Behov fra støtteapparatet – inkluderende arbeidsliv

Publisert:

​Virke mener at arbeidsgiver trenger støtte når de rekrutterer- og har personer på arbeidstrening fra NAV systemet. Vi har derfor vært med på å undersøke hvilke erfaringer arbeidsgivere har med inkludering og hva virksomhetene trenger fra støtteapparatet for at inkluderingen skal lykkes.

​Prosjektet ble gjennomført av arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og er et samarbeid mellom Virke og Rådet for psykisk helse.

AFI har intervjuet ledere i et utvalg av Virkes medlemsvirksomheter, i tillegg til å gjennomføre fokusgruppeintervju med NAV ansatte og et fagseminar hvor foreløpige resultater ble drøftet med over 70 deltakere.

Resultatene av undersøkelsen viser:

  • Arbeidsgiveroppfølgingen i NAV bør fremstå som helhetlig.
  • Oppfølgingen bør rettes mot både arbeidssøker/arbeidstaker og virksomhet. Form og innhold på oppfølging bør avklares ved oppstart av et inkluderingsforløp og revideres underveis.
  • Proaktiv heller enn reaktiv oppfølging av en fast kontaktperson/kompetent veileder fra støtteapparatet skaper trygghet og forutsigbarhet.
  • Arbeidsgiverne viser til at deres ansvar primært handler om opplæring i arbeidsoppgaver, mens hjelpeapparatet også må ta ansvaret for utfordringer utenom arbeidsplassen. Det kan lett bli for lite oppfølging fra støtteapparatet, men aldri for mye.
  • Tydelige avtaler og avklaring av forventninger i oppstartsfasen av et inkluderingsforløp er viktig for å unngå problemer på lengre sikt. De fleste av intervjuobjektene kunne fortelle om dårlige erfaringer med støtteapparatet, først og fremst NAV.

AFIs inntrykk er at arbeidsgiverne lykkes med å integrere arbeidstakere, på tross av dårlig oppfølging fra støtteapparatet. "Vi må fortsette å jobbe for at arbeidsgiverne får både oppfølging og økonomiske tilskudd når de rekrutterer personer som står utenfor arbeidslivet" sier Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke -"Med den nye IA-avtalen har vi fått inn at virksomhetene skal ha en egen kontaktperson når de inkluderer, at lønnstilskuddsordningene skal forenkles og at tilretteleggingsgarantien skal forbedres og tydeliggjøres. Vi kommer til å følge tett med på alle tre prosessene".

Du kan lese rapporten her.