Virkes forslag til kompensasjonstiltak til handels- og tjenestenæringen som følge av myndighetenes restriksjoner

Myndighetene har besluttet at vi i en periode ikke skal benytte oss av virksomheter som utgjør 54 prosent av privat verdiskaping. Den kostnaden kan ikke bæres av virksomhetene. Virke har bedt om at regjeringen prioriterer tiltakene nedenfor for å unngå at store deler av handel- og tjenestenæringen om kort tid må avvikle sin virksomhet. 

(utdrag fra brevet Virke sendte regjeringen 22. mars)

Del 1. Virke foreslår kompensasjonsordning til kriserammede virksomheter etter dansk modell

At næringslivet mister store deler av inntektsgrunnlaget sitt, er ikke en utilsiktet bivirkning av nedstengningen – det er selve formålet. Treningssentre, frisører, optikere, kulturvirksomher mv er pålagt å holde stengt. Folk blir oppfordret til å holde seg hjemme. Skal vi bevege oss ut, eller gå i butikken, må vi holde avstand. Når formålet er å ta inntektsgrunnlaget til næringslivet bort, må det eneste riktige være å kompensere bedriftene for det.  Vi som fellesskap må derfor bidra til at bedriftene, når nedstengningen en gang er slutt, har omtrent samme balanse som før 12. mars.

Virke mener derfor at det må utarbeides en kompensajonsmodell der staten dekker hoveddelen av den byrden næringslivet påføres når myndighetene velger å ta kundene fra virksomhetene.

Danmark vedtok 19. mars en kompensasjonsordning rettet mot virksomheter som har måttet stenge enten direkte som følge av pålegg fra myndighetene eller som følge av at myndighetene har bedt publikum om å holde seg borte. Kompensasjonsløsningen dekke virksomhetenes dokumenterbare faste kostnader. Virke er i tett dialog med utleiernes organisasjon, Norsk Eiendom, om å invitere staten til en dugnad for å hjelpe bedrifter som har opplevd en akutt inntektssvikt som følge av pandemien. Dugnaden tar utgangspunkt i den danske modellen, men utformes som 3-partsmodell der også leietaker og utleier bidrar med en egenandel. Virksomheter som er myndighetspålagt stengt, kompenseres 100% av staten.

Virke ber regjeringen innføre en kompensasjonsmodell til kriserammede norske bedrifter som bygger på den danske modellen. Det haster med å innføre en kompensasjonsløsning. Dette bør legges frem av regjeringen den 27. mars 2020.

 

 

Del 2. Ytterligere tiltak

Utover denne kompensasjonsordningen ber Virke regjeringen innføre følgende tiltak:

1. Sikring av kredittilførsel til småbedrifter som ikke har lån fra før.

Virke er glad for at regjeringen har lagt frem en garantiordning for utlån til kriserammede små og mellomstore bedrifter. Det er viktig at lån når ut til alle kriserammede bedrifter som ellers har hatt en sunn økonomi og som ville vært lønnsomme hadde det ikke vært for koronakrisen. Ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet 20.mars er garantiordningen for utlån til SMB innrettet mot de som har finansiering fra bankene.  DNB kommuniserer også en slik forståelse. Regjeringen må sikre at også levedyktige småbedrifter som ikke har lån fra før og som mangler gode panteobjekter får tilgang til kreditt, enten gjennom den foreslåtte ordningen eller på annen måte.

 

2. Forhåndsbetaling for leveranser i 2020 til kommuner, offentlig eid virksomhet og andre deler av offentlig sektor

Vi ber regjeringen anmode norske kommuner, offentlig eid virksomhet, direktorat og etater om å inngå avtale om forhåndsbetaling av anskaffelser fra leverandører i handel og tjenestenæringen. Dette vil være et viktig tiltak for å kompensere for en ekstraordinært krevende likviditetssituasjon blant mange av våre medlemmer.  Forhåndsbetaling kan ta form av at man inngår avtale om kjøp basert på forventet etterspørsel gjennom 2020, og gjør opp for denne leveransen allerede nå selv om leveransen/ytelsen finner sted senere i år. Alternativt kan det inngås avtale om avregning basert på en A konto modell der offentlig virksomhet foretar en delbetaling nå for en gitt leveranse frem i tid, og at det foretas en avregning av faktisk mottatt ytelse mot innbetalt beløp mot slutten av 2020.

I tillegg ber Virke regjeringen gi en tydelig tilbakemelding til departementer, etater og kommuner om at det i den kritiske situasjonen private leverandører nå befinner seg i, er det særlig viktig å opprettholde offentlige anbud og leveranser bestilt av private leverandører.

 

3. Redusere forfallstid for fakturaer utstedt til det offentlige

Vi ber regjeringen sørge for at forfallstiden for fakturaer utstedt til det offentlige og offentlig eid virksomhet gjøres opp innen 7 dager etter mottak. Tiltak vil særlig være viktig for å styrke likviditetssituasjonen særlig for den grossistbaserte delen av norsk handel. Tiltaket har ingen statsfinansielle konsekvenser.

 

4. Utbetale SkatteFUNN refusjon fra 2019 i april 2020


Et enkelt strakstiltak som kan gjøres nå er å utbetale SkatteFUNN refusjon fra 2019. Dette gjøres normalt i oktober sammen med skattemeldingen. Utbetalingen kan enkelt flyttes til april. Beløpet er tildelt og trenger ingen ytterligere tildeling fra regjeringen. Midlene som er tilsidesatt for 2020 er 4 milliarder kroner for utbetaling i oktober.  En hurtig utbetaling kan hjelpe mange selskaper med den kortsiktige likviditeten. SkatteFUNN beløpene venter på godkjenning av selskapets egen revisor og er deretter klar for utbetaling.

 

 5. Utvidelse av permitteringsperioden

Et økende antall virksomheter i handel og tjenestenæringen som rammes hardt av krisen melder at det vil ta lang tid før de vil være tilbake i tilnærmet normal omsetning og drift. For å unngå oppsigelser i virksomheter som trolig har grunnlag for å kunne komme tilbake til tilsvarende antall arbeidsplasser som de hadde før krisen bør den maksimale lengden utvides til 52 uker slik den var i 2016.

 

6. Tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg

Det vil etter Virkes vurdering være behov for å stimulere til mer aktivitet for å få i gang hjulene i norsk økonomi. Vi ber regjeringen sørge for et tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg. Et slikt tiltak vil være viktig for å få opp aktivitetsnivået i økonomien etter at korona-krisen er over. Fondet vil være viktig for hele verdikjeden for bygg- og anleggsnæringen, herunder også grossistbasert virksomhet innen handel med varer til bygg og anlegg. Fondet kan utformes slik at man allerede nå gir virksomheter rett til oppdrag, men at utføring skjer senere. Rett til oppdrag gir garanti om fremtidig kontantstrøm som kan brukes som sikkerhet i forbindelse med behov for kreditt fra kredittinstitusjon. Tilsvarende gjelder for grossistbasert virksomhet som kan bruke rett til vareleveranse (ordrebekreftelser og lign) som sikkerhet i forbindelse med behov for kreditt.

 

 7. Reiseliv – kompensasjonsordning for de avbestillingene/avlysningene som virksomhetene har en lovfestet plikt til å refundere innen to uker, jf. pakkereiselovens §§ 22 -24

Hele reiselivsnæringen står ovenfor en svært krevende situasjon. Virke frykter et ras av konkurser om koronasituasjonen skulle dra ut i tid. Næringen har små marginer og de aller fleste er helt avhengige av sommersesongen, som nå ser ut til å rammes av koronakrisen. 95 prosent av virksomhetene er ifølge våre undersøkelser i pengemangel.  Som følge av myndighetenes reiserestriksjoner i Norge og til utlandet er inntektene falt helt bort. Bookinger avbestilles, og nye bestillinger uteblir.

De som har mest akutt behov for hjelp, er de som skreddersyr reiser og som omfattes av pakkereiseloven. Disse trenger en kompensasjonsordning for de avbestillingene/avlysningene som virksomhetene har en lovfestet plikt til å refundere innen to uker, jf. pakkereiselovens §§ 22 -24. Dette må komme på plass umiddelbart for å unngå konkurser. Vi viser herved til Innst. 200 S (2019-2020) som forplikter Regjeringen til å sikre en løsning for å avhjelpe likviditetsproblemene som oppstår som følge av avbestilte reiser med hjemmel i pakkereiselovens §§ 22-24. Virke forventer at regjeringen nå umiddelbart følger opp innstillingen. 

I Danmark har man allerede vedtatt en kompensasjonsordning, som er utformet slik at staten tilfører Reisegarantiforndet (RGF) 1,5 mrd kroner i garanti og utvider RGF formål. Det nye formålet innebærer at RGF også yter kompensasjon ved tilbakebetalingskostnader som følge av avbestillinger/avlysninger etter tilsvarende bestemmelser som den norske pakkereiselovens §§ 22-24. (Vanligvis vil RGFs midler kun utløses ved konkurser i hos en pakkereisearrangør.) Dette vil også kunne være en aktuell modell i Norge.

Har du spørsmål om korona?

Medlem i Virke og spørsmål om korona?

Kontakt vår rådgivningstelefon på 22 54 17 00.

Åpningstider:

  • Man-fre: 08:00 til 18:00

Få svar på de vanligste spørsmålene, samt siste nytt om utviklingen på vår samleside.

Besøk samlesiden her