Arbeid av barn og unge

Publisert:

Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike avtaler kan være positive både for den unge personen det gjelder og for arbeidsgiver. Samtidig er barn og unge en sårbar gruppe som krever særskilt beskyttelse i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven har egne regler om arbeid for denne gruppen.

Hovedregelen i Norge er at barn som er under 15 år eller skolepliktige ikke skal utføre arbeid som hører inn under arbeidsmiljøloven. Forbudet gjelder alle barn helt frem til de er ferdige med grunnskolen. I dag er barn ferdige med grunnskolen når de har fullført tiende klasse og vil ved normal progresjon da være 15-16 år.

For visse typer arbeid er det gjort unntak fra forbudet. Dette gjelder: a) kulturelt eller lignende arbeid, b) lett arbeid, hvis barnet har fylt 13 år, og c) arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene, hvis barnet har fylt 14 år.

Med ”kulturelt eller lignende arbeid” menes kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Slikt arbeid er imidlertid kun lov hvis arbeidet ikke påvirker barnets sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte og det ikke går utover deres skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring, eller deres mulighet til å få utbytte av undervisning. Før barn settes til slikt arbeid skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Med ”lett arbeid” menes ethvert arbeid som på grunn av arbeidsoppgavenes art og de særskilte forhold de skal utføres under, ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte, og ikke går utover deres skolegang, deltakelse i yrkesveiledning eller yrkesrettet opplæring, eller deres mulighet til å få utbytte av undervisning. Forutsatt at arbeidet anses som lett, kan barn eksempelvis utføre kontor- og butikkarbeid, budtjeneste, rydde- og pakkearbeid, opprydnings- og vedlikeholdsarbeid og rengjøringsarbeid. I hvert tilfelle må imidlertid arbeidsgiver foreta en konkret vurdering.

Før barn under 15 år eller skolepliktig alder settes i arbeid, skal en arbeidsgiver innhente skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte. Dette er regulert i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12 (”forskriften”). Slikt samtykke vil for øvrig alltid være nødvendig ved ansettelse av personer under 18 år, da umyndige etter vergemålsloven ikke kan inngå avtaler uten vergens/foreldrenes samtykke.

For personer mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, er hovedregelen at disse kan utføre arbeid som omfattes av arbeidsmiljøloven. Dette gjelder imidlertid kun arbeid som ikke kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. I forskriften er det gitt utdypende regler om hva slags arbeid som vil være forbudt i denne sammenheng.  Oppramsingen i forskriften er imidlertid ikke uttømmende.

Arbeidsgiver plikter, når en person under 18 år skal ansettes, å foreta en vurdering av den risiko vedkommende utsettes for. Dette gjelder også der det tas inn lærlinger under 18 år. Risikovurderingen skal utføres før personen tiltrer arbeidet, og gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene. Forskriften stiller krav til hvilke forhold denne risikovurderingen særlig skal ta utgangspunkt i. Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig, og arbeidsgiver skal også iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og utvikling til denne persongruppen.

Det er ellers viktig å være klar over at det gjelder særskilte regler om arbeidstid for barn og ungdom. Som eksempel kan nevnes at barn under 15 år eller skolepliktig alder som hovedregel ikke skal ha en arbeidstid som overstiger 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer totalt i uker med undervisning. De nærmere reglene rundt dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 11-2. Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet, og arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere. Arbeidsgiver må også forholde seg til egne regler om kvelds- og nattarbeid, pauser og fritid når det gjelder personer under 18 år.  

Arbeidsgivere som har ansatt personer under 18 år, må naturligvis sørge for at disse får nødvendig opplæring og instruksjon i arbeidet. Arbeidsgiver skal også sørge for at de unge og deres foreldre/foresatte informeres om eventuell risiko som er forbundet med arbeidet og om alle de tiltak som iverksettes for å ivareta de unges sikkerhet og helse. Verneombudet, eventuelt arbeidstakernes representant, skal tas med på råd om planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år.  

Arbeidsgivere som sysselsetter personer under 18 år, skal ellers føre liste over disse med nærmere opplysninger om blant annet arbeidstakeren, arbeidets art og arbeidstiden. Forskriften angir konkret hvilke opplysninger som skal gis.  Listen skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og for verneombud.  Listeføring kan unnlates i bedrifter med færre enn 20 ansatte (hel- og deltid). 

Eksterne lenker:

-          Arbeidsmiljølovens kapittel om arbeid av barn og unge

-          Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning