De viktigste krisetiltakene for Virkes medlemmer

Det er satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe kriserammede bedrifter å komme igjennom koronakrisen. Her finner du de viktigste skatte- og avgiftstiltakene med datoer, permitteringstiltakene, låneordningen med statsgaranti – og ikke minst den ferske kompensasjonsordningen, som snart er på plass.

Kompensasjonsordning for foretak med omsetningssvikt

Foretak som har stengt eller har betydelig fall i omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet kan søke staten om kompensasjon for å dekke uunngåelige faste kostnader. Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020. 

Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen kompensasjonsordning.no. Der vil det ligge veiledere og informasjon om ordningen.

De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, skriver Skatteetaten.

Forskriften om kompensasjonsordningen finner du her.

Vi har et eget team som svarer på dine spørsmål om kompensasjonsordningen. Ring oss på 22 54 17 00 (tastevalg 3). 

Kriserammede bedrifter kan søke om kompensasjon for april fra 16. mai

Søknadsportalen kompensasjonsordning.no åpner 16. mai for søknader for april måned. Nå kan bedrifter med omsetningsfall søke kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader i april. Det er få endringer i vilkårene siden mars, opplyser Finansdepartementet til Virke. Modellen justeres noe for å treffe enkelte typer sesongbedrifter bedre, les mer om dette under. Egenandelen er nå 5 000 kroner, mot 10 000 i mars. Finansdepartementet har dessverre vært lite villig til å justere andre vilkår, derfor fortsetter Virke det politiske arbeidet med å få til forbedringer i kompensasjonsordningene.

Informasjon om endringene i kompensasjonsordningen for april finnes på regjeringens nettsider

 • Tallgrunnlag - hvilke tall baseres ordningen på?

 • Hvem gjelder ordningen for

 • Formelen (utregning)

 • Kryssjekker og kontroll

 • Behandling (utbetaling)

 • Mulige justeringer av modellen

 • Sesongbedrifter

Virkes forslag til forbedringer i kompensasjonsordningen

Arbeidet med kompensasjonsordninger går for fullt

Avklaringer om de ulike kompensasjonsordningene må komme om kort tid. Virke følger opp regjeringen og ber Stortinget om hjelp ifm behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Virke ber om at den generelle kompensasjonsordningen må gjelde utover mai. Det er viktig at bedrifter kan søke kompensasjon for juni, og Virke mener det vil være behov for ordningen også flere måneder fremover. Og det er viktig at ordningen forbedres, bl.a til å dekke lønnskostnader og løsning for ordrebaserte og sesongbaserte virksomheter.

Virke jobber også med å få på plass kompensasjonsordning for ikke-skattepliktige virksomheter, og er ikke fornøyd med regjeringens løsninger for kultur og frivillighet. Her ber vi Stortinget om hjelp. Vi tar også opp kompensasjonsordning for trening, reisearrangørene, filmfondet, kultur, museer og arrangører, helse og omsorg og frivillighet. 

Her ber vi Stortinget om hjelp. Vi tar også opp kompensasjonsordning for reisearrangørene, filmfondet, kultur, museer og arrangører, helse og omsorg og frivillighet. Se mer om Virkes krav om forbedringer og nye kompensasjonsløsninger til Stortinget ifm arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil følge opp med en ny pakke mot slutten av måneden.

Økonomiske kompensasjonsordninger er svært viktig for de mange handels- og tjenestevirksomhetene som er omfattet av myndighetenes pålegg om stengning og restriksjoner. Virke har følgende innspill til hva som mangler og bør forbedres i de ulike kompensasjonsordningene:

 • Forbedringer i den generelle kompensasjonsordningen («kontantstøtten»)

 • Innbetaling av merverdiavgift

 • Kompensasjonsordning for reisearrangørene

 • Kompensasjonsordning for ikke-skattepliktige virksomheter

 • Filmfondet

 • Museer

 • Frivillighet

 • Helse og omsorg

Vil kompensasjonsordningen hjelpe din virksomhet?

Hvor viktig er denne saken for deg?

1 = Lite viktig | 5 = Veldig viktig

Permittering

29. mai: Endringer i permitteringsreglene 

Regjeringen foreslår at det fra 1. september innføres ti dagers lønnsplikt og at 18-dagers lønnskompensasjon ved permittering avvikles for nye tilfeller. For å avhjelpe bedrifter i en svært krevende situasjon ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering (arbeidsgiverperioden) redusert fra 15 til to dager med virkning fra 20. mars 2020. Samtidig vedtok Stortinget en midlertidig stønad som skal sikre at permitterte arbeidstakere får full lønn (inntil 6G) i ytterligere 18 dager. 

For å unngå at permitteringsregelverket bidrar til innlåsingseffekter og manglende omstilling etter hvert som økonomisk aktivitet tar seg opp igjen foreslår regjeringen å øke antall lønnspliktdager fra to til ti for nye permitteringstilfeller fra 1. september. Regelverket gir fritak for lønnsplikt under permittering i 26 uker i løpet av en 18- måneders periode. Når perioden på 26 uker er brukt opp, gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt, uavhengig av situasjonen i arbeidsmarkedet. Videre rett til dagpenger vil da kreve oppsigelse. For å bidra til større forutsigbarhet og færre oppsigelser, er fritaket fra lønnsplikt foreslått forlenget til 31. oktober. 

Les mer om permitteringsregelverket her 

Gjennomslag for lønnstilskudd

For Virke har det vært viktig at myndighetene klarer å ha to tanker i hodet samtidig; både å gi krisehjelp og å stimulere til økt aktivitet for de som kan øke. Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene som fortsatt er sterkt kriserammet. 

Mange bedrifter begynner nå å få hodet over vannet, men har samtidig hatt for stort inntektstap til å kunne ta permitterte raskt tilbake i jobb. For å hjelpe disse virksomhetene å få ansatte raskt tilbake i jobb foreslår regjeringen å innføre en ny ordning med lønnstilskudd. Her har Virke fått et viktig gjennomslag.

Hva innebærer lønnstilskuddsordningen?

Virksomhetene kan søke om lønnstilskudd for juli og august eller bare august. Ordningen gjelder for virksomheter som tar tilbake egne permitterte som var registrert helt eller delvis permittert hos NAV per 28. mai 2020, før ordningen ble lansert, og som er sysselsatt i bedriften i hele perioden det søkes støtte for. De permitterte må tilbake i minst den samme stillingsbrøken som før permittering. Det gis ikke støtte til permitteringer som gjennomføres etter lansering av ordningen, fordi ordningen ikke skal gi bedrifter insentiver til å gjennomføre nye permitteringer. Det gis heller ikke støtte for ansatte som permitteres på ny i løpet av støtteperioden. Regjeringen vurderer å stille krav om at permitterte som tas tilbake, ikke kan permitteres på ny eller sies opp i en viss periode etter utløpet av støtteperioden.

Hvor mye får virksomhetene i støtte?

Støtten utmåles etter hvor mange permitterte som er tatt tilbake ved inngangen til måneden og omsetningssvikt i støttemåneden, målt i forhold til samme måned i fjor og beregnet på samme måte som i kompensasjonsordningen. Støtten justeres ut fra omsetningsfall i juli og august, og utbetales etter støtteordningens utløp. Det innebærer at det gis støtte for to måneder for permitterte som er tatt tilbake før 1. juli, og for én måned for permitterte som er tatt tilbake før 1. august. Det legges opp til at bedriftene kan søke om støtte etter utløpet av august, og at beløpet utbetales samlet og etterskuddsvis.

 • Bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering.  Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får støtten avkortet. Bedrifter med mindre enn 10 pst omsetningsfall får ikke støtte.
 • Stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet, og dermed heller ingen rapportert omsetningssvikt, vil også kunne søke. For disse gjelder samme dokumentasjonskrav til permitterte som tas tilbake, men ingen avkorting mot omsetningsfall. Støttebeløpet settes til 10 000 kroner per måned for hver permittert (månedsverk) som tas tilbake. 

Les mer om den foreslåtte ordningen på Finansdepartementets sider

Sykefravær

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien er redusert til tre dager. Arbeidsgiver må betale ut sykepenger den ordinære arbeidsgiverperioden, og får refundert dag 4-16 fra NAV. Arbeidstaker skal opplyse om sykefraværet er koronarelatert i sykmelding/egenmelding.

Dette er en midlertidig ordning, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020.

Omsorgspenger

29. mai: Endringer i reglene for omsorgspenger   

I forbindelse med koronapandemien fikk alle med rett til omsorgspenger dobbel kvote i 2020, samtidig som arbeidsgivers finansieringsperiode ble redusert til tre dager. Regjeringen foreslår nå at kvotene med omsorgspengedager nullstilles fra 1. juli 2020, og at foreldre ut året får rett på samme antall dager som en normal helårskvote. Dette vil gi foreldre som har brukt opp den utvidede kvoten før 1. juli en betydelig økning i antall dager med omsorgspenger.  

Regjeringen foreslår videre å gjeninnføre den alminnelige arbeidsgiverperioden på ti dager i 2020 fra 1. juli. Dette innebærer at arbeidsgiver fra 1. juli må dekke de omsorgspengedagene som eventuelt gjenstår av perioden med ti dagers arbeidsgiverfinansiering i 2020 før de kan kreve refusjon for omsorgsdager etter de nye kvotene. Tilsvarende foreslås en ventetid for frilansere og selvstendig næringsdrivende på samme antall dager.  

Enkelte barn har diagnoser som tilsier at de holdes hjemme fra barnehage/skole til kontrollen på epidemien er enda bedre. Retten til ubegrenset antall omsorgspengedager for foreldre til barn som holdes hjemme av slike særlige smittevernhensyn forlenges ut 2020. 

Statlig lånegarantiordning

Med virkning fra uke 14-2020 er det innført en statlig lånegarantiordning for bedrifter i akutt likviditetskrise. Staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet til bedriften. Lånegarantiordningen administreres av banknæringen og de som ønsker å benytte seg av tiltaket, må kontakte sin egen bankforbindelse om dette.

Følgende gjelder for ordningen:

 • Statlig lånegaranti forlenges ut året

 • Virksomheter som ønsker å gjøre nytte av lånegarantiordning må stå overfor en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19.

 • Garanterte lån skal kun gis til levedyktige bedrifter

 • Garantiordningen bør så langt det er mulig bidra til at bedriftene får tilgang på lån til normale betingelser.

 • Maksimalt lånebeløp

Skatter og avgifter

 • Skattefunn

 • Reduksjon i arbeidgiveragift

 • Utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift (MVA)

 • Reduksjon i MVA-sats

 • Forskuddsskatt, skatt på overskudd, særavgifter

Bedriftsintern opplæring og ekstraordinært innovasjonstilskudd

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Det er nå mulig å søke støtte til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen. Ordningen lå tidligere hos NAV, men ble overført til fylkeskommunen 1. januar 2020. Staten har nå tilført mer penger, som en del av krisepakkene i forbindelse med koronakrisen. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av egne ansatte.

 • Gå inn på fylkeskommunens sider i ditt fylke

 • Midler å hente i Innovasjon Norge

 • Halv satsing på kompetanse

Barnepass

Selv om skoler og barnehager holder stengt, skal kommunen tilby barnepass til ansatte i samfunnskritiske funksjoner dersom det ikke finnes andre muligheter for pass av barn. Det stilles krav om at begge foreldre må ha samfunnskritisk funksjon for at det skal foreligge rett til pass av barn.

Listen over de kritiske samfunnsfunksjonene ligger her.

Søndagsåpne dagligvarebutikker med salgsareal større enn 100 kvm (større enn Brustad-buer)

Regjeringen har i brev av 18.mars 2020 tydelig understreket følgende:

«Departementet har kommet til at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra helligdagfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger, som følge av Korona-epidemien». 

Betyr i klartekst at kommunene ikke skal legge til rette for/oppfordre til at dagligvarebutikker holder hele butikken åpen på søndager eller i påsken. Ta kontakt med Virke Servicehandel dersom din kommune ikke følger opp regjeringens anmodning som gjengitt over.

Råd og retningslinjer for rengjøring og hygiene

Helsedirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet råd og retningslinjer for rengjøring og hygiene:

 • Helsedirektoratets råd her.
 • Mattilsynets retningslinjer her.

Nærmere om bruk av hansker:

Folkehelseinstituttet kom 28. mars med brev der rutinemessig bruk av hansker ikke anbefales. Les mer her.

Kommunale retningslinjer/krav i forbindelse med Covid-19

Enkelte kommuner har egne retningslinjer/krav i forbindelse med Covid-19.  De nasjonale bestemmelsene trumfer i utgangspunktet de lokale retningslinjene/kravene, og i alle tilfeller kan samfunnskritisk virksomhet påberobe seg unntak fra lokale særkrav.  Dette fremgår tydelig av veileder til kommunene fra regjeringen. Du finner veilederen her.  

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

Til personer som oppfyller vilkårene ytes det kompensasjon med 80 pst. av kompensasjonsgrunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Det må tas høyde for at kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt fra og med 2017.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen siste 12 måneder før mars 2020. For frilansere som er nyoppstartet, kan en kortere periode legges til grunn etter nærmere vurdering.

Kompensasjonsordning for ikke-skattepliktige virksomheter

Mange virksomheter innen kultur og frivillighet faller utenfor de allerede vedtatte tiltakene mot koronakrisen. Det er virksomheter som private museer, akvarier, folkehøgskoler og bruktbutikker. Kun skattepliktige virksomheter dekkes av kompensasjonsordningen som kom 17. april. Virksomheter som ikke har erverv til formål, som ikke er skattepliktige, har også inntektstap som følge av koronakrisen og tiltakene etter 12. mars, og har faste, uunngåelige kostnader. Virke ber derfor om en økonomisk kompensasjonsordning som treffer disse ikke-skattepliktige virksomhetene og hjelper dem gjennom krisen. 

 • Ordningen må omfatte ikke-skattepliktige virksomheter som har hatt betydelig inntektsbortfall som følge av koronakrisen.
 • Ordningen må sikre kompensasjon for uunngåelige kostnader for kriserammede virksomheter. Lønnskostnader må inkluderes.
 • Ordningen må sikre virksomheter som har sesongbasert inntjening

 Virke ba i et brev Finansdepartementet, i samarbeid med Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Næringsdepartementet, å utarbeide en slik kompensasjonsordning. Virke følger dette opp denne og neste uke, og ber om en kompensasjonsløsning senest i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.