Tariff

Unntaksavtaler for sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste

Det er inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen. Disse gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og det er inngått likelydende avtaler med alle LO-forbund, Unio-forbund, YS-forbund og Akademikerforeningene, samt med Lederne. Avtalen gjelder imidlertid ikke for leger i virksomheter som er bundet av Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

Hensikten med avtalene er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår. Særlig vil disse avtalene bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte turnusplaner kan følges.

Avtalene er publisert på nettsiden til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten .

I tillegg er det inngått avtaler om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronasituasjonen. Disse gjør det mulig å endre turnusplanene med kortere frister enn i normalsituasjonen. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på tre dager når bemanningssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta forsvarlige tjenester. Avtalen gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og det er inngått likelydende avtaler med alle LO-forbund, Unio-forbund og YS-forbund, samt med NITO og Lederne. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

Avtalene er publisert på nettsiden til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Det er også inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden for leger i sykehus. Avtalen gjelder for virksomheter som er bundet av Sentral særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger i sykehus mellom Legeforeningen og Virke. Oversikt over disse virksomhetene er vedlagt avtalen.

Avtalen gjør det mulig å legge om legenes arbeidsplaner med kortere varslingsfrister enn i normalsituasjonen. Der dette er nødvendig for enhetens drift som følge av koronasituasjonen kan arbeidsplanene nå, etter drøftinger med tillitsvalgte, legges om med en varslingsfrist på tre dager. Det kan også gjøres unntak fra kravet om rullerende planer basert på antall leger i vaktsjiktet.

Avtalen gjelder fra 25. mars 2020 og varer i 26 uker fra avtaleinngåelsen.

Avtalen kan lastes ned fra særavtalens nettside.

Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om tilsvarende avtaler som de som per er inngått for de offentlige helseforetakene.

Vi minner samtidig om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

Unntaksavtaler for sykehjem og øvrig helse-, omsorgs- og sosiale tjenester

Det er inngått avtaler om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronaepidemien. Avtalene gjelder for Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, og det er likelydende avtaler med alle fagforeningene innen LO, Unio, YS og Akademikerforeningene, samt med Lederne. Avtalene gjelder fra 27. mars 2020 og varer i 26 uker.

Avtalene gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette vil særlig bidra til større kapasitet på kort sikt, og slik at allerede etablerte arbeidsplaner kan følges.

I tillegg gir avtalene avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Gjeldende arbeidsplaner kan nå etter drøftinger med tillitsvalgte endres innen en frist på 3 dager, og kan benyttes når bemanningssituasjonen tilsier at det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell for å sørge for forsvarlige tjenester og for forsvarlig drift av nødvendige tjenester under den pågående koronaepidemien.

Avtalene gir også mulighet for endringer i arbeidstidsordningen når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og lengden på daglig arbeidstid og daglig/ukentlig arbeidsfri, også det etter drøftinger med tillitsvalgte.

Vi minner samtidig om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

Avtalene er publisert på nettsiden Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv.

Virke er tilfreds med å ha kommet til enighet om tilsvarende avtale som det som er inngått for offentlige sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner innenfor KS-området.

Vi minner samtidig om fellesuttalelsen om organisering av arbeidet under koronasituasjonen, hvor Virke og arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer partene lokalt i virksomhetene til å ha gode og konstruktive prosesser for dialog og medvirkning, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet og for å sikre de ansatte en arbeidshverdag med så trygge, gode og forutsigbare rammer som mulig i en krevende arbeidshverdag.

 

Arbeidsgivers handlingsrom ifm koronasituasjonen

Flere av medlemsvirksomhetene i Virke etterspør nå informasjon om arbeidsgiver har utvidet styringsrett i den oppståtte koronasituasjonen. Det kan dreie seg om behov for utvidet arbeidstid, omdisponering av arbeidsoppgaver og personell, mv. Virke har laget en veileder på hvilket handlingsrom arbeidsgiver har i den oppståtte koronasituasjonen når det gjelder styringsrett og hva som kan beordres med hjemmel i særlig lovgivning som smittevernlovgivningen og helseberedskapsloven. Veilederen gjelder Virkes virksomheter innenfor helseområdet og er publisert på nettsidene til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester mv.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å få avkorting i den offentlig pensjonen

Som følge av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaepidemien vil helsesektoren ha stort behov for ekstra personell. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres.

Stortinget har behandlet og vedtatt midlertidige endringer i pensjonslovgivningene. Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt forskriftsendringer for AFP. De sentrale partene i offentlig sektor har avtalt endringer i de tariffavtalte pensjonsordningene for alderspensjon/tjenestepensjon og AFP. Og Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området har inngått tilsvarende protokoll/avtale.

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Med offentlig helsetjeneste menes også private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b.

Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

Arbeidstakeren skal da meldes inn i pensjonsordningen og vil få pensjonsopptjening og de rettigheter som følger av medlemskapet. Departementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. Ta kontakt med Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for nærmere detaljer.

For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

Endringene i de tariffestede pensjonsordningene trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift.