Ansatte uten gyldig oppholdstillatelse

Publisert:

Den siste tiden har papirløse innvandrere i Norge blitt satt på dagsorden. Arbeidsgiver som har ansatte uten gyldig oppholdstillatelse i arbeid, risikerer straff etter utlendingsloven § 108 andre ledd, bokstav a.

Begrepet oppholdstillatelse i utlendingsloven med forskrift, erstattet fra 1. januar 2010 oppholds- og arbeidstillatelse. Begrepet arbeidstillatelse falt fra dette tidspunktet bort. Alle tillatelser kalles etter ny utlendingslov- og forskrift oppholdstillatelser. Oppholdstillatelser gir i utgangspunktet rett til å arbeide i Norge, men med visse unntak. Manglende tillatelse til arbeid vil i så fall være presisert i oppholdstillatelsen.

Reglene om hvem som kan få oppholdstillatelse i Norge, følger av utlendingsloven med tilhørende forskrift.. Det er ikke noe krav til oppholdstillatelse for arbeidstakere fra Norden.

Før ansettelse av en utenlandsk arbeidstaker, må arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidstakeren har gyldig oppholdstillatelse. I mange tilfeller leverer arbeidstaker midlertidig oppholdstillatelse ved ansettelsen. En midlertidig oppholdstillatelse vil kun gjelde for en begrenset periode, og arbeidsgiver kan ikke legge til grunn at en midlertidig oppholdstillatelse vil være gyldig i all fremtid. Innvandrere som får avslag på søknad om asyl mister automatisk sin midlertidige oppholdstillatelse.

Arbeidsgiver risikerer straffeansvar dersom virksomheten har en arbeidstaker i arbeid uten at vedkommende har gyldig oppholdstillatelse. Påtalemyndigheten har håndhevet straffebestemmelsen i flere saker, blant annet i Agder Lagmannsrett LA-2008-112013 hvor en kommune ble ilagt straff for å ha hatt en person uten oppholdstillatelse i arbeid.

Innvandrere kunne tidligere få tilsendt skattekort til tross for at vedkommende ikke lengre hadde gyldig oppholdstillatelse. Skatteetaten har nå endret rutinene, noe som medfører at arbeidstakere som ikke har gyldig oppholdstillatelse ikke lengre vil kunne motta skattekort. Dersom arbeidstaker ikke kan levere skattekort bør arbeidsgiver sjekke hvorvidt vedkommende har gyldig oppholdstillatelse.

Dersom det av andre grunner er uklart for arbeidsgiver om det foreligger gyldig oppholdstillatelse, bør arbeidsgiver kreve fremlagt gyldig oppholdstillatelse fra arbeidstaker innen en gitt frist.  Leverer arbeidstaker en midlertidig oppholdstillatelse av eldre dato bør arbeidsgiver ta direkte kontakt med UDIs Arbeidsgiverservice for å avklare om den ansatte har gyldig oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge. Dersom gyldig tillatelse ikke foreligger bør arbeidsgiver innkalle til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 for å drøfte spørsmålet om å avslutte arbeidsforholdet som følge av manglende gyldig oppholdstillatelse. Dersom nødvendig dokumentasjon fortsatt ikke fremlegges, kan arbeidsgiver etter avholdt drøftingsmøte beslutte å gi arbeidstaker avskjed med øyeblikkelig virkning etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Dersom våre medlemmer har spørsmål vedrørende håndteringen av slike saker kan de kontakte vår rådgivningstelefon på 22 54 17 00.

Tidligere Jus på onsdag om manglende arbeidstillatelse som avskjedsgrunn.