Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

Her finner du hurtiglenker til temaer som treffer våre medlemmer, sett i lys av pandemiens utvikling.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen mandag til fredag kl 08.15-16.00.

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir:

Siste nytt

 • : Norge gjenåpner: Fra lørdag 25. september klokken 16 fjernes de fleste koronatiltakene

  Dette er en gledens dag. Etter halvannet år med avstand og isolasjon, skal vi endelig få leve normalt igjen. Det kommer ikke et sekund for tidlig for kultur, servering og reiseliv, som fortsatt lever med restriksjoner. De står klare til å åpne for full maskin igjen og vil snu seg lynraskt nå som signalet er kommet. Endelig kan vi samles igjen og begynne å bruke tilbud vi har savnet sårt.

  Før denne dagen har vi fortsatt 25 000 permitterte i Norge. Selv om tallet faller uke for uke, er det fortsatt det nest verste året i NAVs statistikk dette årtusen. 3 av 4 av de som fortsatt er permittert, kommer fra handels- og tjenestenæringen. Med denne gjenåpningen vil enda flere kunne trappe opp aktiviteten, og vi kan få folk tilbake i jobb.

 • : Permitteringsregelverket normaliseres gradvis

  Endringer som gjelder fra og med 1.juli 2021:

  • For nye permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021 fritas arbeidsgiver fra lønnsplikt kun i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Så lenge det er nye permitteringer vil ikke ukene med permittering før 1. juli 2021 telle med. Alle nye permitteringer vil med dette kunne vare i inntil 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering i tiden etter 1. juli 2021.

   Dagpengeperioden for de permitterte endres tilsvarende.

   Endringen gjelder bare for nye permitteringer. For allerede iverksatte permitteringer før 1. juli 2021 gjelder fritaksperiode med 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Frem til 1. oktober 2021 gjelder i tillegg den generelle forlengelsen av både fritaksperioden og dagpengeperioden. Dette betyr at løpende permitteringer kan forlenges frem til 30. september 2021.

  Hva skjer med permitteringer som fortsatt «løper», og som ble iverksatt før 1.juli i år? Her kan tenkes flere utfall:

  • Permitteringen opphører 1.oktober - den midlertidige maksimumslengden på 49 uker i løpet av de siste 18 månedene er nådd
  • Nye permitteringer etter 1.juli 2021 etter arbeidsopphold– omfattes av endring om permitteringsperiode på 26 måneder innenfor en 18 månedsperiode, men kun med beregning tilbake til 1.juli 2021.

  Det blir ingen arbeidsgiverperiode II. Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1.juni 2021 ved permitteringer i mer enn 30 sammenhengende uker. Arbeidsgiver skulle ha betalingsplikt i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringen.

  • : Gjenåpning trinn 3

   I dag tok regjeringen viktige steg i gjenåpningen av samfunnet, som vil bidra til å gjøre det enklere for norske virksomheter å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Vi er fornøyde med at reiselivet, serveringsbransjen og kultursektoren i dag fikk mange viktige avklaringer.

  Omsorgspenger

  I 2021 gjelder følgende for omsorgspenger
  Arbeidsgivers dekningsperiode er 10 dager (men forbehold for permitteringer).  Ansatte som er 100 prosent permitterte har ikke rett til å bruke omsorgsdager. Omsorgsdager kan benyttes til og med siste arbeidsdag før permitteringen. Ansatte som er delvis permitterte kan ha rett til å bruke omsorgsdager for de dagene han eller hun skulle ha vært på jobb.

  Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn.

  Se NAVs oversikt for arbeidsgivere for detaljene.

  Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges 

  Perioden med utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger ved fravær på grunn av eller mistanke om koronasmitte forlenges. Særreglene som forlenges, får i første omgang varighet ut oktober 2021. Regjeringen tar imidlertid sikte på en ytterligere forlengelse ut året 2021. Fra 1.okt vil du som arbeidsgiver igjen få ansvar for å finansiere sykelønnen fra dag 4.  

  Disse ordningene forlenges: 

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom 
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien 
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med 
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt 
  • I tillegg har foreldre allerede rett til doble kvoter med omsorgspenger i 2021. 

  Refusjon ved omsorgspenger: 

  Til og med 30. september 2021 gjelder særregler om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær i tillegg til at folketrygden betaler også sykepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med fjerde dag. Disse særreglene forlenges ikke og opphører dermed 1. oktober 2021

  Les mer her 

  Kontaktpersoner

  Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1