Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn eller feriepenger

​ Skylder en arbeidstaker virksomheten penger er det mulig å foreta trekk i lønnen eller i feriepengene, men det er strenge grenser for hvordan det skal gjøres og hvor mye som kan trekkes.

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven § 14-15 er et forbud mot å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller:

 • a) når det er hjemlet i lov

 • b ) for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger mm.

 • c ) når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale,

 • d ) når det ved tariffavtale er avtalt lønnstrekk for fagforeningskontingent, premie til kollektiv forsikring mm,

 • e) når det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling,

 • f) når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning i avregningsperioden. .

I tillegg er det to ytterligere krav som skal oppfylles.

 • For det første er det krav om en rimelighetsvurdering av trekkets størrelse i forhold til lønnen for å sikre at arbeidstaker har nok igjen til seg og sine i måneden som kommer.

 • For det andre skal arbeidstaker ved utbetalingen eller straks etter ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt

Den praktiske fremgangsmåten for trekk etter avtale

Dersom arbeidsgiver skal ha et klart grunnlag for ensidig trekk i lønnen må følgende være på plass:

 • Skriftlig avtale

 • Samtykke for trekk

 • Rimelighetsvurdering til alminnelig underhold

 • Skriftlig oppgave over beregningsgrunnlag av lønn og trekk

For å oppfylle kravet i bokstav c anbefaler Virke alle å ta med en klausul om mulighet for trekk i lønn som en del av ansettelsesavtalen. I Virkes mal til ansettelsesavtale (skjema nr. 101) er det inntatt en forhåndsavtale om lønnstrekk i punkt 14. Arbeidsgiver er dermed sikret en generell rett til trekk og kan foreta trekket ved neste lønnsutbetaling.

Har arbeidsgiver ikke sikret seg en generell rett til trekk gjennom arbeidsavtalen må det gjøres en skriftlig avtale med arbeidstaker før trekk. Virkes maler finner du ved å logge deg på Virkes medlemssider >>

På tross av at arbeidsgiver gjennom arbeidsavtalen kan sikres en generell rett til å foreta trekk i lønn er det vårt råd at arbeidsgiver innhenter samtykke før trekket gjennomføres. Et samtykke vil på samme tid være arbeidsgivers beste mulighet for å få en korrekt vurdering av rimeligheten i trekkets størrelse. Rimelighetsvurderingen skal alltid gjennomføres og er til for å beskytte arbeidstaker og sikre at vedkommende ikke står en måned uten penger. Vurderingen er en helhetsvurdering av arbeidstakers husholdnings økonomi.

Hvis man ikke får samtykke fra arbeidstaker, er det likevel Virkes standpunkt at trekket kan gjøres med grunnlag i ansettelsesavtalen, men arbeidsgiver bør ta kontakt med Virkes rådgivere før dette gjøres.

Etter trekk i lønnen skal det medtas i lønnsslipp eller på annen måte formidles skriftlig til arbeidstaker.

For nærmere spørsmål om dette temaet, kan medlemmer kontakte Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .