Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers telefonregning

Publisert:

Mange arbeidsgivere betaler for mobil/fasttelefon som brukes av arbeidstaker både i jobben og privat. Dette kan reise en del personvernrelaterte problemer.

Hvis arbeidsgiver står som juridisk eier av telefonabonnementet, får arbeidsgiver tilsendt regningen. Dersom arbeidsgiveren står som telefonabonnent, kan arbeidsgiveren selv avgjøre om regningen skal være spesifisert eller ikke. Spesifisert regning vil gi arbeidsgiveren innsyn i arbeidstakerens private kommunikasjon. Dersom arbeidsgiver velger en slik ordning, kan man med fordel ha en ordning som sikrer at arbeidstakeren for eksempel kan gå gjennom regningen og sladde alle nummer av privat karakter. Dette kan imidlertid være noe upraktisk og tidkrevende. Det enkleste i slike tilfeller er at arbeidsgiver ikke ber om spesifisert regning.

Hvis arbeidstaker står oppført som telefonabonnent, og arbeidsgiver betaler telefonregningen for arbeidstaker, må arbeidsgiver likevel få de nødvendige regnskapsbilag slik at regningen kan utgiftsføres i tråd med regnskapslovgivningen. Også i disse tilfellene kan arbeidsgiver med fordel la være å kreve spesifisert regning av arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver likevel krever spesifisert regning, bør arbeidstaker gis tilbud om å gå gjennom regningen og sladde alle nummer av privat karakter.

Den enkleste måten å sikre arbeidstakers personverninteresse på er at arbeidstakeren selv står oppført som abonnent, og har uspesifisert regning. For at arbeidstakeren skal få dekket telefonregningen helt eller delvis, må arbeidsgiveren få regningen som utgiftsbilag. Dette gjelder også når arbeidstaker selv betaler regningen og får beløpet refundert fra arbeidsgiver i etterkant. I disse tilfelle kan det være hensiktsmessig med en ordning hvor arbeidsgiveren dekker et fast beløp som antas å dekke jobbdelen av telefonregningen. Dersom arbeidsgiver finner det nødvendig å ha en eksakt fordeling mellom jobbsamtaler og privatsamtaler må regningen være spesifisert. I slike tilfeller kan arbeidstakeren for eksempel sladde private numre før regningen leveres, men da slik at det beløpet det er ringt for fortsatt fremgår av regningen.