Tidslinje for koronakrisen

 • : Nye koronatiltak nasjonalt og i Oslo

  Hovedfokuset fra regjeringen i dag, ut over å komme med strenge regler på innreise for å unngå importsmitte, er å begrense folk i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Vi i Virke får nå veldig mange spørsmål om hvordan endringene blir for akkurat din virksomhet. Vi arbeider fortløpende med avklaringer og vil holde våre medlemmer oppdatert ved ytterligere avklaringer.

  Husk at tilstrekkelig avstand og renhold er de to viktigste faktorene og bærende i alt smittevern. Vi henviser de ulike bransjene til å etterleve smittevernveiledere som er utarbeidet, og følge de anbefalinger som der gjøres. Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen, men vil aldri kunne fjerne risikoen helt.

  Utenlandske arbeidstakere – skjerpede tiltak, ingen særlig kompensasjon
  Fra og med lørdag 31. oktober får ikke lenger arbeidstakere fra såkalt røde EU-land, unntak fra karanteneplikten. Arbeidsgivere som henter disse inn til landet må sørge for at disse er innkvartert på enerom i karantenetiden på ti dager. Det er foreløpig ingen planer om særlig kompensasjon til bedrifter med utenlandske arbeidstakere, ifølge regjeringen, men et samlet næringsliv har understreket at dette vil gi betydelige merkostnader som kan være avgjørende for norske virksomheter som allerede sliter. Regjeringen henstiller i stedet arbeidsgivere om å vurdere turnusordninger for utenlandske arbeidstakere, slik at tiden de utenlandske arbeiderne er i karantene, blir en mindre del av oppholdet deres. Videre vises det til eksisterende kompensasjonstiltak.

  Reglene for karantene skjerpes også inn for arbeidstakere fra land som ikke er røde. Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal nå testes hver tredje dag. Vi i Virke arbeider med å få oversikt over hvilke konsekvenser disse innstrammingene vil få for være medlemmer og vil komme tilbake til dette så snart Covid-19-forskriften er klar på dette punktet. Vi vil også arbeide aktivt for å sørge for at disse testregimene kan gjennomføres så enkelt og rimelig som mulig for arbeidsgiverne.

  Det ble her også tilkjennegjort at forskriften heller ikke vil endres for så vidt gjelder de særlige bestemmelsene som gjelder for særlig kritiske samfunnsfunksjoner.

  Seminarer og konferanser
  Virke forstår det som at Covid-19-forskriften § 13 forutsettes å opprettholdes slik regjeringen i dag ga uttrykk for, slik at konferanser og arrangementer som omfattes der kan opprettholdes. Har man imidlertid et planlagt arrangement som kombinerer fag og sosialt er det kun den faglige delen som kan opprettholdes i et slikt antall og skal dette da over i mer sosiale former på kveldstid er det et maks antall krav på deltakere på 50 personer (20 i Oslo).

  Avgjørende for å kunne ha 200 deltakere på et offentlig arrangement, er at øvrige smittreglene kan opprettholdes. Herunder følger kravet til at deltakerne sitter på tilviste plasser. FHI har her også uttrykt et behov for at stolene skal være fastmonterte. Virke vil adressere utfordringene ved et slikt krav overfor helsemyndighetene og kommer tilbake til dette om en slik presisering blir forskriftsfestet.

  Julebord og samlinger
  Fra natt til onsdag inneværende uke kan det nasjonalt ikke delta flere enn 50 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted, eller i leide lokaler. Den samme regelen gjelder for firmafester, og følgelig også julebord.

  På utesteder blir det stans i innslipp klokken 22 og skjenking opphører kl 24:00.

  I Oslo innføres begrensning av deltakere på 20 personer på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering (i motsetning til 50 nasjonalt).

  Se bransjesiden for kultur og opplevelser

  Påbud om munnbind i Oslo

  I Oslo blir det innført påbud om munnbind på offentlig sted, der man ikke kan overholde en meters avstand.  Butikker og kjøpesentre er eksplisitt nevnt som eksempler på slike offentlige steder.

  Virke tolker reglene slik at plexiglass ved kasser vil være et tilstrekkelig smitteverntiltak, og at reglene ikke er å forstå slik at det skal være både munnbind og plexiglass ved kassene. Vi forstår det også slik at butikkene fortsatt kan legge til rette for andre tiltak for å opprettholde avstandskrav, eksempelvis ved å sikre at antall kunder i butikkene er lavt nok til at avstand kan opprettholdes. Gitt at slike tiltak er iverksatt, forstår vi regelverket slik at det ikke er krav om munnbind i tillegg, da det nettopp er lagt til rette for at regelen om en meters avstand kan opprettholdes

  Vi understreker videre at det fortsatt er slik at butikkene må kunne kreve legitimasjon ved salg av aldersgrensebelagte varer. Kunder kan og skal fortsatt bes om å fjerne munnbindet for å kunne legitimere seg.

  Merk at påbud om munnbind gjelder også innendørs på serveringssteder både for ansatte og gjester, i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 

  Se bransjesiden for handel

  «Sosial boble» i Oslo gjelder ikke kolleger
  I Oslo er det nå anbefalt at innbyggerne ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger. Unntak er personer man bor sammen med, og personer som er i barnehage- og barneskolekohorter. Det er videre presisert at jobb-kolleger er unntatt denne regelen, og ikke trenger å telles med blant de ti. Regelen gjelder sosiale sammenkomster og sosiale kontakter.  

  Oslo: kan du jobbe hjemme, så gjør det
  I Oslo blir det videre tydeliggjort at alle arbeidstakere som ikke må være fysisk på arbeidsplassen, skal jobbe hjemmefra. Det understrekes at alle arbeidsgivere må kunne dokumentere at det er et system for hjemmekontor og det kreves at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha dette så langt som praktisk mulig.

  Dette betyr samtidig at det fortsatt er mulig å være fysisk til stede på arbeidsplassen om arbeidets art krever det, gitt at øvrige smitteverntiltak overholdes.

 • : Virkes krav til kompensasjonsordningen

  Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er tomme og utsiktene for de kommende månedene er svært usikre. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor jobber Virke videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

  Våre krav er:

  • Justeringsfaktoren må opp til 70 % fra 50 %
  • Ordningen må forlenges så lenge restriksjonene forhindrer aktivitet, minst til sommeren 2021, slik at virksomhetene får den nødvendige forutsigbarheten
  • Også store reiselivsrelaterte virksomheter som faller utenfor primærordningen må kunne søke til ventilordningen (i dag er den forbeholdt små og mellomstore virksomheter)

  Graf omsetningstap

 • : Ny støtteordning for reiseliv og event ut året

  Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer:

  1. Grensen for stort omsetningsfall økes til 40 prosent (fra 30 prosent).
  2. Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntektene kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen.
  3. Utbetalingen for hele perioden vil skje etterskuddsvis som en engangsbetaling i 2021.

  Regjeringen foreslår også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke blir omfattet av kompensasjonsordningen. Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019, og kan, for eksempel gjelde butikker som er helt avhengige av turister eller virksomheter som er helt avhengig av event.

  Rammen for ordningene er anslått til 1,4 milliarder kroner, og det vil åpnes for søknader i januar 2021. Mer detaljer om ordningen kan du lese her. 

  Virke har sammen med partene i arbeidslivet bidratt med innspill til regjeringens arbeid. Ordningen er langt fra perfekt, men den gir liv til håpet om at bredden av norsk reiseliv skal overleve pandemien. Nå er Europa rødt på kartet, ordrebøkene i reiselivet er bortimot tomme og ingen vet hva som venter oss i årets siste måneder. Den usikkerheten og risikoen bør ikke bedriftene bære alene. Derfor vil Virke jobbe videre med å få forbedret ordningen slik at den treffer hele bredden av norsk reiseliv og event.

 • : Byrådet I Oslo innfører nye smittverntiltak

  Byrådet i Oslo innfører nye tiltak mot spredning av koronaviruset

  • Maks. antall personer på arrangementer uten faste sitteplasser: 50.
   Det finnes ingen unntak på antall deltakere uten faste plasser. Men, om man merker opp korrekt antall plasser på hvert sted (slik at alle kan holde 1 meters avstand) og deler ut nummererte plasser/navngir plassene i henhold til dette, er man innenfor de nye restriksjonene og kan da holde også større arrangementer (men da maks 200).
  • Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan» fra arbeidsgiver Oslo kommune (Helsedirektoratet oppfordrer statlige aktører om det samme).
  • Påbud om bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.
  • Innføring av bruk av munnbind i hjemmetjenestene der avstand ikke kan holdes.
  • Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

  Her kan du lese hele pressemeldingen fra Oslo kommune

 • 28. september 2020: Presiseringer og justeringer

  Veileder busstransport
  FHI har så langt ikke funnet feil eller mangler i smittevernveilederen om turbuss, men ser at det for alle typer reiser hvor folk er sammen over lengre tid, kan være grunn til å ha særlige presiseringer. De ser at det kan være behov for en mindre revidering av malen som er brukt for alle smittevernveiledere som er utarbeidet, særlig forholdene omkring folk i risikogrupper. Endringene er ventet i uke 41. 

  Servering
  Helsedirektoratet anbefaler at alle serveringssteder, over hele landet, å innføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjester. Se nærmere informasjon på . Registrering av kontaktopplysninger vil være mest aktuelt for serveringssteder med skjenkebevilling, men kan også være aktuelt for andre serveringssteder. Formålet med frivillig registrering av kontaktopplysninger er å lette arbeidet med smittesporing dersom en gjest får påvist covid-19 etter besøket.

  Du finner mer informasjon om anbefalingen og personvern henholdsvis på helsedirektoratet.no og datatilsynet.no

  Smittevern ved kundekontakt
  De delene av næringslivet med utstrakt kundekontakt bes om å fortsette med den avgjørende innsatsen, og Helsedirektoratet har fornyet informasjonsmateriell som ligger til nedlasting og fri bruk. Dette materiellet foreligger også på 16 språk (inkludert norsk). Vi håper alle dermed kan fortsette å minne kundene sine på disse enkle grepene som gjør at vi kan holde samfunnet åpent. At næringslivet fortsetter å gi disse vennlige påminnelsene er et betydelig bidrag til dugnaden.

 • : Forskriftsendringer til besvær

  Mandag kom flere endringer i den såkalte Covid-19-forskriften. Dette var den 44. endringen i forskriften bare siden 27. mars i år, så selv våre våkne Virkeadvokater sliter tidvis med å henge med i svingene. Denne så langt siste endringen er ment å forenkle, gjøre det mer konsistent og skape mindre tolkningsrom og misforståelser, særlig innen karanteneregelverket. Helsemyndighetene har derfor samlet reglene for innreisekarantene og smittekarantene i én felles bestemmelse. Kravene for dem som skal være i karantene gjøres identiske, uavhengig av om karantenen skyldes nærkontakt med smittede eller innreise og skal gjøre det enda lettere for privatpersoner, arbeidstakere og arbeidsgivere å følge karantenereglene.

  Det er viktig å merke seg at: 

  ·         Du skal være i smittekarantene dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte.

  ·         Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som er røde følger av vedlegget til covid-19-forskriften, se her. Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, disse unntakene er omtalt nedenfor.

  ·         Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg. Det kreves at du kan fremlegge en test for at du var syk, som ble tatt den gangen du var syk. Den positive testen må være minst 4 uker gammel. En test etter at du var syk som kan dokumentere at du har vært syk er ikke tilstrekkelig. For eksempel er såkalte antistofftester ikke tilstrekkelig. Det er ikke krav om at testen må være tatt i Norge.

  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene og smittekarantene, den er tilgjengelig her. Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge, den er tilgjengelig her.

  En konsekvens av at reglene blir enklere, er imidlertid at innreisekarantenen blir litt strengere. Det gjøres derfor noen viktige endringer i unntakene fra karantenereglene. Endringene trådte i kraft mandag 14. september.

  ·         Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

  ·         Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige utvides til også å gjelde for Finland. Bestemmelsen strammes inn slik at den kun gjelder pendlere, som da også får krav om testing hver syvende dag. Arbeidsreisende som kommer i enkelttilfeller eller mer sporadisk må følge testregime med to tester som gjelder for resten av EØS.

  ·         Flypersonell som har vært i land og områder med karanteneplikt må i dag i innreisekarantene. Dette endres ved at det gis ett nytt unntak fra innreisekarantene for flypersonell. For flypersonell som forlater flyet på jobb i røde land, stilles det krav om testing minst hver syvende dag for å få unntak fra innreisekarantene.

  Parallelt fikk kommunene et krav på seg til å bygge opp testkapasiteten og beredskapen ellers i helsevesenet slik at de raskt kan håndtere lokale smitteutbrudd. De må opprettholde denne beredskapen i første omgang fram til sommeren 2021. Kommunenes arbeid med testing, smittesporing, isolering og karantene er avgjørende for å håndtere koronapandemien. Kommunene må kunne teste inntil 5 prosent av befolkningen per uke.

  Det som har skapt mye frustrasjon rundt omkring hos mange av våre medlemmer er den nye presiseringen i covid-19-forskriften at unntak fra karanteneplikten ved testing for arbeidsreisende i utgangspunktet skal finansieres av arbeids- og oppdragsgiver i Norge. Bestemmelsen ble først innført før sommeren i forbindelse med at arbeidsgivere hentet inn større grupper sesongarbeider mm. men nå når det også er innført for ukependlere og dagpendlere, skaper dette vesentlige utfordringer for særlig butikker langs svenskegrensen og andre som har svensker arbeidende hos seg.

  Vi har tatt utfordringene opp med Helsedirektoratet og direktoratet har presisert at selv om covid-19 forskriften sier at «arbeids- og oppdragsgivere er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen», er det ikke forbud mot at testingen kan gjennomføres av kommunen. Regjeringen har sendt ut en oppfordring til kommunene om dette og betydningen av å tilby tester for driftskritisk personell i kritiske samfunnsfunksjoner i virksomheter som ikke har tilgang til et tilfredsstillende privat tilbud. Direktoratet har også muntlig presisert overfor Virke at arbeidsgiver kun har et ansvar for å sikre at sine ansatte rent faktisk tar slike tester hver 7. dag, men at påbudet ikke var ment å gi et økonomisk ansvar. Vi har presisert at forskriftsteksten da må endres i henhold til dette og vil fortsette å legge trykk på direktoratet om utfordringene dette skaper.

 • : Handlingsplan ved smitte - Hva gjør du når din virksomhet rammes av koronasmitte?

  Høsten er over oss og med den kom dessverre også en økt smitte i deler av samfunnet. Du kan oppleve at smitten rammer akkurat din virksomhet. En virksomhet som klarer seg godt i krisen kjennetegnes av hvordan den håndterer krisen. Fellesnevneren er at de som er godt forberedt, har god oversikt over risikoområder i egen virksomhet, og en plan for hvordan de vil håndtere en potensiell smittesituasjon, klarer seg best.

  Virke har derfor laget en enkel generell, handlingsplan om forhold det er lurt å huske på om krisen skulle ramme. Best blir den om du tilpasser den akkurat til din virksomhet. Vi håper dette inspirerer og gir deg nyttige råd på veien.

  1. Handlingsplan ved mistanke eller påvist smitte i din virksomhet, blant ansatte, kunder/brukere eller besøkende.
  2. Til dine ansatte - hva gjør du hvis du mistenker eller er smittet av Covid- 19?
  3. Til deg: Tipunkts liste for god krisekommunikasjon.

  Handlingsplanene finner du her

 • : 8 av 10 må på jobb: Viktig munnbind-avklaring

  Myndighetene anbefaler munnbind på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold, hvor det har vært smitteoppblomstring den siste tiden. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 8 av 10 arbeidstakere i handels- og tjenestenæringen må fysisk på jobb. − Dette er avgjørende for å holde aktiviteten oppe på en trygg måte i næringene hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Virke-sjefen.

  − Når så mange må fysisk på jobb blir det vanskelig å redusere trykket på kollektivtrafikken. I tillegg til munnbind, bør det også sees på mulighetene for økt kapasitet i kollektivtrafikken, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Muligheten for å redusere belastningen på kollektivtransporten er begrenset for virksomheter hvor mange av de ansatte er avhengige av buss, trikk og bane for å komme seg på jobb. Det viser Virkes medlemsundersøkelse, som er gjennomført i uke 33. To av tre virksomheter sier de kan klare å halvere kollektivbelastningen fra sine ansatte, men andelen er lavere jo større virksomheten er. Blant de som må ha under en fjerdedel av de ansatte på jobb kan 9 av 10 virksomheter halvere belastningen på kollektivtrafikken, men bare halvparten av de som må ha tre fjerdedeler på jobb kan gjøre det samme.

  − Jobb nummer én nå er å unngå en stor smitteoppblomstring, og en ny storskala stenging av Norge. Nå har myndighetene endelig kommet med denne viktige avklaringen, nå er det opp til alle oss andre å ta vår del av ansvaret. Dette gjør vi for å beskytte hverandre, sier Horneland Kristensen.

 • : Oppfordring til arbeidsgivere i områder med press på kollektivtrafikken

  Det er et felles mål å holde spredningen av Covid-19 på et lavt og håndterbart nivå også fremover. For å begrense ny smitte etter fellesferien er det viktig å unngå for stor passasjertetthet på kollektivtransporten. 

  Det er hovedsakelig rushtiden som er utsatt. Når arbeidstakere skal tilbakeføres til kontoret, bør arbeidsgivere derfor planlegge for at deres ansatte ikke belaster kollektivtransporten mer enn det er kapasitet til – gitt veileder for Smittevern i kollektivtransport.  

  Oppfordring til arbeidsgivere  

  Særlig i større virksomheter der en betydelig andel av de ansatte bruker kollektivtransport til og fra arbeidet, oppfordres arbeidsgivere til å utarbeide en plan for hvordan de kan bidra til å forskyve og redusere bruk av kollektivtransporten, for å redusere smitterisikoen. En tidsbegrenset reduksjon i bruken av kollektivtransporten vil bidra til at samfunnskritiske tjenester opprettholder god drift, og at virksomheter som av driftshensyn har liten eller ingen fleksibilitet til å skyve på arbeidstidsplaner sikres bemanning.

  Steg 1:

  Den enkelte virksomhet bør først kartlegge:

  • hvor stor andel av virksomhetens ansatte som normalt bruker kollektivtransport til og fra arbeidsplassen
  • hvilke tider ansatte normalt møter på arbeidsplassen, og hvor stor del av bruken av kollektivtransporten som skjer i rush-tiden 07.00-09.00 om morgenen og 15.00-17.00 om ettermiddagen
  • om ansatte har anledning til heller å benytte kollektivtransport utenfor rushtiden, dersom det er tilrettelagt for det (for eksempel om de er avhengig av åpningstider i barnehage)

  Steg 2:

  Med bakgrunn i kartleggingen i steg 1 bør den enkelte virksomhet legge en arbeidsreiseplan med formål å redusere belastningen på kollektivtrafikken. Det kan for eksempel dreie seg om:

  • endret kjernetid slik at topper i eller rundt rushtiden kan unngås (for eksempel 10-14)
  • kombinasjon av hjemmekontor med arbeid fra arbeidsplassen (for eksempel halve dager, annenhver dag)
  • oppfordre til å gå eller bruke sykkel, el-sykkel (for eksempel foreslå sykkelklubber)
  • oppfordre til samkjøring med privatbiler der inntil 3 personer kjører sammen (med de samme personene hver gang)

  Det forutsettes at arbeidsreiseplanen opprettes i henhold til lov og eventuelle tariffavtaler som gjelder for virksomheten.

  Virksomhetens tiltak bør samlet sett føre til en halvering av kontoransattes bruk av kollektivtransport i rushtiden i forhold til normalsituasjonen – så lenge myndighetene anbefaler kontaktreduserende tiltak på dagens nivå.

  Dersom kollektivselskapene kunngjør statistikk som viser at andre tidspunkter enn den normale rushtiden blir overbelastet, bør arbeidsgivere vurdere tilsvarende justeringer i sin arbeidsreiseplan.

 • : Nytt reiseråd

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

  Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området: Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

  Øvrige land i EØS/Schengen-området: Estland, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

  Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag. Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

 • : Viktig informasjon til arbeidsgivere som ansetter utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold

  Helsemyndighetene arbeider fortsatt aktivt for å begrense smittespredningen som kan følge med på åpningen av landets grenser. Arbeidsgivere som ansetter utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold har i disse dager et særlig fokus, se informasjon.

  Det er særlig viktig at arbeidstakerne får vite at de må teste seg ved symptomer på Covid 19, og at slik testing er gratis. Det er derfor utarbeidet informasjonsplakater på hele 11 språk og vi ber deg laste ned og henge opp de relevante plakatene for din virksomhet.

  Informasjon til reisende som ankommer Norge (covid-19).

  Plakatene kan også lastes ned her;

  Norsk (PDF)

  Engelsk (PDF)

  Filippinsk (PDF)

  Litauisk (PDF)

  Polsk (PDF)

  Rumensk (PDF)

  Russisk (PDF)

  Serbisk (PDF)

  Thai (PDF)

  Ukrainsk (PDF)

  Vietnamesisk (PDF)

 • : Endringer i kompensasjonsordningen

  Kompensasjonsordningen er forlenget og gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. 

  Egenandelen er fjernet. Og fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er utsatt til 31. juli 2020. For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.

  Se endringene i kompensasjonsordningen som ble vedtatt 1. juli

 • : Rammene for lønnstilskudd for permitterte er fastsatt

  Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Finansdepartementet har nå fastsatt rammene for ordningen. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

  Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger. På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb.

  Les mer om rammene for lønnstilskuddsordningen

 • : Gjennomslag for små kompensasjonsbeløp – grensen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører settes til 15.000

  Finansdepartementet har etter anmodning fra Virke og Regnskap Norge endret forskriften for kompensasjonsordningen. Det skal ikke lenger kreves bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor for kompensasjonsutbetalinger opp til 15.000 kroner.

  − Dette er et viktig gjennomslag for å bevare små bedrifter over hele landet. Majoriteten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen, som ble først og hardest rammet av koronakrisen, består av små bedrifter. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Regnskap Norge og Virke, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke

  I forskriften heter det nå at «søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.»

  Les mer om forskriften

  Mange av søknadene fra kriserammede bedrifter om kompensasjon for å dekke faste uunngåelige kostnader gjelder små beløp. I flere tilfeller innebærer krav om at søkere som har fått tildelt tilskudd må legge frem en bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på innholdet i søknaden om kompensasjon at vinninga går opp i spinninga, og i noen tilfeller faktisk et netto tap for virksomheten. Derfor ba Virke og Regnskap Norge Finansdepartementet om at det innføres en terskelverdi for når det stilles krav om bekreftelse.

  En gjennomgang av innsyn i vedtak om tildelt tilskudd viser at det er foretatt 42 081 unike tildelinger fra kompensasjonsordningen fordelt på 27 57 selskap. Nærmere hver fjerde tildeling (24,9 prosent) innebærer en utbetaling på 10 000 kroner eller mindre. En rekke av våre medlemsvirksomheter har mottatt utbetalinger i sjiktet 5 – 10 000 kroner. Samtidig er utgiftene ved å få utarbeidet bekreftelsen det stilles krav om etter forskriften ofte også i dette sjiktet, eller høyere. Uten den nye terskelen vil ofte hele eller store deler av kompensasjonsbeløpet som er mottatt gå til å dekke utgiftene som er relatert til bekreftelsen(e) det stilles krav om. Bedrifter har opplevd at disse utgiftene overstiger det mottatte kompensasjonsbeløpet.

 • : Covid-19 forskriften åpner for arbeid i karantenetiden for EU/EØS-borgere

  1. juni vedtok regjeringen endringer i Covid-19-forskriften. Forskriften innebærer at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten så fremt vilkårene for unntak i Covid-19-forskriften § 6 åttende ledd er oppfylt.

  forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) skal § 6 nytt åttende ledd lyde:

  Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

  Personer fra Schengen- og EØS-områdene kan dermed arbeide uten hinder av karanteneplikt (10 dager etter §5) etter at første test er negativ. Men vedkommende må oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted på fritiden inntil andre test også er negativ. Den andre testen kan tidligst tas på dag 5. Det er arbeids- eller oppdragsgiver som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

  Ved positiv test skal personen i isolering og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

  Endring i Covid-19 forskriften

 • : Statsminister Erna Solberg møtte Virkes medlemmer

  I dag ble det avhold et digitalt medlemsmøte med statsminister Erna Solberg og administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen. Statsministeren svarte på spørsmål fra Virkes medlemmer om temaer som grønn omstilling i handels- og tjenestenæringen, reiselivsbransjen, og regjeringens plan for veien videre etter koronakrisen.

  Se opptak av møtet på Youtube

 • : Utsatt frist for å søke om kompensasjon til 31. juli

  Finansdepartementet har besluttet å utsette fristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.  Fristen var opprinnelig 30. juni. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020. Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.

  Det er åpnet for å søke for mai, i tillegg til mars og april, og egenandelen er fjernet. Se informasjon om endringer og søk her.

 • : Viktige gjennomslag vedtas i Stortinget 19.juni

  Stortinget vedtar den 19. juni revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3. Virke har jobbet mye med denne pakken, slik vi har gjort med de andre tiltakspakkene som har kommet etter 12. mars, da Norge erklærte koronakrise.

  Helt på oppløpssiden har vi fått gjennomslag for å inkludere underleverandører innenfor teknikk i kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer, slik at disse kan  søke kompensasjon for tapte inntekter ved avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren. Her er de viktigste gjennomslagene i revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3.

  Kompensasjonstiltakene:

  • Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges ut august. Egenandelen (som var redusert fra 10.000 til 5.000) fjernes fra og med søknader for mai.
  • Det innføres en ordning med lønnstilskudd for juli og august for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Les mer her.
  • Pakkereisebedriftene får 500 millioner kr i en tilskuddsordning og 1,5 milliarder i låneordning. Dette kom til i budsjettavtalen 11. juni
  • Likebehandling for ideelle og private ved tildeling av krisemidler i helse/omsorg.
  • Kompensasjonstiltakene utvides for ikke-skattepliktige virksomheter, blant annet museer, kulturhus og underleverandører til kulturarrangementer. Det gjenstår imidlertid flere områder som faller utenfor kompensasjonsordningene, blant annet bruktbutikker, folkehøyskolers aktivitet og inntektsbortfall i frivillig sektor. Dette jobber Virke videre med.

  Andre gjennomslag:

  • Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4 prosentpoeng i mai og juni. Innbetaling er utsatt til 15. august.
  • Formuesskatt på arbeidende kapital får økt rabatt fra 25 til 35 pst (verdsettelse av aksjer og driftsmidler). Det gir bedre likviditet for private eiere i bl.a små og mellomstore bedrifter.
  • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides og forbedres. Nye grenser blir 25 ansatte og 25 millioner i driftsinntekt/balanse. 
  • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå for å redusere grensehandel. Avgifstreduksjonen får virkning fra 1. juli.
  • Søknadsbasert tilskuddsordning til frivillige virksomheter på 400 millioner kroner.
  • Det vedtas en pakke for å øke byggeprosjekter på til sammen 4 mrd kr. 650 millioner bevilges til næringslivsfond i kommunene.

  Les mer om Stortingets vedtak om krisepakke 3 og revidert nasjonalbudsjett.

 • : Kompensasjon kan nå søkes for mai

  Bedrifter med stort omsetningsfall under koronakrisen kan nå søke om kompensasjon for å dekke faste, uunngåelige kostnader for mai, i tillegg til april og mars. I søknadene for mai slilpper bedriftene egenandel, som tidligere har vært på 10 000 og 5 000 kroner. Søk her.

  Kompensasjonsordningen forlenges til juli og august.

  Det er laget en egen ordning for sesongbedrifter. Se hvordan du beregner «sesongfaktoren» og søk her.

 • : Utsatte frister for årsregnskap og generalforsamling

  Stortinget har vedtatt midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, og avholde ordinær generalforsamling og årsmøte.

  Dette for å avhjelpe virksomheter som er rammet av koronakrisen. Fristene utsettes med to måneder, og loven gjelder ut 2020. Les mer om Stortingets vedtak.

 • : Utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetaling

  Stortinget har vedtatt at bedrifter kan søke om å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter.

  Bedrifter kan søke fra 10. juni og frem til 31. desember 2020. Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent.

  Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020. Informasjon om betalingsutsettelse og hvordan man søker hos Skatteetaten.

 • : Endringer i nasjonale råd om antall deltakere i arrangement fra 50 til 200

  Store arrangement krever ansvarlig arrangør. Når grensen utvides fra 50 til 200 personer, opprettholder regjeringen kravet om ansvarlig arrangør som må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for enkel smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

  Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder. Dette gjelder ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.

  - Dette er fordi alle tilstelninger der mange personer samles vil kunne utgjøre en risiko for smittespredning, understreker helseminister Bent Høie.

 • : Budsjettavtale med viktige gjennomslag

  Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble 11. juni enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke 3 mot koronakrisen. 

  Etter intens tautrekking i Stortinget fikk Virke gjennomslag for at det etableres en tilskuddsordning på 500 millioner til pakkereisebedrifter, i tillegg til låneordning på 1,5 mrd. Dette satt langt inne, og er avgjørende viktig for mange bedrifter som står i fare for å gå konkurs. Virke har også fått gjennomslag for at egenandelen fjernes for bedrifter som omfattes av kompensasjonsordningen med virkning fra mai. Kompensasjonsordningen forlenges ut august, slik regjeringen har foreslått.

  Mer om budsjettavtalen mellom Frp og regjeringspartiene.

  Revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakken vedtas av Stortinget 19. juni.

  Her er de viktigste punktene i budsjettavtalen for Virkes medlemmer:

  Kompensasjonstiltak

  • Egenandel for bedrifter som omfattes av kompensasjonsordningen – som er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner - fjernes med virkning fra og med mai (søknader om kompensasjon for mai).
  • Det er enighet om å forlenge kompensasjonsordningen til og med august og innføre ordningen med lønnstilskudd for juli og august, slik regjeringen har foreslått.
  • Pakkereisebedrifter: Innenfor rammen på to milliarder etableres det en tilskuddsordning på 500 millioner til pakkereisebedrifter, det resterende er låneordning. Begge ordningene legges til Innovasjon Norge. Summen av støtte og lån kan utgjøre inntil 80 pst. av totale refusjoner. Støtten kan for den enkelte virksomhet være maksimalt 800 000 euro. Det tas forbehold om godkjennelse av støtteordningen i ESA
  • Sesongbedrifter: Det ble ikke gjort nye grep nå for å inkludere flere sesongbedrifter i kompensasjonsordningen utover regjeringens forslag om en del utendørs virksomhet. Partiene viser til at 1255 overnattingssteder i den generelle kompensasjonsordningen så langt har fått tildelt 256 millioner kroner for å dekke uunngåelige faste kostnader. Partiene «legger til grunn at den generelle kompensasjonsordningen vil være et godt bidrag også gjennom juni, juli og august, sammen med en forventning om økt aktivitet … og ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av situasjonen for reiselivsnæringen, forslag til tiltak tilpasset situasjonen og forvaltningen av evt nye ordninger senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021».
  • Fortsatt ingen løsning for selskaper med prosjektbasert økonomi: Virksomheter med prosjektbasert økonomi faller utenfor kompensasjonsordningen. Virke har arbeidet for en modell som kan gi rimelig kompensasjon for selskaper der de regnskapsførte inntektene svinger voldsomt fra måned til måned og fra år til år. Det ble ingen løsning på dette i budsjettavtalen nå, men Virke forfølger saken over sommeren.
  • Ikke-skattepliktige virksomheter: Kompensasjonsordningen for arrangementer i frivilligheten skal nå utvides til å gjelde flere typer arrangementer og flere typer arrangører, men ennå gjenstår mye. Det er ventet at Kulturdepartementet vil sende en oppdatert forskrift på høring før sommeren. Virke vil følge disse sakene nøye, og være tett på for å sikre at ordningene treffer best mulig.

  Se resten av tiltakene her.

 • : NAV er klare til å betale ut lønnskompensasjon

  NAV er endelig klare til å utbetale refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn.  

  Arbeidsgivere som har permitterte ansatte må gjøre to ting for å hjelpe NAV å betale ut riktig beløp:  

  • Rapportere permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen
  • Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i NAVs nye løsning som du finner ved lenken under. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Arbeidsgiver må kontrollere at informasjonen om permitteringen er riktig.  Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere. Man enten «lime inn» informasjon om personer som er permittert i løsningen eller laste opp Excel-malen som ligger på NAV sine nettsider. Man kan legge inn ansatte enkeltvis eller gruppevis. NAV støtter dessverre ikke å lastes opp direkte fra lønns- og personal systemer. Det har gått fort med utvikling av løsningen og de har derfor ikke hatt mulighet til tilpasse alle behov. NAV informerer om at pengene vil komme på konto i løpet av 2-3 virkedager.  

  Se løsningen her

  Forskriften

 • : Smittevern, store samlinger - og arbeidstakeres rett til ytringsfrihet

  Etter helgens markering mot rasisme foran Stortinget har det kommet reaksjoner på praktiseringen av smittevernreglene.

  Helsemyndighetene har mandag 8. juni presisert at det ikke er nødvendig med karantene for alle som deltok. Karantenereglene er knyttet opp til nærkontakt med enten husstandsmedlem som har testet positivt (da må man i karantene i ti dager) eller andre nærkontakter med smittede over 15 minutter. Helsemyndighetene har i stedet for å pålegge karantene, rettet fokus på det å følge med på symptomer. Involverte medarbeidere må følge med på eventuelle symptomer og om dette oppstår må de holde seg hjemme og få tatt en test så snart som mulig. Deretter ta en ny test to til tre dager etter første test hvis symptombildet vedvarer.

  Covid19-forskriftens formål er å begrense spredning av viruset blant befolkningen og helsepersonell. Arrangementer som strider mot smittevernreglene gir derfor arbeidsgiver mulighet innenfor styringsretten til å pålegge hjemmekontor hvis ønskelig og praktisk mulig. Driftshensyn gjør dette likevel vanskelig å praktisere i mange virksomheter. Helsemyndighetene understreker at dette da heller ikke er nødvendig. Ledere oppfordres generelt til å ha god dialog med sine medarbeidere om aktiviteter på fritiden som kan påvirke deres mulighet til å oppfylle arbeidsforpliktelser, finne praktikable løsninger som begrenser "ikke-nødvendige" reiser og større ansamlinger, og minne om fortsatt avstandsbegrensning på en meter.

 • : Det kan søkes om utsatt mva-betaling

  Stortinget sier ja til at bedrifter kan søke om å få utsatt mva-innbetalingen som forfaller 10. juni. Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 ble utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. 

  Dette kan være et stort beløp å betale for bedrifter som har kommet i likviditetsskvis på grunn av koronakrisen, noe Virke har tatt opp med regjeringen og Stortinget. Stortinget fremskyndet denne uken behandlingen av en forenklet søknadsordning slik at næringsdrivende som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om betalingsutsettelse.

  Bedrifter kan også søke om utsatt betaling av andre skatter og avgifter i den nye forenklede søknadsordningen, og det er lagt opp til at ordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020. Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent. Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020, ifølge Finansdepartementet.

  Informasjon om betalingsutsettelse og hvordan man søker hos Skatteetaten.

 • : Feriebudsjettet kuttes sammen med utenlandsferien

  For et halvt år siden oppga hele 6 av 10 av de som skulle på sommerferie at de planla å reise til utlandet. Nå svarer kun 7 prosent det samme. Samtidig kutter nordmenn feriebudsjettet med 16 000 kroner. Det viser tall fra Virke Reiselivs befolkningsundersøkelse.

  - Overnattingssteder, aktivitets- og opplevelsesaktører landet over står nå klare til å ta imot norske gjester. De er mulighetsorienterte, men det er ikke til å komme unna at det blir en tøff sommer og et tøft år for reiselivsnæringen. At folk kutter i eget feriebudsjettet understreker dette, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

  Feriebudsjettet har aldri vært lavere

  64 prosent planlegger å ta sommerferie i år, noe som er en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med desember, og det laveste tallet Virke har registrert siden undersøkelsen første gang ble gjennomført i 2012. Også feriebudsjettet er det laveste Virke noen gang har registrert. Gjennomsnittshusstanden planlegger å bruke 27 050 kroner på ferie i 2020. Til sammenligning planla norske husstander å bruke 43 050 kroner da de ble spurt i desember 2019.

  - Samtidig melder flere aktører om at det begynner å komme inn bookinger fra norske gjester. Det finnes heldigvis lyspunkter i en ellers mørk tid for reiselivsnæringen, sier Bergmål.

  Gjør ikke opp for utenlandsturisme

  Virke mener det er positivt at flere ser ut til å planlegge ferie i eget land, men mener tallet er for lavt til å kunne dekke opp for alle de utenlandske turistene som nå uteblir som følge av reiserestriksjoner.

  - Vi er bekymret over at mange aktører ikke vil klare seg. Mange lever av sommersesongen alene, har små marginer og er avhengige av internasjonale gjester. Mange av disse treffes heller ikke av regjeringens tiltakspakker, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

  Bærekraft er i vinden

  6 av 10 svarer at attraksjoner og opplevelser er styrende for deres valg av reiseprodukter, mens 3 av 10 svarer at miljø er styrende for deres valg av reiseprodukt. Antallet som sier at miljø er styrende er stabilt, sammenlignet med fjoråret. - Vi har lenge sett at bærekraftige reiser er en trend, og håper nordmenn vil søke seg til bærekraftige reisemål og virksomheter denne sommeren, sier Bergmål

  Folk vil bli i Norge, selv om grensene åpner til sommeren

  På spørsmål om man vil reise på ferie til utlandet denne sommeren dersom det blir mulig, svarer nesten 7 av 10 nei.

  - Det er helt umulig for folk å planlegge for utenlandsferie slik situasjonen er nå. Derfor er det ikke overraskende at mange ikke vil reise på tur ut av landet denne sommeren, sier Bergmål. Virke mener det er behov for at myndighetene nå jobber proaktivt med å legge til rette for å få i gang igjen en gradvis gjenåpning av grensene, på en trygg og god måte.

  - Vi registrerer at en rekke land nå åpner for turister fra Norge, mens norske myndigheter fremdeles holder igjen. Det å få i gang igjen internasjonal turisme er viktig både for norsk reiselivsnæring, men også for alle de landene som lever av turisme, sier Bergmål.

  Tallene er utarbeidet på vegne av Virke, av Opinion i mai 2020. Presentasjon med tall ligger vedlagt denne utsendelsen.

 • : Gjennomslag for lønnstilskudd

  For Virke har det vært viktig at myndighetene klarer å ha to tanker i hodet samtidig; både å gi krisehjelp og å stimulere til økt aktivitet for de som kan øke. Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene som fortsatt er sterkt kriserammet. 

  Mange bedrifter begynner nå å få hodet over vannet, men har samtidig hatt for stort inntektstap til å kunne ta permitterte raskt tilbake i jobb. For å hjelpe disse virksomhetene å få ansatte raskt tilbake i jobb foreslår regjeringen å innføre en ny ordning med lønnstilskudd. Her har Virke fått et viktig gjennomslag.

  Hva innebærer lønnstilskuddsordningen?

  Virksomhetene kan søke om lønnstilskudd for juli og august eller bare august. Ordningen gjelder for virksomheter som tar tilbake egne permitterte som var registrert helt eller delvis permittert hos NAV per 28. mai 2020, før ordningen ble lansert, og som er sysselsatt i bedriften i hele perioden det søkes støtte for. De permitterte må tilbake i minst den samme stillingsbrøken som før permittering. Det gis ikke støtte til permitteringer som gjennomføres etter lansering av ordningen, fordi ordningen ikke skal gi bedrifter insentiver til å gjennomføre nye permitteringer. Det gis heller ikke støtte for ansatte som permitteres på ny i løpet av støtteperioden. Regjeringen vurderer å stille krav om at permitterte som tas tilbake, ikke kan permitteres på ny eller sies opp i en viss periode etter utløpet av støtteperioden.

  Hvor mye får virksomhetene i støtte?

  Støtten utmåles etter hvor mange permitterte som er tatt tilbake ved inngangen til måneden og omsetningssvikt i støttemåneden, målt i forhold til samme måned i fjor og beregnet på samme måte som i kompensasjonsordningen. Støtten justeres ut fra omsetningsfall i juli og august, og utbetales etter støtteordningens utløp. Det innebærer at det gis støtte for to måneder for permitterte som er tatt tilbake før 1. juli, og for én måned for permitterte som er tatt tilbake før 1. august. Det legges opp til at bedriftene kan søke om støtte etter utløpet av august, og at beløpet utbetales samlet og etterskuddsvis.

  • Bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per månedsverk som tas tilbake fra permittering.  Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får støtten avkortet. Bedrifter med mindre enn 10 pst omsetningsfall får ikke støtte.
  • Stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet, og dermed heller ingen rapportert omsetningssvikt, vil også kunne søke. For disse gjelder samme dokumentasjonskrav til permitterte som tas tilbake, men ingen avkorting mot omsetningsfall. Støttebeløpet settes til 10 000 kroner per måned for hver permittert (månedsverk) som tas tilbake. 
 • : Kompensasjonsordningen forlenges til og med august

  Virke er glad for at regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til og med august. Det er viktig for alle virksomhetene som har hatt stort omsetningstap under koronakrisen, som ikke kan øke omsetningen vesentlig den nærmeste tiden og ikke minst for virksomhetene som fortsatt er pålagt stengt, slik som treningssentrene og de som har store arrangementer. 

  Forlengelse har vært diskutert mye i det siste, og mange har tatt til orde for en raskere avvikling. Heldigvis har Virke fått gjennomslag. Forlengelse blir imidlertid i en nedtrappet form. Det maksimale støttebeløpet foreslås nedjustert til 70 millioner kroner i juni og juli, og videre ned til 50 millioner kroner i august. Støttefaktoren foreslås samtidig nedjustert til 0,7 prosent i juni og juli, og 0,5 prosent i august. 

 • : Virke advarer mot å friskmelde norsk næringsliv

  Det er fortsatt fare for langsiktige skadevirkninger på norsk økonomi og sysselsetting. Regjeringens forslag tar oss i riktig retning, men vi må ikke glemme de mest kriserammede delene av næringslivet.

  - Nå starter jobben med å flytte virksomheter over fra respirator, til rehabilitering. At regjeringen kommer med tiltak for privat vekst, byggenæringen og grønn omstilling er bra, men regjeringen burde satset mer på sirkulærøkonomi og grønne jobber i handels- og tjenestenæringen. Men Virke er bekymret for at det nå skapes en opplevelse av at alt går bra – det er fortsatt langt igjen til lønnsomhet og normal drift for veldig mange. To av tre virksomheter i handels- og tjenestenæringen tror ikke aktivitetsnivået er tilbake som før krisen før ved utgangen av året, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

  Virke er lyttet til

  - Grepet med lønnstilskudd er viktig for å hjelpe i gang virksomhetene som har mulighet til noe drift– dette har Virke vært en pådriver for. Fire av ti av våre medlemmer sier de har oppgaver som de permitterte kan gå i gang med. Men for mange, som i reiselivet, vil dette ikke hjelpe nok, sier Kristensen.

  Kompensasjonsordningen forlenges til og med august, men i nedtrappet form.

  - En forlengelse av ordningen er viktig. Vi må ha to tanker i hodet: Lønnstilskuddsordningen skal hjelpe de som har hodet over vannet til å komme i gang. Men noen vil ikke ha muligheter til å øke omsetningen vesentlig i tiden fremover på grunn av myndighetenes restriksjoner og ettervirkningene av disse, for eksempel i reiseliv og kultur. Og noen er fortsatt pålagt stengt av myndighetene, som treningssentre og de som lager større arrangementer. Derfor er det viktig at kompensasjonsordningen ikke strupes for raskt. De ekstra bevilgningene til reiselivet og reduksjon i formueskatt vil hjelpe, men ikke sikre friskmelding så lenge det ikke finnes et marked, sier Kristensen.

 • : SV foreslår egen feriepengekonto

  En av fem av våre medlemmer har gitt utrykk for at de er usikre på om det er penger i virksomheten til årets feriepengeutbetaling. Problemet er mest utbredt i bransjene som er hardest rammet av koronakrisen.

  På bakgrunn av dette har SV bedt regjeringen om å fremme et forslag som sikrer at feriepenger skal settes på en særskilt konto fra de er opptjent til de skal utbetales, på lik linje med mva. Forslaget ligger nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Dersom en slik lovendring vedtas vil det ha store konsekvenser for likviditeten og driften i mange virksomheter ved at midler låses over lang tid. Virke jobber aktivt mot at forslaget skal vedtas, og har sendt inn brev til arbeids- og sosialkomiteen der vi tar opp følgende:

  • SVs forslag har kun symboleffekt for de ansatte som står i fare for å ikke få utbetalt årets feriepenger. Det tar tid å vedta og implementere en slik løsning.
  • Utfordringen med å utbetale feriepenger er lite utbredt i en normal situasjon.
  • Virke advarer mot å pålegge virksomhetene varige krav som vil være til varig ulempe, begrunnet i den helt spesielle og forbigående situasjonen næringslivet nå står i. 
  • Feriepengene er en viktig del av likviditeten i mange virksomheter. I virksomheter med lave marginer og liten likviditet vil forslaget ha stor negativ betydning for hvordan virksomheten kan drifte, og kan stenge for andre investeringer som sikrer fremtidig lønnsom drift.
  • Feriepengene er allerede godt sikret ved at det stilles krav om regnskapsmessig avsetning, og eventuelt lønnsgarantifondet ved konkurs.  
  • Eventuelle endringer om opptjening og utbetaling av feriepenger får store konsekvenser, og må bygge på et grundig utredningsarbeid sammen med partene i arbeidslivet. Myndighetene har allerede tatt initiativ til et slik arbeid der det skal vurderes endringer for å sikre at den norske løsningen er i samsvar med EU-retten. Det bør ikke vedtas enkeltstående endringer på siden av dette.  
 • : Gjenåpningen har begynt, men situasjonen er alvorlig for mange

  Gjenåpningen har begynt, men situasjonen er alvorlig for mange. Vi har fått nye svar fra våre medlemmer om aktivitetsnivå og permitteringer under koronakrisen. Aktiviteten tar seg opp igjen, men fra svært lave nivåer:

   • I april hadde Virkes medlemmer i gjennomsnitt en omsetningsnedgang på 44,6 % sammenlignet med det de forventet før koronapandemien.
   • Fortsatt har 56 % av Virkes medlemmer permittert ansatte. I alt er 19,5 % av de ansatte hos Virkes medlemmer permittert.
   • 2 av 3 tror ikke aktivitetsnivået vil være tilbake som før krisen før mot slutten av året. Ordreinngangen for 3. kvartal er også vesentlig lavere enn ved samme tid i fjor for 44 % av virksomhetene.
   • Potensialet for ytterligere aktivitetsøkning er begrenset under nåværende smitteverntiltak: 1 av 4 medlemmer sier at myndighetspålagte begrensninger er største hinder for økt aktivitet og 4 av 10 vil ikke klare å drive med overskudd under nåværende smitteverntiltak.

   Flere næringer sliter fortsatt tungt. Innenfor reiseliv er gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 11 %, mens restaurant, servering og opplevelser opererer på 40 % av full kapasitet. Her er henholdsvis 70,5 % og 52,3 % av arbeidsstyrken fortsatt permittert. Noen lyspunkter er det likevel. Fra starten av mai til midten av mai, har særlig handelen sett økt aktivitet. 61 % av virksomheter innenfor faghandel ser nå omsetningsvekst siste to uker, sammenlignet med 48 % ved inngangen til mai. 

  • : Statlig lånegaranti forlenges ut året

   Regjeringen har besluttet å forlenge garantiordningen for lån til bedrifter ut året. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil Finansdepartementet informere om det i god tid.

   Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronaviruset. Ifølge GIEK hadde bankene per 20. mai gitt ca. 2 700 lån under ordningen, hvorav 2 600 er gitt til små og mellomstore bedrifter. Varehandelen ligger på toppen i innvilgede lån. Samlet har bankene hittil lånt ut vel 8,3 milliarder kroner under ordningen.

   Forlengelse av garantiordningen er godkjent av ESA. Les mer her.  

  • : Viktig med avklaring om kompensasjonsordning

   Virke øker presset på regjeringen for å forlenge og forbedre kompensasjonsordningen og å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter som ikke har erverv som formål.

   Virke får svært mange henvendelser fra slike ikke-skattepliktige virksomheter som dermed ikke kan bruke kompensasjonsordningen som er etablert, og som også faller utenfor tiltakene som er etablert for enkelte virksomheter i kultur og frivillighet.

   Virke har tatt dette opp med regjeringen ved flere anledninger, og har kritisert regjeringens mangelfulle svar i revidert nasjonalbudsjett. Statsminister Erna Solberg har gitt virksomhetene håp ved å si i Stortingets spørretime at regjeringen fortsatt jobber med å få dette på plass.

   Virke har fulgt opp med et nytt brev til kulturministeren og flere andre departementer, der vi etterlyser svar på om det vil bli etablert en kompensasjonsordning som når bredden av kriserammede virksomheter i kultur, frivillighet, organisasjoner med ideelt formål, bruktbutikker, folkehøyskoledrift, museumsvirksomhet, kulturhusdrift mm.

   Virke ber om at

   • ordningen må omfatte ikke-skattepliktige virksomheter som har hatt betydelig inntektsbortfall som følge av koronakrisen. 
   • ordningen må sikre kompensasjon for uunngåelige kostnader for kriserammede virksomheter. Lønnskostnader må inkluderes. 
   • ordningen må bidra til at de kriserammede virksomhetene kommer seg igjennom krisen. 

   Regjeringen har varslet at den vil komme med avklaringer i en tilleggsproposisjon til Stortinget ved månedsskiftet. Virke ber Stortinget å være tydelig i sine krav til regjeringen.

  • : Kriserammede bedrifter kan søke om kompensasjon for april fra 16. mai

   Søknadsportalen kompensasjonsordning.no åpner 16. mai for søknader for april måned. Nå kan bedrifter med omsetningsfall søke kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader i april. Det er få endringer i vilkårene siden mars, opplyser Finansdepartementet til Virke.

    Modellen justeres noe for å treffe enkelte typer sesongbedrifter bedre. Egenandelen er nå 5 000 kroner, mot 10 000 i mars. Finansdepartementet har dessverre vært lite villig til å justere andre vilkår. Virke fortsetter det politiske arbeidet med å få til forbedringer i kompensasjonsordningene.

   Forskriften for april-søknader legges ut her i løpet av kvelden 15.mai.

  • : Veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass, mange nye smittevernsveiledere, herunder det som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

   Reiseliv

   Kultur og opplevelser

  • : EU-kommisjonen lanserte i dag en turisme og transportpakke

   Den kan leses her og inkluderer:

   • En overordnet reiselivsstrategi for 2020 og i årene fremover: overall strategy 
   • En felles tilnærming til å gjenopprette fri bevegelse og redusere restriksjoner ved EUs indre grenser, på en gradvis og koordinert måte:  common approach 
   • Et rammeverk for å støtte gradvis reetablering av transport, samtidig som sikkerheten til passasjerer og personell ivaretas:  framework 
   • En tydelig avklaring av at forbrukere som ønsker pengene tilbake for avlyste reiser skal få tilbakebetalt, og en anbefaling som tar sikte på å gjøre vouchere til et attraktivt alternativ til kontantrefusjon for forbrukere: recommendation 
   • Kriterier for å gjenopprette reiselivsaktiviteter trygt og gradvis, og for å utvikle branjestandarder for virksomheter som hotell: Criteria 
  • : Virke mener regjeringen må satse mer på det nye næringslivet

   Regjeringen utvider reglene for opsjonsskatt og satser på klimateknologi i revidert nasjonalbudsjett. − Begge disse tiltakene er bra, men hvis regjeringen vil vise at de satser på det nye næringslivet, må vi ha flere ordninger på plass, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Regjeringen utvider reglene for skatt på opsjoner fra 12 til 25 ansatte, og fra 16 millioner til 25 millioner kroner i omsetning, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Dette er etterlengtede tiltak som innebærer bedre rammevilkår for oppstarts – og vekstselskaper. Hovedorganisasjonen Virke organiserer handels- og tjenestenæringen og mener dette treffer, men at gründerne trenger mer.

   Vi er fornøyde med lettelsene i opsjonsbeskatningen. Det er et godt steg i retning av en mer gründervennlig næringspolitikk, men skal vi få fart i oppstart- og vekstselskapene, må vi satse mer, sier Horneland Kristensen. Han mener det er spesielt to tiltak som vil bety mye for gründere.

   Vi har tett dialog med gründermiljøene, og vet at for dem er det viktig å få på plass en aktiv permitteringsordning, slik Virke foreslår som et tiltak for hele det berørte næringslivet. Å sitte med hendene i fanget virker fremmed for en gründer som har satset alle døgnets timer og sparepengene på sin idé. Det er disse som skaper fremtidens næringsliv, og som vi er vi helt avhengige av, sier han. Horneland Kristensen mener regjeringen også i enda større gra bør bruke eksisterende miljøer.

   Innovasjon Norge har fått utvidet mandat og myndighet, men vi vet at gründerne også trenger en annen kompetanse hos investorer. Vi mener man bør se på en utvidelse av mandatet til Investinor, der det både er stor kompetanse og en eksisterende posisjon. I andre land, som Storbritannia og Frankrike, diskuteres det nå gode, treffsikre ordninger, som Investinor er rigget til å kunne forvalte. Vi mener det må sterkere virkemidler til, hvis vi vil at gründermiljøene skal overleve koronakrisen, sier Horneland Kristensen.

  • : Redusert arbeidsgiveravgift må forlenges for å holde folk i jobb

   Det viktigste enkelttiltaket i revidert nasjonalbudsjett er reduksjonen i arbeidsgiveravgiften, men det bør også gjelde for juli og august. Virke mener regjeringen kunne gjort mer for å stimulere etterspørselen.

   - Tiltaket med reduksjon i arbeidsgiveravgift i mai og juni er bra, men regjeringen burde ha utvidet denne til juli og august, slik Virke foreslo. Denne reduksjonen treffer alle arbeidsgivere og gjør at det blir rimeligere å ha folk i jobb og holde sysselsettingen oppe, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Virke har tatt til orde for aktiv permittering som holder folk i jobb mens de mottar dagpenger, at lønnskostnader skal være del av kompensasjonsordningen, og at kompensasjonsordningen forlenges.

   Se pressemelding.

  • : Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   - Endringene i kompensasjonsordningen, hjelper noen, men langt ifra alle. Ved å opprettholde kravet om å være innført i frivillighetsregisteret for å få kompensasjon faller mange aktører utenfor. Det samme gjelder de med over 60% offentlig finansiering, sier Horneland Kristensen

   - Kravet om innføring i frivillighetsregisteret tyder på at Statsråden har en dårlig forståelse av feltet. Det er mange aktører som hverken har erverv eller frivillig arbeid som formål. Et godt eksempel er museene. De sliter tungt, og får ikke kompensasjon med dette opplegget, sier Horneland Kristensen.

  • : Regjeringens løsning vil ikke kunne redde reisearrangørene gjennom krisen

   - Vi er svært skuffet over regjeringens forslag.  Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.  

   Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før.

   Virke er bekymret for konsekvensene dette vil få for reisearrangørene, at folk vil miste jobbene sine og at det vil komme en rekke konkurser.

   Internasjonalt reiseliv har stoppet helt opp. Reisearrangørene har ingen inntekter, og kommer ikke til å ha det på lang tid.  Reiselivet er en av de næringene som er aller hardest rammet. De ble truffet først og kommer til å slite lengst. I denne næringen er det reisearrangørene som har det aller tøffest.

   - Dette vil ikke sikre folks arbeidsplasser. Det vil være krevende for alle de virksomhetene som nå tvinges til å ta opp lån å komme ut av dette som sunne virksomheter, sier Kristensen.

   Virke vil bruke dagen på å sette seg inn i detaljene for den foreslåtte låneordningen. 

  • : Regjeringen gjør ikke nok for kulturen

   Kulturminister Abid Raja presenterte fredag ettermiddag nye tiltak for den kriserammede kulturnæringen og frivilligheten. Virke mener kulturpakken ikke treffer godt nok.

   Virke-leder Ivar Horneland Kristensen mener en utvidelse til 15 juni er positivt, men altfor kort. Kulturlivet vil være delvis stengt langt frem i tid.

   -Virke mener langsiktige ordninger må på plass raskt, sier Kristensen.

   En samlet kulturbransje har vært tydelige på at en ny pakke må ta hensyn til hele verdikjeden og til sesongvariasjonene i kulturbransjen.

   Se hele pressemeldingen

  • : Reglene om delvis permitterte

   Mange arbeidsgivere har av solidaritetshensyn valgt å fordele reduksjonen i arbeidsmengde på flere delvis permitterte. Regelverket for delvis permitterte er krevende å navigere i, og noen spørsmål er uavklarte. Vi oppsummerer det viktigste her:

   • Arbeidsgiverperioden ved permittering ble redusert til to dager fra og med 20. mars 2020. Permitteringslønnsloven har regler om beregning av arbeidsgiverperioden for delvis permitterte, disse reglene fastslår at lønnsplikten er oppfylt når den ansatte har vært permittert like mange timer som tilsvarer gjennomsnittlig daglig arbeidstid (ut fra avtalt stillingsstørrelse) i den definerte arbeidsgiverperioden. Dersom denne regelen legges til grunn blir arbeidsgiverperioden for en ansatt som er 50 % permittert dobbelt så lang som for en som er 100% permittert. Vi er kjent med at Arbeids- og sosialdepartementet vurderer om denne beregningsmetoden skal endres, og at flere av våre medlemmer allerede har fått tilbakemelding fra lokale NAV-kontorer om å se bort fra beregningsmetoden i permitteringslønnsloven i koronasituasjonen. Virke jobber for å få en rask avklaring på om reglene skal endres og hvilken betydning det eventuelt får for iverksatte permitteringer. Vi oppdaterer informasjonen på virke.no når spørsmålet er avklart.
   • Lønnskompensasjonsordningen sikrer de ansatte full lønn oppad 6G i inntil 18 virkedager etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Beregning av støtteperioden skille seg fra hvordan arbeidsgiverperioden ved permittering normalt beregnes for delvis permitterte, ved at perioden er den samme for både helt og delvis permitterte.  
   • Maksimal lengde på permittering: Ved beregning av den maksimale perioden en ansatt kan være permittert likestilles ansatte som er helt og delvis permittert. I dag er denne grensen 26 uker. Virke jobber for å utvide den til 52 uker.  Vi har fått tydelige signaler om at regjeringen vil foreslå endringer i regelverket i revidert statsbudsjett som kommer tirsdag 12. mai 2020.

   Les mer om permittering

  • : Tirsdag reddes reisearrangørene fra konkurs

   På regjeringens pressekonferanse torsdag ble det varslet at det kommer en løsning for pakkereisearrangørene i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai.

   − Vi er veldig glade for at det endelig skal komme en løsning for pakkereisearrangørene. Vi har store forventninger til ordningen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

   Se pressemeldingen. 

  • : Halv maskin, men fulle kostnader fremover i kulturnæringen

   Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen.

   − At kravet om å holde en meters avstand vil vare lenge betyr at kulturnæringen må drive for halv maskin, men med fulle kostnader i lang tid fremover. Da må sektoren være trygg på at de økonomiske tiltakene er der så lenge behovet finnes, sier administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   Se pressemeldingen. 

  • : Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Virke mener treningssentrene burde åpnes i mai, og bransjen har sendt inn forslag til strenge smitteverntiltak for å kunne åpne så fort som mulig på en trygg og god måte.

   - En åpning 15. juni vil bli svært problematisk for treningsbransjen fordi man åpner i lavsesong og mister hele vårsesongen, samtidig som det er langt færre medlemmer enn tidligere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Se pressemeldingen.

  • : Alle skoler åpner igjen mandag

   Det åpnes for fleksible og lokale løsninger slik at alle elever og ansatte skal kunne følge smittevernreglene.

   Les mer her

  • : Reviderte smitteveiledere for barnehage og skole

   Regjeringen la torsdag fram reviderte smitteveiledere for barnehage og skole.

    • Revisjonen for barnehage gjelder: Råd om rengjøring av utendørs leker, eksempler for organisering i kohorter og presisering av enkelte råd.
    • Barneskole: Utdyping av kohort-organisering, råd om rengjøring av utendørsleker, presisering av enkelte råd og mottak av skolestartere.
    • Ungdomsskole og videregående skole: Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak og presisering og tydeliggjøring av enkelte råd.

    Veiledere om koronasituasjonen

   • : Permitterte bør ut i jobb

    Virkes medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 medlemsvirksomheter i handels- og tjenestenæringen sier de har arbeidsoppgaver som permitterte ansatte kunne utført, men de har ikke råd til å ha dem i jobb. Virke ber regjeringen om å la permitterte få jobbe, samtidig som de mottar dagpenger fra staten, mot at arbeidsgiver betaler mellomlegget mellom dagpenger og vanlig lønn. Virke kaller løsningen aktiv permittering. 

    Kostnadene av korona-nedstengingen for både virksomhetene, samfunnet og ikke minst for den enkelte er brutale. Nå må vi gjøre det vi kan for å få landet i gang igjen. Virke mener en god løsning er at ansatte kan være i jobb og fortsatt motta fulle dagpenger, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Virke er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon med 24 000 medlemsvirksomheter.

    NAV har siden 12. mars mottatt 363 000 søknader om dagpenger ved permittering.

    Virke mener regjeringen må åpne for en midlertidig justering av dagens regelverk ved at det åpnes for at arbeidsgiver tar permitterte arbeidstakere inn i arbeid i en begrenset periode, uten at dagpengene avkortes. Arbeidsgiver betaler mellomlegget mellom dagpengegrunnlag og full lønn, slik at den ansatte får betalt som vanlig. 

    Virke foreslår også at ansatte kan motta dagpenger for inntil 50 prosent av arbeidstiden når den brukes til kompetanseheving.

    Dette er en relativt enkel løsning som ikke innebærer økte kostnader for staten, men samtidig kan få i gang nødvendig planlegging av virksomhet, og innovasjon og omstilling for å ruste virksomheter for videre drift etterhvert som samfunnet kommer i gjenge. Vi har ikke råd til å la være og det haster, sier Ivar Horneland Kristensen.

    Virke foreslår også at ansatte kan motta dagpenger for inntil 50 prosent av arbeidstiden når den brukes til kompetanseheving. Det er nå også mulig å søke støtte til bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunen og ekstraordinære innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge. Les mer om ordningene her.

   • : På høy tid å åpne skjenkekranene

    I dag ble det klart at serveringsbransjen i Oslo, fra og med den 6. mai, igjen kan servere alkohol til sine gjester. Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen ser positivt på gjenåpningen. Likevel er de skuffet over at bransjen må vente i enda en uke, og mener at avstandskravene gjør det vanskelig å drive.

   • : Virke ber om forbedringer i kompensasjonsordningen. Egenandelen reduseres til 5000 kroner

    Virke har sendt innspill til Finansdepartementet om konkrete forbedringer i kompensasjonsordningen, og at dette kommer på plass før bedrifter skal søke om kompensasjon for april måned (søknader om kompensasjon i april kan sendes i mai). Finansminister Jan Tore Sanner har allerede signalisert at vi får gjennomslag for å redusere egenandelen fra 10.000 til 5.000 kroner. Egenandelen gjelder for virksomheter som ikke er stengt av staten. I tillegg ber Virke om at:

    • Kompensasjonsordningen må ta hensyn til sesongbasert og ordrebasert virksomhet.
    • Faste unngåelige lønnskostnader må inkluderes i kompensasjonsgrunnlaget. Likeså med faste uunngåelige varekostnader.
    • Ingen avkortning på konsernnivå. Dette er viktig for kjeder med konsernorganisering, og det er viktig for å unngå konkurransevridning mellom disse og frittstående virksomheter.
    • Ordningens varighet bør forlenges utover mai måned.

    Her er mer om kompensasjonsordningen og Virkes innspill til Finansdepartementet om forbedringer. 

   • : Politiet ber om at misbruk av ordninger for næringslivet meldes ifra om

    I forbindelse med de økonomiske nasjonale tiltakene som er innført på grunn av koronasituasjonen, vil politiet øke sin kontrollvirksomhet betraktelig for å tilse at disse ordningene ikke vil bli misbrukt. Politiet er beredt til å allokere ressurser der det er behov og ser alvorlig på om noen forsøker å utnytte krisen til egen økonomisk vinning.

    Næringslivskontakt ved Oslo politidistrikt Christina Rooth oppfordrer bransjen til å melde til offentlige myndigheter som NAV, skatt eller politiet dersom de sitter på informasjon om virksomheter som utnytter de forskjellige ordningene.

    For mer informasjon om disse ordningene se:

    Koronaveiviser på NAV
    Tiltakspakke Skatteetaten

   • : Smitteveiledere for trinn 1.-4. i skole og SFO

    Smitteveilederne for 1.-4. trinn i grunnskolen er nå klare.

    Se smittevernveiledere for barnehager og skoler

   • : Møte med Solberg, Sanner og Nybø på Virkerådet

    Regjeringen lytter til Virkes medlemmer

    Mandag møtte Virke statsministeren for å gi innspill til revidert nasjonalbudsjett, tirsdag stilte finansministeren på Virkerådet for å få innspill og de nærmeste dagene skal Virke og medlemmer møte næringsministeren. Temaet er: hvordan få hjulene i gang igjen, kombinert med smitteverntiltak. Vi venter flere tiltak i revidert nasjonalbudsjett, bl.a økt byggeaktivitet, FoU-tiltak som styrking av skattefunn-ordningen, endring av opsjonsskatteordningen og andre skatte- og avgiftstiltak for å stimulere investeringer og aktivitet.

    Medlemmer av Virkerådet ba finansministeren om fradrag for oppussing, håndverktjenester og renholdstjenester, såkalt ROT/RUT-fradrag. Et slikt fradrag vil både stimulere etterspørselen og gi ringvirkninger bakover i verdikjedene i store næringer som byggebransjen og viktige deler av servicenæringen. Vi har også sett at et slikt fradrag har stimulert til utvikling av nye tjenester i Sverige, f.eks reparasjons- og monteringstjenester i hjemmet. Og det vil styrke seriøse aktører og motvirke svart arbeid i bl.a renholdsbransjen.

    Virke-medlemmer ønsker også tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg, museer og høyskoler, utbygging av infrastruktur for el-lading langs veinettet og digital oppgradering av offentlig sektor, kompetansehevingstiltak og tiltak for å fremme innovasjon og miljøomstilling. Vi må ut av koronakrisen med nye digitale forretningsmodeller og arbeidsmetoder. Og ikke minst: Vi må ha en grønn vei ut av krisen. Virke foreslår en egen tematisk satsing på lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller i handels- og tjenestenæringene. Vi foreslår også å utvide skattefunn til å omfatte miljøomstilling, som utvikling av nye sirkulære forretningsmodeller og investering i miljøteknologi.

   • : Økte utgifter i kommunene

    Vi har i flere henvendelser til regjeringen pekt på finansieringen av ideelle kommunale tilbud.

    Vi var derfor glad da kommunalminister Nikolai Astrup så klart slo fast at når han øker overføringene til kommunene med over seks milliarder kroner, skal også de ideelle aktørene som kommunene har kontrakter med få ta del i inntektsøkningen knyttet til koronautgifter.

    Kommune-Norge får over 6 milliarder i økonomisk hjelp

   • : Kompensasjonsordningen åpner lørdag

    Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner lørdag 18.april. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først, fra 18.4. Andre virksomheter med omsetningsfall under koronakrisen kan søke fra mandag 20. april om å få dekket uunngåelige faste kostnader i mars.

    Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen https://kompensasjonsordning.no/. Der vil det ligge veiledere og informasjon om ordningen.

    De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferanse om lansering av kompensasjonsordningen fredag 17. april kl 21.00. Les mer om saken på regjeringens sider.

    Forskriften om kompensasjonsordningen finner du her.

    Vi har et eget team som svarer på dine spørsmål om kompensasjonsordningen. Ring oss på 22 54 17 00 (tastevalg 3). Åpningstider i helgen er 10.00-14.00.

   • : Behov for mer treffsikre tiltak for oppstarts- og vekstselskaper

    Torsdag arrangerte Virke innspillsmøte for oppstarts- og vekstselskaper for å få få tilbakemeldinger om hvordan koronakrisen har rammet gründere og hvilke tiltak som vil hjelpe gründere og vekstbedrifter å komme igjennom krisen. Krisen rammer gründere i form av at sviktende kapitaltilgang og færre bestillinger.

    Vekstselskaper og gründerbedrifter som ikke omfattes godt av kriseløsningene som har kommet på plass til nå står i fare for å forsvinne. Vi er avhengig av gründerne for å sikre fremtidens næringsutvikling, og de har både kortsiktige og langsiktige behov for tiltak. Målet er å sørge for at Norge fortsetter å være en startup-nasjon, også i andre enden av koronakrisen. Virke jobber nå videre med å tilpasse koronatiltak til gründere, i tett samarbeid med oppstarts- og vekstmiljøene.

   • : Økonomisk smell uten sidestykke

    Etter en drøy måned med nedstengnings- og innstramningstiltak mot koronasmitten har vi fått en økonomisk smell uten sidestykke.

    • 4 av 10 Virke-medlemmer rapporterer om stor etterspørselsnedgang. Nesten 6 av 10 virksomheter har hatt et omsetningsfall som er høyere enn 20 prosent i mars, hvorav 15 prosent av virksomhetene er helt stengt. Over 4 av 10 virksomheter har utfordringer knyttet til likviditet. 
    • Siden uke 11 er det innsendt 366 600 søknader om dagpenger til NAV, hvorav 328 300 er knyttet til permitteringer. 4 av 5 dagpengesøknader kommer fra handels- og tjenestenæringen. Virkes medlemsundersøkelse viser at 36,5 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen vurderer ytterligere permitteringer av ansatte. 
    • Arbeidsledige personer var per 7. april på nærmere 420 000 personer. Dette utgjør 15 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var arbeidsledigheten 10,4 prosent i 1931, toppen i det forrige århundret.
    • Rapporten «Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19» anslår at aktivitetsnivået i økonomien målt ved BNP for Fastlands-Norge har falt med 15 prosent fra februar til inngangen av april.
   • : Virke ber om tiltak i revidert nasjonalbudsjett

    Virkes budskap til regjeringen er at den økonomiske koronasmellen ikke må få sette seg og gi varige skader på norsk økonomi. Med aktive grep kan vi begrense nedgangen og hindre at arbeidsledigheten biter seg fast på høye nivåer. Virke foreslår følgende tiltak i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

    • Tiltak for å oppgradere arbeidsstyrken gjennom kompetanseutvikling og bransjeprogrammer i handels- og tjenestenæringen
    • Tiltak for å stimulere etterspørselen: halv skatt på inntekt i mai, reduserte avgifter og tekstiltoll og skattefradrag for oppussing, håndverkstjenester og renholdstjenester
    • Tiltak for å fremme økt aktivitet: tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg, museer og høyskoler, utbygging av infrastruktur for el-lading langs veinettet, digital oppgradering av offentlig sektor og FoU/innovasjonsvirkemidler innrettet mot handels- og tjenestenæringen

    Regjeringen har budsjettmøte denne uken.

   • : Forslag om raske kutt i salær på hurtighøring

    Mandag informerte justisminister Monica Mæland om at et forslag om raske kutt i inkassosalærene sendes på høring. Høringen har en frist på en drøy uke (påsken inkludert) og det er omfattende endringer som er foreslått. Virke er bekymret for at bransjen ikke får mulighet til å omstille seg når så drastiske kutt skal skje, tilsynelatende i rekordfart. Virke jobber nå for fullt med høringen.

    Noen av regjeringens forslag

    • Halvere purregebyrene (til 35 kr)
    • Halvere gebyr ved inkassovarsel (til 35 kr)
    • Salærkutt:
     • 50 % kutt på krav under 2500 kroner
     • 20 % på krav mellom 2500 og 50 000 kroner
     • 10 % på krav over 50 000 kroner
    • Skrivesalæret ved utleggsbegjæringer foreslås halvert fra 1172 til 586 kroner (gebyrene ved å sende saker til namsmannen).
    • Halvering av skrivesalær for forliksklager
    • Reduksjoner i kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og forliksrådsbehandling.

    Se høringsnotatet her. Har du innspill? Send dem til inkasso@virke.no.

   • : Nærmere en løsning for reisearrangørene

    Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

    Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

    Stortinget har i dag gjort følgende vedtak som omtales i Innst 233 S, under punkt 3.2 i innstillingen. Vedtaket baserer seg på tidligere innstilling i Stortinget:

     Flertallet viser til komiteens merknader under punkt 1.12 i Innst. 216 S (2019–9 2020)), og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

    «Stortinget mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan dette kan gjøres, for eksempel etter dansk modell.»

    Vedtaket må leses i sammenheng med det som Stortinget uttalte i Innst 216 S (2019-2020) som det vises til her.

    Selv om vedtaket ikke sier noe direkte om en kompensasjonsordning, slik vi har tatt til orde for, gir det en forpliktelse på regjeringen til å komme tilbake med en løsning som kan bidra til å løse likviditetsutfordringene som reisearrangørene nå står i. Vi opplever at vedtaket er et steg i riktig retning. Selv om vi ikke er i mål, er det nå grunn til å tro at vi skal få på plass en løsning etter påske.

    Regelendringer: Utsatt tilbakebetalingsfrist til 3 måneder – garanti for vouchere

    Regjeringen har foreslått å midlertidig utvide fristen for tilbakebetaling etter pakkereiselovens § 24, fra 14 dager til 3 måneder. Regelendringene foreslås å gis tilbakevirkende kraft. Virke har spilt inn et behov for utsatt frist for tilbakebetaling og er glad for at regjeringen har fulgt opp dette nå før påske. En utsettelse av tilbakebetalingsfristen gir også regjeringen og Stortinget tid til å løse reisearrangørenes utfordringer knyttet til tilbakebetaling.

    Regjeringen foreslår også å innføre en ordning der arrangørene istedenfor direkte utbetaling til de reisende, kan tilby en kreditnota (voucher/tilgodelapp), med garanti i Reisegarantifondet. Dette er en frivillig ordning, og kundene vil fremdeles kunne kreve å få pengene tilbake. Virke har spilt inn til både Stortinget og regjeringen at disse forslagene ikke vil kunne løse utfordringene som reisearrangørene står i og at det er behov for en kompensasjonsordning for refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24.

     De varslede regelendringene vil reguleres gjennom forskrift, og er sendt på rask høring med frist i 7.4 kl. 16.00. Regelendringene vil tre i kraft allerede i morgen 8. april, om alt går som planlagt.

    Les mer om forslagene her

   • : 33 000 arbeidstakere snart tilbake på jobb

    Regjeringen åpnet tirsdag for en åpning av enkelte bransjer som frisører, optikere og fysioterapeuter fra 20. april. I bransjene som kan gjenåpnes, innenfor strenge smittevernsrutiner, jobber 33 297 personer. Av disse jobber 20 000 i handels- og tjenestenæringen.

    Se hele pressemeldingen

   • : UD har forlenget reiserådet for hele verden

    Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

    Det betyr at alle som har kjøpt en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres de neste 14 dagene kan avbestille den og få pengene igjen, jf. pakkereiseloven § 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dager gjelder ordinære avbestillingsregler. Reisearrangører vil også ha rett til å avlyse eventuelle reiser, men vil fortsatt være pålagt å tilbakebetale innbetalte forskudd fra forbrukere i henhold til pakkereiseloven § 24.

    Vi vet at dette er en stor kostnad for dere alle. Vi jobber fortsatt med å få på plass en spisset kompensasjonsordning for å få dekket kostnadene dere nå får som følge av kundens rett til å avbestille sine reiser. Vi håper at vi skal lykkes med dette, men kan selvfølgelig ikke garantere noe. Dette er til syvende og sist opp til politikerne. Vi har daglig kontakt med Regjeringen og stortinget. Vi jobber også med andre tiltak.

    Når det gjelder forholdet mellom leverandører og turoperatører, vil det være avhengig av hva som står i hver enkelt kontrakt hva man vil kunne kreve refundert.

    Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

   • : Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død

    Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

    Se pressemeldingen

   • : Bankene har satt i verk garantiordningen

    Finansnæringen bekrefter til Virke at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er operativ. Garantiordningen trådte i kraft 27. mars, etter at ESA godkjente ordningen 26. mars.

    Virke har likevel fått meldinger om at medlemmer ikke har fått lånetilbud med statsgarantien fordi enkelte banker har vært sene med å effektuere ordningen. Dette skal, etter det Virke får opplyst, nå være på plass, det vil si at bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90 % av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. 

    Regjeringen arbeider også på spreng med å utvide ordningen til å omfatte bedrifter med mer enn 250 ansatte, slik Virke har bedt om. Regjeringen varslet fredag 27.3. at utvidelse skal komme på plass de nærmeste dagene. På Finans Norges nettsider finner dere nyttig informasjon om låneordningen, forskriftene, samt forenklet låneavtale med standardisert informasjon.

    Les om lånegarantiordningen på Finans Norges nettside.

   • : Ny krisepakke-enighet på Stortinget

    Stortinget ble i dag enig om fase to av den økonomiske krisepakken. Det ble bred tilslutning til å etablere kompensasjonsordningen for å sikre at bedrifter kommer gjennom krisen. Regjeringen skal, i samarbeid med Virke, legge frem ordningen 3.april. Stortinget reduserer laveste mva-sats ytterligere til 6 pst, utsetter innbetaling av særavgifter, ber regjeringen sparke i gang mer aktivitet i bl.a bygg og anlegg og å lage en kompetanseplan i samarbeid med arbeidslivets parter.

    • Kompensasjonsordningen. Stortinget ga bred tilslutning til kompensasjonsordningen til bedriftene som har måttet stenge eller har fall i omsetningen siden 12. mars. Partiene på Stortinget la i pressekonferansen 31. mars vekt på at ordningen må favne bredt. Virke deltar i regjeringens arbeid med å utforme ordningen, som skal legges frem fredag 3.april, og den skal tre i kraft om 2-3 uker.
    • Skatter og avgifter: Stortinget ba regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020, og vurdere behovet for utsatt innbetaling av andre særavgifter. Virke mener at flere særavgifter bør utsettes og trappes ned for en periode, bl.a særavgift på kino og nærings- og nytelsesmidler. Stortinget bestemte også at den laveste satsen i merverdiavgiften skal reduseres til 6 prosent i perioden 20. mars til 31. oktober. Virke vil arbeide for at denne perioden forlenges. Regjeringen skal også komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskap i RNB 2020 i mai.
    • Økt bygge- og anleggsaktivitet: Stortinget bevilger en milliard kroner til utbedrings- og vedlikeholdstiltak på veier, bane og havner og tilfører kommuner og fylkeskommuner cirka fem milliarder kroner, bl.a for å fremme mer aktivitet lokalt. Virke arbeider for at det settes i gang oppussingsprosjekter på offentlige bygg, herunder frivillig sektor og private høyskoler, og at det etableres en tilskuddsordning for utbygging av hurtigladetilbud langs veinettet. Stortinget vil også styrke bredbåndsutbyggingen med 15 millioner kroner. Virke ber regjeringen sette i gang et større arbeid med å bygge ut den offentlige digitale infrastrukturen.
    • Kompetanse: Stortinget vil gjøre det lettere å ta utdanning mens man er i permittering og mottar dagpenger og ba regjeringen lage en plan for kompetansehevingstiltak for 150 mill. kr. Virke og de andre partene i arbeidslivet skal involveres, og Virke krever at arbeidslivets behov må stå sentralt
    • Stortinget ba nok en gang regjeringen komme med en løsning på saken om garanti for avbestilte pakkereiser. Virke følger opp og arbeider for at reisegarantifondet både tilføres friske midler og får utvidet formålet, slik også bedriftene får tilført midler.
    • Stortinget slutter seg for øvrig til regjeringens plan for å stimulere vekstbedrifter og gründere, se mer her.
   • : Kompensasjonsordning er bekreftet!

    Regjeringen annonserte sammen med Virke, NHO, Finans Norge og LO at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det er flere tusen handels- og tjenestevirksomheter som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer, og som vil bruke denne ordningen.

    Kompensasjonsordningen er et svært viktig gjennomslag, den vil være avgjørende for at virksomheter som har måttet stenge eller har stort omsetningstap fordi kundene er borte, skal klare å komme seg ut av krisen med virksomhet og arbeidsplasser i behold.

    Regjeringen vil i samarbeid med Virke og de andre organisasjonene utforme detaljene i ordningen de nærmeste dagene. Det er i dag ikke avklart hvor omfattende ordningen blir, hvilke faste utgifter som omfattes og hvilken grad av kompensasjon som gis for de faste utgiftene. Finansnæringen skal administrere ordningen gjennom en portal som vil være klar om to til tre uker. Virke er opptatt av at dette skal skje så raskt som overhodet mulig.

   • : Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

    Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen.

    Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

   • Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge frem en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. – Regjeringen har lyttet, og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

    Les pressemeldingen her

   • : Pressemelding fra Virke: Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner

    Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte. Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

    Se pressemeldingen fra Virke her

   • : Virke ber om kompensasjonstiltak etter dansk modell

    Virke foreslår at regjeringen innfører en generell kompensasjonsordning rettet mot virksomheter som har måttet stenge enten som følge av pålegg fra myndighetene, eller som følge av at myndighetene har bedt publikum om å holde seg borte.  Kompensasjonsløsningen må dekke virksomhetens faste kostnader; husleie mm. Virke jobber overfor regjeringen og i samarbeid med andre aktører for å få til en bredest mulig oppslutning om en modell om bygger på Danmarks løsning av 19. mars 2020.

    Les mer om Virkes kompensasjonstiltak

   • : Virke utfordrer kommunestyrene til å redde lokalt næringsliv

    Over 8 av 10 bedrifter i handels- og tjenestenæringen, hvor halvparten av arbeidsplassene i landet finnes, oppgir at de enten allerede har permittert, eller vurderer å permittere ansatte. Det viser Virkes medlemsundersøkelse. Derfor kommer Virke med fire anbefalinger til hvordan de 9 344 kommunestyrerepresentantene i Norge kan bidra til å redde lokalt næringsliv.

    Se pressemeldingen fra Virke her

   • : Stortinget har lyttet til Virkes innspill knyttet til refusjon av pakkereiser med hjemmel i pakkereiselovens §§22-24. Virke ber Regjeringen følge opp Stortingets innstilling umiddelbart.

    Virke har jobbet hardt for å få på plass en kompensasjonsordning for pakkereiser som skal refunderes med hjemmel i pakkereiselovens §22,  innen 14 dager. Mange av våre medlemmer har gitt oss tilbakemelding om at kravet til refusjon vil kunne føre til konkurs og at arbeidsplasser vil kunne gå tapt. Stortingsflertallet, inkludert regjeringspartiene, skrev i dag i sin innstilling det følgende.

    «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.»

    Flertallet viser til at i henhold pakkereiseloven § 22 vil virksomheter som selger pakkereiser i Norge være pliktig til å måtte refundere hele salgssummen for avlyste reiser. Flertallet vil understreke at proposisjonen som er varslet å komme fra regjeringen den 27. mars 2020 ikke vil kunne behandles tidsnok til å sikre en løsning for disse bedriftene.

    Flertallet ber derfor regjeringen vurdere forslag som kan avhjelpe likviditetsproblemer i som oppstår som følge av avbestilte reiser med hjemmel i pakkereiselovens §§ 22-24.

    Virke forventer nå at Regjeringen følger opp Stortingets innstillingen umiddelbart.  Virke vil følge opp saken ovenfor Regjeringen i dagene som kommer.

     Innstillingen kan leses i sin helhet her

   • : Tall fra Virkes medlemsundersøkelse: 65.000 ansatte er permittert. Nye 27.000 permitteringer kan følge

    Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 17 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har hatt et omsetningsfall på over 70 prosent på grunn av koronaviruset. Hittil er 65.000 ansatte permittert blant Virkes medlemmer, og ytterligere 27.000 står i fare for å bli permittert.

    Se pressemeldingen fra Virke her

   • : Virke kom torsdag kveld til enighet med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området og innenfor BPA-tjenesten om en felles uttalelse om organisering av arbeidet under korona-pandemien

    Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, øvrige helse- og sosiale tjenester, barne- og familieverntjenester og øvrige deler av HUK-området, samt for BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

    Hovedinnholdet i erklæringene er at vi erkjenner at vi nå står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. De sentrale partene har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

    Det handler blant annet om å bruke den muligheten de fleste tariffavtalene gir partene på arbeidsplassen til å bli enige om endringer i arbeidstidsordningene og iverksette dem uavhengig av de varslingsfristene som normalt gjelder.

    Det handler også om at gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning lokalt er nå særdeles viktig for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organiseringen av arbeidet. I tillegg er det viktig å løpende informere de ansatte om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon, og de må sikres en arbeidshverdag med så trygge og gode rammer som mulig for å ivareta deres helse og velferd.

   • : Garantiordning for lån til kriserammede bedrifter

    Regjeringen la i dag frem lov om statlig garanti for lån. Formålet er å styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak.

     Garantiordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronaviruset, bedrifter som normalt har en sunn økonomi. Staten vil garantere for 90 pst. av lånebeløpet. Ordningen vil gjøre det mindre risikabelt for finansforetakene å gi lån til bedrifter med likviditetsmangel, og dermed bidra til at levedyktige bedrifter i norsk næringsliv kan komme seg gjennom krisen.

    - Det er svært gledelig at vi nå får bankpakken på plass. Flere av våre medlemmer har opplevd at banker ikke har tilpasset seg koronasituasjonen. Dette er en pakke til små og mellomstore bedrifter, ikke til bankene. Bankene må komme i gang med å utvise fleksibilitet overfor næringslivet umiddelbart, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Virke vil følge nøye med på om garantiordningen fungerer, om lånekapital faktisk kommer ut til de kriserammede bedriftene. Tilbakemelding til oss fra medlemmene om hvordan dialogen med bankene nå fungerer er gull.

    Les mer om garantiordningen 

   • : Dette inneholder krisepakke nummer to fra Stortinget

    I dag kom tiltakspakke nummer to fra Stortinget. Et bredt flertall har besluttet å nedsette arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin (tilsvarende to måneder). Det gir næringslivet 10 milliarder kroner i lettelse.

    For Finnmark og Nord-Troms, som ikke har arbeidsgiveravgift, vil det komme en ekstra kompensasjonspakke på 25 millioner kroner. Fra før er det allerede vedtatt at arbeidsgiveravgiften utsettes fra neste termin. Virke har i tillegg foreslått at staten tilbakebetaler arbeidsgiveravgiften for 1. termin til de bransjene som er særlig rammet av likviditetskrisen. Av de andre tiltakene fra Stortinget i dag er tilslutning til en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kulturvirksomheter som har måttet stenge. NAV og helseforetakene får tilført nye midler for å håndtere koronakrisen.

    Les mer om Virkes forslag til tiltak mot korona-likviditetskrisen, og status på dem her.

   • : Virkes tiltak

    Virke har gitt regjeringen og Stortinget en rekke tiltak for å bekjempe likviditetskrisen som følge av koronaviruset.

    Her er en oversikt over tiltakene og status.

   • : Reisearrangører kan søke om redusert garantisum hos RGF

    Som følge av koronasituasjonen åpner Reisegarantifondet nå for nye vurderinger av pakkereisearrangørenes garantier.

    Les mer og søk om å stille lavere garanti her

   • : Utleiere må bidra med reduserte leiekostnader

    Bransjene som er hardest rammet av nedstengning og etterspørselssvikt sliter med å betjene leiekontraktene sine. Hele 68 prosent av faghandelsbedriftene og 97 prosent av treningsbedriftene oppgir at de sliter med å betjene leieavtalene.

    Virke mener utleierne må være med på dugnaden for å få handels- og tjenestenæringen gjennom koronakrisen. Potensielle løsninger er en midlertidig ren omsetningsbasert leie, eller at leietaker midlertidig fristilles fra leieforholdet, hvis man velger å stenge butikken, mot at man binder seg til å forlenge avtaleforholdet tilsvarende.

    Les et av Virkes utspill for å få utleierne med på dugnaden her

   • : Pressemelding: Nye tall fra Virke: Handelen blør – mange frykter at de ikke overlever de neste to ukene

    Nye tall fra Virkes medlemsundersøkelse i handels- og tjenestenæringen viser hvor kritisk situasjonen er for faghandelsvirksomhetene. En av tre i store faghandelsbransjer oppgir at de går konkurs innen to uker.

    Les pressemeldingen her

   • : Mattransport og varetilførsel skal ikke hindres av lokale vedtak

    Helseministeren har sendt ut melding om at kommunale smittetiltak ikke skal stå i veien for samfunnskritiske oppgaver, som produksjon og forsyning av mat, samt drivstoff.

    En rekke kommuner har innført egne smittereduserende tiltak. Det er svært viktig at også disse tar inn over seg at samfunnskritiske oppgaver ikke kan hindres. Virke har arbeidet hardt for å få regjeringen til å presisere dette, slik at våre medlemmer fortsatt kan bistå med den svært viktige oppgaven de har i en krevende tid. Vi er svært glade for at presiseringen er på plass.

     Les meldingen fra regjeringen her

   • : Stortinget enig om krisepakke

    Virke er glad for at Stortinget kom frem til et bredt forlik om krisepakken både til bedrifter og ansatte som er rammet av likviditetskrise og nedstengning som følge av koronaviruset.

    - Dette er en seier for den norske modellen, sier Ivar Horneland Kristensen.

    Virke har fått gjennomslag for redusert arbeidsgiverperiode ved permitteringer, sykelønn og omsorgspenger, og utsatt merverdiavgift som forfaller i april. For reiseliv og kultur som har laveste mva-sats, blir denne midlertidig satt ned til 8 prosent, gjeldende fra 1. januar 2020. Virke følger opp gjennomføring av koronatiltakene med regjeringen, og spiller inn saker fortløpende, etter hvert som vi får tilbakemeldinger fra medlemmene om utfordringer.

    Hovedpunkter i avtalen:

    Permittering

    Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, slik regjeringen har foreslått. I tillegg har Stortinget blitt enig om at:

    • Det innføres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, staten dekker fra dag 3 til 20.
    • Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
    • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
    • Det innføres også en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

    For arbeidsgivere som varslet permitteringer forrige uke, og allerede har hatt en arbeidsgiverperiode på 2 dager eller mer innebærer endringen at arbeidsgiverperioden er gjennomført, og de permitterte skal over på dagpenger.

    Sykepenger

    • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
    • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

    Omsorgspenger

    • Ordningen med omsorgspenger dobles.
    • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

    Endringene i permitteringsreglene, sykelønn og omsorgspenger er midlertidige ordninger inntil videre.

    Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
    Virke er i dialog med myndighetene om endringen innebærer at arbeidsgiverperioden ansees gjennomført for ansatte som allerede har vært hjemme 3 dager eller mer. Vi har foreløpig ikke fått en klar tilbakemelding på dette.

    Merverdiavgift

    Stortinget er enig om å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020. Regjeringen har også sagt at innbetaling av arbeidsgiveravgiften som forfaller neste termin (15.mai) utsettes.

    I tillegg reduseres lav momssats fra 12 til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning «inntil videre». Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

    Selvstendig næringsdrivende og frilansere

    • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
    • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

    Tiltak mot enkelte bransjer

    • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
    • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter.
    • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

    Søndag 15. mars besluttet regjeringen å etablere to låne- og garantiordninger med en ramme på til sammen 100 milliarder kroner

    Den ene er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kriserammede bedrifter skal dermed lettere skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer som lønnsomme på sikt. I første omgang skal den ha en ramme på 50 milliarder kroner

    Den andre ordningen er en gjenoppretting av Statens obligasjonsfond, rettet mot større bedrifter som i større grad låner penger i obligasjonsmarkedet. Fondet skal ha en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.

   • : Stortinget har lyttet

    Opposisjonen og regjeringen ble enige om en krisepakke for næringslivet mandag, etter å ha forhandlet i natt.

    − Stortinget viser styrken ved den norske modellen. Partiene har lyttet og samler seg for å få landet gjennom denne krisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

    − Tiltakene innen merverdiavgift, sykelønn, omsorgspenger og lønnsdekning for selvstendig næringsdrivende er viktige grep for å få handels- og tjenestenæringen gjennom denne krisen. Halvparten av norske arbeidstakere jobber i privat handels- og tjenestenæring. Så dette treffer bedriftseiere og arbeidstakere over hele landet, sier Horneland Kristensen.

   • : Virke og Norsk Sykepleierforbund inngår en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

    Norsk Sykepleierforbund har som fagforening med innstillingsrett adgang til å avtale utvidede rammer for overtidsarbeid, jamfør arbeidsmiljøloven § 10-12 (4).

    Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig pasientbehandling under den pågående Koronaepidemien. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle sykepleiere for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i helsetjenesten.

    Virke og Norsk Sykepleierforbund understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet. Partene inngår på denne bakgrunn avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid. Bruk av overtidsarbeid etter avtalen forutsetter at behovet er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående koronaepidemien.

    Forutsetninger for bruk av avtalen

    1. Bruk av overtid forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 1. ledd er til stede.
    2. Det skal søkes å uttømme muligheten for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtidsarbeid etter denne avtalen.
    3. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne.
    4. Før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes, skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis i foretaket.
    5. Erfaringene med bruk av overtidsarbeid skal også drøftes i AMU etter avtaleperiodens utløp eller etter krav fra de ansatte.
    6. Avtalen begrenser ikke arbeidsgivers adgang til å benytte andre regelsett som arbeidsgiver har tilgjengelig i aktuelt regelverk dersom det er nødvendig for å sikre at virksomheten er innrettet på en forsvarlig måte i tråd med den til enhver tid gjeldende helselovgivning.

    Rammene for overtidsarbeid

    1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.
    2. Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.
    3. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av sju dager.
    4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker.
    5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker
    6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.
    7. Der overtidsarbeid fører til at hviletiden mellom to arbeidsperioder blir under 11 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.
    8. Samlet gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer innenfor en periode på 52 uker.

    Ettervirkning

    Avtalen har ikke ettervirkning. Det innebærer at overtid ikke kan pålegges i medhold av avtalen når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger.

    Varighet

    Denne avtale gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan i avtaleperioden sies opp med to måneders varsel fra hver av partene.

   • : Virke møter regjeringen med forslag om syv strakstiltak

    Virke har hatt flere møter med regjeringen, blant annet møte med statsministeren, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

    Virke skal ha med møter helsemyndighetene igjen, og med Arbeids- og sosialdepartementet. Koronaviruset og tiltakene for å stenge store deler av Norge fører til bratt fall i omsetning av varer og tjenester. Virksomhetene kommer i en akutt likviditetsskvis. De har løpende utgifter, mens inntektene bortfaller. Tiltakene fra regjeringen må rettes mot denne likviditetssituasjonen og de må ha umiddelbar effekt.

    Virke foreslår følgende strakstiltak for å avhjelpe virksomhetenes likviditetskrise:

    1. Permitteringsregler:

    Stortinget behandler regjeringens første tiltakspakken i morgen, 16. mars. Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til to dager. Virke mener at staten burde dekke hele arbeidsgiverperioden, og at også arbeidstakere som blir permittert må få full lønn i denne perioden, dekket av staten.

    2.  Utsatt arbeidsgiveravgift og merverdiavgift:

    Virke foreslår å utsette termin 1-5 og og ha årlig mva- og aga-innkreving i 2020, det vil si at innbetaling utsettes til årsskiftet.

    3. Garantiordning for lån fra bankene:

    Virke foreslår en statlig garantiordning for lån fra bankene til bedrifter som er akutt rammet.

    4. Kompensasjonstiltakene:

    Virke mener myndighetene må kompensere virksomhetenes tap som følge av vedtak fra myndighetene. Dette kan både være vedtak som innebærer stenging, karantene, ledighold av helse-, omsorgs-, utdannings- og institusjonsplasser, kansellering av reiser der arrangør må bære hele kostnaden mm. Det kan også være vedtak som pålegger virksomhetene å øke kapasitet, drive ekstraordinære plasser mv. Kompensasjonstiltak vil måtte anlegges bredt.

    5. Sykelønn:

    Virke mener at ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona, må arbeidsgiver fritas fra betalingsplikten i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). Dette behovet er ytterligere forsterket ved at myndighetene har 1) utvidet sykelønnsordningen virkeområde (gjelder nå karantene som ikke er sykdom i lovens forstand), og 2) utvidet adgangen til å bruke egenmelding til å gjelde hele arbeidsgiverperioden

    6. Omsorgsdager: 

    Ved å utvide omsorgspengeordningen til å gjelde for situasjoner der barn er hjemme fra stengte barnehager og skoler skyver regjeringen regningen for dette fraværet på jobben direkte over til arbeidsgivere, på toppen av andre belastninger. Tiltak: Arbeidsgivere bør kunne søke NAV om refusjon for dette på lik linje som de i dag gjør med ansattgrupper som har rett på mer enn 10 dager per år

    7. Avlysning av statlige avtaler med private:

    Virke-medlemmer i konsulentbransjen melder at offentlige virksomheter avlyser inngåtte avtaler om leveranser begrunnet med force majeure. Offentlige virksomheter bør ikke forsterke krisen ved å avlys oppdrag med mindre det er helt nødvendig av smittevernhensyn. Virke ber om at regjeringen gir et signal til etater og kommuner om at de bør bidra til å holde hjulene i gang der de kan og ikke forsterke krisen ved å avlyse ikt-, konsulentoppdrag og lignende.

   • : Nærings- og fiskeridepartementet : Disse ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får tilbud om barnehage og barneskole

    En pressemelding fra NFD melder hvilke ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som får tilbud om barnehage og barneskole. Blant dem er butikk- og bensinstasjonsansatte.

    Les hele pressemeldingen her

   • : 405 000 arbeidsplasser står på spill: – Regjeringen må trykke på den store røde knappen

    Nærmere 100 000 arbeidsplasser er stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset. Privat handels- og tjenestenæring, som står for halvparten av sysselsettingen i Norge, rapporterer å være sterkt berørt av koronaviruset. – Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

    Se hele pressemeldingen her

   • : UD har kommet med et reiseråd for hele verden

    Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

    Dette betyr at reisende som skal reise frem til 14. april vil ha rett på å få refundert reisen sin kostnadsfritt etter pakkereiselovens § 22. For alt som er lengre frem i tid, gjelder ordinære avbestillingsvilkår, og vil vi anbefale at de tar kontakt med reiseforsikringen.

    Vi vet at dette innebærer en stor kostnad for dere alle. Vi jobber nå i helga med å få på plass en spisset kompensasjonsordning for å få dekket kostandene dere nå får som følge av kundens rett til å avbestille sine reiser. Vi håper at vi skal lykkes med dette, men kan selvfølgelig ikke garantere noe. Dette er til syvende og sist opp til politikerne. Vi har imidlertid daglig kontakt med Regjeringen og stortinget. Vi jobber også med andre tiltak.

    Når det gjelder forholdet mellom leverandører og turoperatører, vil det være avhengig av hva som står i hver enkelt kontrakt hva man vil kunne kreve refundert.

    Les mer på regjeringen.no

   • : Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

    Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

    − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

    Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august. For Virkes del betyr det at forhandlingene sannsynligvis begynner i månedsskiftet august/september. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har snakket med våre samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden.

    − Vårt viktigste fokus nå er å svare på telefon og e-post og gi råd til alle våre virksomheter som i dag er bekymret for om virksomheten overlever morgendagen, sier Sigurdsen. 

   • : Virkes reaksjon på tiltakspakken fra regjeringen

    Koronaviruset og tiltakene for å stenge store deler av Norge fører til bratt fall i omsetning av varer og tjenester. Virksomhetene kommer i en akutt likviditetsskvis. De har løpende utgifter, mens inntektene bortfaller. Og flere virksomheter er pålagt å stenge. Derfor er Virkes hovedbudskap til regjeringen at tiltakene som settes inn må ha umiddelbar effekt. Regjeringen har lyttet til våre innspill, og kommer med tiltak i flere etapper. Den første kom i dag. Endring av permitteringsreglene og skatte- og avgiftstiltakene er gode tiltak, men spørsmålet er om de vil effektueres raskt nok. Stortinget må behandle permitteringsreglene superraskt. Og Virke ber om kraftigere lut ved at bedriftene må få utsatt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Her er de viktigste grepene i tiltakspakken:

    Virke er fornøyd med at bedrifter med underskudd i 2020 kan få tilbake selskapsskatt fra de to seneste årene og lettelse i bankenes kapitalkrav. Det trengs imidlertid sterkere lut for å avhjelpe bedriftenes akutte likviditetsskvis. Her er de viktigste tiltakene regjeringens pakke.

    Regjeringen reduserer antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og opphever ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer om endringene i permitteringsreglene.

    Regjeringen opplyser at strakstiltakene vil koste over én milliard kroner. I tillegg vil regjeringen i fase to, de nærmeste ukene, jobbe med andre konkrete tiltak for bransjer som er hardt rammet av utbruddet. Virke er i dialog med helsemyndighetene, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og flere fagdepartementer om tiltak, både generelle og bransjespesifikke. Tiltak overfor virksomheter som er direkte berørt av myndighetenes vedtak om stengning og reiselivsbedrifter som er rammet av reiserestriksjonene er særlig presserende.

   • : Regjeringen la frem strakstiltak i møte med virusutbruddet

    Les den foreløpige proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak), med endringer i skatteloven og skattebetalingsloven fra regjeringen HER. Les proposisjon om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) HER.

    Les pressemeldingen fra regjeringen HER.

   • : Felles pressemelding fra Coop, NorgesGruppen, REMA 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel: Det er nok dagligvarer til alle

    Norge har beveget seg inn i en ny fase av korona-epidemien. Spredningen av viruset er alvorlig – men det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer.

    Se hele pressemeldingen her

   • : Virke: Kraftige tiltak trengs for at næringslivet skal overleve korona

    En fersk medlemsundersøkelse fra Virke viser at 46 prosent av virksomhetene opplever nedgang i etterspørselen. Situasjonen er kritisk for handelsnæringen, rådgivningsbransjen, kultur og arrangement, reiseliv og trening. – Om ikke store deler av norsk næringsliv skal gå over ende trenger vi kraftige tiltak som iverksettes umiddelbart, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

    Se hele pressemeldingen her

   • : Virke forventer full statlig lønnsdekning ved permittering

    For å bøte på utfordringene knyttet til etterspørselssvikt og myndighetspålagt stenging har Virke utstedt en rekke krav til regjeringen: Se hele tiltakslisten til Virke her

    Se hele pressemeldingen på NTB her

   • : Nye reiseråd fra UD

    Utenriksdepartementet har 06.03 oppdatert/opprettet reiseråd for Italia og Sør-Korea:

    «Utenriksdepartementet fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto som ikke er strengt nødvendige"

    og

    "Utenriksdepartementet fraråder reiser til byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som ikke er strengt nødvendige."

    Virke Reiseliv har tett kontakt med UD og vil holde seg løpende informert. Vi oppfordrer samtidig alle til følge med på reiseinformasjonen fra UD og på informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet.

     

   • : Folkehelseinstituttet utsteder reiseråd

    Folkehelseinstituttet råder nordmenn til å unngå reiser til Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia på grunn av den store spredningen av koronaviruset i disse områdene. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge.

    UD fastholder reiserådene fra 26. februar som går på at alle reiser til Hubei-provinsen og reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina, med unntak av Hongkong og Macau samt Taiwan, må unngås. Virke har vært i kontakt med UD og de ser ingen grunn til å utvide reiserådet sitt i tråd med FHI sitt råd slik situasjonen er nå.
    Juridisk er reiserådet fra UD avgjørende, men vi råder våre medlemmer til også å lytte til rådet fra FHI når det gjelder hvordan man best begrenser smitte i egen virksomhet.  

    Les alle rådene her.

   • : UD fraråder følgende reiser

    Per 26 februar 2020 fraråder UD alle reiser til Hubei-provinsen og reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina, med unntak av Hongkong og Macau samt Taiwan.

   • : Informasjon om koronaviruset

    For våre medlemmer som selger reiser til utlandet er det viktig å kjenne til at UD fraråder nå alle reiser til Hubei-provinsen og reiser som ikke er strengt nødvendige til det øvrige Kina, med unntak av Hongkong og Macau samt Taiwan 

    Virke Reiseliv har tett kontakt med UD og vil holde seg løpende informert.  Vi oppfordrer samtidig alle til å følge med på reiseinformasjonen fra UD og på informasjonen som kommer fra Folkehelseinstituttet.

    For våre medlemmer som tar imot reisende i Norge vil vi informere om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon og plakater med smittevernråd på forskjellige språk. Disse kan lastes ned her.