Ansiennitet ikke hovedregel ved nedbemanning

Publisert:

Høyesterett har nå slått fast at ansiennitetsprinsippet ikke er en hovedregel ved nedbemanning. Dette er en seier for arbeidsgiverne.

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning i Skanska Norge AS. Skanska var bundet av tariffavtale og bestemmelse om at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn.

Skanska tapte saken fordi det var mangler ved arbeidsgivers saksbehandling. Høyesterett kom imidlertid med viktige generelle uttalelser om at det ikke er grunnlag for å oppstille ansiennitet som hovedregel ved utvelgelse av overtallige i en nedbemanningssituasjon.

På vegne av de ansatte hadde LO anført at ansiennitet var hovedregel og at det normalt kreves klar forskjell i dyktighet og erfaring eller andre tungtveiende grunner for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. Høyesterett kom til at ansiennitetsprinsippet kunne fravikes uten at det ble stilt så strenge krav som LO anførte og som lagmannsretten hadde lagt til grunn. Retten slo fast at det vil kunne være saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.

Høyesterett slo fast at ansiennitet er et pliktig moment ved utvelgelsen av arbeidstakere til oppsigelse, men det er bare ett av flere momenter som vil inngå i en totalvurdering. Det gjelder dermed generelt ingen særskilt terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen. Vekten må avgjøres konkret og vil variere etter virksomhetens situasjon og behov. Vi vil derfor anbefale at du som arbeidsgiver i en nedbemanningsprosess tar utgangspunkt i ansiennitet, men vurderer dette kriteriet opp mot øvrige kriterier som kvalifikasjoner, sosiale forhold og alder. Det er uansett viktig å ha en ryddig prosess og forsvarlig saksbehandling.

Les dommen

 

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på tlf. 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på .