Ofte stilte spørsmål om ferie og ferieavvikling

Publisert:

Sol på blå himmel

Disse åtte spørsmålene om ferie bør du som leder vite svaret på.

Må arbeidstaker som begynte hos oss 1. januar 2019 avvikle full ferie i år?

Dersom arbeidstaker hadde full stilling hos en annen arbeidsgiver i fjor, må full ferie avvikles hos nåværende arbeidsgiver. Dette gjelder selv om feriepengene er brukt opp.

Om arbeidstaker ikke var i fullt arbeid i fjor, kan vedkommende motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Foruten deltidsansatte kan dette gjelde arbeidstakere som har vært i ulønnet permisjon, vært permittert eller vært student. Eller arbeidstakere som har hatt en så stor økning i lønn at feriepengene ikke vil kompensere for lønnsbortfallet under feriefraværet. Arbeidstakere som mangler full feriepengeopptjening fra 2018 kan kun pålegges et tilsvarende antall feriedager som de har opparbeidet seg feriepenger til.

Jf. ferieloven § 5(5)

Vi har en ansatt som har avtalt ferie fra 1. juni – 15. juni. Den 5. juni blir arbeidstaker alvorlig syk og blir sykemeldt ut den avtalte ferien. Hva skjer med ferien da?

En ansatt som blir syk i ferien, kan kreve tilsvarende antall feriedager utsatt, det vil si perioden fra 5. juni – 15. juni. De tapte feriedagene kan gis som ny ferie senere i ferieåret. Ferieloven oppstiller visse vilkår for at arbeidstaker skal få feriedagene utsatt. For det første må arbeidstaker ha vært 100% arbeidsufør. For det andre må arbeidstaker dokumentere fraværet med sykemelding. For det tredje må arbeidstaker fremsette krav om utsettelse av ferien uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker oppholde seg i Norge eller i et EØS-land. Dersom en ansatt blir syk på reise i land utenfor EØS, har vedkommende rett til å få utsatt feriedagene vedkommende er syk, men får ingen penger ettersom det ikke betales sykepenger. Arbeidsgiver skal da ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden før NAV har godkjent den utenlandske sykmeldingen.

Jf. ferieloven § 9(1)

Vi har ansatt en sommervikar fra 1. juni – 15. august. Sommervikaren ønsker å ta 2 uker ferie i juli, - har vedkommende krav på dette?

Utgangspunktet er at alle arbeidstakere har rett på lovbestemt ferie på 4 uker og 1 dag, dette gjelder også for midlertidig ansatte som for eksempel sommervikarer.

Tidspunktet for når ferien skal tas ut, kan arbeidsgiver i stor grad bestemme. Arbeidstaker har på sin side rett til å kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni – 30. september (hovedferieperioden). For en sommervikar som jobber deler av hovedferieperioden, i dette eksemplet frem til 15. august, kan arbeidsgiver nekte vedkommende å ta ut ferie i juli, siden sommervikaren har anledning til å avvikle 3 uker ferie innenfor hovedferieperioden etter at arbeidsforholdet er opphørt. Det har da ingen betydning om sommervikaren går over til ny arbeidsgiver eller for eksempel studier. Jf. Ferieloven § 5(1) og § 7(1)

Arbeidstaker ønsker å spare ferien i år og overføre alt til neste år, - kan arbeidstaker kreve dette?

Arbeidstaker kan ikke ensidig kreve overføring av feriedager, men dersom dette passer for både arbeidsgiver og arbeidstaker kan partene skriftlig avtale å overføre ferie. Det kan inngås avtale med arbeidstaker om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til neste år. Dersom arbeidstaker har avtalefestet ferie, utover lovfestet ferie på 4 uker og 1 dag, kan også disse dagene avtales overført til neste år.

Avtales det at ferie overføres til 2020, kommer feriepengene for disse dagene til utbetaling først når ferien tas. Dersom virksomheten utbetaler feriepengene samlet i juni måned og betaler lønn de resterende 11 månedene i året og feriepengene allerede er blitt utbetalt, vil arbeidstaker motta vanlig lønn når den overførte ferien tas.

Jf. ferieloven § 7(3)

Vi har en arbeidstaker som er i foreldrepermisjon, - kan vi pålegge henne å ta ut sommerferie?

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger eller adopsjonspenger. Dersom arbeidstaker avvikler sommerferie vil permisjonen forskyves tilsvarende ferieperiodens lengde.
Ferie som ikke blir avviklet i løpet av permisjonstiden må tas ut etter at permisjonen er utløpt og hvis mulig innenfor ferieåret. Dersom partene er enige kan det avtales overføring av feriedager.

Jf. ferieloven § 9(2)

Det har oppstått en kritisk situasjon i virksomheten, kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er fastsatt?

Dersom det skjer en uventet situasjon som gjør at virksomheten får behov for personer som er satt opp på ferie, kan arbeidsgiver på visse vilkår endre ferien til arbeidstakerne.

For det første må endringen være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser og den avtalte ferieavviklingen vil måtte medføre vesentlige driftsproblemer for virksomheten. For det andre er det et vilkår for å kunne endre den fastsatte ferien at det ikke kan skaffes noen stedfortreder. Det vil si at det ikke finnes andre arbeidstakere eller vikarer som kan utføre arbeidet. For det tredje må arbeidsgiver på forhånd drøfte endringen med arbeidstaker.

Dersom en ansatt må endre ferien på grunn av situasjonen i bedriften, er arbeidsgiver forpliktet til å dekke alle kostnader som påløper på grunn av ferieomleggingen, dette gjelder også eventuelle ekstrautgifter som knytter seg til ektefelle og barn.

Ferieloven hjemler ikke rett til å tilbakekalle arbeidstakere fra ferie som allerede er påbegynt. 

Jf. ferieloven § 6(3)

Arbeidstaker skal starte opp hos ny arbeidsgiver 1. september og ønsker ikke å ta ut sommerferie, må arbeidstaker avvikle ferie?

Dersom ferie ikke er fastsatt, er det ingen plikt til å avvikle sommerferie. Arbeidstaker har rett til å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er i tidsrommet 1.juni til 30.september. Dette er en rett, men ingen plikt. Som arbeidsgiver er det viktig i forbindelse med ansettelser midt i året å få avklart hvor mye ferie den nyansatte har avviklet hos gammel arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver må påse at nyansatte totalt får avviklet den lovbestemte ferien på 4 uker og 1 dag ferie i løpet av ferieåret.

Jf. ferieloven § 7(1) og § 5(1)

Hva skjer i praksis ved utbetaling av feriepenger til fast månedslønnede?

For arbeidstakere som har fast månedslønn, er det mange arbeidsgivere som utbetaler alle opptjente feriepenger i stedet for lønn én fast måned, for eksempel i juni uavhengig av når den enkelte faktisk avvikler ferien Siden det ikke utbetales lønn når man avvikler ferie, foretar altså arbeidsgiver da også trekk i lønn for alle feriedagene i juni. I de tilfeller arbeidstaker har 5 uker ferie foretar arbeidsgiver normalt trekket for alle disse 5 ferieukene i juni måned, selv om juni måned ikke utgjør 5 uker. Grunnen til det er for å unngå at arbeidstaker får trekk for de siste feriedagene i en annen måned. En måned utgjør i snitt 22 arbeidsdager (regnet etter 5 dagers uke) og dermed ikke så lang som 5 uker ferie (25 dager). De resterende 3 dagene er det vanlig at arbeidsgiver derfor trekker i feriepengene som utbetales i juni måned.

Jf. ferieloven § 11(1)

 

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post: