Arbeidsrettssak på 1-2-3!

Publisert:

Hva er hovedtrekkene i en arbeidsrettssak og hvordan bør du som arbeidsgiver forholde deg dersom virksomheten mottar et søksmål fra en arbeidstaker som har fått oppsigelse eller avskjed?

De fleste virksomheter kommer fra tid til annen opp i situasjoner der de ikke har noe annet valg enn å si opp eller avskjedige en eller flere medarbeidere. En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet i enten arbeidstakers forhold eller virksomhetens forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

En oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen, mens en oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold ofte vil være begrunnet i en nødvendig nedbemanning eller omstilling i bedriften. Arbeidsgiver har også mulighet til å avskjedige en arbeidstaker på dagen hvis vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Dersom det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om en oppsigelse er saklig begrunnet, er det bare en domstol som kan ta den endelige avgjørelsen i saken. Arbeidstaker kan derfor gå til søksmål ved å inngi en stevning ved nærmeste tingrett innenfor visse frister.

Arbeidsmiljøloven § 17-4 bestemmer at slike søksmål må være anlagt innen åtte uker dersom arbeidstaker ønsker arbeidet tilbake og innen seks måneder dersom arbeidstaker bare vil kreve erstatning. Er det avholdt forhandlingsmøte mellom partene, begynner fristen å løpe fra forhandlingenes avslutning. Dersom det ikke er avholdt forhandlinger, begynner fristen å løpe når avskjed/oppsigelse fant sted.

Har arbeidsgiver gitt en formuriktig oppsigelse gjelder ingen søksmålsfrist etter reglene i § 17-4 tredje ledd. Dersom søksmål i slike tilfeller tas ut innenfor fire måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen som hovedregel kjennes ugyldig. Det er således svært viktig at virksomheten forholder seg til de formkrav som gjelder etter arbeidsmiljøloven, jf. § 15-4.

Spørsmål om formkrav og vilkår for oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker kan rettes til Virkes rådgivningstelefon for arbeidsrett, se slutten på artikkelen.

Når arbeidstaker velger å gå til søksmål vil du som arbeidsgiver få et pålegg om å komme med ditt syn på saken i form av et tilsvar. Kravene til et tilsvar fremgår av tvisteloven § 9-3. Fristen for å inngi tilsvar til tingretten er vanligvis tre uker og det er svært viktig at denne fristen overholdes. Om tilsvar ikke inngis innen fristen, kan det normalt avsies fraværsdom, som vil si at dommeren vil legge til grunn arbeidstakers syn på saken.

Etter at stevning og tilsvar foreligger vil tingretten normalt innkalle arbeidsgiver og arbeidstaker til rettsmekling etter 1-2 måneder. Dersom saken ikke løses i rettsmekling vil hovedforhandling normalt bli avholdt etter 5-6 måneder.

Siden blant annet fristoversittelser og formfeil kan få store konsekvenser for resultatet av saken anbefaler Virke at virksomheten benytter seg av advokatbistand i arbeidsrettssaker.

Virkes bistand i arbeidsrettssaker

Mot en egenandel gir Virke prosesshjelp i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene. Arbeidsrettsavdelingen har til sammen 15 erfarne advokater, hvorav flere advokater har solid prosedyreerfaring og er spesialisert på prosedyreoppdrag. Egenandelen dekker blant annet utarbeidelse av nødvendige dokumenter og bistand i rettsmekling og hovedforhandling, og vil normalt utgjøre omkring 20 % av prisen virksomheten ellers ville betalt for en tingrettsbehandling.

Det gjøres oppmerksom på at dersom Virke skal ta på seg prosessoppdrag må stevninger umiddelbart leveres eller sendes til avdelingen, slik at sakene kan bli behandlet på best mulig måte innenfor de frister som er satt av domstolen.

For spørsmål vedrørende ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00, tast 1 for rådgivning og 1 for arbeidsrett. Det kan også sendes e-post til .

Hvis du som medlem allerede har mottatt en stevning kan du kontakte arbeidsrettsavdelingen direkte på  og vedlegge stevningen.