til reiselivet og reduksjon i formueskatt vil hjelpe, men ikke sikre friskmelding så lenge det ikke finnes et marked, sier Kristensen.

 • : Gjennomslag for lønnstilskudd

  For Virke har det vært viktig at myndighetene klarer å ha to tanker i hodet samtidig; både å gi krisehjelp og å stimulere til økt aktivitet for de som kan øke. Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene som fortsatt er sterkt kriserammet. 

  Mange bedrifter begynner nå å få hodet over vannet, men har samtidig hatt for stort inntektstap til å kunne ta permitterte raskt tilbake i jobb. For å hjelpe disse virksomhetene å få ansatte raskt tilbake i jobb foreslår regjeringen å innføre en ny ordning med lønnstilskudd. Her har Virke fått et viktig gjennomslag.

  Hva innebærer lønnstilskuddsordningen?

  Virksomhetene kan søke om lønnstilskudd for juli og august eller bare august. Ordningen gjelder for virksomheter som tar tilbake egne permitterte som var registrert helt eller delvis permittert hos NAV per 28. mai 2020, før ordningen ble lansert, og som er sysselsatt i bedriften i hele perioden det søkes støtte for. De permitterte må tilbake i minst den samme stillingsbrøken som før permittering. Det gis ikke støtte til permitteringer som gjennomføres etter lansering av ordningen, fordi ordningen ikke skal gi bedrifter insentiver til å gjennomføre nye permitteringer. Det gis heller ikke støtte for ansatte som permitteres på ny i løpet av støtteperioden. Regjeringen vurderer å stille krav om at permitterte som tas tilbake, ikke kan permitteres på ny eller sies opp i en viss periode etter utløpet av støtteperioden.

  Hvor mye får virksomhetene i støtte?

  Støtten utmåles etter hvor mange permitterte som er tatt tilbake ved inngangen til måneden og omsetningssvikt i støttemåneden, målt i forhold til samme måned i fjor og beregnet på samme måte som i kompensasjonsordningen. Støtten justeres ut fra omsetningsfall i juli og august, og utbetales etter støtteordningens utløp. Det innebærer at det gis støtte for to måneder for permitterte som er tatt tilbake før 1. juli, og for én måned for permitterte som er tatt tilbake før 1. august. Det legges opp til at bedriftene kan søke om støtte etter utløpet av august, og at beløpet utbetales samlet og etterskuddsvis.

  • Bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering.  Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får støtten avkortet. Bedrifter med mindre enn 10 pst omsetningsfall får ikke støtte.
  • Stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet, og dermed heller ingen rapportert omsetningssvikt, vil også kunne søke. For disse gjelder samme dokumentasjonskrav til permitterte som tas tilbake, men ingen avkorting mot omsetningsfall. Støttebeløpet settes til 10 000 kroner per måned for hver permittert (månedsverk) som tas tilbake. 
 • : 4 milliarder kroner til byggetiltak

  Virke er glad for at regjeringen foreslår flere byggetiltak og setter av til sammen 4 milliarder kroner til en rekke bygge- og anleggsprosjekter. Dette vil gi økt aktivitet i verdikjeden og ha store ringvirkninger.

  Regjeringen har foreslått en økning på 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som skal tilfalle bedrifter og næringsaktører som er særlig hardt rammet av nedbemanning eller permittering som følge av koronasituasjonen. Midlene skal fordeles mellom fylkeskommunene etter ulike kriterier, slik som nivå på arbeidsledighet, innbyggertall og en ramme til distriktsområder. Den enkelte fylkeskommune skal viderefordele midlene uavkortet til kommunene. Kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet skal prioriteres. 

 • : SV foreslår egen feriepengekonto

  En av fem av våre medlemmer har gitt utrykk for at de er usikre på om det er penger i virksomheten til årets feriepengeutbetaling. Problemet er mest utbredt i bransjene som er hardest rammet av koronakrisen.

  På bakgrunn av dette har SV bedt regjeringen om å fremme et forslag som sikrer at feriepenger skal settes på en særskilt konto fra de er opptjent til de skal utbetales, på lik linje med mva. Forslaget ligger nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Dersom en slik lovendring vedtas vil det ha store konsekvenser for likviditeten og driften i mange virksomheter ved at midler låses over lang tid. Virke jobber aktivt mot at forslaget skal vedtas, og har sendt inn brev til arbeids- og sosialkomiteen der vi tar opp følgende:

  • SVs forslag har kun symboleffekt for de ansatte som står i fare for å ikke få utbetalt årets feriepenger. Det tar tid å vedta og implementere en slik løsning.
  • Utfordringen med å utbetale feriepenger er lite utbredt i en normal situasjon.
  • Virke advarer mot å pålegge virksomhetene varige krav som vil være til varig ulempe, begrunnet i den helt spesielle og forbigående situasjonen næringslivet nå står i. 
  • Feriepengene er en viktig del av likviditeten i mange virksomheter. I virksomheter med lave marginer og liten likviditet vil forslaget ha stor negativ betydning for hvordan virksomheten kan drifte, og kan stenge for andre investeringer som sikrer fremtidig lønnsom drift.
  • Feriepengene er allerede godt sikret ved at det stilles krav om regnskapsmessig avsetning, og eventuelt lønnsgarantifondet ved konkurs.  
  • Eventuelle endringer om opptjening og utbetaling av feriepenger får store konsekvenser, og må bygge på et grundig utredningsarbeid sammen med partene i arbeidslivet. Myndighetene har allerede tatt initiativ til et slik arbeid der det skal vurderes endringer for å sikre at den norske løsningen er i samsvar med EU-retten. Det bør ikke vedtas enkeltstående endringer på siden av dette.  
 • : Statlig lånegaranti forlenges ut året

  Regjeringen har besluttet å forlenge garantiordningen for lån til bedrifter ut året. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil Finansdepartementet informere om det i god tid.

  Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronaviruset. Ifølge GIEK hadde bankene per 20. mai gitt ca. 2 700 lån under ordningen, hvorav 2 600 er gitt til små og mellomstore bedrifter. Varehandelen ligger på toppen i innvilgede lån. Samlet har bankene hittil lånt ut vel 8,3 milliarder kroner under ordningen.

  Forlengelse av garantiordningen er godkjent av ESA. Les mer her.  

Permittering

 • Maler og skjemaer for permittering

 • Hva er permittering?

 • Kan du permittere dine ansatte som følge av utbrudd av koronavirus?

 • Fremgangsmåte for permittering

 • Hvordan velger jeg hvilke ansatte som skal permitteres?

 • Må du varsle NAV før permitteringen?

 • Hva er varslingsfristen og arbeidsgiverperioden når permitteringen skyldes arbeidsmangel grunnet koronaviruset?

 • Beregning av lønnsplikt i arbeidsgiverperioden, når er lønnsplikten oppfylt?

 • Hvor lang er arbeidsgiverperioden hvis jeg velger gradert permittering?

 • Hva skjer med frynsegoder under permittering?

 • Kan arbeidsgiver dekke mellomlegget mellom lønn og dagpenger for permitterte arbeidstakere?

 • Hva gjør arbeidsgiver med for mye utbetalt lønn før permitteringen?

 • Permittering og påske

 • Hvordan utvides en gradert permittering til for eksempel 100 %?

 • Kan permitteringen forlenges?

 • Hvem kan permitteres?

 • Kan en sykmeldt arbeidstaker permitteres?

 • Hvordan kombineres gradert sykmelding og permittering?

 • Hva skjer med arbeidstaker i foreldrepermisjon som permitteres?

 • Kan arbeidstaker som har rett på omsorgspenger permitteres?

 • Permitteringsgrad og rullerende permittering

 • Arbeid under permittering

 • Hvilke permitterte ansatte skal tas først tilbake i arbeid?

 • Hvordan reduseres en permittering?

 • Hvordan avsluttes en permittering?

 • Hva skjer med permitterte ansatte ved virksomhetsoverdragelse?

 • Hvordan håndtere arbeidstaker som ikke har tiltrådt enda?

Permitteringsregler for virksomheter med offentlig støtte

 • Den generelle hovedregelen om adgangen til å permittere

 • Egne regler for Virkes medlemmer som er bundet av HUK-avtalene

 • Rett til dagpenger for ansatte i kulturinstitusjoner som mottar offentlig støtte

Arbeidstid og bemanning

 • Kjøpesentre har innført begrenset åpningstid. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

 • Kan vi beordre helsepersonell til å være på jobb?

 • Rekruttere permitterte arbeidstakere

Sykefravær

 • Hva er arbeidsgiverperioden ved sykefravær på grunn av koronaviruset?

 • Hvilke regler gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har sykefravær på grunn av korona?

 • Kan arbeidsgiver kreve å få opplysning om grunnlag for sykmeldingen?

 • Arbeidstaker er smittet og syk. Hvordan forholder du deg til dette?

Karantene

 • Har arbeidstaker krav på sykepenger om han/hun blir satt i karantene?

 • Arbeidstaker settes i karantene i utlandet og kan ikke returnere hjem til arbeid. Hvilke rettigheter har vedkommende?

 • Hvilke arbeidstakere må i karantene?

 • Ny forskrift om karantene ved reiser – alle som ankommer Norge skal i karantene

 • Har arbeidstaker krav på sykepenger også i de tilfeller vedkommende avvikler ferie når både arbeidsgiver og offentlige myndigheter på forhånd har frarådet reisen?

Arbeidstaker er hjemme med barn

 • Hvem kan sende barn i skole og i barnehage i perioden det er stengt?

 • Hvordan brukes «sykt barn-dager» i 2020?

 • Kan arbeidstaker være hjemme med barn istedenfor å sende disse i skole/barnehage på grunn av smittefrykt?

 • Kan arbeidstaker bruke «sykt barn»-dager for tiden barnehage/skole holder delvis stengt?

 • Har arbeidstaker rett til fri når barns skole/barnehage holder stengt grunnet koronaviruset, og antallet «sykt barn»-dager er oppbrukt?

Ferie, feriepenger, reiser og reiseforbud

 • Feriepenger og likviditetsutfordringer

 • Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å avvikle ferie?

 • Hvor tidlig må ferieplanen være klar?

 • Kan arbeidsgiver endre/avlyse ferie?

 • Kan arbeidstaker kreve å endre/avlyse fastsatt ferie?

 • Kan feriepenger utbetales til de ansatte som vanlig i mai eller juni?

 • Opptjenes feriepenger av dagpenger?

 • Kan vi betale lønn til ansatte istedenfor å avvikle ferien?

 • Skal permitterte ansatte ta ferie?

 • Kan du innføre reiseforbud for private reiser i virksomheten?

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på ferie i områder det er frarådet å reise til?

 • Hva gjør du når den ansatte har vært på tjenestereise i områder det er frarådet å reise til?

 • Hvordan bør du håndtere kommende tjenestereiser i virksomheten?

 • Hvordan bør du håndtere helsepersonell som settes i karantene etter å ha gjenopptatt arbeidet etter ferie?

Forsikring og pensjon

 • Hvordan forholde seg til forsikring og pensjon når det oppstår ekstraordinære tilfeller knyttet til koronaviruset?

Generell smittefrykt

 • Hva om arbeidstaker blir hjemme av koronafrykt?

 • Kan arbeidstaker være hjemme med barn istedenfor å sende disse i skole/barnehage på grunn av smittefrykt?

Gjenåpning av Norge

 • Hvordan foretar du en risikovurdering i virksomheten?

 • Hvordan gjenåpnes Norge?

Personvern

 • Kan du som arbeidsgiver opplyse om ansatte som er smittet?

Kontrakter og force majeure

 • Hva er «force majeure»?

 • Er koronautbruddet en force majeure-hendelse som gir rett til å avslutte avtalen?

 • Kan utleier fastholde driveplikt og iverksette dagmulkt når leietaker må stenge eller redusere åpningstid som følge av koronautbruddet?

 • Er leietaker fritatt for å betale leie om virksomheten må stenge som følge av pålegg fra myndighetene?

 • Leietaker har ikke fått pålegg om å stenge – men ønsker å stenge likevel. Har leietaker krav på leiefritak?

 • Vil leietakere som må stenge fordi samtlige ansatte er syke og/eller i karantene ha krav på leiefritak?

 • Har leietaker krav på å få redusert sin husleie når kundetilfanget svikter som følge av koronautbruddet?

 • Hva er konsekvensene dersom vi ikke klarer å levere bestilte varer?

 • Kan vi øke prisene med grunnlag i force majeure?

Digital gjennomføring av årets generalforsamling/årsmøte. Det er nå gitt unntak fra kravet om fysisk møte med hjemmel i koronaloven.

 • Formålet bak unntaket

 • Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak

 • Hva med foreninger?

 • Kan vi ikke utsette generalforsamlingen eller årsmøtet til senere?

Særlig om pakkereise

Virke jobber nå hardt for å få på plass en egen kompensasjonsordning for refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24. Refusjoner etter pakkereiseloven vil ikke komme inn under den generelle kompensasjonsordningen som gjelder faste utgifter, og reisearrangørene vil i liten grad kunne få hjelp av de generelle krisepakkene regjeringen har presentert så langt.

Stortinget har ved tre anledninger bedt regjeringen om å komme med en løsning som avhjelper den alvorlige likviditetssituasjonen til reisearrangørene. Virke har bedt Regjeringen følge opp Stortingets innstilling og vedtak umiddelbart, og har tett og god kontakt med både Stortinget og Regjeringen i saken. Vi gir oss ikke og håper å få på plass en løsning så snart som mulig. Vi vil holde Virkes medlemmer løpende oppdatert om utviklingen i saken.

Regjeringen bekreftet 24. april at det vil komme en støtteordning for pakkereisearrangørene. I stedet for å komme med en støtteordning la de frem forslag om en låneordning for reisearrangørene 12. mai, som ikke vil løse utfordringen disse virksomhetene står ovenfor. Virke vil fortsette å jobbe med å få på plass en kompensasjonsordning, slik at forbrukerne kan få tilbakebetalt pengene sine, uten at reisearrangørene går konkurs.

Virkes forslag til løsning:  

Virke foreslo opprinnelig at staten styrker Reisegarantifondet (RGF) gjennom å tilføre friske midler, samtidig som RGFs formål utvides midlertidig til også å gjelde refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24, som følger av korona-krisen. På denne måten ville forbrukerne kunne få refundert sine avlyste/avbestilte pakkereiser, uten at virksomhetene går konkurs.

Virke har hele tiden ment at ordningen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. Men at det også kunne ses på løsningsmodeller hvor deler av midlene kan gis som et lån. Det mener vi fortsatt. Regjeringens forslag om å kun gi reisearrangørene tilgang på lån alene vil ikke kunne løse utfordringene. Det er avgjørende at reisearrangørene får statlig tilskudd. Vi er åpne for ulike måter å administrere en slik ordning på. Det essensielle er at dette er et tilskudd, ikke kun et lån.  

Hjemmelsgrunnlaget som gir forlenget frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser er på plass

I statsråd fredag 24. april ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Fristen forlenges fra 14 dager til tre måneder, og vil gjelde alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav.

Virke er glade for endringen, og for at regjeringen nå også bekrefter at det vil komme en støtteordning for pakkereisearrangørene. Regjeringen har lyttet til våre innspill. Virke vil fortsette å jobbe med å få på plass en god ordning så raskt som mulig, slik at forbrukerne kan få tilbakebetalt pengene sine, uten at reisearrangørene går konkurs.  

Les pressemeldingen fra regjeringen

Les den midlertidige forskriften

Mulighet for å stille lavere garanti hos Reisegarantifondet i koronaperioden

Les mer og søk om å stille lavere garanti

Følg med på informasjonen fra UD og Folkehelseinstituttet

Vi vil oppfordre våre reiselivsmedlemmer til å følge med på oppdatert informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet. Her vil du til enhver tid finne de oppdaterte reiserådene relatert til koronaviruset

Virke vil anbefale at man holder seg til disse reglene i tiden fremover for denne type reiseråd fra UD;

Regjeringens nye reiseråd  - og hva de betyr for forbrukernes rett til refusjon av pakkereise

Utenriksdepartementet la 15. mai frem nye reiseråd. De fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder i utgangspunktet frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

UD uttalt 19. mai det følgende i svar til Virke og til media: «Selv om Utenriksdepartementets reiseråd varer til 20. august, kan situasjonen endre seg raskt, også til det bedre, og UD vil da vurdere å endre reiserådet»

Denne presiseringen fra UD, innebærer at reiserådet kan endres når som helst, om situasjonen endrer seg, også før 20. august.  Virke anser derfor ikke 20. august for å være en endelig satt sluttdato. Vår vurdering er derfor at tommelfingerregelen om at kunden har rett til gebyrfri avbestilling når det er 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato gjelder for hele verden.  

Det betyr at alle som har kjøpt en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres de neste 14 dagene kan avbestille den og få pengene igjen, jf. pakkereiseloven § 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dager gjelder ordinære avbestillingsregler. Reisearrangører vil også ha rett til å avlyse eventuelle reiser, men vil fortsatt være pålagt å tilbakebetale innbetalte forskudd fra forbrukere i henhold til pakkereiseloven § 24.

Vi vet at dette er en stor kostnad for dere alle. Vi jobber fortsatt med å få på plass en spisset kompensasjonsordning for å få dekket kostnadene dere nå får som følge av kundens rett til å avbestille sine reiser. Vi håper at vi skal lykkes med dette, men kan selvfølgelig ikke garantere noe. Dette er til syvende og sist opp til politikerne. 

Når det gjelder forholdet mellom leverandører og turoperatører, vil det være avhengig av hva som står i hver enkelt kontrakt hva man vil kunne kreve refundert.

Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

 • Hva med reisende som allerede er på reise og som nå vil hjem?

 • Hva betyr det for kunder som ønsker å avbestille en reise at Helsedirektoratet og Regjeringen oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig?

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

 • Hva er en mangel?

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise:

 • Særlig om flyreiser

 • Hva med karantenesituasjoner?

 • Hva hvis norske borgere nektes innreise?

 • Hva med utenlandske turister som er i Norge nå?

Kontaktpersoner

Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1