Notat til regjeringen: Nye tiltak for å redde verdikjeden av norsk handel

Vi har fått med oss regjeringen og Stortinget på mange tiltak, men det trengs mer for å komme ut av likviditetskrisen og sikre arbeidsplassene i tiden fremover. Dette er en gjengivelse av et notat sendt til regjeringen 19. mars, hvor vi innstendig ber om at regjeringen nå prioriterer følgende tiltak:

Gjennom stortingsmelding handel kommer det tydelig til uttrykk at norsk handel spiller en avgjørende rolle for verdiskaping og sysselsetting. Handelsnæringen er Norges største private sysselsetter med 370 000 ansatte. Næringen bidrar til rundt 10 prosent av den totale verdiskapingen i Norge, tilsvarende rundt 240 milliarder kroner. Handelsbransjene er sterkt til stede over hele landet og bidrar til mange jobber lokalt. I tillegg er ringvirkningseffektene av handelen betydelig.

Norsk handel består av ulike typer virksomhet:

  • Store deler av norsk handel tar form av import- og grossistvirksomhet. Grossistene spiller en nøkkelrolle som forsyningsleverandører til industri, byggevarenæringen, handelsbransjen, storkjøkken/serveringsnæringen og andre deler av næringslivet som er av stor betydning for alle norske innbyggere. Også store deler av offentlig sektor drar stor nytte av grossistbasert virksomhet i tilknytning varetilførsel til sykehus, skoler og andre deler av den offentlige tjenesteproduksjonen. Grossistene besitter sterk fagkompetanse på området for logistikk, økonomi og vareflyt. For norske bedrifter er grossistbasert virksomhet et avgjørende ledd i tilnærmet alle forsyningskjeder som gjør det mulig å holde næringslivet og samfunnet i gang.

 

  • På detaljistnivå består handelen av virksomheter innen faghandel, dagligvare og drivstoff. Både dagligvare og drivstoff/bensinstasjoner er definert som samfunnskritisk virksomhet. Faghandelen betyr mye for sysselsetting og verdiskaping både nasjonalt og lokalt. Mange virksomheter innen den detaljbaserte delen av handelsnæringen spiller også en viktig rolle med hensyn til å gi jobb- og karrieremuligheter for personer uten lang formalutdanning, men med stort talent for godt kjøpmannskap. Også sett i relasjon til integrering, spiller norsk handel en viktig rolle gjennom å gi muligheter til personer som ellers ville møtt store utfordringer med å få innpass i arbeidslivet.

 

Vi er dypt bekymret for hvordan handelen rammes av korona-krisen. Store deler av vår medlemsmasse melder om et brått omsetningsfall, redusert ordreinngang og utfordringer med å håndtere egen likviditetssituasjon. Mange av våre medlemmer har gått til det skritt å permittere hele eller deler av arbeidsstokken, redusere egne åpningstider og stenge egen virksomhet.  Det er grunn til å forvente konkurser og nedleggelser om kort tid. For å unngå at de økonomiske skadevirkningene blir altomfattende for samfunnet, ber vi regjeringen og Stortinget iverksette konkrete tiltak som kan dempe de negative konsekvensene knyttet til korona-krisen for norsk handel.

 

Vi ber om at følgende tiltak prioriteres:

 

1. Endringer i husleieloven

Vi ber myndighetene endre husleieloven gjennom å innføre en ufravikelig bestemmelse som gir leietaker rett til reduksjon i leieutgifter som følge av korona-krisen. Det bør legges til rette for at leietaker kan kreve en forholdsmessig reduksjon i leie tilsvarende dokumentert omsetningsnedgang som følge av myndighetenes dramatiske tiltak for å unngå smittespredning. En slik endring vil være viktig for å unngå at store deler av handelen går over ende. Endringen i husleieloven bør gjennomføres med umiddelbar virkning.

 

2. Kontantoverføring ved akutt likviditetskrise

Vi ber regjeringen vurdere om det kan foretas en offentlig finansiert kontantoverføring for å håndtere en akutt likviditetskrise i handelsbedrifter som er pålagt nedstengt eller opplever et brått og stort omsetningsfall som følge av korona-pandemien. Vi mener dette best gjøres gjennom tilbakeføring av innbetalt arbeidsgiveravgift for første termin 2020. Ordning kan sekundært ta form av et rentefritt lån til virksomheter som ønsker det, med forfall 31.12.2020. Vi viser til at det i dag ble vedtatt etablert en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter til kultursektoren, idretten og den frivillige innsatsen.

 

3. Halv skatt på lønnsinntekter i april måned

Vi ber regjeringen legge til rette for økt økonomisk aktivitet gjennom å innføre en ordning med halv skattebelastning av lønnsinntekter i april måned. Et slikt tiltak vil stimulere store deler av handelen gjennom økt kjøpekraft i befolkningen. Tiltaket er også enkelt å implementere for arbeidsgivere som er ansvarlig for å foreta forskuddstrekk og innberette lønnsopplysninger.

 

4. Reduksjon av merverdiavgift, særavgifter og tollsatser

Vi ber regjeringen vurdere å redusere merverdiavgiftssatsene og fjerne særavgifter som grunnlag for å stimulere forbrukerne til økt konsum. Det bør legges til rette for en umiddelbar avvikling av tollsatsene på tekstiler for å stimulere til økt etterspørsel. Tiltaket vil også være et viktig forenklingstiltak for utsatte bransjer innen norsk handel, herunder sportsbransjen, mote- og fritidsbransjene, samt flere andre faghandelsbransjer.

 

5. Forhåndsbetaling for leveranser i 2020 til kommuner, offentlig eid virksomhet og andre deler av offentlig sektor

Vi ber regjeringen anmode norske kommuner, offentlig eid virksomhet, direktorat og etater om å inngå avtale om forhåndsbetaling av drivstoff og andre anskaffelser fra handelen. Dette vil være et viktig tiltak for å kompensere for en ekstraordinært krevende likviditetssituasjon blant mange av våre medlemmer.  Forhåndsbetaling kan ta form av at man inngår avtale om kjøp basert på forventet etterspørsel gjennom 2020, og gjør opp for denne leveransen allerede nå selv om leveransen/ytelsen finner sted senere i år.

Alternativt kan det inngås avtale om avregning basert på en A konto modell der offentlig virksomhet foretar en delbetaling nå for en gitt leveranse frem i tid, og at det foretas en avregning av faktisk mottatt ytelse mot innbetalt beløp mot slutten av 2020.

Foreslått tiltak har ingen statsfinansielle konsekvenser.

 

 

6. Ettergivelse av årsavgift fra Justervesenet


Vi ber regjeringen sørge for at årsavgift for tilsyn av små og mellomstore målesystem for drivstoffanlegg ikke ilegges eller halveres for 2020. Gebyret medfører en årlig utgift i størrelsesorden 10 000 kroner for en gjennomsnittlig bensinstasjon og medfører en stor kostnad i en krevende tid.

 

 

7. Redusert forfallstid for fakturaer utstedt til det offentlige

Vi ber regjeringen sørge for at forfallstiden for fakturaer utstedt til det offentlige og offentlig eid virksomhet gjøres opp innen 7 dager etter mottak. Tiltak vil særlig være viktig for å styrke likviditetssituasjonen for den grossistbaserte delen av norsk handel. Tiltaket har ingen statsfinansielle konsekvenser.

 

8. Tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg

Vi ber regjeringen sørge for et tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg. Et slikt tiltak vil være viktig for å få opp aktivitetsnivået i økonomien etter at korona-krisen er over. Fondet vil være viktig for hele verdikjeden for bygg- og anleggsnæringen, herunder også grossistbasert virksomhet innen handel med varer til bygg og anlegg. Fondet kan utformes slik at man allerede nå gir virksomheter rett til oppdrag, men at utføring skjer senere. Rett til oppdrag gir garanti om fremtidig kontantstrøm som kan brukes som sikkerhet i forbindelse med behov for kreditt fra kredittinstitusjon. Tilsvarende gjelder for grossistbasert virksomhet som kan bruke rett til vareleveranse (ordrebekreftelser og lign) som sikkerhet i forbindelse med behov for kreditt.

 

9. Tilskuddsordning i forbindelse med hurtigladetilbud langs vei

Vi ber regjeringen legge til rette for tiltak som kan sikre at bensinstasjonsnæringen ikke går over ende, og som samtidig kommer innbyggerne til gode den dagen korona-krisen er over. Konkret ber vi om at det etableres en tilskuddsordning for hurtigladetilbud som utjevner høye anleggsbidragskostnader i de tilfeller det er lang avstand mellom strømnett og veinett. En slik ordning vil styrke næringens konkurransekraft samtidig som man legger til rette for at målet om at Norge skal bli et lavutslippsamfunn, lar seg realisere. Tiltaket kan raskt iverksettes gjennom bruk av Enova i forbindelse med forvaltning og administrasjon av tilskuddsordningen.

 

10. Permittering

 

Vi krever at staten dekker hele arbeidsgiverperioden ved permittering så lenge koronakrisen pågår.

 

11. Sykemelding

Vi krever at ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona, må arbeidsgiver fritas fra betalingsplikten i hele arbeidsgiverperioden de første 16 dagene.

 

12. Bankene

Vi krever at bankene raskt og smidig behandler nye søknader om lån. Mange detaljhandlere har nå et akutt behov for kortsiktig kreditt.

Bankene har fått redusert sitt bufferkapitalkrav og er tilført likviditet fra Norges Bank gjennom regjeringens tiltakspakke. Vi mottar nå noen henvendelser fra medlemmer har fått varsel om - riktignok liten - renteøkning fra 16. mars på bakgrunn av økte renter i pengemarkedet. Vi anbefaler at medlemmene avslår dette med en for en formulering a la: «Vi viser til Norges Banks reduksjon av renten og tilførsel av likviditet (F-lån) som ser ut til å ha fått gjennomslag i NOWA. Samtidig er det forventninger om ytterligere rentenedgang."

Vi ber om at man i forbindelse med utformingen av lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter utarbeider romslige retningslinjer som gjør at også små virksomheter innen handelen kan gjøre nytte av ordningen. Det er svært viktig at ordningen utformes slik at den er lett tilgjengelig og enkel å forstå for små næringsdrivende. Videre må den utformes slik at også virksomheter med svak soliditet og vekslende overskudd/underskudd de siste årene kan gjøre nytte av ordningen. I motsatt fall vil myndighetenes tiltak knyttet til korona-pandemien bli direkte utslagsgivende for at virksomheter går over ende.
Vi ber om at man alle virksomheter gis tilsagn til lånegaranti så fremst virksomheten oppfyller ordinære krav til selskapsdrift og det ikke foreligger ekstraordinære forhold som er til hinder for at ordning kan komme til anvendelse.

Har du spørsmål om korona?

Medlem i Virke og spørsmål om korona?

Kontakt vår rådgivningstelefon på 22 54 17 00.

Åpningstider:

  • Man-fre: 08:00 til 18:00

Få svar på de vanligste spørsmålene, samt siste nytt om utviklingen på vår samleside.

Besøk samlesiden her