Gjennomgang av de foreslåtte permitteringsregler og skatte- og avgiftsmessige tiltak

Regjeringen har den 13. mars 2020 foreslått flere endringer i permitteringsreglene for å avhjelpe situasjonen norske virksomheter er satt i, som følge av koronavirusets utbrudd. Virke er fornøyd med at bedrifter med underskudd i 2020 kan få tilbake selskapsskatt fra de to seneste årene og lettelse i bankenes kapitalkrav. Det trengs imidlertid sterkere lut for ¨å avhjelpe bedriftenes akutte likviditetsskvis. Her er de viktigste tiltakene regjeringens pakke

De foreslåtte endringene i permitteringsloven

Det ble presentert tre endringer i permitteringslønnsloven:

  • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til to arbeidsdager
  • De tre ventedagene før arbeidstaker mottar dagpenger, oppheves.
  • Arbeidstaker må få sin stilling redusert med minst 40 %, for å ha rett på dagpenger. Det er normalt et krav om reduksjon med minst 50 %

 

Når gjelder endringene fra?

Tiltakene må behandles i stortinget før de blir gjeldende regler. Vi anbefaler derfor våre medlemmer å forholde seg til dagens lovverk.

Endringene får ikke tilbakevirkende kraft, men vil gjelde for permitteringer som er varslet og iverksatt før lovendringen er behandlet av stortinget. Dette betyr at arbeidsgiverperioden «stopper» på det antallet dager som er avviklet når loven trer i kraft, men slik at arbeidsgiverperioden er minimum to dager.

Regjeringen har signalisert at endringen vil gjelde så fort det er praktisk mulig. Virke er tett på politikerne for å sikre rask fremdrift. Vi kommer med ny informasjon i nyhetsbrev så snart vi vet mer om dette.

 

Hvordan berører dette virksomheter hvor permittering allerede er iverksatt?

De permitteringene som nå varsles eller er varslet som følge av koronaviruset, antas i all hovedsak å være omfattet av endringen.

 

Nærmere om redusert arbeidsgiverperiode

Det foreslås at det beregnes en betalingsplikt for arbeidsgiver i to arbeidsdager fra permitteringen trer i kraft.

Virke har vært tydelig på at arbeidsgivere bør fritas fra betalingsplikten ved permittering. Det er derfor bra at regjeringen reduserer dette til to dager, selv om vi helst skulle sette at staten dekket hele perioden. Virke jobber videre for tilsvarende ordninger for arbeidsgiverperioden ved sykepenger og omsorgspenger.

Nærmere om oppheving av ventedagene

Når ventedagene midlertidig oppheves, vil den permitterte arbeidstaker motta dagpenger fra NAV allerede første dag etter arbeidsgiver har fullført sin lønnsplikt. Den ansatte er selv ansvarlig for å søke NAV om dagpenger.

Nærmere om arbeidsreduksjonens størrelse

Det foreslås at arbeidstaker vil få krav på dagpenger også dersom permitteringen kun er på 40 % av arbeidstakers stillingsstørrelse.

Eksempelvis vil det si at en 100 % ansatt, kan permitteres i 40 % og arbeide i 60 % stilling. Med dagens regler måtte en heltidsansatt blitt permittert minst 50 % for å ha rett på dagpenger.

Både heltidsansatte og deltidsansatte kan permitteres.

Skatte- og avgiftsmessige tiltak 

  • Selskapsskatt: Det innføres en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd to foregående år. Tiltaket likebehandler alle næringer, og treffer mange bedrifter som får akutte problemer denne våren.
  • Formuesskatt: Eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få mulighet til å utsette betaling av formuesskatt. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Finansdepartementet skriver at skattyter som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, skal kunne søke om fritak for betaling av forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue i 2020.
  • Finansminister Jan Tore Sanner varslet på pressekonferansen at regjeringen vurderer å gi bedrifter utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Virke mener at dette er et nødvendig, og følger det opp med regjeringen.
  • Flyselskaper og lufthavner: Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.  Det vil også være en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.
  • Regjeringen har besluttet å gi en reduksjonen i kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent. Dette er bra og i tråd med innspill fra Virke og finansnæringen. Det gjør bankene i stand til å ha et godt samarbeid med bedriftene. Virke følger opp regjeringen og finansnæringen om dette tiltaket er tilstrekkelig til å imøtekomme bedriftenes behov for fleksibilitet i den perioden vi er inne i.