Ansattes psykisk helse påvirker sykefraværet

Publisert:

Psykiske lidelser er årsaken til omtrent 20 prosent av det legemeldte sykefraværet. Arbeidsplassen får skylden for 1 av 4 av disse sykefraværene.

Mann med Psykisk lidelse

Hva du kan gjøre for å unngå at dine ansatte blir sykmeldt på grunn av psykiske lidelser, og hvordan du skal gå frem dersom det skjer?

Arbeid er bra for helsa

Arbeidsgiver har ansvar for å organisere arbeidet slik at arbeidstakere kan være i jobb, og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom. Et godt arbeidsmiljø kan virke beskyttende mot psykiske plager, og bidrar til bedre helse for de fleste. Arbeid er med på å gi struktur i hverdagen, skaper tilhørighet, gir mestringsfølelse og økt selvfølelse. Derfor kan sykefravær og oppsigelser bidra til at arbeidstakere med psykiske lidelser blir enda sykere.

Mistanke om psykiske vansker

Dersom du vet, eller tror, at en av dine ansatte sliter med angst, depresjon, stress eller andre psykiske utfordringer bør du gjennomføre en samtale med personen. Konsentrasjonsvansker, samarbeidsproblemer, eller korte hyppige sykefravær kan være tegn på at noe er galt. En støttende samtale kan bidra til å snu en vanskelig situasjon, eller oppdage noen enkle grep for å bedre situasjonen.

Les mer om dette i idébankens veiledning om psykiske vansker i arbeidslivet.

Sykmeldt på grunn av psykiske lidelser

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt omfatter også en plikt til å tilrettelegge for å redusere psykiske belastninger i arbeidsmiljøet. Den ansatte har på sin side en medvirkningsplikt for å hindre og redusere sykefravær.

Lovlige og ulovlige spørsmål til den sykmeldte

Mange ledere er usikre på hvilke spørsmål de kan stille til ansatte som er sykmeldte på grunn av psykisk helse. Den viktigste regelen er forbudet mot å spørre om den ansattes diagnose. Spørsmålene dine må ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene og arbeidsplassen. Den ansatte er forpliktet til å fortelle om egen arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. Dette vil gi deg informasjon om hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren kan, og ikke kan, utføre.

Ved å legge til rette for en åpen dialog om arbeidssituasjonen vil du normalt få den informasjonen som er relevant for å se mulige løsninger og tilpasninger.

Bruk NAV og andre gode hjelpere ved langvarige sykefravær

Det er mange aktører som har et ansvar for at en arbeidstaker med psykiske lidelser skal komme tilbake i jobb. Du og den ansatte kjenner de konkrete forholdene på arbeidsplassen best, men gjennom dialogmøter kan dere også få gode tips og hjelp fra NAV og sykmelder/lege.

Sterkt vern mot oppsigelse på grunn av psykisk sykdom i verneperioden

En ansatt som er sykmeldt på grunn av en psykisk lidelse kan ikke sies opp på grunn av sykdommen de første 12 månedene av et sykefravær. Dette omtales ofte som en verneperiode der arbeidstakeren har et ekstra sterkt vern mot oppsigelser.

Ved psykiske lidelser er det vanlig med flere korte, men hyppige fraværsperioder. Som hovedregel innebærer dette at det starter en ny verneperiode når den ansatte har vært tilbake i sin fulle stilling og deretter blir sykmeldt på nytt.

Dersom korte og hyppige fravær skyldes det samme sykdomsforløpet kan det gjøres unntak fra denne hovedregelen dersom den ansatte kun er innom arbeidsplassen i korte perioder mellom fraværene. I slike situasjoner kan sykefraværene summeres ved vurdering av verneperiodens lengde.

Oppsigelse på grunn av sykdom utenfor verneperioden

Når arbeidstakeren er tilbake i avtalt stilling er verneperioden over, uavhengig av om sykefraværet har vart 12 måneder eller kortere. Dersom det er utsikter til omfattende sykefravær i fremtiden kan det være grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.